Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "STP INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy STP "INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat BOCHNIA
Gmina BOCHNIA
Miejscowość BOCHNIA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAŁOPOLSKIE
Powiat BOCHNIA
Gmina BOCHNIA
Ulica WYGODA
Nr domu 69
Miejscowość BOCHNIA
Kod pocztowy 32-700
Poczta BOCHNIA
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000287355

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Sporządzono sprawozdanie kompletne

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Informacja dodatkowa

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Informacja dodatkowa

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Informacja dodatkowa

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 153 164 476,77 123 918 463,37
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 27 326 083,20 26 810 267,11
– środki trwałe 13 867 790,43 14 071 635,45
– środki trwałe w budowie 13 458 292,77 12 738 631,66
IV Inwestycje długoterminowe, w tym: 125 838 393,57 97 108 196,26
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
B Aktywa obrotowe 4 148 312,53 6 834 165,19
II Należności krótkoterminowe, w tym: 868 929,00 6 226 039,34
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 3 279 383,53 608 125,85
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 3 279 383,53 608 125,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 279 383,53 608 125,85
Aktywa razem 157 312 789,30 130 752 628,56
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 131 354 979,61 128 734 033,83
I Kapitał (fundusz) podstawowy 9 908 000,00 9 908 000,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 118 826 033,83 115 819 545,63
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -354 876,82
VI Zysk (strata) netto 2 620 945,78 3 361 365,02
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 957 809,69 2 018 594,73
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 25 957 809,69 2 018 594,73
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 14 500 000,00 1 500 000,00
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 11 456 799,51 491 683,43
– Do 12 miesięcy 11 456 799,51 491 683,43
c) c) fundusze specjalne
Pasywa razem 157 312 789,30 130 752 628,56
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I Przychody netto ze sprzedaży
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B Koszty działalności operacyjnej 1 436 263,69 654 430,10
I Amortyzacja 203 845,02 206 415,84
II Zużycie materiałów i energii 106 920,74 62 828,07
III Usługi obce 204 065,07 264 167,16
IV Wynagrodzenia 263 890,00 70 842,47
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 10 367,56 9 305,98
– emerytalne
VI Pozostałe koszty, w tym: 647 175,30 40 870,58
– wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -1 436 263,69 -654 430,10
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 1 818 968,69 1 563 511,89
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F Przychody finansowe, w tym: 30 876 178,16 5 678 456,73
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 5 602 178,16 5 486 307,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 12 851,73
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 25 274 000,00 179 298,00
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G Koszty finansowe, w tym: 25 000 000,00 99 149,72
I Odsetki, w tym: 92 909,72
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 25 000 000,00 6 240,00
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 2 620 945,78 3 361 365,02
I Podatek dochodowy
J Zysk (strata) netto (H - I) 2 620 945,78 3 361 365,02
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 128 734 033,83 125 727 545,63 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – korekty błędów IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 128 734 033,83 125 727 545,63 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 9 908 000,00 9 908 000,00 1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) – wydania udziałów (emisji akcji) b) zmniejszenie (z tytułu) – umorzenia udziałów (akcji) 2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9 908 000,00 9 908 000,00 2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 115 819 545,63 94 850 797,82 1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 006 488,20 20 968 747,81 a) zwiększenie (z tytułu) 3 006 488,20 20 968 747,81 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej – podziału zysku (ustawowo) – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 006 488,20 20 968 747,81 b) zmniejszenie (z tytułu) – pokrycia straty 2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 118 826 033,83 115 819 545,63 3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) – zbycia środków trwałych 2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – korekty błędów 2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) – podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu) 3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości – korekty błędów 5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) -354 876,82 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 354 876,82 b) zmniejszenie (z tytułu) 6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -354 876,82 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -354 876,82 6 Wynik netto 2 620 945,78 3 361 365,02 A zysk netto 2 620 945,78 3 361 365,02 B strata netto C odpisy z zysku II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 131 354 979,61 128 734 033,83 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 131 354 979,61 128 734 033,83
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 518 937,94 -6 637 879,01
I Zysk (strata) netto 2 620 945,78 3 361 365,02
II Korekty razem 10 897 992,16 -9 999 244,03
1 Amortyzacja 203 845,02 206 415,84
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 602 178,16 -5 486 307,00
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 5 357 110,34 -5 226 345,99
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10 939 214,96 506 993,12
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13 518 937,94 -6 637 879,01
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -25 666 648,95 24 940,20
I Wpływy 32 197 310,16 7 056 058,89
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 595 132,00 1 569 751,89
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 5 602 178,16 5 486 307,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 5 602 178,16 5 486 307,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach 5 602 178,16 5 486 307,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 57 863 959,11 7 031 118,69
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 314 793,11 7 031 118,69
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 55 549 166,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 55 549 166,00
– nabycie aktywów finansowych 53 549 166,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 2 000 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -25 666 648,95 24 940,20
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 14 818 968,69 1 195 123,18
I Wpływy 14 818 968,69 1 550 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 13 000 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 1 818 968,69 1 550 000,00
II Wydatki 354 876,82
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe 354 876,82
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14 818 968,69 1 195 123,18
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2 671 257,68 -5 417 815,63
F Środki pieniężne na początek okresu 608 125,85 6 025 941,48
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3 279 383,53 608 125,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 30 876 178,16 5 678 459,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 5 602 178,16 5 602 178,16 5 486 307,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 1 583 511,89 1 563 511,89
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 397 720,49 -561 430,09
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa za 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki