Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADYTOWO - AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-21
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatM..St.Warszawa
GminaM..St.Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatM..St.Warszawa
GminaM..St.Warszawa
UlicaSienna
Nr domu39
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-121
PocztaWarszawa
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000283772

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w formie uproszczonej przewidzianej dla małych jednostek. Spółka odstąpiła od prezentacji danych w nocie o podatku dochodowym

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Inwestycje w nieruchomości wycenia się w wartości godziwej, określonej na podstawie wyceny dokonanej przez nienależnego rzeczoznawcę.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych w ciągu roku obrotowego wycenia się odpowiednio po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski. Rozchód środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się wg metody FIFO.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe29 240 000,0028 362 000,00
IVInwestycje długoterminowe, w tym:29 240 000,0028 362 000,00
– nieruchomości29 240 000,0028 362 000,00
BAktywa obrotowe3 079 812,512 145 434,14
IINależności krótkoterminowe, w tym:429 569,72281 994,73
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:236 101,72220 656,11
– do 12 miesięcy236 101,72220 656,11
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:2 637 855,591 813 407,10
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:2 637 855,591 813 407,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 583 999,411 813 407,10
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 387,2050 032,31
Aktywa razem32 319 812,5130 507 434,14
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 925 805,36783 061,86
IKapitał (fundusz) podstawowy975 053,80975 053,80
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 615 448,9920 615 448,99
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe4 342 722,534 342 722,53
VZysk (strata) z lat ubiegłych-25 150 163,46-25 149 158,98
VIZysk (strata) netto2 142 743,50-1 004,48
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 394 007,1529 724 372,28
IRezerwy na zobowiązania, w tym:2 569 361,373 868 904,07
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:23 903 936,7323 803 568,41
– z tytułu kredytów i pożyczek23 068 217,7423 011 059,55
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:2 900 929,052 028 360,73
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek1 721 475,93925 068,08
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:224 851,44249 229,25
– Do 12 miesięcy224 851,44249 299,25
IVRozliczenia międzyokresowe19 780,0023 539,07
Pasywa razem32 319 812,5130 507 434,14
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 435 006,123 689 491,23
IPrzychody netto ze sprzedaży3 435 006,123 689 491,23
BKoszty działalności operacyjnej1 535 760,391 804 943,95
IIZużycie materiałów i energii202 398,75180 428,95
IIIUsługi obce1 196 136,681 453 077,51
VIPozostałe koszty, w tym:137 224,96171 437,49
CZysk (strata) ze sprzedaży (A - B)1 899 245,731 884 547,28
DPozostałe przychody operacyjne, w tym:832 136,53807 370,29
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych830 392,39807 370,29
EPozostałe koszty operacyjne, w tym:97 313,131 088,85
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych86 591,321 086,72
FPrzychody finansowe, w tym:35 880,891 467 743,19
IIOdsetki, w tym:5 119,811 335,62
– od jednostek powiązanych2 520,561 335,62
GKoszty finansowe, w tym:1 826 749,221 054 519,32
IOdsetki, w tym:1 092 898,88988 069,31
HZysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)843 200,803 104 052,59
IPodatek dochodowy-1 299 542,703 105 057,07
JZysk (strata) netto (H - I)2 142 743,50-1 004,48
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Octa K4 17_FS_2018_v5_noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki