Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁEK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju PL
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Ulica Bonifraterska
Nr domu 17
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-203
Poczta Warszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000285139

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości znajdują się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów znajdują się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady ustalenia wyniku finansowego znajdują się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego znajdują się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w Załączniku 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 163 936 565,26 21 308 824,51
I Wartości niematerialne i prawne 942,74 4 713,98
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 942,74 4 713,98
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 10 426,75 7 278,20
1 Środki trwałe 10 426,75 7 278,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 803,35
d) środki transportu 5 623,40 7 278,20
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 161 200 989,20 21 296 592,15
1 Nieruchomości 14 894 603,00 15 210 603,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 146 306 386,20 6 085 989,15
a) w jednostkach powiązanych 143 904 893,00
– udziały lub akcje 128 713 893,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 15 191 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 2 401 493,20 6 085 989,15
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 2 401 493,20 6 085 989,15
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 724 206,57 240,18
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 724 206,57
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 240,18
B Aktywa obrotowe 325 398 091,63 302 011 033,58
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 3 780 881,76 1 609 330,82
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 3 780 881,76 1 609 330,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 155 085,76 43 551,71
– do 12 miesięcy 155 085,76 43 551,71
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 37 511,01 107 781,43
c) inne 3 588 284,99 1 457 997,68
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 321 613 000,66 300 392 511,98
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 321 613 000,66 300 392 511,98
a) w jednostkach powiązanych 81 319 000,00
– udziały lub akcje 79 569 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 1 750 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 4 307 911,52 299 010,85
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 4 307 911,52 299 010,85
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 235 986 089,14 300 093 501,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 574 221,98 1 031 421,68
– inne środki pieniężne 231 411 867,16 299 062 079,45
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 209,21 9 190,78
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 489 334 656,89 323 319 858,09
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 391 549 003,92 321 411 463,64
I Kapitał (fundusz) podstawowy 62 367 200,00 18 723 300,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 227 303 451,26 171 291 707,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 223 161 699,78 168 750 000,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 678 777,03 32 928 777,03
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 97 399 240,80 96 867 635,13
VI Zysk (strata) netto 3 625 028,91 1 882 405,15
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -824 694,08 -282 361,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 785 652,97 1 908 394,45
I Rezerwy na zobowiązania 15 617 629,98 1 010 901,78
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 887 480,20
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 94 043,00 104 795,00
– długoterminowa 83 261,00 94 073,00
– krótkoterminowa 10 782,00 10 722,00
3 Pozostałe rezerwy 636 106,78 906 106,78
– długoterminowe
– krótkoterminowe 636 106,78 906 106,78
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 82 168 022,99 897 492,67
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 753 616,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 1 753 616,90
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 80 414 406,09 897 492,67
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 126 580,32 78 505,46
– do 12 miesięcy 126 580,32 78 505,46
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 100,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 456 297,39 321 303,22
h) z tytułu wynagrodzeń 22,00 5 939,04
i) inne 79 831 506,38 491 644,95
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 489 334 656,89 323 319 858,09
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 402 432,74 379 797,51
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 396 902,49 342 305,55
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5 530,25 37 491,96
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 3 532 268,68 4 134 479,55
I Amortyzacja 5 426,04 5 084,78
II Zużycie materiałów i energii 193 672,70 223 048,65
III Usługi obce 664 090,87 1 054 757,55
IV Podatki i opłaty, w tym: 359 191,66 535 092,80
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 1 822 021,61 1 958 831,90
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 367 336,12 281 689,08
– emerytalne 148 375,61 127 101,67
VII Pozostałe koszty rodzajowe 120 529,68 75 974,79
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3 129 835,94 -3 754 682,04
D Pozostałe przychody operacyjne 837 642,27 3 971 299,37
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 160,00
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 144 975,21 2 514 531,06
IV Inne przychody operacyjne 689 507,06 1 456 768,31
E Pozostałe koszty operacyjne 634 831,97 470 627,10
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 499,00
III Inne koszty operacyjne 634 332,97 470 627,10
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2 927 025,64 -254 009,77
G Przychody finansowe 7 205 687,54 2 659 916,71
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 7 070 567,84 2 601 546,71
– od jednostek powiązanych 187 115,10
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 135 119,70 58 370,00
H Koszty finansowe 27 261,91 523 501,79
I Odsetki, w tym: 1 258,00 56 098,55
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 26 003,91 467 403,24
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4 251 399,99 1 882 405,15
J Podatek dochodowy 626 371,08
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 625 028,91 1 882 405,15
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 321 943 069,31 119 811 419,49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 321 943 069,31 119 811 419,49
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 18 723 300,00 62 339 920,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 43 643 900,00 -43 616 620,00
a) zwiększenie (z tytułu) 43 643 900,00 5 723 300,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 43 643 900,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 49 339 920,00
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 62 367 200,00 18 723 300,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 171 291 707,33 2 411 493,08
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 56 011 743,93 168 880 214,25
a) zwiększenie (z tytułu) 68 774 982,15 168 880 214,25
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 67 174 938,00 168 750 000,00
– podziału zysku (ustawowo) 1 600 044,15 130 214,25
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 12 763 238,22
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 227 303 451,26 171 291 707,33
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 32 928 777,03 1 678 777,03
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -31 250 000,00 31 250 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 31 250 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 31 250 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 678 777,03 32 928 777,03
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 98 467 679,28 47 244 368,74
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 98 467 679,28 47 244 368,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów 531 605,67
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 98 999 284,95 47 244 368,74
a) zwiększenie (z tytułu) 49 753 480,64
– podziału zysku z lat ubiegłych 6 136 860,64
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 600 044,15 130 214,25
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 97 399 240,80 96 867 635,13
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 97 399 240,80 96 867 635,13
6 Wynik netto 2 800 334,83 1 600 044,15
A zysk netto 3 625 028,91 1 882 405,15
B strata netto
C odpisy z zysku -824 694,08 -282 361,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 391 549 003,92 321 411 463,64
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 391 549 003,92 321 411 463,64
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 3 625 028,91 1 882 405,15
II Korekty razem -1 801 721,65 -5 116 917,10
1 Amortyzacja 5 426,04 5 084,78
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -624 660,46 -125 338,22
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3 160,00
5 Zmiana stanu rezerw 14 606 728,20 -942 966,82
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -2 171 550,94 211 249,09
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 701 530,32 -1 855 741,31
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 718 984,82 -9 430,96
10 Inne korekty -12 597 049,99 -2 399 773,66
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 823 307,26 -3 234 511,95
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 627 938,10 125 338,22
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 627 938,10 125 338,22
a) w jednostkach powiązanych 187 115,10
b) w pozostałych jednostkach 440 823,00 125 338,22
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 83 444,44
– odsetki 357 378,56 125 338,22
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 66 218 615,35 6 397 216,36
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 803,35 12 216,36
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 15 243 213,00 6 385 000,00
a) w jednostkach powiązanych 14 873 213,00
b) w pozostałych jednostkach 370 000,00 6 385 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe 370 000,00 6 385 000,00
4 Inne wydatki inwestycyjne 50 970 599,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -65 590 677,25 -6 271 878,14
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 200 000 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 200 000 000,00
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 340 042,00 282 361,00
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 340 042,00 282 361,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -340 042,00 199 717 639,00
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -64 107 411,99 190 211 248,91
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -64 107 411,99 190 211 248,91
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 300 093 501,13 109 882 252,22
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 235 986 089,14 300 093 501,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania 2 139,00 535 985,75
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 4 251 399,99 1 882 405,15
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 312 020,98 312 020,98 4 572 518,75
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 65 564,84 65 564,84 4 583,43
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 415 342,20 415 342,20 1 554 578,88
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 27 530,24 27 530,24 304 117,27
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 736 280,26 736 280,26
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 656 475,55 -1 472 560,52
K. Podatek dochodowy 626 371,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Załącznik 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-

Załącznik 2 - Dodatkowe informacje i objasnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki