Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "TEXTON" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy TEXTON S.A.
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ZGIERSKI
Gmina ZGIERZ
Miejscowość ZGIERZ
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat ZGIERSKI
Gmina ZGIERZ
Ulica KONSTANTYNOWSKA
Nr domu 62/70
Miejscowość ZGIERZ
Kod pocztowy 95-100
Poczta ZGIERZ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1395Z - produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000275700

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości spółka posiada dokumentację opisującą w języku polskim zasady (politykę) rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub poniesionych na nie kosztów skorygowanych o dotychczas naliczoną amortyzację. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowośc. Środki trwałe wyceniane są w oparciu o cenę nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację pomniejszone o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jednostka dokonuje drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową – zg. z aneksem z dn. 01.01.2011 Zarządzenia Prezesa w sprawie Zasad Polityki Rachunkowości. Środki trwałe przyjęte w leasing amortyzuje się zgodnie z wymogami ustaw o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub kosztów ich wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Rozchody zapasów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO. Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Krajowe kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z tym że na koniec roku obrotowego w kwocie wymagalnej. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień bilansowy, zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów operacji finansowych. Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Na wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym w tytułu pozostałych przychódów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki; Wynik operacji finansowych; Obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów oraz aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zał nr 1. Jednostka sporządza rachunek zysku i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 62 169 975,10 66 291 074,38
I Wartości niematerialne i prawne 5 462,42 25 012,46
3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 462,42 25 012,46
II Rzeczowe aktywa trwałe 55 953 515,68 60 019 480,92
1 Środki trwałe 54 689 900,59 48 745 638,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 056 468,00 2 056 468,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28 637 614,30 23 550 880,99
c) urządzenia techniczne i maszyny 22 893 282,07 21 796 517,45
d) środki transportu 847 847,93 1 157 454,16
e) inne środki trwałe 254 688,29 184 318,19
2 Środki trwałe w budowie 1 252 632,41 11 098 083,86
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 10 982,68 175 758,27
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 6 205 900,00 6 205 900,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 6 205 900,00 6 205 900,00
a) w jednostkach powiązanych 6 205 900,00 6 205 900,00
– udziały lub akcje 6 205 900,00 6 205 900,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 097,00 40 681,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 097,00 40 681,00
B Aktywa obrotowe 29 374 347,07 42 663 768,42
I Zapasy 9 964 551,75 9 316 930,58
1 Materiały 7 224 964,51 5 893 265,05
3 Produkty gotowe 2 585 096,83 3 409 867,21
4 Towary 28 640,31 13 798,32
5 Zaliczki na dostawy i usługi 125 850,10
II Należności krótkoterminowe 12 189 370,64 13 333 111,82
1 Należności od jednostek powiązanych 2 178 268,33 992 126,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 178 268,33 992 126,34
– do 12 miesięcy 2 178 268,33 992 126,34
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 10 011 102,31 12 340 985,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 849 800,91 11 886 744,57
– do 12 miesięcy 9 849 800,91 11 886 744,57
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 135 200,37 419 107,71
c) inne 26 101,03 35 133,20
III Inwestycje krótkoterminowe 7 071 141,70 19 693 212,18
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 071 141,70 19 693 212,18
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 071 141,70 19 693 212,18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 209 317,68 2 744 402,54
– inne środki pieniężne 4 861 824,02 16 948 809,64
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149 282,98 320 513,84
Aktywa razem 91 544 322,17 108 954 842,80
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 62 642 883,98 67 681 361,11
I Kapitał (fundusz) podstawowy 35 980 800,00 35 980 800,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31 700 561,11 25 180 675,02
VI Zysk (strata) netto -5 038 477,13 6 519 886,09
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 901 438,19 41 273 481,69
I Rezerwy na zobowiązania 77 549,25 80 557,85
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 097,00 40 681,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 72 452,25 39 876,85
– długoterminowa 53 979,46 23 231,14
– krótkoterminowa 18 472,79 16 645,71
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 6 484 229,68 9 059 444,12
3 Wobec pozostałych jednostek 6 484 229,68 9 059 444,12
c) inne zobowiązania finansowe 5 972 502,88 8 351 041,12
e) inne 511 726,80 708 403,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 22 079 714,83 31 861 124,29
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 8 854,57 17 672,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 854,57 17 672,03
– do 12 miesięcy 8 854,57 17 672,03
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21 973 505,95 31 693 995,15
a) kredyty i pożyczki 6 446 070,14 8 337 956,22
c) inne zobowiązania finansowe 2 378 538,24 2 383 501,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 584 981,28 19 040 751,05
– do 12 miesięcy 11 584 981,28 19 040 751,05
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 11 678,52
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 857 468,89 1 158 158,41
h) z tytułu wynagrodzeń 463 815,95 519 116,35
i) inne 242 631,45 242 833,58
4 Fundusze specjalne 97 354,31 149 457,11
IV Rozliczenia międzyokresowe 259 944,43 272 355,43
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 259 944,43 272 355,43
– długoterminowe 259 944,43 272 355,43
Pasywa razem 91 544 322,17 108 954 842,80
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 93 741 545,21 98 766 957,55
– od jednostek powiązanych 17 850 805,22 9 711 462,64
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 74 866 374,60 86 070 471,70
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1 027 612,04 -110 965,35
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 902 782,65 12 807 451,20
B Koszty działalności operacyjnej 99 569 642,84 95 554 855,77
I Amortyzacja 7 590 811,36 5 475 153,82
II Zużycie materiałów i energii 58 487 597,88 65 496 578,38
III Usługi obce 3 854 517,06 3 641 467,30
IV Podatki i opłaty, w tym: 512 588,34 465 755,74
V Wynagrodzenia 8 878 451,89 8 589 200,96
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 880 051,20 1 846 864,27
– emerytalne 843 307,92 819 926,11
VII Pozostałe koszty rodzajowe 144 198,68 201 700,45
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 221 426,43 9 838 134,85
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -5 828 097,63 3 212 101,78
D Pozostałe przychody operacyjne 1 591 210,81 1 642 706,70
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 406 569,33 1 478 258,09
II Dotacje 122 926,21 113 926,51
IV Inne przychody operacyjne 61 715,27 50 522,10
E Pozostałe koszty operacyjne 75 425,63 192 545,32
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 170 691,21
III Inne koszty operacyjne 75 425,63 21 854,11
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4 312 312,45 4 662 263,16
G Przychody finansowe 127 222,85 2 549 193,02
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 000 000,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 2 000 000,00
II Odsetki, w tym: 127 222,85 69 485,32
V Inne 479 707,70
H Koszty finansowe 853 387,53 289 916,09
I Odsetki, w tym: 81 602,91 77 993,46
IV Inne 771 784,62 211 922,63
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -5 038 477,13 6 921 540,09
J Podatek dochodowy 401 654,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -5 038 477,13 6 519 886,09
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 67 681 361,11 61 161 475,02
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 67 681 361,11 61 161 475,02
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 35 980 800,00 35 980 800,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 35 980 800,00 35 980 800,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25 180 675,02 20 979 313,02
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6 519 886,09 4 201 362,00
a) zwiększenie (z tytułu) 6 519 886,09 4 201 362,00
– podziału zysku (ustawowo) 6 519 886,09 4 201 362,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31 700 561,11 25 180 675,02
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 519 886,09 4 201 362,00
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 519 886,09 4 201 362,00
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 519 886,09 4 201 362,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 519 886,09 4 201 362,00
zwiększenie kapitału zapasowego 6 519 886,09 4 201 362,00
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto -5 038 477,13 6 519 886,09
A zysk netto 6 519 886,09
B strata netto 5 038 477,13
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62 642 883,98 67 681 361,11
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62 642 883,98 67 681 361,11
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 218 385,90 18 518 840,56
I Zysk (strata) netto -5 038 477,13 6 519 886,09
II Korekty razem -179 908,77 11 995 954,47
1 Amortyzacja 7 590 811,36 5 475 153,82
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83 704,61 -1 921 672,66
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 406 569,33 -1 478 258,09
5 Zmiana stanu rezerw -3 008,60 3 436,71
6 Zmiana stanu zapasów -647 621,17 946 901,84
7 Zmiana stanu należności 1 143 741,18 1 839 382,33
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 135 370,68 7 402 871,48
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 194 403,86 -271 860,96
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5 218 385,90 18 515 840,56
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 428 093,89 -463 721,66
I Wpływy 1 721 406,10 16 281 375,14
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 721 406,10 14 281 375,14
3 Z aktywów finansowych, w tym: 2 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych 2 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 7 149 499,99 16 745 096,80
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 149 499,99 16 745 096,80
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5 428 093,89 -463 721,66
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 975 590,69 -584 253,13
I Wpływy -505 925,79
2 Kredyty i pożyczki -505 925,79
II Wydatki 1 975 590,69 78 327,34
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 891 886,08
8 Odsetki 83 704,61 78 327,34
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 975 590,69 -584 253,13
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -12 622 070,48 17 467 865,77
F Środki pieniężne na początek okresu 19 693 212,18 2 225 346,41
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7 071 141,70 19 693 212,18
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -5 038 477,13 6 921 540,09
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 4 244,03 2 002 322,27
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 014,21 194 602,94
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 194 602,94 164 115,39
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 3 682 679,78 1 945 508,10
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 490 624,33 357 540,69
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 340 460,28 810 587,83
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: -2 713 394,71 -4 267 224,75
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -3 729 683,31 2 113 966,48
K. Podatek dochodowy 401 654,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Wartości niemterialne i prawne

-

Zmiany w środkach trwałych

-

Noty bilansowe

-

Noty RZiS

-

pozostałe noty

-

Zmiana stanu aktywa

-

zmiana stanu pasywa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki