Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SENTO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySENTO SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKÓW
GminaKRAKÓW
UlicaMIŁKOWSKIEGO
Nr domu7
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy30-349
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000287388

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351), zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

A. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), powiększone o koszty ulepszenia i modernizacji (dotyczy środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15. lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn.zm.);
- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. Amortyzacja dokonywana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15. lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn.zm.);
- aktywa o przewidywanym okresie użytkowania ponad 1 rok o wartości do 5.000,00 zł. odpisywane są w koszty jednorazowo po ich wydaniu do używania;

B. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Nieruchomości oraz Wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad obowiązujących dla środków trwałych.
Nieruchomości stanowią grunty, budowle, budynki lub lokale stanowiące odrębną własność z przeznaczeniem na sprzedaż lub posiadane w celu uzyskiwania korzyści z najmu w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

C. Udzielone pożyczki

Spółka zapewnia finansowanie realizowanych projektów deweloperskich przez zależne spółki celowe w grupie kapitałowej Sento poprzez udzielanie długoterminowych pożyczek, w większości na zakup gruntów. Ze względu na fakt, iż realizacja projektów trwa kilka lat, są to pożyczki długoterminowe. Pożyczki udzielane są tym spółkom, w których Sento posiada pośrednio lub bezpośrednio wpływ na politykę finansową i operacyjną.
Pożyczki są oprocentowane zgodnie z podpisanymi umowami, a naliczanie odsetek obywa się co najmniej na dzień bilansowy.

D. Udziały i akcje

Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla celów oceny ich wartości, każdorazowo, indywidualnie analizuje się wartość posiadanych udziałów lub akcji w poszczególnych podmiotach.

E. Papiery wartościowe, udzielone pożyczki i inne długoterminowe aktywa finansowe

Aktywa finansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty powiększonej o należne na dzień bilansowy odsetki, o ile umowa przewiduje ich zapłatę, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

F. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Dotyczą wydatków poniesionych na pozyskanie finansowania zewnętrznego oraz aktywów na podatek odroczony.
Koszty pozyskania finansowania zewnętrznego są rozliczane w czasie odpowiadającym okresowi korzystania z tego finansowania.

G. Rzeczowe aktywa obrotowe – towary i materiały

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

H. Rzeczowe aktywa obrotowe - produkcja w toku

Produkcja w toku wyceniana jest wg rzeczywistych poniesionych kosztów. Ewidencja w

ciągu roku obrotowego prowadzona jest analitycznie dla każdego zadania inwestycyjnego na kontach „501” koszty produkcji podstawowej, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego przenoszona jest analitycznie na konta „603” produkcja w toku, do momentu zakończenia budowy i sprzedaży lokali lub ich wydzielenia i przeniesienia na konto wyroby gotowe. Na koniec roku wielkości są weryfikowane i dokonywane odpisy aktualizujące w przypadku utraty ich wartości.

I. Należności krótkoterminowe i roszczenia

Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
W przypadku ustalania odpisów aktualizujących, Spółka kieruje się zasadą analizy każdej pojedynczej należności, ponoszonych z tego tytułu kosztów i ewentualnej możliwości jej odzyskania. Takiej analizie podlegają należności przeterminowane powyżej 60 dni. Odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy.

J. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.

K. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Spółka wykazała swoje zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

L. Bierne rozliczenia międzyokresowe, przychody przyszłych okresów

Przychody przyszłych okresów dotyczą zapłaconych z góry należności za usługi do wykonania w przyszłych okresach oraz dyskonta weksli przypadającego do realizacji w przyszłych okresach.

M. Leasing finansowy

Jeśli Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie, zasadniczo, całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej sumy minimalnych opłat leasingowych.

N. Instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do
obrotu,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtór
nym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe niezakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
Przekwalifikowania aktywów finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

A. Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat w momencie przekazania nabywcy znaczących korzyści wynikających z praw własności do tych aktywów, a Spółka jednocześnie przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. W przypadku wydzielonych lokali, jest to dzień podpisania aktów notarialnych przenoszących własność lokali.
Koszty
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz kalkulacyjnym.
Koszty odnoszące się do przyszłych okresów ujmowane są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, a następnie przyporządkowywane do okresów, których dotyczą.

B. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości. Wielkości w sprawozdaniu za bieżący rok przestawiono w złotych polskich bez stosowania uproszczeń dopuszczających prezentację w wyższym nominale.
Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono w metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Zawiązanie spółki

Spółka powstała z przekształcenia spółki INWEST Spółka Jawna Adam Mączka Maciej Mączka w dniu 28.08.2007 r.
W 2008 roku została zmieniona nazwa Spółki z INWEST S.A. na SENTO S.A. Rejestracja zmiany nazwy w KRS nastąpiła 26 sierpnia 2008 roku.

Dane porównawcze

Spółka zaprezentowała przekształcone dane porównawcze, których szczegółowy opis znajduje się w nocie 5.4.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe38 275 177,0139 798 972,19
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe539 401,21698 296,75
1Środki trwałe539 401,21698 296,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej279 206,07313 260,84
c) urządzenia techniczne i maszyny52 390,0967 873,52
d) środki transportu164 638,54258 931,70
e) inne środki trwałe43 166,5158 230,69
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe7 426 394,977 426 394,97
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek7 426 394,977 426 394,97
IVInwestycje długoterminowe27 330 669,1728 879 303,49
1Nieruchomości1 228 285,384 833 031,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe26 102 383,7924 046 272,49
a) w jednostkach powiązanych24 925 286,4223 346 143,75
– udziały lub akcje7 595 616,864 344 176,27
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki17 329 669,5619 001 967,48
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale6 000,006 000,00
– udziały lub akcje6 000,006 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 171 097,37694 128,74
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 171 097,37694 128,74
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 978 711,662 794 976,98
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 977 478,002 791 276,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 233,663 700,98
BAktywa obrotowe15 289 616,6720 463 527,32
IZapasy504 490,54392 861,12
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku243 126,42120 558,35
3Produkty gotowe
4Towary261 364,12270 121,76
5Zaliczki na dostawy i usługi2 181,01
IINależności krótkoterminowe269 207,892 723 809,85
1Należności od jednostek powiązanych220 773,252 707 229,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:165 773,252 705 555,57
– do 12 miesięcy165 773,252 705 555,57
– powyżej 12 miesięcy
b) inne55 000,001 674,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale7 158,601 068,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 158,601 068,46
– do 12 miesięcy7 158,601 068,46
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek41 276,0415 511,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:36 281,379 179,54
– do 12 miesięcy36 281,379 179,54
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 550,001 500,71
c) inne3 444,674 831,57
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe14 494 211,8117 323 217,70
1Krótkoterminowe aktywa finansowe14 494 211,8117 323 217,70
a) w jednostkach powiązanych254 751,913 171 300,73
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki254 751,913 171 300,73
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach9 740 650,1513 911 568,53
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki9 740 650,1513 911 568,53
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 498 809,75240 348,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 618 822,662 124,44
– inne środki pieniężne2 879 987,09238 224,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe21 706,4323 638,65
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem53 564 793,6860 262 499,51
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny15 840 502,3315 044 619,87
IKapitał (fundusz) podstawowy31 760 000,0031 760 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-17 200 506,84-17 605 074,70
VIZysk (strata) netto1 281 009,17889 694,57
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 724 291,3545 217 879,64
IRezerwy na zobowiązania433 486,00344 312,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego433 486,00344 312,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe26 911 887,3419 087 104,28
1Wobec jednostek powiązanych2 941 304,212 654 112,46
a) kredyty i pożyczki2 941 304,212 654 112,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek23 970 583,1316 432 991,82
a) kredyty i pożyczki9 189 556,772 616 643,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych5 634 320,335 224 228,07
c) inne zobowiązania finansowe52 966,26162 339,81
d) zobowiązania wekslowe3 565 685,572 768 446,09
e) inne5 528 054,205 661 334,78
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 378 918,0125 783 320,88
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych29 856,251 214 524,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:90,00
– do 12 miesięcy90,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne272 113,00
c) kredyty i pożyczki29 856,25942 321,62
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale371 038,24361 320,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne371 038,24361 320,56
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 978 023,5224 207 475,70
a) kredyty i pożyczki2 623 594,1114 505 645,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych2 712 944,984 630 392,24
c) inne zobowiązania finansowe109 373,55158 437,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:254 493,071 109 727,34
– do 12 miesięcy235 629,511 061 820,18
– powyżej 12 miesięcy18 863,5647 907,16
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe717 768,201 006 019,73
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 012 311,33631 024,36
h) z tytułu wynagrodzeń13 960,00
i) inne2 547 538,282 152 269,38
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe3 142,48
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 142,48
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 142,48
Pasywa razem53 564 793,6860 262 499,51
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 890 949,686 264 605,53
– od jednostek powiązanych1 577 173,334 026 130,93
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 818 502,934 167 567,62
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-47 553,251 877 430,23
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki191 782,68
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów120 000,0027 825,00
BKoszty działalności operacyjnej2 920 101,864 724 854,26
IAmortyzacja149 874,39148 493,04
IIZużycie materiałów i energii48 044,1051 951,87
IIIUsługi obce1 695 028,313 469 863,96
IVPodatki i opłaty, w tym:80 242,8276 139,22
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia781 403,03798 270,91
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:109 872,20124 213,70
– emerytalne50 714,0960 956,75
VIIPozostałe koszty rodzajowe38 984,7537 321,11
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów16 652,2618 600,45
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 029 152,181 539 751,27
DPozostałe przychody operacyjne858 194,03396 037,11
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych848 625,88
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne9 568,15396 037,11
EPozostałe koszty operacyjne383 347,36322 129,13
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych206 465,0322 397,41
IIIInne koszty operacyjne176 882,33299 731,72
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-554 305,511 613 659,25
GPrzychody finansowe4 525 699,543 195 938,40
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:539 191,50200 000,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:207 018,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:332 173,50200 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale332 173,50200 000,00
IIOdsetki, w tym:972 498,482 068 846,39
– od jednostek powiązanych809 994,85751 319,48
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych3 014 009,56190 343,74
VInne736 748,27
HKoszty finansowe2 979 567,863 279 552,08
IOdsetki, w tym:1 475 810,022 023 756,30
– dla jednostek powiązanych208 684,03134 797,58
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:73 693,5176 304,50
– w jednostkach powiązanych59 304,50
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 039 530,341 123 651,28
IVInne390 533,9955 840,00
IZysk (strata) brutto (F+G–H)991 826,171 530 045,57
JPodatek dochodowy-289 183,00640 351,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 281 009,17889 694,57
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 044 619,8714 183 193,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 044 619,8714 183 193,79
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu31 760 000,0031 760 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu31 760 000,0031 760 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-17 605 074,70-21 252 356,95
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)889 694,57
– podziału zysku z lat ubiegłych889 694,57
b) zmniejszenie (z tytułu)889 694,57
- inne (w tym przeniesienie na rozrachunki)889 694,57
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu17 605 074,7021 252 356,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów485 126,7128 268,49
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach18 090 201,4121 280 625,44
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)889 694,573 675 550,74
- pokrycie z wyniku roku ubiegłego889 694,573 675 550,74
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu17 200 506,8417 605 074,70
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-17 200 506,84-17 605 074,70
6Wynik netto1 281 009,17889 694,57
Azysk netto1 281 009,17889 694,57
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)15 840 502,3315 044 619,87
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)15 840 502,3315 044 619,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej964 748,94-2 447 895,39
IZysk (strata) netto1 281 009,17889 694,57
IIKorekty razem-316 260,23-3 337 589,96
1Amortyzacja235 045,04172 187,83
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych335 533,99-693 979,56
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)154 491,97-258 568,42
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 749 411,591 009 612,04
5Zmiana stanu rezerw89 174,00123 548,00
6Zmiana stanu zapasów-111 629,42-63 637,95
7Zmiana stanu należności2 506 051,96-2 189 937,37
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-766 093,73225 754,46
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-163 676,89-1 448 170,53
10Inne korekty154 254,44-214 398,46
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)964 748,94-2 447 895,39
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej12 908 185,20-1 486 400,85
IWpływy22 397 536,212 269 896,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne4 400 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:8 377 336,212 269 896,17
a) w jednostkach powiązanych7 655 691,591 862 878,17
- dywidendy i udziały w zyskach
- zbycie udziałów56 550,003 490,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych7 158 320,23883 100,00
- odsetki440 821,3626 788,17
inne wpływy z aktywów finanoswych949 500,00
b) w pozostałych jednostkach721 644,62407 018,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach416 973,40407 018,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych224 806,77
– odsetki79 864,45
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne9 620 200,00
IIWydatki9 489 351,013 756 297,02
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych22 778,00132 095,70
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:6 819 573,013 596 256,32
a) w jednostkach powiązanych5 994 078,013 596 256,32
- nabycie udziałów1 157 578,0151 886,32
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe4 836 500,003 544 370,00
b) w pozostałych jednostkach825 495,00
– nabycie aktywów finansowych95,00
– udzielone pożyczki długoterminowe825 400,00
4Inne wydatki inwestycyjne2 647 000,0027 945,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)12 908 185,20-1 486 400,85
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-9 614 472,833 322 759,98
IWpływy3 821 674,118 246 543,80
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 633 800,003 628 237,74
3Emisja dłużnych papierów wartościowych592 000,002 813 000,00
4Inne wpływy finansowe595 874,111 805 306,06
IIWydatki13 436 146,944 923 783,82
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek7 165 239,251 373 285,50
5Wykup dłużnych papierów wartościowych1 868 860,00319 036,26
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych670 329,49187 142,96
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego170 383,25150 780,76
8Odsetki3 561 334,952 893 538,34
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-9 614 472,833 322 759,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)4 258 461,31-611 536,26
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 258 461,31-611 536,26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu240 348,44851 884,70
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 498 809,75240 348,44
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 881 312,73238 224,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok991 826,171 530 045,57
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-4 214 776,07-390 343,74
- dywidenda zwolniona z opodatkowania-332 173,50art 22 ust 1-200 000,00
- rozwiązanie odpisów aktualizujących niestanowiące PP-3 597 915,22art 16 ust 1 pkt 26a-190 343,74
- różnice kursowe bilansowe niestanowiące PP-284 687,35art 15a
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-841 268,83-2 295 071,70
- nieotrzymane odsetki-841 268,83art 12 ust 4 pkt 2-1 884 435,83
- różnice kursowe bilansoweart 15a-410 635,87
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:389 456,16160 498,58
- dyskonto weksliart 12 ust 1 pkt 1133 710,41
- otrzymane odsetki zarachowane w latach ubiegłych389 456,16art 12 ust 1 pkt 126 788,17
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 574 103,891 328 112,15
- reprezentacja NKUP2 639,50art 16 ust 1 pkt 284 707,00
- odsetki budżetowe12 256,34art 16 ust 1 pkt 214 823,57
- odsetki NKUP trwałe7 554,79art 17f ust 121 290,83
- odpisy aktualizujące aktywa finansowe i niefinansowe1 829 901,03art 16 ust 1 pkt 26a1 146 048,69
- koszty postępowania sądowego200,00art 16 ust 1 pkt 178 129,00
- amortyzacja środków trwałych w leasingu81 516,66art 17f ust 180 775,19
- ubezpieczenia samochodów ponad 20 000 zł NKUP5 558,11art 16 ust 1 pkt 49
- różnice kursowe bilansowe od odsetek NKUP620 221,34art 15a
- umorzone akcje w wyniku przekształcenia spółki zależnejart 15 ust 159 304,50
- koszty lat ubiegłych4 855,27art 15 ust 4
pozostałe 9 400,853 033,37
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 593 774,981 062 234,57
- odsetki niezapłacone605 030,09art 16 ust 1 pkt 111 045 234,57
- niewypłacone wynagrodzeniaart 16 ust 1 pkt 5717 000,00
- koszty finansowania981 110,89art 15c ust 1
- korekta proporcji VAT za 2018 r.7 634,00art 16 ust 1 pkt 46 lit c
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-2 811 191,89-3 371 756,75
- różnice kursowe wycena bilansowa 2017art 15a-298 084,54
- wypłacone wynagrodzenie z 2017-17 000,00art 16 ust 1 pkt 57-1 468,00
- wypłacone dyskonto papierów wartościowych-51 334,05art 16 ust 1 pkt 11-165 707,57
- zapłacone odsetki-2 741 021,84art 16 ust 1 pkt 11-2 906 496,64
- proporcja VAT korekta 2017 r.-1 836,00art 16 ust 1 pkt 46 lit c
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-641 944,78893 435,28
- przychody z tytułu udziału w spółce komandytowej7 113 641,31art 5 ust 11 063 390,61
- przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń78,23art 12 ust 1 pkt 2
- koszty z tytułu udziału w spółce komandytowej-7 625 222,41art 5 ust 2-39 469,04
- raty leasingu operacyjnego podatkowo-130 441,91art 17b ust 1-130 486,29
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki