Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH BDM S.A.
Siedziba
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatBIELSKO-BIAŁA
GminaBIELSKO-BIAŁA
MiejscowośćBIELSKO-BIAŁA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚLĄSKIE
PowiatBIELSKO-BIAŁA
GminaBIELSKO-BIAŁA
UlicaSTOJAŁOWSKIEGO
Nr domu27
MiejscowośćBIELSKO-BIAŁA
Kod pocztowy43-300
PocztaBIELSKO-BIAŁA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000273227

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

przedstawiono w załączniku wprowadzenie do sprawozdania finansowego

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

przedstawiono w załączniku wprowadzenie do sprawozdania finansowego

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

przedstawiono w załączniku wprowadzenie sprawozdania finansowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

przedstawiono w załączniku wprowadzenie do sprawozdania finanspwego

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe70 112,81229 483,69
IWartości niematerialne i prawne11 070,00
3Inne wartości niematerialne i prawne11 070,00
IIRzeczowe aktywa trwałe29 719,293 947,69
1Środki trwałe29 719,293 947,69
c) urządzenia techniczne i maszyny29 719,293 947,69
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe29 323,52225 536,00
3Długoterminowe aktywa finansowe29 323,52225 536,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach29 323,52225 536,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe29 323,52225 536,00
BAktywa obrotowe1 577 554,121 632 999,28
IINależności krótkoterminowe224 658,41188 423,02
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3Należności od pozostałych jednostek224 658,41188 423,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:221 480,38187 032,32
– do 12 miesięcy221 480,38187 032,32
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne3 178,031 390,70
IIIInwestycje krótkoterminowe1 278 111,741 398 626,26
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 278 111,741 398 626,26
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 278 111,741 398 626,26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 278 111,741 398 626,26
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe74 783,9745 950,00
Aktywa razem1 647 666,931 862 482,97
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 400 393,061 630 276,46
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:608 570,46472 812,41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:21 706,00
VIZysk (strata) netto-208 177,40135 758,05
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania247 273,87232 206,51
IRezerwy na zobowiązania286,004 039,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego286,004 039,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe
3Wobec pozostałych jednostek
IIIZobowiązania krótkoterminowe202 887,87184 067,51
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych139 605,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:139 605,23
– do 12 miesięcy139 605,23
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek202 887,8744 462,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:171 381,6930 844,52
– do 12 miesięcy171 381,6930 844,52
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych31 506,1813 617,76
IVRozliczenia międzyokresowe44 100,0044 100,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe44 100,0044 100,00
– krótkoterminowe44 100,0044 100,00
Pasywa razem1 647 666,931 862 482,97
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 769 736,603 502 099,31
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 740 902,633 504 163,79
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)28 833,97-2 064,48
BKoszty działalności operacyjnej3 008 666,363 364 183,48
IAmortyzacja2 156,784 035,00
IIZużycie materiałów i energii11 005,551 049,99
IIIUsługi obce2 192 869,712 893 258,77
IVPodatki i opłaty, w tym:6 414,974 253,65
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia647 860,42388 718,61
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:96 281,7671 691,06
– emerytalne47 047,6935 676,81
VIIPozostałe koszty rodzajowe52 077,171 176,40
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-238 929,76137 915,83
DPozostałe przychody operacyjne225,00924,53
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne175,00924,53
EPozostałe koszty operacyjne318,42425,90
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych425,89
IIIInne koszty operacyjne318,420,01
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-239 023,18138 414,46
GPrzychody finansowe32 599,3621 530,59
IIOdsetki, w tym:21 309,7721 530,59
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:11 289,59
HKoszty finansowe1 676,58
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych1 676,58
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-208 100,40159 945,05
JPodatek dochodowy77,0024 187,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-208 177,40135 758,05
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 630 276,461 488 733,41
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 630 276,461 488 733,41
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu472 812,41328 221,60
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego135 758,05144 590,81
a) zwiększenie (z tytułu)135 758,05144 590,81
– podziału zysku (ustawowo)10 860,6411 567,26
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)124 897,41133 023,55
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu608 570,46472 812,41
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości21 706,0015 913,00
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-21 706,005 793,00
a) zwiększenie (z tytułu)5 793,00
wyceny aktywów finansowych5 793,00
b) zmniejszenie (z tytułu)21 706,00
wyceny aktywów finansowych21 706,00
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu21 706,00
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu135 758,05144 590,81
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu135 758,05144 590,81
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach135 758,05144 590,81
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)135 758,05144 590,81
podziału zysku135 758,05144 590,81
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-208 177,40135 758,05
Azysk netto135 758,05
Bstrata netto-208 177,40
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 400 393,061 630 276,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 400 393,061 630 276,46
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-208 177,40135 758,05
IIKorekty razem-53 678,238 684,96
1Amortyzacja2 156,784 035,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-9 663,01
5Zmiana stanu rezerw-3 753,00-164,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-36 235,39129 115,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów18 820,36-126 792,09
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-28 833,972 064,48
10Inne korekty3 830,00425,89
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-261 855,63144 443,01
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy180 339,4920,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych50,0020,00
3Z aktywów finansowych, w tym:180 289,49
b) w pozostałych jednostkach180 289,49
– inne wpływy z aktywów finansowych180 289,49
IIWydatki38 998,384 182,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych38 998,384 182,00
3Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)141 341,11-4 162,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
IIWydatki
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-120 514,52140 281,01
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-120 514,52140 281,01
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 398 626,261 258 345,25
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 278 111,741 398 626,26
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-208 100,40
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:3 178,03
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 391,70
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:10 023,40
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-199 863,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

-

wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z opisem zasad rachunkowości

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki