Szczegóły spółki

Nazwa FITEN SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6342622328
REGON 240547273
KRS 0000274060
Adres ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
Telefon 0323596571
Faks 0323596571
E-mail b.d.
WWW www.fiten.com.pl
PKD
  • 3514Z — handel energią elektryczną
  • 3523Z — handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.72 0.84
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.58 5.14
Płynność bieżąca (CR) 1.6 0.99
Płynność szybka (QR) 1.59 0.98
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.58 5.14
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -0.44% -4.93%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -5.99% -95.65%
Rentowność aktywów (ROA) -1.67% -15.58%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-04 107/2019 100 29395
Poz. 29395. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16.
[BMSiG-28932/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. umorzył postępowa-
nie sanacyjne FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach w restruk-
turyzacji prowadzone pod sygn. akt X GRs 3/16.

Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zaża-
lenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Katowi-cach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice–Wschód
w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia
publikacji niniejszego obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw.
z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) oraz o prawie
do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa
upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewi-
dzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorze-
niu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa
restrukturyzacyjnego).
Poz. 29395. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16.
[BMSiG-28932/2019]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. umorzył postępowa-
nie sanacyjne FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach w restruk-
turyzacji prowadzone pod sygn. akt X GRs 3/16.

Poucza się o przysługującym wierzycielom prawie do zaża-
lenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Katowi-cach za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice–Wschód
w Katowicach, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia
publikacji niniejszego obwieszczenia (art. 327 ust. 3 w zw.
z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego) oraz o prawie
do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości,
które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa
upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewi-
dzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorze-
niu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa
restrukturyzacyjnego).
2018-11-20 224/2018 80 51034
Poz. 51034. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-50581/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnymdłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r.
z urzędu określił tryb przeprowadzenia głosowania nad ukła-
dem z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli na
podstawie art. 110 ust. 7 Pr.Res., wskazując, że w terminie
10 dni roboczych od stwierdzenia prawomocności niniejszego
postanowienia, zarządca powiadomi o możliwości oddania
głosu na piśmie. Procedurę rozsyłania i zbierania głosów
na piśmie przeprowadzi zarządca. Wraz z zawiadomieniem
wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o moż-
liwości oddania głosu na piśmie doręczone zostaną propo-
zycje układowe, informacje o podziale na kategorie intere-
sów, opinia zarządcy o możliwości wykonania układu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania planu restrukturyzacyjnego,
karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania
i stosowne pouczenie. Zarządca masy sanacyjnej w zawia-
domieniu o głosowaniu poinformuje wierzycieli o dacie, do
której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem.
Zarządca przedstawi Sędziemu komisarzowi w formie pisem-
nej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia
prawomocności niniejszego postanowienia wyniki głosowa-
nia nad propozycjami układowymi wraz zebranymi kartami
do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów ww
dokumentów wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

W terminie jednego tygodnia od dnia obwieszczenia niniej-
szego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
przysługuje zażalenie na postanowienie Sędziego komisarza
z 14 listopada 2018 r.

Zażalenie ze wskazaniem sygn. akt X GRs 3/16/12 wnosi się
na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach,
X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.
Poz. 51034. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-50581/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnymdłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 r.
z urzędu określił tryb przeprowadzenia głosowania nad ukła-
dem z pominięciem zwołania zgromadzenia wierzycieli na
podstawie art. 110 ust. 7 Pr.Res., wskazując, że w terminie
10 dni roboczych od stwierdzenia prawomocności niniejszego
postanowienia, zarządca powiadomi o możliwości oddania
głosu na piśmie. Procedurę rozsyłania i zbierania głosów
na piśmie przeprowadzi zarządca. Wraz z zawiadomieniem
wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o moż-
liwości oddania głosu na piśmie doręczone zostaną propo-
zycje układowe, informacje o podziale na kategorie intere-
sów, opinia zarządcy o możliwości wykonania układu wraz
ze sprawozdaniem z wykonania planu restrukturyzacyjnego,
karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania
i stosowne pouczenie. Zarządca masy sanacyjnej w zawia-
domieniu o głosowaniu poinformuje wierzycieli o dacie, do
której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem.
Zarządca przedstawi Sędziemu komisarzowi w formie pisem-
nej, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia
prawomocności niniejszego postanowienia wyniki głosowa-
nia nad propozycjami układowymi wraz zebranymi kartami
do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów ww
dokumentów wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

W terminie jednego tygodnia od dnia obwieszczenia niniej-
szego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
przysługuje zażalenie na postanowienie Sędziego komisarza
z 14 listopada 2018 r.

Zażalenie ze wskazaniem sygn. akt X GRs 3/16/12 wnosi się
na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach,
X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.
2018-07-10 132/2018 65 30458
Poz. 30458. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI w Katowicach. KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru 12 lutego 2007r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-29766/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 r. postanowił na pod-
stawie art. 98 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zatwierdzić I uzu-
pełnienie spisu wierzytelności, złożone przez zarządcę do akt
sprawy w dniu 22 lutego 2018 r.
Poz. 30458. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZA-
CJI w Katowicach. KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATO-
WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru 12 lutego 2007r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-29766/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
postanowieniem z dnia 4 czerwca 2018 r. postanowił na pod-
stawie art. 98 ust. 1 w zw. z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zatwierdzić I uzu-
pełnienie spisu wierzytelności, złożone przez zarządcę do akt
sprawy w dniu 22 lutego 2018 r.
2018-05-15 93/2018 64 20379
Poz. 20379. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-19726/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. postanowił na
podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
Restrukturyzacyjne zatwierdzić spis wierzytelności, złożony
przez zarządcę do akt sprawy w dniu 14 listopada 2016 r.
Poz. 20379. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-19726/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2018 r. postanowił na
podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
Restrukturyzacyjne zatwierdzić spis wierzytelności, złożony
przez zarządcę do akt sprawy w dniu 14 listopada 2016 r.
2018-05-15 93/2018 64 20380
Poz. 20380. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-19732/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postepowaniu sanacyjnym
dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
zarządca w dniu 22 lutego 2018 r. złożył I uzupełnienie spisu
wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w I uzupełnieniu
spisu wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile I uzupełnienie spisu wie-
rzytelności nie jest zgodne z jego oświadczeniem, o którym
mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego.
Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw
tylko w przypadku, gdy wskaże, że nie złożył oświadczenia
z przyczyn od niego niezależnych.

W wyżej podanym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie
został umieszczony w I uzupełnieniu spisu wierzytelności,może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w I
uzupełnieniu spisu wierzytelności.
Poz. 20380. FITEN SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000274060. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2007 r., sygn. akt X GRs 3/16/12.
[BMSiG-19732/2018]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy, zawiadamia, że w postepowaniu sanacyjnym
dłużnika FITEN S.A. w Katowicach, sygn. akt X GRs 3/16/12,
zarządca w dniu 22 lutego 2018 r. złożył I uzupełnienie spisu
wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w I uzupełnieniu
spisu wierzytelności.

Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile I uzupełnienie spisu wie-
rzytelności nie jest zgodne z jego oświadczeniem, o którym
mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa Restrukturyzacyjnego.
Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw
tylko w przypadku, gdy wskaże, że nie złożył oświadczenia
z przyczyn od niego niezależnych.

W wyżej podanym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie
został umieszczony w I uzupełnieniu spisu wierzytelności,może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w I
uzupełnieniu spisu wierzytelności.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki