Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica BIAŁA
Nr domu 4
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-895
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6312Z - działalność portali internetowych
5819Z - pozostała działalność wydawnicza
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000282571

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd spółki stawia sobie za cel rozwój i zwiększanie wartości swoich przedsięwzięć poprzez dostarczanie treści, usług, rozrywki i nowych rozwiązań na portalach tematycznie związanych z szeroko pojętym stylem życia. Większość przychodów osiąga na rynku reklamy internetowej.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Wszystkie dane w sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w złotych polskich
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:

Koszty zakończonych prac rozwojowych 20%
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 50%
Wartość firmy 20%
Oprogramowanie 50%
Inne 20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:
Budynki 1,5%
Urządzenia techniczne i maszyny 30 %
Środki transportu 20%

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akc

je i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

Leasing

Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe
i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne Opodatkowanie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności,
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, ja

k również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,170 Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Aktywa f

inansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane
do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz.1047, z późniejszymi zmianami). Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego.

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek z przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 350 682,41 368 643,65
I Wartości niematerialne i prawne 120 000,00 198 049,65
3 Inne wartości niematerialne i prawne 120 000,00 198 049,65
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 303,30 6 005,49
1 Środki trwałe 4 303,30 6 005,49
e) inne środki trwałe 4 303,30 6 005,49
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 121 984,00 5 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 121 984,00 5 000,00
a) w jednostkach powiązanych 5 000,00
– udziały lub akcje 5 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 121 984,00
– udziały lub akcje 121 984,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 104 395,11 159 588,51
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 104 395,11 159 588,51
B Aktywa obrotowe 637 694,37 972 037,97
I Zapasy 29 437,60 29 437,60
4 Towary 29 437,60 29 437,60
II Należności krótkoterminowe 279 902,59 222 561,30
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 279 902,59 222 561,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 267 779,81 211 565,40
– do 12 miesięcy 264 022,16 211 565,40
– powyżej 12 miesięcy 3 757,65
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 063,78 5 695,90
c) inne 4 059,00 5 300,00
III Inwestycje krótkoterminowe 328 039,53 718 816,90
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 328 039,53 718 816,90
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 328 039,53 718 816,90
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 900,81 703 306,21
– inne środki pieniężne 3 138,72 15 510,69
– inne aktywa pieniężne 320 000,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 314,65 1 222,17
Aktywa razem 988 376,78 1 340 681,62
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 774 209,01 1 099 248,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 271 002,70 1 271 002,70
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 125 517,81 2 125 517,81
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 297 272,51 -2 312 731,29
VI Zysk (strata) netto -325 038,99 15 458,78
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 214 167,77 241 433,62
I Rezerwy na zobowiązania 18 000,00 27 000,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 000,00 27 000,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 196 167,77 214 433,62
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 99,92 99,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 99,92 99,92
– powyżej 12 miesięcy 99,92 99,92
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 196 067,85 214 333,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 50 886,69 35 788,33
– do 12 miesięcy 50 886,69 35 788,33
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 107 612,99 133 911,09
h) z tytułu wynagrodzeń 36 068,75 44 634,28
i) inne 1 499,42
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 988 376,78 1 340 681,62
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 064 215,59 1 574 991,69
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 064 215,59 1 574 991,69
B Koszty działalności operacyjnej 1 202 054,82 1 568 212,37
I Amortyzacja 79 751,84 87 282,61
II Zużycie materiałów i energii 8 479,86 10 036,67
III Usługi obce 414 835,40 754 382,74
IV Podatki i opłaty, w tym: 9 655,61 3 696,06
V Wynagrodzenia 615 693,73 647 136,99
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 68 854,57 62 967,48
– emerytalne 33 023,18 26 381,07
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 783,81 2 709,82
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -137 839,23 6 779,32
D Pozostałe przychody operacyjne 0,64 7 675,14
IV Inne przychody operacyjne 0,64 7 675,14
E Pozostałe koszty operacyjne 3 056,54 1,66
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 055,00
III Inne koszty operacyjne 1,54 1,66
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -140 895,13 14 452,80
G Przychody finansowe 3 033,84 4 723,80
II Odsetki, w tym: 2 833,41 4 723,80
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 8,25
V Inne 192,18
H Koszty finansowe 140 984,30 42,33
I Odsetki, w tym: 29,22 0,04
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 140 536,00
IV Inne 419,08 42,29
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -278 845,59 19 134,27
J Podatek dochodowy 46 193,40 3 675,49
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -325 038,99 15 458,78
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 083 789,22 1 031 801,72
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 083 789,22 1 031 801,72
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 271 002,70 1 271 002,70
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 271 002,70 1 271 002,70
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 125 517,81 2 125 517,81
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 125 517,81 2 125 517,81
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 312 731,29 -2 364 718,79
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 312 731,29 -2 364 718,79
b) zmniejszenie (z tytułu) 15 458,78 51 987,50
zysk 15 458,78 51 987,50
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 297 272,51 -2 312 731,29
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 297 272,51 -2 312 731,29
6 Wynik netto -325 038,99 15 458,78
A zysk netto -325 038,99 15 458,78
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 774 209,01 1 099 248,00
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -390 777,37 64 276,18
I Zysk (strata) netto -325 038,99 15 458,78
II Korekty razem 51 245,62 48 817,39
1 Amortyzacja 79 751,84 87 282,61
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw -9 000,00 -18 600,00
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności -57 341,29 -29 437,60
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18 265,85 -44 509,35
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 907,52 31 465,49
10 Inne korekty 55 193,40 22 616,24
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -273 793,37 64 276,17
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -116 984,00
I Wpływy 140 681,00
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne 140 681,00
II Wydatki 257 665,00
3 Na aktywa finansowe, w tym: 257 665,00
b) w pozostałych jednostkach 257 665,00
– nabycie aktywów finansowych 257 665,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -116 984,00
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
II Wydatki
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -390 777,37 64 276,17
F Środki pieniężne na początek okresu 718 716,90 654 540,73
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 327 939,53 718 816,90
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -325 038,99
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 5,18
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 243 246,30
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 40 568,14
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki