Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NIPRO MEDICAL EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-10-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Nipro Europa Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Siedziba
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Gmina Warszawa
Miejscowość Warszawa
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4646Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Cena nabycia środków trwałych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres montażu i przystosowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszony o przychody z tego tytułu. Cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, modernizacji, rozbudowie, powodujące, że wartość użytkowa tego środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Obce środki trwałe przyjęte do używania na podstawie umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w art.3 ust.4 Ustawy o Rachunkowości.
W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów i stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.
Jednostka stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
• urządzenia techniczne i maszyny 30 %
• środki transportu 33,33%
• wartości niematerialne i prawne 50%
Składniki majątkowe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Rzeczowy składnik majątku, którego wartość wykupu z leasingu będzie przewyższała kwotę 500,00 zł będzie ujmowany w ewidencji środków trwałych.
Środki trwałe w budowie są amortyzowane od następnego miesiąca po zakończeniu ich budowy i oddania do użytkowania.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Wartość należności podlega okresowej aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Za należności nieściągalne uznaje się sytuację, w której dana należność jest przeterminowana powyżej 1 roku i równocześnie dłużnik zawiesił działalność, ogłosił bankructwo lub został postawiony w stan likwidacji. Odpisy aktualizujące tworzy
się również na należności zgłoszone do postępowania sądowego. Odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy dany odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące. W stosunku do należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, dla których nie dokonano odpisów aktualizujących następuje odpis bezpośrednio w pozostałe koszty operacyjne.
Należności objęte factoringiem z regresem zostały w bilansie przedstawione w aktywach w kwocie należnej, natomiast kwoty otrzymane od faktora, na poczet spłaty tych należności – nierozliczone do dnia bilansowego jako inne zobowiązania.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
• ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Kapitał własny
Ze względu, na fakt, że Jednostka jest oddziałem kapitał własny jest tworzony z zysku z lat ubiegłych i z zysku roku bieżącego.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe
Zobowiązania
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
Odroczony podatek dochodowy
Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego nie zostały utworzone.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich udzielonych rabatów.
Koszty
Ponoszone koszty ujmowane są w rachunku zysków i strat w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego one dotyczą.
Transakcje w walutach obcych
W trakcie roku obrotowego transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu ogłaszanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), zwaną dalej „ustawą” oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych (za wyjątkiem środków trwałych podlegających aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach), przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Skład zarządu

W skład zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wchodzą następujące osoby:
Somekawa Tomohiro - członek zarządu
Kemps Serge - członek zarządu od dn. 01.05.2018r.
Goto Norihiko - członek zarządu od dn. 17.12.2018r.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki powierzono Estelligence Sp. z o.o., którą na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego reprezentuje:
Beata Kucharska - Prokurent
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 163 675,88 174 680,18
I Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 8 908,00 7 074,72
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 8 908,00 7 074,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 908,00 7 074,72
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 154 767,88 167 605,46
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 154 767,88 167 605,46
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 154 767,88 167 605,46
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 154 767,88 167 605,46
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 163 675,88 174 680,18
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 158 507,00 169 501,46
I Kapitał (fundusz) podstawowy
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 169 501,46 181 401,39
VI Zysk (strata) netto -10 994,46 -11 899,93
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 168,88 5 178,72
I Rezerwy na zobowiązania 5 100,00 5 100,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 5 100,00 5 100,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 5 100,00 5 100,00
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 68,88 78,72
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 68,88 78,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 68,88 78,72
– do 12 miesięcy 68,88 78,72
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 163 675,88 174 680,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej 10 995,00 11 900,04
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii 77,04
III Usługi obce 10 430,40 11 473,00
IV Podatki i opłaty, w tym: 564,60 350,00
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -10 995,00 -11 900,04
D Pozostałe przychody operacyjne 2,00 0,82
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 2,00 0,82
E Pozostałe koszty operacyjne 1,46 1,25
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 1,46 1,25
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -10 994,46 -11 900,47
G Przychody finansowe 0,54
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 0,54
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -10 994,46 -11 899,93
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -10 994,46 -11 899,93

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki