Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-19
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica ORDONA
Nr domu 1A
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 01-237
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4671Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
4711Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4730Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4612Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
4942Z - działalność usługowa związana z przeprowadzkami
4725Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4726Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4941Z - transport drogowy towarów
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6622Z - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000275176

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1.1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe ANWIM S.A. prowadzone są w biurze Spółki w Warszawie przy ulicy Daimlera 2
1.2. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
Okresem obrachunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, kończący się 31 grudnia każdego roku.
Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.
1.3. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem opro¬gra¬mo¬wania wspomagającego ich prowadzenie - System Zarządzania „Destiny ERP”.
Program komputerowy stosowany w Spółce zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.
Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:
• zasadę podwójnego księgowania,
• systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej,
• odnośnie zapisów w dzienniku: zapewnienie chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, zasady przechowywania i archiwi-zowania zawarte w dokumentacji użytkownika, która również określa wersję oprogra¬mo-wania. Dokumentacja użytkownika stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
Księgi rachunkowe jednostki obejmują:
• dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych,
• konta ksiąg pomocniczych
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w dostosowaniu dla potrzeb Spółki zgodnie z wymogami art. 17 Ustawy
1.4 Metody inwentaryzowania składników majątkowych
W Spółce występują następujące sposoby przeprowadzania inwentaryzacji:
1) spis z natury,
2) potwierdzenie sald,
3) weryfikacja danych księgowych.
a) Inwentaryzacja w drodze spisu z natury
Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą, w terminach wyznaczonych w Zarządzeniu Prezesa Spółki, objęte są posiadane przez Spółkę rzeczowe składniki aktywów:
• gotówka w kasie,
• papiery wartościowe,
• środki trwałe w eksploatacji,
• środki trwałe dzierżawione, obce środki trwałe oraz postawione w stan likwidacji, a fizycznie nie ¬zli¬kwidowane,
• materiały i towary w magazynach, własne i będące własnością innych jednostek,
• maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,
• inne rzeczowe składniki majątku.
O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek powiadamia się te jednostki.
b) Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W ten sposób inwentaryzowane są stany następujących aktywów i pasywów:
• aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowy¬wanych przez inne jednostki (w tym środków pieniężnych),
• kredytów bankowych,
• salda rozrachunków z kontrahentami - należności z tytułu dostaw i usług, potwierdzane są na dzień 31 października każdego roku,
• salda zobowiązań wobe
c kontrahentów potwierdzane są na wyraźne żądanie kontrahentów (na przesłanych przez nich dowody do potwierdzenia).
• salda udzielonych i otrzymanych pożyczek,
• powierzone innym jednostkom własne składniki majątku,
c) Inwentaryzacja w drodze weryfikacji ma na celu ustalenie prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury lub potwierdzeniu przez kontrahenta. Weryfikacją objęte są salda aktywów i pasywów przekraczające kwotę 100 złotych, które nie zostały w podany wyżej sposób potwierdzone.
Weryfikacja polega na porównaniu danych z ewidencji księgowej z właści¬wymi dokumentami i realiami istniejącymi na dzień dokonanego porównania.
Osoby wyznaczone do przeprowadzenia inwentaryzacji sald w drodze weryfikacji, sporządzają protokół potwierdzający jej przeprowadzenie, w którym podają stan ustaleń z przeprowadzonej weryfikacji.
1.5 Terminy inwentaryzowania składników majątkowych
Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:
a) co 4 lata: - środki trwałe w użytkowaniu.
- maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.
- przedmioty małocenne.
b) w każdym roku:
- zapasy towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją ilościowo wartościową w magazynach i wartościową w punktach obrotu detalicznego, oraz pozostałe składniki aktywów i pasywów, w tym aktywa będące własnością innych jednostek.
Inwentaryzację przeprowadza się również w przypadkach:
• na dni, w których wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu składników majątku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Wartość firmy

Wartość firmy powstała w wyniku wniesienia aportu do Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (stacji paliw w Czechowicach-Dziedzicach) w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki w roku 2002.
Wartość firmy wyceniono poprzez różnicę między objetymi udziałami a wartością poszczególnych środków trwałych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dla potrzeb bilansowych przyjęto 20 letni okres amortyzacji. Przesłanka do zastosowania takiego okresu amortyzacji było przypisanie wartości firmy do kompleksu aktywów, generujących korzyści netto, wśród których znaczenie decydujące i przesądzające o okresie użyteczności ekonomicznej ma prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym zlokalizowana jest stacja paliw, którego okres użytkowania wynosi 99 lat oraz nieograniczony czas obowiązywania umowy patronackiej z firmą BP Polska sp. z o.o. będącej częścią światowego koncernu o ustalonej renomie, co w takich okolicznościach jest działaniem spełniającym kryterium ostrożności oraz współmierności w ujęciu kosztów i przychodów.
W dniu 17 grudnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Anwim S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 7.061.900,- złotych. Akcje te objęte zostały przez ESPPOL S.A., który pokrył je wkładem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej transport drogowy. Wartość firmy powstała w wyniku różnicy pomiędzy wartością wniesionych aktywów - środki trwałe (samochody ciężarowe do przewozu paliw płynnych), należności a wartością wniesionych pasywów - zobowiązania. Powstała wartość firmy to kwota 363.946,07zł. Dla potrzeb bilansowych przyjęto 5 letni okres amortyzacji.

Inne wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową nie krócej niż 24 miesiące.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Środki trwałe

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

Budynki i budowle 2,5% - 10%
Urządzenia techniczne i maszyny 4,5% - 50%
Środki transportu
14% - 40%
Pozostałe środki trwałe 10% - 20%

Środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
-        niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
-        koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków.
Do nieruchomości inwestycyjnych klasyfikowane są nieruchomości, które traktuje się jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych ani też przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.
Przekwalifikowanie nieruchomości ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych następuje wtedy, gdy jednostka zakończyła użytkowanie nieruchomości na potrzeby podstawowej działalności operacyjnej i oczekuje realizacji korzyści ekonomicznych wynikających ze wzrostu wartości nieruchomości lub korzyści ekonomiczne będą uzyskiwane z transakcji niestanowiących podstawowej działalności operacyjnej jednostki. Na dzień przekwalifikowania nieruchomość wycenia się w wartości godziwej. Powstałą różnicę na przeszacowaniu ujmuje się w pozostałych przychodach lub kosztach z działalności operacyjnej.
Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały Cena nabycia
Półprodukty i produkty w toku Koszt wytworzenia
Produkty gotowe Koszt wytworzenia
Towary Cena nabycia
Cena sprzedaży netto o
parta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających i nieprzydatnych. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
Zaliczki na dostawy- ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem, stanowiących równowartość kwot podwyższających należności do wysokości tych kwot, przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, oraz których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami umowy/ uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe

1.      Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka,
w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na poprzedni dzień roboczy względem transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
2.      Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP.
3.      Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalnoś

ci lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.

Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:

1)      ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,

2)      z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności:
-          równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
-          wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze darowizny - środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku.

Opodatkowanie

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest m. in. z podziału zysku.

Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Stat

utu Spółki.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Na wynik finansowy netto składają się:
1.      wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2.      wynik operacji finansowych,
3.      wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
4.      obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego.
Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza w wariancie pośrednim.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 144 227 947,02 113 227 748,21
I Wartości niematerialne i prawne 2 900 595,13 3 432 502,53
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy 1 296 207,27 1 616 870,24
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 604 387,86 1 815 632,29
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 138 731 084,33 108 760 306,24
1 Środki trwałe 125 119 896,93 90 457 290,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 24 897 130,69 15 879 961,19
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 54 716 776,41 37 532 955,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 18 989 446,91 14 093 325,09
d) środki transportu 13 935 635,83 14 521 852,67
e) inne środki trwałe 12 580 907,09 8 429 195,79
2 Środki trwałe w budowie 12 076 270,44 17 364 932,39
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 1 534 916,96 938 083,17
III Należności długoterminowe 252 979,51 209 820,73
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek 252 979,51 209 820,73
IV Inwestycje długoterminowe 831 857,71 350 260,59
1 Nieruchomości 685 962,62 79 674,00
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 145 895,09 270 586,59
a) w jednostkach powiązanych 35 920,00
– udziały lub akcje 35 920,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach 145 895,09 234 666,59
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 145 895,09 234 666,59
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 511 430,34 474 858,12
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 259 980,21 372 144,98
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 251 450,13 102 713,14
B Aktywa obrotowe 261 280 245,58 249 009 967,20
I Zapasy 18 691 386,10 12 875 930,36
1 Materiały 82 129,05 28 226,17
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary 18 575 050,46 12 627 556,28
5 Zaliczki na dostawy i usługi 34 206,59 220 147,91
II Należności krótkoterminowe 224 938 167,05 226 647 474,99
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 224 938 167,05 226 647 474,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 213 157 097,06 215 141 479,26
– do 12 miesięcy 213 157 097,06 214 093 660,71
– powyżej 12 miesięcy 1 047 818,55
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10 706 421,68 8 540 011,15
c) inne 1 074 648,31 2 965 984,58
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 15 836 360,32 8 086 919,62
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 836 360,32 8 086 919,62
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 89 696,41 93 388,56
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 89 696,41 93 388,56
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 746 663,91 7 993 531,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 053 850,84 3 524 841,14
– inne środki pieniężne 6 692 813,07 4 468 689,92
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 814 332,11 1 399 642,23
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 405 508 192,60 362 237 715,41
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 86 504 849,08 43 198 927,05
I Kapitał (fundusz) podstawowy 16 735 302,00 14 394 700,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 46 464 513,23 22 703 783,97
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 23 305 033,85 10 100 443,08
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -4 000 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 319 003 343,52 319 038 788,36
I Rezerwy na zobowiązania 2 237 141,86 857 221,26
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 235 816,64 239 763,30
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 49 372,00 49 372,00
– długoterminowa 44 372,00 44 372,00
– krótkoterminowa 5 000,00 5 000,00
3 Pozostałe rezerwy 1 951 953,22 568 085,96
– długoterminowe
– krótkoterminowe 1 951 953,22 568 085,96
II Zobowiązania długoterminowe 34 836 241,11 17 755 475,45
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 34 836 241,11 17 755 475,45
a) kredyty i pożyczki 28 403 516,40 12 164 005,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 6 282 724,71 5 591 470,45
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 150 000,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 281 698 866,54 300 177 789,37
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15 047 156,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 47 156,03
– do 12 miesięcy 47 156,03
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 15 000 000,00
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 266 589 456,44 300 107 395,86
a) kredyty i pożyczki 12 732 505,98 42 992 116,74
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 3 274 007,69 2 671 298,91
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 236 539 650,08 245 344 097,14
– do 12 miesięcy 236 539 650,08 245 344 097,14
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 501 011,77 598 813,84
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 185 046,54 2 927 474,06
h) z tytułu wynagrodzeń 324 646,23 291 698,62
i) inne 6 032 588,15 5 281 896,55
4 Fundusze specjalne 62 254,07 70 393,51
IV Rozliczenia międzyokresowe 231 094,01 248 302,28
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 231 094,01 248 302,28
– długoterminowe 137 803,02 180 661,52
– krótkoterminowe 93 290,99 67 640,76
Pasywa razem 405 508 192,60 362 237 715,41
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 593 599 020,63 3 029 407 193,04
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 073 388,21 15 418 103,83
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 579 525 632,42 3 013 989 089,21
B Koszty działalności operacyjnej 3 554 762 273,05 3 020 315 990,67
I Amortyzacja 15 574 079,11 11 680 105,82
II Zużycie materiałów i energii 10 346 460,77 8 203 173,08
III Usługi obce 34 675 482,97 23 658 003,94
IV Podatki i opłaty, w tym: 6 263 303,49 5 846 632,04
– podatek akcyzowy 2 366 984,37 2 464 775,92
V Wynagrodzenia 26 988 329,31 18 325 007,86
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4 279 782,87 3 704 584,59
– emerytalne 1 861 854,30 1 153 860,61
VII Pozostałe koszty rodzajowe 3 548 498,47 4 915 742,59
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 453 086 336,06 2 943 982 740,75
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 38 836 747,58 9 091 202,37
D Pozostałe przychody operacyjne 2 795 400,94 7 894 818,55
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 119 849,91 5 950 616,80
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 1 675 551,03 1 944 201,75
E Pozostałe koszty operacyjne 7 725 266,96 2 623 465,17
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 032 985,89 475 480,41
III Inne koszty operacyjne 3 692 281,07 2 147 984,76
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 33 906 881,56 14 362 555,75
G Przychody finansowe 1 371 777,85 2 326 384,87
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 254 177,28 2 315 434,57
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 115 785,57
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 1 815,00 10 950,30
H Koszty finansowe 6 381 777,43 3 959 870,01
I Odsetki, w tym: 4 465 553,01 2 943 251,87
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 263 853,68 25 237,17
IV Inne 1 652 370,74 991 380,97
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 28 896 881,98 12 729 070,61
J Podatek dochodowy 5 591 848,13 2 628 627,53
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 23 305 033,85 10 100 443,08
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 43 198 927,05 40 098 483,97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 43 198 927,05 40 098 483,97
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 14 394 700,00 14 394 700,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2 340 602,00
a) zwiększenie (z tytułu) 2 340 602,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 2 340 602,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16 735 302,00 14 394 700,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22 703 783,97 22 439 030,91
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 23 760 729,26 264 753,06
a) zwiększenie (z tytułu) 41 665 729,26 264 753,06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 37 660 286,18
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy 4 005 443,08 264 753,06
b) zmniejszenie (z tytułu) 17 905 000,00
– pokrycia straty
utworzenie kapitału rezerwowego 17 905 000,00
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 46 464 513,23 22 703 783,97
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 24 005 443,08
utworzenie kapitału rezerwowego 17 905 000,00
podział zysku za 2017 rok 6 100 443,08
b) zmniejszenie (z tytułu) 24 005 443,08
rozwiązanie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy 4 005 443,08
rozwiązanie kapitału rezerwowego - podział zysków lat ubiegłych 20 000 000,00
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 100 443,08 3 264 753,06
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 100 443,08 3 264 753,06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 100 443,08 3 264 753,06
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 100 443,08 3 264 753,06
przeniesienie na kapitał rezerwowy 6 100 443,08
wyplata dywidendy 3 000 000,00
przeniesienie na kapitał zapasowy 264 753,06
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 23 305 033,85 6 100 443,08
A zysk netto 23 305 033,85 10 100 443,08
C odpisy z zysku 4 000 000,00
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 86 504 849,08 43 198 927,05
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 504 849,08 43 198 927,05
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 33 215 679,03 40 999 806,61
I Zysk (strata) netto 23 305 033,85 10 100 443,08
II Korekty razem 9 910 645,18 30 899 363,53
1 Amortyzacja 15 944 050,20 12 110 734,58
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 211 375,73 2 859 267,78
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1 235 635,48 -5 950 616,80
5 Zmiana stanu rezerw 1 379 920,60 -180 413,41
6 Zmiana stanu zapasów -5 815 455,74 -3 771 269,93
7 Zmiana stanu należności 1 566 881,09 -12 402 240,31
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 672 020,85 38 853 724,47
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 468 470,37 -619 822,85
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 33 215 679,03 40 999 806,61
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -39 024 878,97 -32 843 524,81
I Wpływy 3 403 814,20 15 527 155,83
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 021 253,27 2 401 478,56
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 12 080 000,00
3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 382 560,93 1 045 677,27
a) w jednostkach powiązanych 35 920,00
b) w pozostałych jednostkach 1 346 640,93 1 045 677,27
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 92 463,65 970 580,30
– odsetki 1 254 177,28 75 096,97
II Wydatki 42 428 693,17 48 370 680,64
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 822 404,55 47 432 597,47
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 606 288,62
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
4 Inne wydatki inwestycyjne 938 083,17
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -39 024 878,97 -32 843 524,81
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 13 562 332,79 -4 828 415,57
I Wpływy 62 071 188,18 9 532 304,04
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 40 000 888,18
2 Kredyty i pożyczki 22 070 300,00 9 532 304,04
II Wydatki 48 508 855,39 14 360 719,61
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 000 000,00 7 000 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 36 090 399,36 2 045 820,54
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 952 903,02 2 385 784,32
8 Odsetki 4 465 553,01 2 929 114,75
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 13 562 332,79 -4 828 415,57
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7 753 132,85 3 327 866,23
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 753 132,85 3 327 866,23
F Środki pieniężne na początek okresu 7 993 531,06 4 665 664,83
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15 746 663,91 7 993 531,06
– o ograniczonej możliwości dysponowania 782 289,42 10 579,73
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 28 896 881,98 12 729 070,61
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 1 108 217,08 1 741 015,65
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 23 713,66 3 047 280,35
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 8 799 456,34 3 742 228,47
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 2 429 968,45 2 865 797,47
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 57 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 34 124 366,45 14 911 766,70
K. Podatek dochodowy 5 591 848,13 2 628 627,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

dodatkowe informacje i objasnienia

-

Sprawozdanie Zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki