Szczegóły spółki

Nazwa "STP INVESTMENT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8681779111
REGON 852736514
KRS 0000287355
Adres ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-05 45/2020 297 103040
Poz. 103040. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3085/20/788]

W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.STPINVEST-
MENT.PL 4. Adres strony internetowej SPRZEDAŻ@
STPINVESTMENT.PL
Poz. 103040. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3085/20/788]

W dniu 27.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej WWW.STPINVEST-
MENT.PL 4. Adres strony internetowej SPRZEDAŻ@
STPINVESTMENT.PL
2019-07-12 134/2019 1134 670000
Poz. 670000. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/949]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670000. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/949]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1134 670001
Poz. 670001. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/350]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670001. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/350]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1134 670002
Poz. 670002. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/751]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670002. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/751]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1134 670003
Poz. 670003. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/152]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 670003. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/143664/19/152]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-11 198/2018 785 609071
Poz. 609071. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439706/18/78]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609071. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439706/18/78]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 785 609072
Poz. 609072. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439707/18/479]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609072. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439707/18/479]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 785 609073
Poz. 609073. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439708/18/880]W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609073. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439708/18/880]W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-11 198/2018 785 609074
Poz. 609074. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439709/18/281]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 609074. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000287355. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.08.2007.
[RDF/439709/18/281]

W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-12 112/2018 15 24944
Poz. 24944. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bochni. KRS 0000287355. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 sierpnia 2007 r.
[BMSiG-24441/2018]

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do
KRS 0000287355 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
4 lipca 2018 roku, o godz. 900, w lokalu Kancelarii Notarialnej
przy ulicy Kordylewskiego 7 w Krakowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej za rok 2017.
  7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w roku 2017.
  8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Człon-
   ków Rady Nadzorczej Spółki, powoływanych na nową
   kadencję.  11. Wybór członków Rady Nadzorczej STP Investment S.A.
  12. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków
    Rady Nadzorczej STP Investment S.A.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamkniecie obrad.

Zarząd STP Investment S.A. informuje, że zgodnie z art. 406
Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom
akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Bochni,
ul. Wygoda 69, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA
(tj. do dnia 27.06.2018 r., do godz. 1500) dokumenty akcji i nie
będą one odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji
mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki
od dnia 20 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odby-
ciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgod-
nie z art. 412 KSH - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
ników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne
wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona
w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnic-
twem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły
dokonać rejestracji i odebrać karty do głosowania w dniu
WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 830- 900.
Poz. 24944. „STP INVESTMENT” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bochni. KRS 0000287355. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28 sierpnia 2007 r.
[BMSiG-24441/2018]

Zarząd Spółki STP Investment S.A. w Bochni, wpisanej do
KRS 0000287355 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego - działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
4 lipca 2018 roku, o godz. 900, w lokalu Kancelarii Notarialnej
przy ulicy Kordylewskiego 7 w Krakowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
   Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podej-
   mowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej za rok 2017.
  7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykona-
   nia obowiązków w roku 2017.
  8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
   z wykonania obowiązków w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Człon-
   ków Rady Nadzorczej Spółki, powoływanych na nową
   kadencję.  11. Wybór członków Rady Nadzorczej STP Investment S.A.
  12. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków
    Rady Nadzorczej STP Investment S.A.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamkniecie obrad.

Zarząd STP Investment S.A. informuje, że zgodnie z art. 406
Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Wal-
nym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom
akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Bochni,
ul. Wygoda 69, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA
(tj. do dnia 27.06.2018 r., do godz. 1500) dokumenty akcji i nie
będą one odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji
mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i mate-
riały informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki
od dnia 20 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odby-
ciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgod-
nie z art. 412 KSH - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-
ników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne
wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona
w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnic-
twem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły
dokonać rejestracji i odebrać karty do głosowania w dniu
WZA bezpośrednio przed salą obrad w godz. 830- 900.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki