Szczegóły spółki

Nazwa SENTO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772148906
REGON 357189848
KRS 0000287388
Adres ul. Zygmunta Miłkowskiego 7 lok. U7, 30-349 Kraków
Telefon 0126385780
Faks 0126385780
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.7
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.01 2.38
Płynność bieżąca (CR) 0.79 1.47
Płynność szybka (QR) 0.78 1.42
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.01 2.38
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 14.2% 67.74%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.91% 8.09%
Rentowność aktywów (ROA) 1.48% 2.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-16 137/2020 13 34803
Poz. 34803. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-34918/2020]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej
„Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),
wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do
złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich demate-
rializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Mił-
kowskiego 7/U7, 30-349 Kraków, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.
Poz. 34803. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-34918/2020]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej
„Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798),
wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do
złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich demate-
rializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Mił-
kowskiego 7/U7, 30-349 Kraków, w dniach roboczych
(od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1600.
2020-05-25 100/2020 28 22922
Poz. 22922. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-22590/2020]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., o godzinie: 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
nie będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za 2019 rok obrotowy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który
    będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
  8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  10. Zamkniecie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową i projek-
towaną treść zmian Statutu Spółki:

1) § 3 ust. 5 Statutu

Dotychczasowa treść:
 5. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony
   o kwotę nie niższą niż 1,00 złoty (jeden) i nie wyższą
   niż 3.000.000,00 złotych (trzy miliony) w drodze emisji
   nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy
   miliony) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I
   o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda.

Projektowana zmiana treści § 3 ust. 5 Statutu:
 W przypadku, w którym akcje spółki będą podlegać reje-
 stracji w rejestrze akcjonariuszy, podmiot któremu zostanie
 powierzone prowadzenie tego rejestru nie będzie pośredni-
 czył w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec
 akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

2) § 6 ust. 13 Statutu

Dotychczasowa treść:
 13. Podjęcie przez walne zgromadzenie jakiejkolwiek
   uchwały dotyczącej zasad realizacji programu menedżer-
   skiego lub zmian w tym zakresie, w tym zmian obowią-
   zującego już programu menedżerskiego to jest między   innymi zmian uchwał z dnia 26 maja 2011 roku w spra-
   wie przyjęcia pakietu menedżerskiego, emisji warrantów
   subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapi-
   tału w drodze emisji nowych akcji serii I, wymaga dla
   swej skuteczności zgody pana Macieja Mączki tak długo,
   jak pozostaje on akcjonariuszem spółki.

Projektowana zmiana treści § 6 ust. 13 zakłada jego uchylenie
w całości.

3) § 7 ust. 10 Statutu

Dotychczasowa treść:
 10. Podjęcie przez Radę Nadzorczą jakiejkolwiek uchwały
   dotyczącej zasad realizacji programu menedżerskiego
   lub zmian w tym zakresie, w tym zmian obowiązują-
   cego już programu menedżerskiego, wymaga dla swej
   skuteczności zgody pana Macieja Mączki tak długo, jak
   pozostaje on akcjonariuszem spółki

Projektowana zmiana treści § 7 ust. 10 zakłada jego uchylenie
w całości.

4) § 8 ust 12 Statutu

Projektowana treść § 8 ust. 12 Statutu:
 12. W przypadku złożenia do Zarządu spółki przez akcjona-
   riusza wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji,
   który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się prze-
   pisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów
   z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 5, poz. 20).
   Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, któ-
   rej dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie
   lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd spółki ogłosi
   o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszyst-
   kich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym
   przez Zarząd terminie, nie krótszym niż miesiąc od dnia
   ogłoszenia, złożyli ten dokument w spółce oraz zgłosili
   swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnie-
   nia dokumentu akcji przez Zarząd spółki i wydania jego
   duplikatu wnioskodawcy. W przypadku złożenia w tym
   terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza
   roszczenia do tego dokumentu, Zarząd spółki zawiadomi
   wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie
   o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci doku-
   ment akcji składającemu. W przypadku złożenia doku-
   mentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do
   tego dokumentu, Zarząd spółki wyda złożony dokument
   wnioskodawcy. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu
   obciążają wnioskodawcę. Te same zasady stosuje się do
   odcinków zbiorowych akcji. Postanowienia niniejszego
   ustępu tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r.
Poz. 22922. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-22590/2020]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., o godzinie: 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
nie będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za 2019 rok obrotowy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który
    będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.
  7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
  8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  10. Zamkniecie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową i projek-
towaną treść zmian Statutu Spółki:

1) § 3 ust. 5 Statutu

Dotychczasowa treść:
 5. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony
   o kwotę nie niższą niż 1,00 złoty (jeden) i nie wyższą
   niż 3.000.000,00 złotych (trzy miliony) w drodze emisji
   nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy
   miliony) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I
   o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden) każda.

Projektowana zmiana treści § 3 ust. 5 Statutu:
 W przypadku, w którym akcje spółki będą podlegać reje-
 stracji w rejestrze akcjonariuszy, podmiot któremu zostanie
 powierzone prowadzenie tego rejestru nie będzie pośredni-
 czył w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec
 akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

2) § 6 ust. 13 Statutu

Dotychczasowa treść:
 13. Podjęcie przez walne zgromadzenie jakiejkolwiek
   uchwały dotyczącej zasad realizacji programu menedżer-
   skiego lub zmian w tym zakresie, w tym zmian obowią-
   zującego już programu menedżerskiego to jest między   innymi zmian uchwał z dnia 26 maja 2011 roku w spra-
   wie przyjęcia pakietu menedżerskiego, emisji warrantów
   subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapi-
   tału w drodze emisji nowych akcji serii I, wymaga dla
   swej skuteczności zgody pana Macieja Mączki tak długo,
   jak pozostaje on akcjonariuszem spółki.

Projektowana zmiana treści § 6 ust. 13 zakłada jego uchylenie
w całości.

3) § 7 ust. 10 Statutu

Dotychczasowa treść:
 10. Podjęcie przez Radę Nadzorczą jakiejkolwiek uchwały
   dotyczącej zasad realizacji programu menedżerskiego
   lub zmian w tym zakresie, w tym zmian obowiązują-
   cego już programu menedżerskiego, wymaga dla swej
   skuteczności zgody pana Macieja Mączki tak długo, jak
   pozostaje on akcjonariuszem spółki

Projektowana zmiana treści § 7 ust. 10 zakłada jego uchylenie
w całości.

4) § 8 ust 12 Statutu

Projektowana treść § 8 ust. 12 Statutu:
 12. W przypadku złożenia do Zarządu spółki przez akcjona-
   riusza wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji,
   który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się prze-
   pisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów
   z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 5, poz. 20).
   Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, któ-
   rej dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie
   lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd spółki ogłosi
   o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszyst-
   kich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym
   przez Zarząd terminie, nie krótszym niż miesiąc od dnia
   ogłoszenia, złożyli ten dokument w spółce oraz zgłosili
   swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnie-
   nia dokumentu akcji przez Zarząd spółki i wydania jego
   duplikatu wnioskodawcy. W przypadku złożenia w tym
   terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza
   roszczenia do tego dokumentu, Zarząd spółki zawiadomi
   wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie
   o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci doku-
   ment akcji składającemu. W przypadku złożenia doku-
   mentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do
   tego dokumentu, Zarząd spółki wyda złożony dokument
   wnioskodawcy. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu
   obciążają wnioskodawcę. Te same zasady stosuje się do
   odcinków zbiorowych akcji. Postanowienia niniejszego
   ustępu tracą moc z dniem 31 grudnia 2020 r.
2019-05-14 92/2019 23 24514
Poz. 24514. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-24057/2019]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4 Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
   2018 rok obrotowy.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Zamkniecie obrad.
Poz. 24514. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-24057/2019]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4 Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
   2018 rok obrotowy.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Zamkniecie obrad.
2018-05-11 91/2018 18 19669
Poz. 19669. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-19155/2018]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 19669. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-19155/2018]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017.
  6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
  7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium
   z wykonania przez nich obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki