Szczegóły spółki

Nazwa ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5270011878
REGON 010404971
KRS 0000275176
Adres ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 4671Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 4711Z — sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 4730Z — sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 4612Z — działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 4942Z — działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 4725Z — sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4726Z — sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 4941Z — transport drogowy towarów
 • 6619Z — pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 6622Z — działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.88 0.79
Zadłużenie / kapitał (D/E) 7.39 3.69
Płynność bieżąca (CR) 0.83 0.93
Płynność szybka (QR) 0.79 0.86
Złota/srebrna reguła bilansowa 7.39 3.69
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.33% 0.65%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 23.38% 26.94%
Rentowność aktywów (ROA) 2.79% 5.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-03 43/2020 18 11553
Poz. 11553. ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000275176. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2007 r.
[BMSiG-11016/2020]

Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod
nr 0000275176, ogłasza, iż planuje wypłatę zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości
12.000.000,00 zł (dwunastu milionów złotych) po upływie
terminie 4 tygodni od dnia ogłoszenia o planowanej
wypłacie zaliczki, jednak wypłaty są planowane w termi-
nie od 25 marca 2020 r., nie później niż 31 marca 2020 r.
Dniem ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to
24 marca 2020 r. Dzień, na który zostało sporządzone spra-
wozdanie to 19 marca 2019 r. Jednocześnie, zarząd Spółki
informuje, że wypłata zaliczki nastąpi, o ile Rada Nadzorcza
Spółki podejmie stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody na
wypłatę zaliczki.
Poz. 11553. ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000275176. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2007 r.
[BMSiG-11016/2020]

Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod
nr 0000275176, ogłasza, iż planuje wypłatę zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości
12.000.000,00 zł (dwunastu milionów złotych) po upływie
terminie 4 tygodni od dnia ogłoszenia o planowanej
wypłacie zaliczki, jednak wypłaty są planowane w termi-
nie od 25 marca 2020 r., nie później niż 31 marca 2020 r.
Dniem ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to
24 marca 2020 r. Dzień, na który zostało sporządzone spra-
wozdanie to 19 marca 2019 r. Jednocześnie, zarząd Spółki
informuje, że wypłata zaliczki nastąpi, o ile Rada Nadzorcza
Spółki podejmie stosowną uchwałę o wyrażeniu zgody na
wypłatę zaliczki.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki