Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "MOTO-HURT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMOTO-HURT S.A.
Siedziba
WojewództwoPodkarpackie
PowiatRzeszów
GminaRzeszów
MiejscowośćRzeszów
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPodkarpackie
PowiatRzeszów
GminaRzeszów
UlicaKrakowska
Nr domu150B
MiejscowośćRzeszów
Kod pocztowy35-506
PocztaRzeszów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4531Z - sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000270805

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. spółka przyjęła następujące zasdady (politykę) rachunkowości:
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, stosowany zarówno do celów podatkowych jak i bilansowych.
2. Księgi rachunkowe prowadzone są w oddziale w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 107 przy użyciu systemu informatycznego firmy Sykom Sp. z o.o. Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń i pozostałych umów prowadzone są w tym samym programie finansowo-księgowym w odrębnym module.
3. Księgi rachunkowe obejmują:
- dziennik zbiorczy
- księgę główną (ewidencja syntetyczna)
- księgi pomocnicze (ewidencja analityczna)
- zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
4. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za miesiąc (okres sprawozdawczy) sporządza sie nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca (okresu sprawozdawczego). Dowody księgowe otrzymane po tej dacie wprowadza się do ksiąg nastęnego miesiąca (okresy sprawozdawczego).
5. Zbiory księgowe są archiwizowane w oddziale w Ropczycach, ul. Mickiewicza 107 przez nast ępujace okresy:
- dowody księgowe 5 lat
- dowody zakupów środków trwałych i wartości neimaterialnych i prawnych przez cały okres ich amortyzowania + 5 lat kalendarzowych
- księgi rachunkowe 5 lat
- karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki 50/10 lat od zakończenia pracy u danego płatnika
- zatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega trwałemu przechowywaniu.
6. W zakresie ochrony zbiorów księgowych stosuje się: ochronę dostępu do systemu informatycznego poprzez login i hasła, ochronę przed uszkodzeniami takie jak stosowanie progaramów antywirusowych, przeglądi i bieżaca konserwacja sprzętu komputerowego oraz ochronę przechowywania zbiorów i dowodów księgowych poprzez przekazywanie ich do archiwum a także tworzenie kopii w postaci przeniesienia informacji księgowych na zewnętrzne nośniki.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz nadłady inwestycyjne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastowowaniu metody liniowej od miesiąca następnego po wprowadzeniu ich do ekspolatacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użykowania dłuższym niż 1 rok:
- do kwoty 5000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów
- od 5000 zł do 10000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania
- powyżej kwoty 10000 zł amortyzuje się je od miesiąca nstępnego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania.
Od 1.01.2015 r. wg decyzji Zarządu spółki zmieniona została stawka amortyzacji znaku towarowego Moto-Hurt wniesionego aportem do spółki do wysokości 1%. Dla celów podatku dochodowego stawka amortyzacji pozostaje bez zmian tj. 5%.
2. Materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby ewidencjonowane są w rzeczywistych cenach zakupu.
Ewidencja zapasu towarów prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową, wg cen ewidencyjnych gdzie podstawą jej ustalania jest cena zakupu a w uzasadnionych przypadkach cena ta moze być zmiejszona lub zwiększona. Różnice zostają odniesione na konto odchyleń od cen ewidencyjnych towarów a następnie rozlicza się je kwartalnie, co najmniej na koniec roku obrachunkowego.
Przy rozchodzie towarów z magazynu stosuję się metodę FIFO.
3. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
4. Rozliczenia międzyokresowe obejmują wydatki poniesione przed dniem bilansowym, stanowiące po tym dniu koszt działalności spółki. Wycena ich następuje według cen zakupu, a rozliczane są w ratach przypadających na okresy nastęne.
5. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się wg kursu średniego NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy.
6. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.
Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto Spółki.
7. Rezerwy na zobowiązania tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Rezerwy i aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
8. Rezerwy i aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy spółki ustalany jest w wariancie porównawczym ponieważ ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole kont "4".
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej i obowiązkowe obciążenie wyniku.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj.
a) wyrobów ? wyciągarek szybowcowych ? jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie wyciągarki.
b) usług ? jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odebranie przez niego usługi.
W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży usług zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług transportowych, usług okręgowej stacji kontroli pojazdów, montażu opon, marketingowych promocji i reklamy.
Przychodem ze sprzedaży towarów handlowych i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy.
W pozycji zmiana stanu produktów wykazuje się koszty własny wytworzenia wyciągarki szybowcowej ze znakiem ujemnym.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością a wpływające na wynik finansowy np. tworzenie lub rozwiązanie rezerw na należności nieściągalne.

Przychody finansowe są to uzyskane odsetki od odbiorców i dywidendy oraz nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Koszty finansowe są to zapłacone odsetki od kredytów bankowych krótkoterminowych i długoterminowych, zapłacone odsetki od pożyczek, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi oraz odsetki od leasingu i faktoringu.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawoazdania finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (tj. za okres 1.01.2018 - 31.12.2018), które zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości składa się z:
- Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
- Bilansu
- Rachunku zysków i strat w wersji porównawczej
- Przepływów pieniężnych metodą pośrednią
- Dodatkowych informacji i objaśnień.
Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym pzrepisami ustawy o rachunkowości ze szczegółowością okreśłoną załącznikiem nr 1 ustawy.
Do sprawozdania finansowego dołączone jest różnież Sprawozdania z działalności Moto-Hurt S.A. opracowane przez Zarząd spółki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe19 473 915,9021 248 224,30
IWartości niematerialne i prawne9 495 928,679 611 317,43
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne9 495 928,679 611 317,43
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 865 865,2310 368 546,87
1Środki trwałe9 118 426,169 627 449,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)580 650,00580 650,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej8 022 441,708 508 573,10
c) urządzenia techniczne i maszyny256 588,20337 809,13
d) środki transportu258 746,26200 417,57
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie747 439,07741 097,07
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe84 150,0084 150,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe84 150,0084 150,00
a) w jednostkach powiązanych34 150,00
– udziały lub akcje34 150,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach50 000,0084 150,00
– udziały lub akcje50 000,0084 150,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe27 972,001 184 210,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego27 972,001 184 210,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe38 301 530,1538 992 257,65
IZapasy22 866 942,2523 368 284,26
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku560 447,82419 642,96
3Produkty gotowe
4Towary22 306 494,4322 948 641,30
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe14 716 881,5113 565 787,14
1Należności od jednostek powiązanych14 798,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:14 798,23
– do 12 miesięcy14 798,23
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek14 702 083,2813 565 787,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 301 107,9812 416 093,81
– do 12 miesięcy13 301 107,9812 416 093,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych11 476,00
c) inne1 389 499,301 149 693,33
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe691 708,232 016 997,57
1Krótkoterminowe aktywa finansowe691 708,232 016 997,57
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne691 708,232 016 997,57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach339 273,061 724 301,25
– inne środki pieniężne341 388,55263 516,32
– inne aktywa pieniężne11 046,6229 180,00
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe25 998,1641 188,68
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem57 775 446,0560 240 481,95
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny34 610 125,9136 814 816,05
IKapitał (fundusz) podstawowy38 200 000,0038 200 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:201 587,00199 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:15 177,6015 177,60
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 760 749,55-1 631 701,55
VIZysk (strata) netto-1 045 889,1432 340,00
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 165 320,1423 425 665,90
IRezerwy na zobowiązania300 383,00213 648,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego300 383,00213 648,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 463 909,501 437 380,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 463 909,501 437 380,00
a) kredyty i pożyczki1 330 000,001 330 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe34 199,50
d) zobowiązania wekslowe
e) inne99 710,00107 380,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 401 027,6421 774 637,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek20 493 463,5720 798 672,75
a) kredyty i pożyczki3 925 876,744 410 034,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe20 174,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 861 278,7510 925 680,67
– do 12 miesięcy10 861 278,7510 925 680,67
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi199 353,65233 300,81
f) zobowiązania wekslowe4 776 184,114 403 741,81
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych406 894,57542 133,90
h) z tytułu wynagrodzeń248 296,06228 724,36
i) inne55 405,0055 057,10
4Fundusze specjalne907 564,07975 965,15
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem57 775 446,0560 240 481,95
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:82 347 374,5887 641 157,99
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 248 660,092 941 675,93
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-171 137,46
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów80 269 851,9584 699 482,06
BKoszty działalności operacyjnej83 142 521,7287 327 089,64
IAmortyzacja803 265,30865 139,34
IIZużycie materiałów i energii1 184 084,621 523 437,82
IIIUsługi obce2 754 871,502 777 792,88
IVPodatki i opłaty, w tym:210 161,41197 513,98
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 200 137,983 954 023,72
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:876 095,64835 371,39
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe694 331,04478 168,98
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów72 419 574,2376 695 641,53
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-795 147,14314 068,35
DPozostałe przychody operacyjne102 950,86154 077,46
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne102 950,86154 077,46
EPozostałe koszty operacyjne95 775,27104 411,18
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne95 775,27104 411,18
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-787 971,55363 734,63
GPrzychody finansowe176 843,4039 930,93
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:96 843,4039 930,93
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne80 000,00
HKoszty finansowe350 588,99359 979,56
IOdsetki, w tym:336 143,22342 332,52
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne14 445,7717 647,04
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-961 717,1443 686,00
JPodatek dochodowy3 507,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)84 172,007 839,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 045 889,1432 340,00
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)38 200 000,0038 200 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach38 200 000,0038 200 000,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu38 200 000,0038 200 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu38 200 000,0038 200 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu199 000,00197 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 587,002 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)2 587,002 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 587,002 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu201 587,00199 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu15 177,6015 177,60
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu15 177,6015 177,60
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 631 701,55-1 652 586,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-1 158 802,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 790 503,55-1 652 586,80
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)29 753,0020 885,25
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 760 750,55-1 631 701,55
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 760 750,55-1 631 701,55
6Wynik netto-1 045 889,1432 340,00
Azysk netto
Bstrata netto1 045 889,14
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)34 610 125,9136 814 816,05
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)34 610 125,9136 814 816,05
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 045 889,1432 340,00
IIKorekty razem591 721,091 625 165,18
1Amortyzacja803 265,30865 139,34
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)256 143,22342 332,52
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw86 735,00-7 055,00
6Zmiana stanu zapasów501 342,01-2 833 098,73
7Zmiana stanu należności-1 151 094,37-170 120,27
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów82 702,413 421 539,67
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych12 627,526 427,65
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-454 168,051 657 505,18
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy80 000,0050 034,03
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne50 034,03
3Z aktywów finansowych, w tym:80 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach80 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach80 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki185 194,907 670,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych185 194,90
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne7 670,00
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-105 194,9042 364,03
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy2 067 480,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki2 000 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe67 480,00
IIWydatki2 833 406,392 521 931,99
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 484 157,362 179 599,47
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych13 105,81
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki336 143,22342 332,52
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-765 926,39-2 521 931,99
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 325 289,34-822 062,78
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 325 289,34-822 062,78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 016 997,572 839 060,35
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:691 708,232 016 997,57
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-961 717,1443 686,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:80 000,0080 000,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:77 147,7777 147,7782 172,70
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:7 613,317 613,3137 144,24
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:757 952,18757 952,18234 504,42
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:73 732,1773 732,17254 305,54
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 942 935,9518 458,66
K. Podatek dochodowy3 507,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki