Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FITEN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFITEN S.A. w restrukturyzacji
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Katowice
GminaKatowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Katowice
GminaKatowice
UlicaLigocka
Nr domu103
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-568
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3514Z - handel energią elektryczną
3523Z - handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000274060

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
-oprogramowanie 50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe

Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Obce środki trwałe przyjęte do używania na mocy umów leasingu zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Opłaty leasingowe są rozdzielone pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązań z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami stosowanymi dla amortyzacji własnych środków trwałych.
Środki trwałe o wartości równej lub niższej niż 3.500,00 zł odpisuje się w całości w koszty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki trwałe zostały oddane do użytkowania.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
- urządzenia techniczne i maszyny 30%
- środki transportu 20%
- inne środki trwałe 20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanychAkcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni odpis.

Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.Leasing finansowyGdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.

Świadectwa pochodzenia energii (zapasy)

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Fiten S.A., jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
a) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE określoną liczbę świadectw pochodzenia lub
b) uiścić opłatę zastępczą.
Świadectwa pochodzenia w momencie ich zakupu klasyfikowane są jako towary lub materiały (w zależności od ich przeznaczenia) oraz wyceniane są w cenie zakupu.
Świadectwa pochodzenia są przedstawiane do umorzenia w ciągu roku obrotowego oraz do 30 czerwca roku następnego. Rozchód świadectw pochodzenia wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Na dzień bilansowy świadectwa pochodzenia przeznaczone do sprzedaży, wycenia się według ceny zakupu, nie wyższej od ich ceny sprzedaży netto z uwzględnieniem notowań tych świadectw na Towarowej Giełdzie Energii (zwanej dalej "TGE") na dzień bilansowy oraz cen ich sprzedaży uzyskiwanych po tym dniu. Odpisy aktualizujące odnoszone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Świadectwa pochodzenia przeznaczone do umorzenia wycenia się na dzień bilansowy według ceny zakupu.
Spółka tworzy rezerwę na opłatę zastępczą lub koszty zakupu świadectw na TGE. Rezerwa ta ustalana jest jako różnica między ilością świadectw umorzonych za dany rok obrotowy, a ilością wymaganą do umorzenia zgodnie z postanowieniami Prawa energetycznego. Do wyceny rezerwy stosuje się cenę zakupionych świadectw (w przypadku posiadania odpowiednej ilości świadectw), rynkową cenę zakupu oraz obowiązujące stawki jednostkowych opłat zastępczych (dla pozostałej ilości ujętej w rezerwie). Na dzień bilansowy rezerwa pomniejszana jest o wartość przeznaczonych do umorzenia świadectw posiadanych na rachunku TGE na ten dzień.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Spółka rozlicza w czasie przede wszystkim koszty prowizji agencyjnych, prowizji maklerskich oraz opłat giełdowych.Rezerwy na zobowiązaniaRezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pozostałe zobowiązania finansowe.
Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowychAktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich rozliczenia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansoweZobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wycena kontraktów terminowych na energię elektryczną i gaz ziemny

Spółka prowadzi dwa wiodące rodzaje działalności:
- hurtowy handel energią elektryczną i gazem ziemnym,
- dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych.
Spółka zgodnie z par. 2 ust 1 a-c Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych („rozporządzenie o instrumentach finansowych”) dla kontraktów terminowych spełniających wymogi przywołanego zapisu nie dokonuje ich wyceny.
Spółka na każdy dzień bilansowy dokonuje analizy portfela umów sprzedażowych zawartych na dostawę energii i gazu do klientów końcowych oraz kontraktów zakupowych, które w momencie zawarcia zostały przeznaczone na dostawy do klientów końcowych (zawartych w celach zabezpieczenia dostaw do klientów końcowych) pod kątem identyfikacji kontraktów przynoszących straty. W przypadku identyfikacji zawartych na dzień bilansowy kontraktów, których przyszłe rozliczenie wygeneruje straty, Spółka tworzy rezerwę w ciężar kosztów operacyjnych.
Na każdy dzień bilansowy, Spółka dokonuje również analizy portfela hurtowego towarowych transakcji terminowych na energię elektryczną i gaz ziemny (kontrakty, które w momencie zawarcia nie zostały przeznaczone na zabezpieczenie dostaw do klientów końcowych). W przypadku identyfikacji strat na tym portfelu Spółka tworzy rezerwę w ciężar kosztów operacyjnych.

Rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
- wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,
- oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.

Przychody odsetkowePrzychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.Przychody z tytułu dywidend

Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe łączne zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 194 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Niniejsze sprawozdanie zawiera dane łączne obejmujące dane finansowe jednostki macierzystej Fiten S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej oddziałów zagranicznych w Republice Czeskiej i w Republice Słowackiej.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Różnice kursowe i transakcje z Oddziałami zagranicznymi

Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
Bilans
31.12.2018 31.12.2017
EUR 4,3000 4,1709
CZK 0,1673 0,1632
Rachunek zysków i strat
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017 -31.12.2017
EUR 4,2669 4,2447
CZK 0,1663 0,1614

Transakcje z oddziałami zagranicznymi

Oddziały Spółki, zlokalizowane poza granicami kraju, prowadzą własne księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z wymogami kraju, na terenie którego prowadzą działalność. Niniejsze sprawozdanie łączne jednostki macierzystej i oddziałów sporządzane jest zgodnie z postanowieniami art. 51 ustawy o rachunkowości.
Transakcje towarowe pomiędzy jednostką macierzystą a oddziałem zagranicznym odbywają się na zasadzie przesunięć. Przesuwane towary wyceniane są po kosztach zakupu bez doliczania marży handlowej. Do rozchodu towarów Spółka stosuje zasadę szczegółowej identyfikacji.
Bazując na Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Republiką Czeską i Republiką Słowacką oraz na Konwencji modelowej OECD, koszty administracyjne, których w sposób prosty nie można alokować do przychodów jednostki macierzystej ani też do przychodów oddziału alokowane są wg klucza przychodów.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe22 919 743,5221 947 849,29
IWartości niematerialne i prawne866,4614 329,60
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne866,4614 329,60
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe175 263,71342 435,87
1Środki trwałe175 263,71342 435,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny67 456,7663 356,21
d) środki transportu105 251,80269 835,68
e) inne środki trwałe2 555,159 243,98
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe12 401 101,7712 401 101,77
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe12 401 101,7712 401 101,77
a) w jednostkach powiązanych12 401 101,7712 401 101,77
– udziały lub akcje12 401 101,7712 401 101,77
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 342 511,589 189 982,05
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 688 300,495 133 542,39
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 654 211,094 056 439,66
BAktywa obrotowe47 087 606,2957 941 249,42
IZapasy352 954,00653 127,50
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary36 240,29481 784,01
5Zaliczki na dostawy i usługi316 713,71171 343,49
IINależności krótkoterminowe21 263 168,8723 533 490,18
1Należności od jednostek powiązanych816 564,731 090 288,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:719 664,73953 488,89
– do 12 miesięcy719 664,73953 488,89
– powyżej 12 miesięcy
b) inne96 900,00136 800,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek20 446 604,1422 443 201,29
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 758 206,8214 806 636,71
– do 12 miesięcy13 758 206,8214 806 636,71
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych313 802,56639 690,76
c) inne6 358 537,406 889 037,41
d) dochodzone na drodze sądowej16 057,36107 836,41
IIIInwestycje krótkoterminowe22 835 539,5730 995 104,68
1Krótkoterminowe aktywa finansowe22 835 539,5730 995 104,68
a) w jednostkach powiązanych11 678 956,6611 134 209,27
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki11 678 956,6611 134 209,27
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach26 000,00
– udziały lub akcje26 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne11 130 582,9119 860 895,41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 130 582,9119 860 895,41
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 635 943,852 759 527,06
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem70 007 349,8179 889 098,71
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 402 058,4122 299 566,17
IKapitał (fundusz) podstawowy14 100 000,0014 100 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:13 092 663,6513 092 663,65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)4 065 052,004 065 052,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:30 862,2522 037,72
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:695 484,12695 484,12
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-5 610 619,32-4 275 335,32
VIZysk (strata) netto-10 906 332,29-1 335 284,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania58 605 291,4057 589 532,54
IRezerwy na zobowiązania10 825 035,9121 455 527,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego839 881,46791 751,60
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne172 632,36189 231,53
– długoterminowa
– krótkoterminowa172 632,36189 231,53
3Pozostałe rezerwy9 812 522,0920 474 544,75
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 812 522,0920 474 544,75
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe47 780 255,4936 134 004,66
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych297 631,91296 827,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne297 631,91296 827,27
- zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym147 631,91146 827,27
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek47 482 623,5835 837 177,39
a) kredyty i pożyczki23 736 760,7224 564 721,50
- zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym22 236 760,7222 236 979,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe28 127,1659 104,35
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:18 737 043,805 276 363,60
– do 12 miesięcy18 737 043,805 276 363,60
- zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym15 297 127,461 524 995,10
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 424 768,884 363 850,06
- zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacji1 537 125,001 558 198,00
h) z tytułu wynagrodzeń135 493,26150 384,92
i) inne1 420 429,761 422 752,96
- zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacji1 304 036,091 303 352,35
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem70 007 349,8179 889 098,71
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:221 314 008,39302 064 898,09
– od jednostek powiązanych501 618,77488 027,20
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 269 528,667 503 029,64
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów218 044 479,73294 561 868,45
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:220 672 165,10290 734 702,75
– jednostkom powiązanym402 112,14400 499,51
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów2 894 001,927 236 484,19
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów217 778 163,18283 498 218,56
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)641 843,2911 330 195,34
DKoszty sprzedaży8 767 425,689 677 413,33
EKoszty ogólnego zarządu3 400 330,743 631 667,69
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-11 525 913,13-1 978 885,68
GPozostałe przychody operacyjne1 793 761,483 286 123,28
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych38 873,79
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych161 077,28357 176,70
IVInne przychody operacyjne1 593 810,412 928 946,58
HPozostałe koszty operacyjne3 541 611,642 227 369,70
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 475 782,241 670 200,68
IIIInne koszty operacyjne1 065 829,40557 169,02
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-13 273 763,29-920 132,10
JPrzychody finansowe1 070 278,211 768 701,95
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:589 359,25705 479,25
– od jednostek powiązanych544 747,39660 850,87
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych129 581,35
VInne351 337,611 063 222,70
KKoszty finansowe1 209 475,452 122 500,78
IOdsetki, w tym:305 089,54257 450,80
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 201 058,96
IVInne904 385,91663 991,02
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-13 412 960,53-1 273 930,93
MPodatek dochodowy-2 506 628,2461 353,07
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-10 906 332,29-1 335 284,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)22 299 566,1723 633 971,75
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach22 299 566,1723 633 971,75
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu14 100 000,0014 100 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu14 100 000,0014 100 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 092 663,6513 092 663,65
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 092 663,6513 092 663,65
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości22 037,7221 159,30
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny8 824,53878,42
a) zwiększenie (z tytułu)8 824,53878,42
- różnic kursowych z przeliczenia8 824,53878,42
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu30 862,2522 037,72
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu695 484,12695 484,12
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu695 484,12695 484,12
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 610 619,32-4 275 335,32
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-5 610 619,32-4 275 335,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-5 610 619,32-4 275 335,32
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-5 610 619,32-4 275 335,32
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-5 610 619,32-4 275 335,32
6Wynik netto-10 906 332,29-1 335 284,00
Azysk netto
Bstrata netto10 906 332,291 335 284,00
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 402 058,4122 299 566,17
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 402 058,4122 299 566,17
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-7 917 549,402 576 943,37
IZysk (strata) netto-10 906 332,29-1 335 284,00
IIKorekty razem2 988 782,893 912 227,37
1Amortyzacja182 354,26211 463,40
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-177 662,82224 640,45
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-241 726,16-382 858,10
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-168 455,141 201 058,96
5Zmiana stanu rezerw-10 630 491,97-4 308 891,61
6Zmiana stanu zapasów300 173,50-1 859 114,14
7Zmiana stanu należności2 244 321,3114 333 921,12
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów12 524 582,10-3 214 244,71
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 044 429,64-2 293 906,75
10Inne korekty117,45158,75
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-7 917 549,402 576 943,37
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej171 750,2823 393,89
IWpływy221 423,2849 913,85
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych86 829,28
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:134 594,0049 913,85
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach134 594,0049 913,85
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych108 224,1148 617,42
– odsetki26 369,891 296,43
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-49 673,00-26 519,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-49 673,00-26 519,96
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)171 750,2823 393,89
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-1 170 999,282 582 950,27
IWpływy3 037 862,58
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 037 862,58
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-1 170 999,28-454 912,31
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-827 960,78
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-50 487,94-155 112,56
8Odsetki-292 550,56-299 799,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-1 170 999,282 582 950,27
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-8 916 798,405 183 287,53
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-8 730 312,504 959 528,35
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-186 485,90223 759,18
FŚrodki pieniężne na początek okresu19 860 895,4114 901 367,06
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:11 130 582,9119 860 895,41
– o ograniczonej możliwości dysponowania4 954 280,945 064 690,36
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-13 412 960,54-1 273 930,93
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-1 795 140,89-1 795 140,89-944 225,32
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-209 537,30-209 537,30-3 196 977,87
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-164 043,04-164 043,04183 484,03
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-211 672,92-211 672,92-1 384 424,53
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-11 115 091,39-3 079,18-11 112 012,21-7 327 748,23
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 107 211,894 107 211,897 481 192,19
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
opłaty leasingowe50 487,9450 487,94art 17b ust 1155 112,56
Strata Oddziału w Słowacji-7 459,65-7 459,65art 7 ust 3-4a-7 756,17
Strata Oddziału w Czechach-143 910,60-143 910,60art 7 ust 3-4a48 440,45
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-8 261 247,04-4 196 466,36
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Sprawozdanie Zarządu z działalności

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki