Szczegóły spółki

Nazwa STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8171005244
REGON 690343369
KRS 0000287401
Adres ul. Stanisława Dubois 117/119, 93-465 Łódź
Telefon 422 132 112
Faks 422 132 112
E-mail office@stonemaster.com.pl
WWW www.stomemaster.com.pl
PKD
 • 2361Z — produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.51 0.54
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.06 1.16
Płynność bieżąca (CR) 0.96 0.73
Płynność szybka (QR) 0.5 0.36
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.06 1.16
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.56% -6.44%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7.56% -6.33%
Rentowność aktywów (ROA) 3.67% -2.93%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-04 44/2020 331 100599
Poz. 100599. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3066/20/547]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MELLER 2. MICHAŁ
3. 69102900193 2 1. SZEWCZYK 2. PAWEŁ
3. 72110510757 wpisać: 3 1. RZEŻUTKA 2. NATALIA
WANDA 3. 84100901960 4 1. GŁOGOWSKI 2. MAR-
CIN 3. 75061600296
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MISZTAL 2. JACEK
3. 69020912939 4. SAMOISTNA
Poz. 100599. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3066/20/547]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MELLER 2. MICHAŁ
3. 69102900193 2 1. SZEWCZYK 2. PAWEŁ
3. 72110510757 wpisać: 3 1. RZEŻUTKA 2. NATALIA
WANDA 3. 84100901960 4 1. GŁOGOWSKI 2. MAR-
CIN 3. 75061600296
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MISZTAL 2. JACEK
3. 69020912939 4. SAMOISTNA
2019-07-26 144/2019 15 38924
Poz. 38924. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-38967/2019]

Zarząd STONE MASTER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
przy ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399
§ 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 12 ust. 4 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie STONE MASTER S.A., które odbędzie się w dniu 12 wrze-
śnia 2019 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi
przy ulicy Dubois 117/119, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
   Spółki.
  4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
   podejmowania uchwał objętych zaproponowanym
   porządkiem obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402 § 2 Kodeksu
spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjona-
riuszy proponowane zmiany Statutu:

1) zmiana § 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki
                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.860,00 (słownie: sie-
  demset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt)
  złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.398.600 (słownie:
  siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
  sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001
  do 7398600 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć
  groszy) każda.

Nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki

                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 740.860,00 zł (słow-
  nie: siedemset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt
  złotych) do 1.479.720,00 zł (słownie: jeden milion czterysta
  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia
  złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 7.408.600
  (słownie: siedem milionów czterysta osiem tysięcy sześć-
  set) i nie więcej niż 14.797.200 (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji
 na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
 każda, w tym:
  a) 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć-
   dziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela
   serii B o numerach od B 0000001 do B 7398600, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  b) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie
   więcej niż 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta
   dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okazi-
   ciela serii C o numerach od C 0000001 do numeru nie
   niższego niż C 0010000 i nie wyższego niż C 7398600,
   o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
   każda.

2) dodanie nowego ust. 5 w § 8 Statutu Spółki o następującym
brzmieniu:

5. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładami pienięż-
  nymi.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub
w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 33. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,
w banku (w szczególności lnBank S.A. z siedzibą w Warsza-
wie) lub firmie inwestycyjnej.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38924. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-38967/2019]

Zarząd STONE MASTER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
przy ul. Dubois 117/119, 93-465 Łódź, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399
§ 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 12 ust. 4 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie STONE MASTER S.A., które odbędzie się w dniu 12 wrze-
śnia 2019 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Łodzi
przy ulicy Dubois 117/119, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   Spółki.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
   Spółki.
  4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
   podejmowania uchwał objętych zaproponowanym
   porządkiem obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402 § 2 Kodeksu
spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjona-
riuszy proponowane zmiany Statutu:

1) zmiana § 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki
                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739.860,00 (słownie: sie-
  demset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt)
  złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.398.600 (słownie:
  siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
  sześćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001
  do 7398600 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć
  groszy) każda.

Nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki

                §7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 740.860,00 zł (słow-
  nie: siedemset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt
  złotych) do 1.479.720,00 zł (słownie: jeden milion czterysta
  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia
  złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 7.408.600
  (słownie: siedem milionów czterysta osiem tysięcy sześć-
  set) i nie więcej niż 14.797.200 (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji
 na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
 każda, w tym:
  a) 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć-
   dziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela
   serii B o numerach od B 0000001 do B 7398600, o war-
   tości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
  b) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie
   więcej niż 7.398.600 (słownie: siedem milionów trzysta
   dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okazi-
   ciela serii C o numerach od C 0000001 do numeru nie
   niższego niż C 0010000 i nie wyższego niż C 7398600,
   o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
   każda.

2) dodanie nowego ust. 5 w § 8 Statutu Spółki o następującym
brzmieniu:

5. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładami pienięż-
  nymi.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub
w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 33. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,
w banku (w szczególności lnBank S.A. z siedzibą w Warsza-
wie) lub firmie inwestycyjnej.      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.
       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-07-02 126/2019 934 513090
Poz. 513090. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/430]W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 513090. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/430]W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 934 513091
Poz. 513091. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/831]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 513091. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/831]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 934 513092
Poz. 513092. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/232]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 513092. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/232]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 934 513093
Poz. 513093. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/633]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 513093. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/130029/19/633]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-21 97/2019 22 25949
Poz. 25949. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-25731/2019]

         Ogłoszenie o zwołaniu
      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
     STONE MASTER S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi,
ul. Dubois 117/119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000287401 (Spółka), działając na pod-
stawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na
dzień 14 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki,
w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godz. 1000.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
   - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawoz-
    dania finansowego Spółki, za rok obrotowy 2018.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok
   obrotowy 2018.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
   2018.
  9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za
   rok 2018.
 10. Odnowienie mandatu członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzor-
   czej.
 12. Zamknięcie obrad.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub
w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 33.
Poz. 25949. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-25731/2019]

         Ogłoszenie o zwołaniu
      Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
     STONE MASTER S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi,
ul. Dubois 117/119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000287401 (Spółka), działając na pod-
stawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na
dzień 14 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki,
w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godz. 1000.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
   - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawoz-
    dania finansowego Spółki, za rok obrotowy 2018.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok
   obrotowy 2018.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
   Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
   2018.
  9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za
   rok 2018.
 10. Odnowienie mandatu członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzor-
   czej.
 12. Zamknięcie obrad.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub
w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 33.
2018-07-09 131/2018 348 252500
Poz. 252500. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112221/18/489]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252500. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112221/18/489]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 349 252501
Poz. 252501. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401.SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112450/18/253]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252501. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401.SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112450/18/253]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 349 252502
Poz. 252502. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401.SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112519/18/679]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252502. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401.SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112519/18/679]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 349 252503
Poz. 252503. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401.SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112555/18/359]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252503. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000287401.SYSTEM, wpis do rejestru:
31.08.2007.
[RDF/112555/18/359]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-30 84/2018 15 18189
Poz. 18189. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-17862/2018]

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy STONE MASTER S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi, ul. Dubois
117/119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1, zwołuje
na dzień 23 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie spółki,
w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godz. 1400.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
   6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
   7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok
    obrotowy 2017.
   8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
    rok 2017.  9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiąz-
   ków za rok 2017.
 10. Zamknięcie obrad.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub
w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 33.
Poz. 18189. STONE MASTER SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000287401. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓD-
MIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-17862/2018]

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy STONE MASTER S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd STONE MASTER Spółka Akcyjna w Łodzi, ul. Dubois
117/119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000287401, działając na podstawie art. 399 § 1, zwołuje
na dzień 23 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie spółki,
w Łodzi przy ul. Dubois 117/119, o godz. 1400.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Przyjęcie porządku obrad.
   5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
   6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Spółki i zatwierdzenia
    sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
   7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok
    obrotowy 2017.
   8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
    rok 2017.  9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiąz-
   ków za rok 2017.
 10. Zamknięcie obrad.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub
w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi,
przy ul. Sienkiewicza 33.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki