Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-03
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat RADOM
Gmina M.RADOM
Miejscowość RADOM
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat RADOM
Gmina M.RADOM
Ulica ŻÓŁKIEWSKIEGO
Nr domu 131
Miejscowość RADOM
Kod pocztowy 26-600
Poczta RADOM
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2892Z - produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
2829Z - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
2822Z - produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
2611Z - produkcja elementów elektronicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000277687

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1.Techmatik S.A. sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
2. Techmatik S.A. jest zobowiązana do sporządzania Rachunku przepływów środków pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
3. Techmatik S.A. jest zobowiązana do sporządzania Zestawienia zmian w kapitale własnym.
3. W sprawozdaniu finansowym Techmatik S.A. wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
4. Wynik finansowy Techmatik S.A. za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
5. Sprawozdanie finansowe Techmatik S.A. podlega badaniu.
6. Techmatik S.A. nie stosuje uproszczeń przewidzianych w art 3 ust. 6 Ustawy o Rachunkowości w kwalifikacji umów leasingu. Kwalifikacja umów leasingu następuje zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" i art. 3 ust. 4 Ustawy i Rachunkowości.
7. Wyznaczenie progu istotności.
Techmatik S.A. dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku, jako kwoty istotne traktuje te kwoty, które przekraczają 2% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
8. Techmatik S.A. nie posiada udziałów w innych podmiotach i nie jest zobowiązana do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
9. Techmatik S.A. jest obejmowana skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym przez Columbia Machine Inc. s siedzibą w USA będącą właścicielem 100% akcji Techmatik S.A.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa a także przychody i koszty wyceniono według zasad określonych w Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości.
• Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i pomniejszone o odpisy amortyzacyjne ustalane na dzień bilansowy, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej z dostosowaniem do przewidywanego okresu użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do używania i trwa do czasu zrównania się wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane w okresach miesięcznych.
• Dla środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00zł stosuje się zasadę odnoszenia wartości zakupu w ciężar okresu, wyjątkiem jest sprzęt komputerowy, który wprowadzany jest do ewidencji środków trwałych, jednak przyjęta jest metoda jednorazowej amortyzacji.
• Środki trwałe w budowie, w tym nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
• Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (oprócz inwestycji w nieruchomości i Wartości niematerialne i prawne), wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
• Materiały w momencie przyjęcia wyceniane są według cen zakupu. Koszty zakupu są odpisywane w ciężar kosztów w dacie poniesienia. Rozchody materiałów wyceniane są z zastosowaniem metody FIFO.
• Produkty gotowe wyceniane są wg rzeczywistego kosztu wytworzenia.
• Produkty niezakończone wyceniane są wg rzeczywistego kosztu wytworzenia.
• Do wyceny wszystkich pozycji zapasów prezentowanych w sprawozdaniu finansowym zastosowanie ma zasada ostrożności, zgodnie z którą:
- dla zapasów zalegających do 360 dni odpisu aktualizującego się nie dokonuje
- dla zapasów o okresie zalegania od 360 do 720 dni odpis aktualizujący wynosi 50% wartości
- dla zapasów o okresie zalegania powyżej 720 dni odpis aktualizujący wynosi 100% wartości
- wyroby i usługi w toku wytwarzane w ramach udzielonych gwarancji są odpisywane w ciężar kosztów sprzedaży (koszty reklamacji) w dacie poniesienia
- wszystkie zapasy podlegają okresowej weryfikacji w procesie rocznej inwentaryzacji i są poddawane indywidualnej ocenie pod względem przydatności i stanu technicznego.
• Należności krajowe i udzielone pożyczki, jak również zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Przy wycenie zastosowanie ma zasada ostrożności.
Zasady wyceny należności:
• Należności z tytułu dostaw i usług obejmuje się odpisem aktualizującym, gdy okres przeterminowania wynosi powyżej 12 miesięcy.
• Pozostałe należności obejmuje się odpisem aktualizującym, gdy okres przeterminowania wynosi powyżej 12 miesięcy.
• Należności z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe płatności obejmowane są odpisem aktualizującym w momencie ich naliczenia.
• Wszystkie należności skierowane na drogę postępowania sądowego obejmowane są odpisem aktualizującym w momencie wystąpienia z powództwem.
• W przypadku, gdy okoliczności wskazują na zagrożenie odzyskania należności odpisy aktualizujące należności tworzy się w momencie podjęcia informacji o takim zagrożeniu, również w trakcie roku obrotowego, przy czym nie ma tutaj znaczenia czy nale
żność taka jest przeterminowana czy też nie. W takim przypadku utworzenie odpisu aktualizującego wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Jednostki.
• Nie tworzy się odpisów aktualizujących w przypadku posiadania porozumień z odbiorcami co do przesunięcia terminu spłaty przeterminowanych należności od odbiorów lub rozłożenia należności na raty, pod warunkiem, że porozumienia te są realizowane.
• W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się przywrócenia do wartości początkowej.
• Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się w ciężar kosztów finansowych lub na dobro przychodów finansowych.
• Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych przeliczane są wg kursu średniego NBP na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.
• Rezerwy tworzone są, gdy na Spółce ciąży obecny obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. Rezerwy, w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego.
Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe.
Spółka zobowiązana jest do wypłaty świadczeń emerytalnych z tytułu jednorazowych odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zobowiązanie bilansowe z tytułu tych świadczeń równe jest wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń na koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem zysków i strat aktuarialnych oraz kosztów przeszłego zatrudnienia. Wysokość zobowiązań z tytułu określonych świadczeń szacowana jest na koniec okresu sprawozdawczego metodą prognozowanych świadczeń jednostkowych jakie Spółka będzie zobowiązana wypłacić po dniu bilansowym.
Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu określonych świadczeń ustala się poprzez zdyskontowanie szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych przy zastosowaniu stóp procentowych obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, o terminach zapadalności zbliżonych do terminów regulowania odnośnych zobowiązań. Zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze stopa dyskontowa powinna być ustalana na podstawie rentowności wysoce płynnych obligacji komercyjnych o niskim stopniu ryzyka. W przypadku braku rozwiniętego rynku takich obligacji, a z taką sytuacją mamy do czynienia w Polsce, należy zastosować występujące na koniec okresu sprawozdawczego rynkowe stopy zwrotu z obligacji skarbowych.
Przy kalkulacji przyszłych wypływów stosuje się prognozowane procentowe wzrosty wynagrodzeń.
Przy kalkulacji wartości bieżącej uwzględnia się prawdopodobieństwo realizacji zobowiązania.
Dla zobowiązań płatnych w przedziale od 0 do 5 lat -100%
Dla zobowiązań płatnych w przedziale od 6 do 10 lat -80%
Dla zobowiązań płatnych w przedziale od 11do 20 lat -60%
Dla zobowiązań płatnych w przedziale od 21 do 30 lat -40%
Dla zobowiązań płatnych w przedziale powyżej 40 -0%
Rezerwy na niewykorzystane urlopy.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy Spółka tworzy rezerwę na niewykorzystane urlopy dla wszystkich pracowników, którzy na dzień bilansowy nie wykorzystali przysługujących im urlopów.
Podstawę naliczenia rezerwy stanowi stawka
dziennego wynagrodzenia każdego pracownika ustalana na podstawie indywidualnych warunków zatrudnienia (bez nagród i innych składników niewchodzących do podstawy wynagrodzenia urlopowego).
Kwota rezerwy jest kalkulowana jako iloczyn liczby dni niewykorzystanego urlopu jakie przysługują pracownikom na dzień bilansowy i indywidualnej stawki godzinowej pracownika. Kwota rezerwy jest powiększana o koszt składek ZUS według obowiązujących stawek.
Rezerwy na nagrody jubileuszowe.
Pracownikom Spółki są wypłacane nagrody jubileuszowe na podstawie regulaminu.
Do kalkulacji rezerwy na nagrody jubileuszowe przyjmuje się 5-cio letnią perspektywę finansową.
Rezerwa jest kalkulowana dla każdego pracownika, który w okresie 5 lat od dnia bilansowego nabędzie uprawnień do nagrody jubileuszowej za 10 lub 20 lat pracy w Spółce. Wartość bieżącą zobowiązania z tytułu przyszłych wypłat nagród jubileuszowych ustala się poprzez zdyskontowanie szacowanych przyszłych wypływów pieniężnych przy zastosowaniu stóp procentowych obligacji skarbowych wyrażonych w walucie przyszłej wypłaty świadczeń, o terminach zapadalności zbliżonych do terminów regulowania odnośnych zobowiązań.
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów stanowią wartość pasywów, które staną się przychodem w okresach przyszłych np. dodacje do środków trwałych. Przychody przyszłych okresów wycenia się w wartości nominalnej
• Przychody ustalane są w wartości netto bez podatku VAT.
• Koszty ustalane są w wartości netto bez podatku VAT. Wyjątek stanowią koszty, co do których zgodnie z obowiązującym prawem podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody.
Przychody to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty stanowią wyrażone w pieniądzu celowe zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy ludzi oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia (podatki i opłaty, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne), związane z prowadzeniem działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu.
Koszty to uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększe¬nia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli [Art. 3 pkt 31 UoR].
Koszty niezwłocznie wpływają na wynik finansowy, jeżeli nie prowadzą one do osiągnięcia korzyści ekonomicznych bądź przyszłe korzyści ekonomiczne lub ich część, nie kwalifikują się lub przestały kwalifikować do zaliczenia ich do aktywów, np. koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, strat produkcyjnych, ogólnego zarządu, sprzedaży. Koszty powstają niezależnie od terminu zapłaty zobowiązań.
PRZYCHODY
- KOSZTY
- OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
=WYNIK FINANSOWY NETTO (ZYSK LUB STRATA NETTO)
Wynik ze sprzedaży ustala się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a kosztami ich osiągnięcia. Wynik ze sprzedaży jest korygowany o pozostałe przychody i koszty operacyjne i w efekcie ustala się wynik na działalności operacyjnej. Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych otrzymuje się wynik na działalności gospodarczej, który może się zmienić pod wpływem zysków i strat nadzwyczajnych. Po ich doliczeniu lub odliczeniu otrzymuje się wynik brutto, od którego odejmuje się obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i uzyskuje się wynik finansowy netto.
Obliczanie wyniku finansowego przebiega w pięciu etapach:
I. Przychody ze sprzedaży
- Koszty zwykłej działalności operacyjnej
= Zysk/strata ze sprzedaży
+
II. Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
=Zysk/strata na działalności operacyjnej
+
III. Przychody finansowe
- Koszty finansowe
= Zysk/strata na działalności gospodarczej
+
IV. Zyski nadzwyczajne
- Straty nadzwyczajne
= Zysk/strata brutto
-
V. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
= Zysk/strata netto
Zasady ustalania wyniku finansowego
-zasada memoriałowa, nakazująca branie pod uwagę w danym okresie sprawozdawczym tylko tych przychodów i zysków oraz kosztów i strat, które tego okresu dotyczą, bez względu na moment poniesienia wydatków lub wpływu środków pieniężnych;
-zasada ostrożności, zgodnie z którą w wyniku finansowym, niezależnie od jego wysokości (nawet w przypadku straty), należy uwzględnić:
• wszelkie zmniejszenie wartości użytkowej, handlowej lub innej aktywów,
• tylko te należności z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych oraz zysków nadzwyczajnych, które są niewątpliwe,
• rezerwy na znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
- zasada współmierności przychodów i kosztów, rozumiana jako współmierność czasowa i współmierność merytoryczna (przedmiotowa).

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o zasady:
Zasada wyższości treści nad formą. Przyjęta polityka rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujęte zostały w księgach rachunkowych i wykazane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Zasada Ciągłości. Przyjęte zasady rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmowane są w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Zasada kontynuacji. Jednostka stosuje przyjęte zasady rachunkowości przy założeniu, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.

Zasada memoriału. W księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Zasada współmierności. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Zasada ostrożności. W wyniku finansowym jednostki, bez względu na jego wysokość, uwzględnia się:
• zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
• wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
• wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
• rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Zasada indywidualnej wyceny. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie, bez kompensowania.

Zasada istotności. Dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki, jednostka zapewnia wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 60 516 047,95 121 592 711,66
I Wartości niematerialne i prawne 165 004,95 56 504,35
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 165 004,95 56 504,35
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 58 120 974,64 65 126 373,23
1 Środki trwałe 57 845 921,54 58 449 097,85
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 916 503,93 1 941 582,76
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 054 667,07 30 020 385,50
c) urządzenia techniczne i maszyny 25 666 970,88 25 007 302,65
d) środki transportu 829 534,76 958 105,58
e) inne środki trwałe 378 244,90 521 721,36
2 Środki trwałe w budowie 275 053,10 5 654 237,03
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 1 023 038,35
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 53 827 644,00
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 53 827 644,00
a) w jednostkach powiązanych 53 827 644,00
– udziały lub akcje 53 827 644,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 230 068,36 2 582 190,08
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 900 000,00 1 900 000,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 330 068,36 682 190,08
B Aktywa obrotowe 38 508 058,09 51 627 465,14
I Zapasy 23 286 730,81 21 808 978,65
1 Materiały 9 717 089,44 9 523 122,94
2 Półprodukty i produkty w toku 10 217 618,76 8 981 042,15
3 Produkty gotowe 2 967 620,31 3 073 341,14
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi 384 402,30 231 472,42
II Należności krótkoterminowe 9 548 713,11 23 233 797,32
1 Należności od jednostek powiązanych 1 744 307,67 2 617 876,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 744 307,67 2 617 876,89
– do 12 miesięcy 1 744 307,67 2 617 876,89
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 7 804 405,44 20 615 920,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 418 476,86 20 349 779,40
– do 12 miesięcy 7 418 476,86 14 832 350,40
– powyżej 12 miesięcy 5 517 429,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 335 596,66 189 780,06
c) inne 50 331,92 76 360,97
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 5 070 876,19 5 801 802,68
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 070 876,19 5 801 802,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 1 847 591,91
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 847 591,91
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 070 876,19 3 954 210,77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 052 650,18 3 954 210,77
– inne środki pieniężne 18 226,01
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 601 737,98 782 886,49
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 99 024 106,04 173 220 176,80
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 25 561 276,51 86 262 020,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy 27 592 500,00 63 592 500,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 841 876,09 7 939 346,52
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 13 420 126,29
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto -6 873 099,58 1 310 047,28
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 462 829,53 86 958 156,71
I Rezerwy na zobowiązania 3 672 352,23 3 649 188,60
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 922 352,23 2 235 609,37
– długoterminowa 639 859,86 757 404,31
– krótkoterminowa 1 282 492,37 1 478 205,06
3 Pozostałe rezerwy 1 750 000,00 1 413 579,23
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 750 000,00 1 413 579,23
II Zobowiązania długoterminowe 31 771 262,07 44 521 724,24
1 Wobec jednostek powiązanych 2 134 760,60
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 29 636 501,47 44 521 724,24
a) kredyty i pożyczki 4 070 500,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 4 347 257,29 4 853 181,86
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 25 289 244,18 35 598 042,38
III Zobowiązania krótkoterminowe 34 940 028,26 34 399 775,90
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 821 080,18 2 055 059,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 821 080,18
– do 12 miesięcy 821 080,18
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 2 055 059,34
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34 118 948,08 32 344 716,56
a) kredyty i pożyczki 15 058 248,76 13 283 640,33
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 1 962 556,33 2 007 290,92
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 589 205,74 4 103 254,30
– do 12 miesięcy 5 589 205,74 4 103 254,30
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3 513 481,56 8 344 334,40
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 673 925,09 980 032,26
h) z tytułu wynagrodzeń 669 753,61 555 889,33
i) inne 5 651 776,99 3 070 275,02
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 3 079 186,97 4 387 467,97
1 Ujemna wartość firmy 3 079 186,97 3 508 840,97
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 878 627,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe 878 627,00
Pasywa razem 99 024 106,04 173 220 176,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 68 015 314,33 78 949 759,38
– od jednostek powiązanych 4 953 171,89 5 600 886,55
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 63 495 692,16 74 049 023,07
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1 159 607,90 -510 523,07
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 232 829,28 144 168,31
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 127 184,99 5 267 091,07
B Koszty działalności operacyjnej 73 211 338,01 76 553 524,19
I Amortyzacja 6 363 493,36 6 090 902,07
II Zużycie materiałów i energii 26 480 223,08 31 289 316,54
III Usługi obce 6 751 214,92 6 639 621,40
IV Podatki i opłaty, w tym: 1 267 700,22 1 333 024,19
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 22 725 570,23 21 045 692,28
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 820 518,63 4 231 912,54
– emerytalne 2 076 480,94 1 883 468,42
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 630 089,60 1 923 370,82
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 172 527,97 3 999 684,35
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 196 023,68 2 396 235,19
D Pozostałe przychody operacyjne 3 564 145,40 4 352 049,53
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 750,31 832 359,32
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 081 071,49 1 770 590,53
IV Inne przychody operacyjne 2 473 323,60 1 749 099,68
E Pozostałe koszty operacyjne 3 794 832,53 2 007 428,58
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 527 569,07 690 031,42
III Inne koszty operacyjne 2 267 263,46 1 317 397,16
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 426 710,81 4 740 856,14
G Przychody finansowe 1 068 319,41 679 315,96
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 2 359,89 1 849,27
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 490 303,19 287 900,56
V Inne 575 656,33 389 566,13
H Koszty finansowe 2 253 557,18 3 634 860,80
I Odsetki, w tym: 919 791,19 862 389,00
– dla jednostek powiązanych 79 701,26
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 1 333 765,99 2 772 471,80
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 611 948,58 1 785 311,30
J Podatek dochodowy 261 151,00 475 264,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -6 873 099,58 1 310 047,30
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 86 262 020,09 31 124 329,02
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 86 262 020,09 31 124 329,02
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 63 592 500,00 31 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -36 000 000,00 63 561 500,00
a) zwiększenie (z tytułu) 63 592 500,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 27 592 500,00
wydania udziałów (z tytułu połączenia) 36 000 000,00
nd
nd
b) zmniejszenie (z tytułu) 36 000 000,00 31 000,00
– umorzenia udziałów (akcji) 36 000 000,00 31 000,00
nd
nd
nd
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 27 592 500,00 63 592 500,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7 939 346,52 29 969 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3 097 470,43 -22 029 653,48
a) zwiększenie (z tytułu) 1 310 047,28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 310 047,28
nd
nd
nd
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 407 517,71 22 029 653,48
– pokrycia straty
pokrycie akcji wynikających z połączenia 4 407 517,71 22 029 653,48
nd
nd
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 841 876,09 7 939 346,52
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 13 420 126,29
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -13 420 126,29 13 420 126,29
a) zwiększenie (z tytułu) 13 420 126,29
aktualizacji wyceny akcji 13 420 126,29
nd
nd
b) zmniejszenie (z tytułu) 13 420 126,29
– zbycia środków trwałych
rozliczenie odwrotnego połączenia Spółek 13 420 126,29
nd
nd
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 13 420 126,29
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
nd
nd
nd
b) zmniejszenie (z tytułu)
nd
nd
nd
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
nd
nd
nd
b) zmniejszenie (z tytułu)
nd
nd
nd
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
nd
nd
nd
b) zmniejszenie (z tytułu)
nd
nd
nd
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -6 873 099,58 1 310 047,28
A zysk netto 1 310 047,28
B strata netto 6 873 099,58
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25 561 276,51 86 262 020,09
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 25 561 276,51 86 262 020,09
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 14 719 199,48 3 058 337,70
I Zysk (strata) netto -6 873 099,58 1 310 047,28
II Korekty razem 21 592 299,06 1 748 290,42
1 Amortyzacja 6 363 493,36 6 090 902,07
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 917 431,30 860 539,79
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1 545 587,51 -832 359,32
5 Zmiana stanu rezerw 23 163,63 1 355 272,69
6 Zmiana stanu zapasów -1 477 752,16 1 461 063,36
7 Zmiana stanu należności 13 685 084,21 -7 631 196,05
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 723 799,00 810 670,22
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -775 010,77 -366 602,34
10 Inne korekty 3 034 100,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14 719 199,48 3 058 337,70
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 670 954,93 -1 161 745,38
I Wpływy 1 450 881,43 1 705 955,30
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 450 881,43 868 232,03
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 837 723,27
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 837 723,27
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 600 000,00
– odsetki 237 723,27
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 779 926,50 2 867 700,68
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 779 926,50 2 867 700,68
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 670 954,93 -1 161 745,38
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -16 121 080,90 -1 506 954,33
I Wpływy 2 741,60 4 514 600,70
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 381,71 4 514 600,70
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 2 359,89
II Wydatki 16 123 822,50 6 021 555,03
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 500 000,00 1 975 000,00
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek 2 296 273,28 1 645 712,52
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 8 257 000,00
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 230 459,29 1 573 568,27
8 Odsetki 840 089,93 827 274,24
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16 121 080,90 -1 506 954,33
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -730 926,49 389 637,99
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -730 926,49 389 637,99
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 5 801 802,68 5 412 164,69
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5 070 876,19 5 801 802,68
– o ograniczonej możliwości dysponowania 1 847 591,91
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -6 611 948,58
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 68 777 597,17 68 777 597,17
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 621 875,98 621 875,98
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 76 560 755,41 76 560 755,41
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 418 608,88 418 608,88
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 374 476,75
K. Podatek dochodowy 261 151,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2018 rok

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki