Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EKOGREEN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy EKOGREEN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M. WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M. WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Ulica UL. LEGNICKA
Nr domu 46A
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 53-674
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000279588

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości z późniejszymi zmianami. Przy opracowywaniu sprawozdania finansowego przyjęta została zasada kosztu historycznego, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
Ewentualny wpływ inflacji na sposób przedstawienia tego sprawozdania jak również na porównywalność pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu z roku bieżącego na okresy poprzedzające nie została określona.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje zestaw kont księgi głównej ujęty we Wzorcowym Planie Kont autorstwa miesięcznika “Rachunkowość wg stanu “ na 31.12.2005r. Zmiany numeracji kont syntetycznych w stosunku do ww.zestawu wynikały z przyjętych technik księgowych stosowanych w Spółce według Uchwały Zarządu z dnia 02.03.2007r.. Zastosowano zasadę ujmowania do kosztów działalności w dacie dokonania zakupu przedmiotów o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1000,00zł. Składniki o wartości jednostkowej od 1000,00zł do 3500,00 zł ( włącznie) wprowadza się do ewidencji środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala i księguje się w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej pod datą przyjęcia do użytku. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 3500,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg obowiązujących stawek podatkowych.
W 2018 roku podjęto uchwałę o nieamortyzowaniu nieużywanych środków trwałych.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty działalności operacyjnej ujmowane są w pełnej wysokości z wyjątkiem tych kosztów, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Rzeczowy majątek trwały jest przedstawiony po historycznej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny. Zgodnie z polskimi przepisami środki trwałe podlegały przeszacowaniu przy użycia stawek określonych przez Prezesa GUS lub przeszacowaniu do wartości rynkowych.
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.
Zobowiązania wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty a więc łącznie z odsetkami z tytułu zwłoki wynikającymi z otrzymanych not.
Środki pieniężne krajowe wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzaju i zasad określonych przepisami prawa i Umową Spółki.
Kapitał udziałowy Spółki wykazuje się w wysokości określonej w Umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
Na koszty działalności operacyjnej składają się wartość sprzedanych towarów według cen nabycia oraz amortyzacja, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostało koszty rodzajowe.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie między innymi zysków i strat i ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
Przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
Koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasada wyższości treści nad formą , Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
Zasada kontynuacji polega na stosowaniu przyjętych zasad rachunkowości przy założeniu, że kontynuowania w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.
Zasada memoriału, w księgach rachunkowych jednostki ujmowane są wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 2 613 642,07 2 614 442,07
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 613 642,07 2 614 442,07
1 Środki trwałe 2 556 838,79 2 557 638,79
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 472 466,89 2 472 466,89
c) urządzenia techniczne i maszyny 82 971,90 82 971,90
d) środki transportu 1 400,00 2 200,00
2 Środki trwałe w budowie 56 803,28 56 803,28
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 235 265,50 260 793,03
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 203 451,88 223 177,97
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 203 451,88 223 177,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 122,60 14 925,69
– do 12 miesięcy 122,60 14 925,69
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 154,00 145,00
c) inne 202 175,28 208 107,28
III Inwestycje krótkoterminowe 31 813,62 37 615,06
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 31 813,62 37 615,06
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 31 400,00 31 400,00
– udzielone pożyczki 31 400,00 31 400,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 413,62 6 215,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 413,62 6 215,06
Aktywa razem 2 848 907,57 2 875 235,10
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 958 698,19 1 009 650,14
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 100 000,00 2 100 000,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2 688 853,01 2 688 853,01
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 779 202,87 -3 715 411,80
VI Zysk (strata) netto -50 951,95 -63 791,07
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 890 209,38 1 865 584,96
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 1 002 241,10 1 002 241,10
3 Wobec pozostałych jednostek 1 002 241,10 1 002 241,10
a) kredyty i pożyczki 1 002 241,10 1 002 241,10
III Zobowiązania krótkoterminowe 887 968,28 863 343,86
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 70 139,36 70 139,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 59 781,81 59 781,81
– do 12 miesięcy 59 781,81 59 781,81
b) inne 10 357,55 10 357,55
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 817 828,92 793 204,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 448 629,46 430 040,06
– do 12 miesięcy 448 629,46 430 040,06
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 39 721,55 33 869,71
h) z tytułu wynagrodzeń 52 580,24 55 387,20
i) inne 276 897,67 273 907,53
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 2 848 907,57 2 875 235,10
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10 707,32 59 404,38
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 707,32 59 404,38
B Koszty działalności operacyjnej 47 275,19 111 192,77
I Amortyzacja 800,00 800,00
II Zużycie materiałów i energii 4 966,41 15 158,76
III Usługi obce 7 514,62 29 856,85
IV Podatki i opłaty, w tym: 490,00
V Wynagrodzenia 26 865,28 51 305,71
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5 519,25 10 574,11
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 609,63 3 007,34
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -36 567,87 -51 788,39
D Pozostałe przychody operacyjne 5 681,95 40,00
IV Inne przychody operacyjne 5 681,95 40,00
E Pozostałe koszty operacyjne 12 595,20 255,73
III Inne koszty operacyjne 12 595,20 255,73
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -43 481,12 -52 004,12
G Przychody finansowe 0,01 0,04
II Odsetki, w tym: 0,01 0,04
H Koszty finansowe 7 470,84 11 786,99
I Odsetki, w tym: 7 470,84 11 786,99
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -50 951,95 -63 791,07
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -50 951,95 -63 791,07
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 100 000,00 2 100 000,00
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 100 000,00 2 100 000,00
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 100 000,00 2 100 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 100 000,00 2 100 000,00
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2 688 853,01 2 688 853,01
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 688 853,01 2 688 853,01
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 779 202,87 -3 715 411,80
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 779 202,87 -3 715 411,80
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3 779 202,87 -3 715 411,80
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 779 202,87 -3 715 411,80
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 779 202,87 -3 715 411,80
6 Wynik netto -50 951,95 -63 791,07
B strata netto 50 951,95 63 791,07
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 958 698,19 1 009 650,14
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 958 698,19 1 009 650,14
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 801,43 6 678,11
I Zysk (strata) netto -50 951,95 -63 791,07
II Korekty razem 45 150,52 70 469,18
1 Amortyzacja 800,00 800,00
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,01 11 786,99
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5 Zmiana stanu rezerw
6 Zmiana stanu zapasów
7 Zmiana stanu należności 19 726,09 -6 082,03
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 24 624,42 63 964,22
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5 801,43 6 678,11
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 0,01 11 786,99
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 0,01 11 786,99
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -0,01 -11 786,99
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5 801,44 -5 108,88
F Środki pieniężne na początek okresu 6 215,06 11 323,94
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 413,62 6 215,06
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -24 683,65
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Tabele za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki