Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POL-NIL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPol - Nil S.A.
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaAnnopol
Nr domu6A
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy03-236
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000266265

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W 2018R

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01-01-2018r. do 31-12-2018r. przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz stwierdzeniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na ewentualne zagrożenie kontynuowania przez nią tej działalności.

Zgodnie z umową czas trwania działalności spółki jest nieograniczony.
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W 2018 r. nie wystąpiło połączenie spółek.

2. Księgi rachunkowe stanowiące podstawę sporządzanego sprawozdania finansowego za 2018 rok były prowadzone w oparciu o obowiązujący w spółce Zakładowy Plan Kont, zwany dalej ZPK, który opracowany został stosownie do wymogów określonych w art. 10 i innych postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Spółki kierowano się tym, żeby zapewniały one sporządzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok w taki sposób, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy podmiotu.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Prezentowane sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w cytowanej ustawie zasadami rachunkowości stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne informacje dla dokonania oceny rentowności, jak również wyniku finansowego działalności gospodarczej . Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności wynikają
ze sporządzonego sprawozdania finansowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena aktywów i pasywów

a)Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Przy ustaleniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółka uwzględnia okres ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak np. koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jest wskazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 10,0 tys mogą być odnoszone jednorazowo w koszty.
b)Należności
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności wyrażone w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 31.12.2018 r.
c)Zapasy
Zapasy obejmują zaliczki na poczet dostaw i usług, materiały i części zapasowe oraz towary handlowe.
d)Środki pieniężne w baku i w kasie
Środki pieniężne w banku i przechowywane w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
e)Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
f)Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający ze zdarzeń przyszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
g)Kapitały własne
Kapitały własne ujęto w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
h)Zobowiązania
Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 31.12.2018 r.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Zasady ustalania Wyniku Finansowego

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

a)Przychody
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, ujmowane w okresach których dotyczą.
b)Koszty
Koszty działalności operacyjnej obciążały w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży,
z wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Spółka prowadziła ewidencję kosztów w zespole 4 koszty rodzajowe oraz sporządzała porównawczy rachunek zysków i strat. Na koszty działalności operacyjnej składały się: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Na wynik finansowy Spółki wpływały ponadto: pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne, przychody finansowe i koszty finansowe.

c)Obciążenia podatkowe

Wynik finansowy brutto korygowały bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawych naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ewidencjonowane są na odrębnych kontach , rozpoznawane zgodnie z przepisami podatkowymi.
Ewidencja ksiąg rachunkowych była prowadzona przez biuro rachunkowe, komputerowo przy użyciu systemu STREAMSOFT.
Przyjęty sposób ewidencji pozwala na ustalenie dochodu i podstawy opodatkowania.
Wykazane informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego na lata następne.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w art.45 i 52 oraz art.64 ust1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie składa się z Bilansu, RZiS, Informacji dodatkowej, zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 ustawy.
Do rocznego sprawozdania dołączono sprawozdanie z działalności jednostki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 404 943,196 496 581,07
IWartości niematerialne i prawne269 854,791 053 089,04
1Koszty zakończonych prac rozwojowych257 383,771 012 002,56
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne12 471,0241 086,48
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 986 265,822 300 497,62
1Środki trwałe1 966 359,982 280 497,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej547 118,64520 123,76
c) urządzenia techniczne i maszyny1 415 473,921 747 626,96
d) środki transportu
e) inne środki trwałe3 767,4212 746,90
2Środki trwałe w budowie19 905,8420 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe352,00462,00
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek352,00462,00
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 148 470,583 142 532,41
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 147 725,243 141 616,65
2Inne rozliczenia międzyokresowe745,34915,76
BAktywa obrotowe14 345 635,7617 303 799,83
IZapasy8 727 870,719 668 302,63
1Materiały5 768,0012 164,49
2Półprodukty i produkty w toku5 137 545,655 307 525,97
3Produkty gotowe
4Towary3 584 557,064 348 612,17
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe4 465 869,556 740 973,82
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek4 465 869,556 740 973,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 358 431,376 696 753,16
– do 12 miesięcy4 358 431,376 696 753,16
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych43 720,66
c) inne258,66500,00
d) dochodzone na drodze sądowej107 179,52
IIIInwestycje krótkoterminowe1 096 399,33846 285,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 096 399,33846 285,35
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 096 399,33846 285,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 096 399,33846 285,35
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe55 496,1748 238,03
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem19 750 578,9523 800 380,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny4 507 784,834 588 532,45
IKapitał (fundusz) podstawowy550 000,00550 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:4 038 532,454 428 844,12
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-169 980,32
VIZysk (strata) netto89 232,70-390 311,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 242 794,1219 211 848,45
IRezerwy na zobowiązania252 014,02281 185,12
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego225 133,40236 544,34
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne26 880,6244 640,78
– długoterminowa26 880,6244 196,07
– krótkoterminowa444,71
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe8 436 000,008 936 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek8 436 000,008 936 000,00
a) kredyty i pożyczki8 436 000,008 936 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 554 780,109 994 663,33
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 554 780,109 994 663,33
a) kredyty i pożyczki3 212 025,272 543 142,34
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 178 233,826 593 888,16
– do 12 miesięcy3 178 233,826 593 888,16
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych164 320,01856 653,05
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne201,00979,78
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem19 750 578,9523 800 380,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 934 912,2338 574 972,23
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów36 934 912,2338 574 972,23
BKoszty działalności operacyjnej35 817 586,8938 507 792,97
IAmortyzacja1 174 596,891 532 928,21
IIZużycie materiałów i energii169 083,38124 046,86
IIIUsługi obce1 096 286,09991 540,76
IVPodatki i opłaty, w tym:34 478,1336 408,54
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 538 428,871 690 394,81
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:271 648,25303 075,07
– emerytalne149 434,76154 411,59
VIIPozostałe koszty rodzajowe96 884,3693 097,72
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów31 436 180,9233 736 301,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 117 325,3467 179,26
DPozostałe przychody operacyjne20 694,6965 897,64
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 471,54
IIDotacje1 081,51
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne19 613,1861 426,10
EPozostałe koszty operacyjne16 206,301 184 214,10
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne16 206,301 184 214,10
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 121 813,73-1 051 137,20
GPrzychody finansowe0,031 215,00
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:0,031 215,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe1 050 100,591 129 523,72
IOdsetki, w tym:807 036,761 010 964,64
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne243 063,83118 559,08
IZysk (strata) brutto (F+G–H)71 713,17-2 179 445,92
JPodatek dochodowy-17 519,53-1 789 134,25
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)89 232,70-390 311,67
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 588 532,453 667 807,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 588 532,453 667 807,32
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu550 000,00550 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu550 000,00550 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 428 844,123 117 807,32
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-390 311,671 311 036,80
a) zwiększenie (z tytułu)2 000 000,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 000 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)390 311,67688 963,20
– pokrycia straty390 311,67688 963,20
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu4 038 532,454 428 844,12
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-390 311,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-390 311,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-390 311,67
a) zwiększenie (z tytułu)-169 980,32
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-169 980,32
b) zmniejszenie (z tytułu)-390 311,67
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-169 980,32
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-169 980,32
6Wynik netto89 232,70-390 311,67
Azysk netto89 232,70
Bstrata netto390 311,67
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)4 507 784,834 588 532,45
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)4 507 784,834 588 532,45
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto89 232,70-390 311,67
IIKorekty razem876 165,95-508 467,74
1Amortyzacja1 174 596,891 532 928,21
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)807 036,761 010 956,64
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-29 171,10-4 471,54
5Zmiana stanu rezerw770 451,60-121 664,13
6Zmiana stanu zapasów2 275 214,272 125 817,58
7Zmiana stanu należności-4 108 766,16-2 799 653,55
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-13 196,31-434 668,60
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 817 721,35
10Inne korekty9,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)965 398,65-898 779,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 471,54
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 471,54
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki77 130,84112 944,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych77 130,84112 856,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne88,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-77 130,84-108 472,46
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy668 882,932 543 142,34
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki668 882,932 543 142,34
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki1 307 036,762 038 795,81
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek500 000,001 000 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego27 830,17
8Odsetki807 036,761 010 965,64
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-638 153,83504 346,53
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)250 113,98-502 905,34
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-229 574,55-74 736,03
FŚrodki pieniężne na początek okresu846 285,351 349 190,69
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 096 399,33846 285,35
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok71 713,17-2 179 445,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:17 232,5117 232,5124 496,63
Rozwiązanie rezerw z lat ubiegłychart 16 ust 1 pkt 2724 496,63
pozostałe 17 232,5117 232,51
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 853 848,731 853 848,732 431 196,34
amortyzacja bilansowa1 174 596,891 174 596,89art 16 ust 1 pkt 11 532 928,21
odsetki budzetowe193,38193,38art 16 ust 1 pkt 1 lit 213 548,00
reprezentacja9 727,659 727,65art 16 ust 1 pkt 1 lit 2820 568,07
odsetki pożyczki582 964,30582 964,30art 7764 353,46
ujemne różnice kursowe bilansowe86 366,5186 366,51art 15a ust 1109 798,60
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 841 089,611 841 089,61
strata 2014r
strata 2015r
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:67 239,7867 239,78341 831,76
amortyzacja podatkowa67 239,7867 239,78art 16 ust 1 pkt 1341 831,76
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

SPRAWOZDANIE ZARZADU 2018

-

INFORMACJA DODATKOWA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki