Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRO-BUD SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRO-BUD S.A.
Siedziba
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatKołobrzeski
GminaKołobrzeg
MiejscowośćKołobrzeg
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoZachodniopomorskie
PowiatKołobrzeski
GminaKołobrzeg
UlicaŚw. Wojciecha
Nr domu4
MiejscowośćKołobrzeg
Kod pocztowy78-100
PocztaKołobrzeg
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000285143

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne - programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
Inwestycje długoterminowe i krókoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udziałów wyceniono według ceny nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy:
- materiały - w cenach zakupu, a koszty zakupu odnoszone są bezpośrednio w koszty, rozchód według zasady FIFO,
- towary (grunty pod projekty deweloperskie) - w cenach nabycia z uwzględnieniem kosztów obsługi kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie zakupu gruntów, odnoszone w koszty w okresie rozpoczęcia realizacji projektów deweloperskich,
- półprodukty i produkty w toku (koszty niesprzedanych usług budowlanych i drobnych zleceń koszty realizowanych inwestycji deweloperskich do momentu uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na ich sprzedaż) - w kosztach wytworzenia.
Odpisy aktualizujące zapasy dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu historycznego nabycia waluty (pozycja nieistotna).
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza sie następująco:
- dodatnie - do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne - do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.
Umowy długoterminowe w zakresie usług budowlanych na podstawie zawartych umów długoterminowych. Do ich ujęcia i rozliczenia na koniec okresu stosuje się Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 - "Niezakończone usługi budowalne". Podstawą ustalenia stopnia zaawansowania kontraktów budowlanych jest metoda obmiaru wykonanych prac,
Leasing finansowy na podstawie umów, według których Spółka przyjmuje do odpłatnego używania środki trwałe przez uzgodniony okres i następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
- wynik działalności operacyjnej,
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na postawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnianiem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie ( w tym rachunek przepływów pieniężnych) - sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono metodą pośrednią.
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
6. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.
7. Zgodnie z zapisami polityki rachunkowości Spółka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe4 633 830,305 442 968,59
IWartości niematerialne i prawne21 827,475 991,77
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne21 827,475 991,77
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 931 892,194 610 663,94
1Środki trwałe3 931 892,194 605 251,04
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)537 543,72537 543,72
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 365 383,032 455 781,96
c) urządzenia techniczne i maszyny134 815,68211 164,38
d) środki transportu628 668,86873 153,18
e) inne środki trwałe265 480,90527 607,80
2Środki trwałe w budowie5 412,90
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe5 015,005 015,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe5 015,005 015,00
a) w jednostkach powiązanych5 015,005 015,00
– udziały lub akcje5 015,005 015,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe675 095,64821 297,88
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego621 057,00747 273,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe54 038,6474 024,88
BAktywa obrotowe38 642 238,3750 705 637,01
IZapasy25 647 109,1730 536 825,36
1Materiały1 843 934,211 386 414,98
2Półprodukty i produkty w toku4 012 026,4217 316 407,13
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe6 387 980,29
4Towary12 896 749,8510 187 955,31
5Zaliczki na dostawy i usługi506 418,401 646 047,94
IINależności krótkoterminowe3 101 838,5615 968 175,83
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 101 838,5615 968 175,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 038 622,8615 776 588,33
– do 12 miesięcy3 035 229,9815 776 588,33
– powyżej 12 miesięcy3 392,88
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne63 215,70191 587,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 734 526,184 090 521,79
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 734 526,184 090 521,79
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 734 526,184 090 521,79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach9 718 814,18198 316,60
– inne środki pieniężne15 712,003 871 235,19
– inne aktywa pieniężne20 970,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe158 764,46110 114,03
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem43 276 068,6756 148 605,60
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny21 541 962,9215 413 164,48
IKapitał (fundusz) podstawowy650 000,00650 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:11 741 267,0511 741 267,05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych521 897,43535,29
VIZysk (strata) netto8 628 798,443 791 362,14
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-770 000,00
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 734 105,7540 735 441,12
IRezerwy na zobowiązania1 898 005,001 261 475,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego90 656,00140 684,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne344 950,00403 173,00
– długoterminowa102 781,0095 507,00
– krótkoterminowa242 169,00307 666,00
3Pozostałe rezerwy1 462 399,00717 618,00
– długoterminowe1 113 289,00466 826,00
– krótkoterminowe349 110,00250 792,00
IIZobowiązania długoterminowe876 729,032 577 931,99
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek876 729,032 577 931,99
a) kredyty i pożyczki702 631,582 107 894,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne174 097,45470 037,25
IIIZobowiązania krótkoterminowe17 859 114,7235 632 657,13
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek17 859 114,7235 632 657,13
a) kredyty i pożyczki1 405 263,221 471 151,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe302 687,15327 201,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 299 848,868 515 335,70
– do 12 miesięcy3 123 725,057 786 236,53
– powyżej 12 miesięcy1 176 123,81729 099,17
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi9 377 686,2718 739 464,32
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 277 563,012 461 774,72
h) z tytułu wynagrodzeń136 527,74125 763,11
i) inne59 538,473 991 966,69
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe1 100 257,001 263 377,00
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 100 257,001 263 377,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 100 257,001 263 377,00
Pasywa razem43 276 068,6756 148 605,60
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:84 675 670,9968 046 890,05
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów84 625 247,5166 352 074,85
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów50 423,481 694 815,20
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:69 801 714,2560 449 213,70
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów69 754 660,4759 198 071,94
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów47 053,781 251 141,76
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)14 873 956,747 597 676,35
DKoszty sprzedaży1 294 117,75619 934,19
EKoszty ogólnego zarządu2 905 871,712 766 382,39
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)10 673 967,284 211 359,77
GPozostałe przychody operacyjne38 525,13105 410,64
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 569,1194 283,34
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne30 956,0211 127,30
HPozostałe koszty operacyjne30 559,1727 162,55
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych14 970,24
IIIInne koszty operacyjne30 559,1712 192,31
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)10 681 933,244 289 607,86
JPrzychody finansowe67 402,65377 437,63
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:344 624,20
Aod jednostek powiązanych, w tym:344 624,20
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:67 402,6532 796,10
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne17,33
KKoszty finansowe59 882,4548 961,35
IOdsetki, w tym:59 882,4547 155,35
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 806,00
– w jednostkach powiązanych1 806,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
LZysk (strata) brutto (I+J–K)10 689 453,444 618 084,14
MPodatek dochodowy2 060 655,00826 722,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)8 628 798,443 791 362,14
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)15 413 164,4814 561 802,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach15 413 164,4814 561 802,34
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu650 000,00650 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu650 000,00650 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu11 741 267,0511 741 267,05
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu11 741 267,0511 741 267,05
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 021 897,432 170 535,29
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 791 897,433 391 129,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 791 897,433 391 129,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)3 270 000,003 390 594,66
– wypłaty dywidendy3 270 000,002 170 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe1 220 594,66
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu521 897,43535,29
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 220 594,66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 220 594,66
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 220 594,66
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku1 220 594,66
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu521 897,43535,29
6Wynik netto8 628 798,443 021 362,14
Azysk netto8 628 798,443 791 362,14
Bstrata netto
Codpisy z zysku770 000,00
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)21 541 962,9215 413 164,48
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)21 541 962,9215 413 164,48
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto8 628 798,443 791 362,14
IIKorekty razem1 478 344,67-1 756 505,55
1Amortyzacja782 221,19696 853,68
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)59 817,51-297 497,74
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-7 569,11-92 477,34
5Zmiana stanu rezerw636 530,00370 774,00
6Zmiana stanu zapasów4 889 716,19-12 033 112,80
7Zmiana stanu należności12 866 337,27-9 737 380,82
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-17 683 140,1918 584 079,19
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-65 568,19752 256,28
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)10 107 143,112 034 856,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy7 579,111 752 211,45
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7 579,11124 461,79
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:1 627 749,66
a) w jednostkach powiązanych1 627 749,66
– zbycie aktywów finansowych1 283 125,46
– dywidendy i udziały w zyskach344 624,20
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki119 295,14309 336,97
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych119 295,14309 336,97
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-111 716,031 442 874,48
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy4 450 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 450 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 351 422,695 715 794,40
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli2 500 000,002 940 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 471 151,182 221 957,99
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego320 454,00506 709,95
8Odsetki59 817,5147 126,46
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-4 351 422,69-1 265 794,40
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)5 644 004,392 211 936,67
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:5 644 004,392 211 936,67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 090 521,791 878 585,12
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 734 526,184 090 521,79
– o ograniczonej możliwości dysponowania15 712,003 892 205,19
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok10 689 453,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 352,215 352,21
refundacja z Urzędu Pracy5 352,215 352,21art 17 ust 1 pkt 21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:59 266,0059 266,00
przychody szacowane wg KSR 3umowy długoterminowe59 266,0059 266,00art …
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:191 163,00191 163,00
zafakturowane w 2018 szacunki przychodów z 2017191 163,00191 163,00art 12 ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:678 827,84678 827,84
amortyzacja śr. trwałych w leasingu450 906,30450 906,30art 15 ust 6
amortyzacja finansowa a amortyzacja podatkowa144 380,77144 380,77art 15 ust 6
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami20 000,0020 000,00art 16 ust 1 pkt 14
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 62,2062,20art 16 ust 1 pkt 21
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne3 594,503 594,50art 16 ust 1 pkt 25
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych16 806,0616 806,06art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRON11 850,0011 850,00art 16 ust 1 pkt 36
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa210,00210,00art 16 ust 1 pkt 37
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro6 997,746 997,74art 16 ust 1 pkt 49
pozostałe 24 020,2724 020,27
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 524 196,241 524 196,24
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h79 925,7679 925,76art 16 ust 1 pkt 57a
wartość utworzonych rezerw na koszty1 238 046,941 238 046,94art 16 ust 27
koszty sprzedaży 206 223,54206 223,54art 15 ust 4b
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 349 600,081 349 600,08
koszty usług budowl.844 790,73844 790,73art 15 ust 4b
koszty sprzedaży inwestycji349 944,96349 944,96art 15 ust 4b
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego79 614,3979 614,39art 15 ust 4h
urlopy zmniejszenie rezerw75 250,0075 250,00art 15 ust 4b
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:891 459,93891 459,93
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-320 319,09-320 319,09
raty leasingu finansowego-320 319,09-320 319,09art …
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym10 457 643,00
K. Podatek dochodowy1 986 952,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

NOTY

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki