Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FORUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyForum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Siedziba
Województwomałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
Województwomałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
UlicaZabłocie
Nr domu25
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-701
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000264440

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Omowienie w załączonym pliku wprowadzenie.pdf

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Omowienie w załączonym pliku wprowadzenie.pdf

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Omowienie w załączonym pliku wprowadzenie.pdf

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omowienie w załączonym pliku wprowadzenie.pdf

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe27 903 024,2719 430 699,36
IWartości niematerialne i prawne47 791,9774 838,28
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne47 791,9774 838,28
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe524 978,623 090 804,18
1Środki trwałe524 978,62721 703,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny22 482,0742 455,36
d) środki transportu483 691,80658 279,51
e) inne środki trwałe18 804,7520 968,92
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie2 369 100,39
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe27 244 443,4516 154 249,40
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe27 244 443,4516 154 249,40
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach27 244 443,4516 154 249,40
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe27 244 443,4516 154 249,40
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe85 810,23110 807,50
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego85 521,19110 807,50
2Inne rozliczenia międzyokresowe289,04
BAktywa obrotowe14 037 752,246 531 705,36
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe7 797 551,213 729 133,75
1Należności od jednostek powiązanych510 298,28169 613,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne510 298,28169 613,28
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek7 287 252,933 559 520,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 808 883,562 828 208,75
– do 12 miesięcy4 808 883,562 828 208,75
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne2 478 369,37731 311,72
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe6 189 714,312 739 035,42
1Krótkoterminowe aktywa finansowe6 189 714,312 739 035,42
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne6 189 714,312 739 035,42
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach351 990,5057 467,11
– inne środki pieniężne5 837 723,812 681 568,31
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe50 486,7263 536,19
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem41 940 776,5125 962 404,72
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny34 333 273,1921 805 453,83
IKapitał (fundusz) podstawowy1 000 000,001 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 305 453,8313 450 461,71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:500 000,00500 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto12 527 819,366 854 992,12
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 607 503,324 156 950,89
IRezerwy na zobowiązania3 930 936,141 897 555,12
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 568 770,061 476 475,38
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne107 166,08117 879,74
– długoterminowa
– krótkoterminowa107 166,08117 879,74
3Pozostałe rezerwy255 000,00303 200,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe255 000,00303 200,00
IIZobowiązania długoterminowe59 075,23
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek59 075,23
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe59 075,23
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 676 567,182 200 320,54
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 303 011,37787 532,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 303 011,37787 532,46
– do 12 miesięcy1 303 011,37787 532,46
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 372 197,571 412 788,08
a) kredyty i pożyczki4 106,656 577,24
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe59 075,2175 843,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 057 891,741 128 156,98
– do 12 miesięcy2 057 891,741 128 156,98
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych225 758,60173 940,32
h) z tytułu wynagrodzeń21 172,8218 062,91
i) inne4 192,5510 207,45
4Fundusze specjalne1 358,24
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem41 940 776,5125 962 404,72
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:33 919 170,1474 178 778,07
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów33 919 170,1474 178 778,07
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej30 050 707,1870 612 860,32
IAmortyzacja234 784,46209 039,97
IIZużycie materiałów i energii124 611,6872 143,73
IIIUsługi obce23 728 009,5165 511 584,37
IVPodatki i opłaty, w tym:332 409,12208 725,62
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 791 413,873 721 064,70
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:604 443,59632 589,33
– emerytalne234 679,73243 730,48
VIIPozostałe koszty rodzajowe235 034,95257 712,60
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 868 462,963 565 917,75
DPozostałe przychody operacyjne935 274,90515 147,47
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych95,84
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych918 587,21490 656,95
IVInne przychody operacyjne16 591,8524 490,52
EPozostałe koszty operacyjne561 182,461 203 372,89
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 649,75
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych488 682,081 144 360,99
IIIInne koszty operacyjne72 500,3848 362,15
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 242 555,402 877 692,33
GPrzychody finansowe11 181 029,315 887 960,31
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:48 572,6215 520,78
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:10 002,0026 241,17
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych11 080 194,055 749 082,95
VInne42 260,6497 115,41
HKoszty finansowe7 014,36116 751,55
IOdsetki, w tym:4 545,057 649,51
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne2 469,31109 102,04
IZysk (strata) brutto (F+G–H)15 416 570,358 648 901,09
JPodatek dochodowy2 888 750,991 793 908,97
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)12 527 819,366 854 992,12
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)21 805 453,8315 235 434,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach21 805 453,8315 235 434,11
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 000 000,001 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 000 000,001 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu13 450 461,719 697 781,65
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego6 854 992,123 752 680,06
a) zwiększenie (z tytułu)6 854 992,123 752 680,06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)6 854 992,123 752 680,06
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20 305 453,8313 450 461,71
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu500 000,00500 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu500 000,00500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 854 992,124 037 652,46
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 854 992,124 037 652,46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach6 854 992,123 752 680,06
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)6 854 992,123 752 680,06
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto12 527 819,366 854 992,12
Azysk netto12 527 819,366 854 992,12
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 543 813,311 994 096,57
IZysk (strata) netto12 527 819,366 854 992,12
IIKorekty razem-8 984 006,05-4 860 895,55
1Amortyzacja234 784,46209 039,97
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 905,496 716,98
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-11 090 291,89-5 764 674,37
5Zmiana stanu rezerw2 033 381,02976 228,84
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-1 699 317,073 805 585,49
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 495 485,20-4 152 170,01
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych38 046,7458 377,55
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 543 813,311 994 096,57
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-10 915,14-2 751 745,12
IWpływy10 164,6057 146,51
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych162,6027 661,34
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:10 002,0029 485,17
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach10 002,0029 485,17
– zbycie aktywów finansowych10 002,0029 485,17
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki21 079,742 808 891,63
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 079,742 763 891,63
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:10 000,0045 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach10 000,0045 000,00
– nabycie aktywów finansowych10 000,0045 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-10 915,14-2 751 745,12
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-82 219,28-84 352,21
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki82 219,2884 352,21
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 470,594 579,23
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego75 843,2073 056,00
8Odsetki3 905,496 716,98
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-82 219,28-84 352,21
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 450 678,89-842 000,76
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 450 678,89-842 000,76
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 739 035,423 581 036,18
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:6 189 714,312 739 035,42
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok12 527 819,36
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:13 827 709,10
wycena certyfikatów inwestycyjnych11 769 005,31art 16 ust 1 pkt 8
faktury korygujące dot. roku 2018, a wystawione w 20191 130 996,10art 12 ust 3j
odpisy aktualizujące należności918 587,21art 16 ust 1 pkt 26a
róznice kursowe niezrealizowane4 569,93art 15 ust 2
naliczone, nieotrzymane odsetki od lokat bankowych4 550,55art 12 ust 4 pkt 2
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:408 168,73
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi124 130,47art 15 ust 6
koszty Rady Nadzorczej88 401,86art 16 ust 1 pkt 38a
ubezpieczenia OC członków Zarządu i Rady Nadzorczej42 796,64art 15 ust 1
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa39 700,98art 16 ust 1 pkt 37
koszty przejętych zobowiązań30 566,98art 15 ust 1
składki na PFRON22 688,00art 16 ust 1 pkt 40
przekazane darowizny odliczane od dochodu20 000,00art 16 ust 1 pkt 16
koszt ubezpiecznia samochodów ponad limit19 991,44art 16 ust 1 pkt 49
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)19 892,36art -
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 685 836,34
faktury korygujące dot. roku 2018, a wystawione w 20191 130 996,09art 15 ust 4i
wycena certyfikatów inwestycyjnych688 811,26art 16 ust 1 pkt 8
odpisy aktualizujące należności488 682,08art 16 ust 1 pkt 26a
wartość utworzonych rezerw na koszty362 166,08art 15 ust 4e
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h10 356,83art 16 ust 1 pkt 57a
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 124 824,00art 16 ust 1 pkt 57
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:604 079,43
wykorzystane lub rozwiązane rezerwy zawiązane w latach poprzednich421 079,74art 15 ust 4e
umorzenie wierzytelności84 320,04art 16 ust 1 pkt 44
opłaty leasingowe dot. środków trwałych amortyzowanych bilansowo75 843,20art 16a
różnice w wartości podatkowej sprzedawanych certyfikatów12 000,00art 16 ust 1 pkt 8
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego5 688,65art 15 ust 4h
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego5 147,80art 15 ust 4g
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-20 000,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego-20 000,00art 18 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym4 058 786,89
K. Podatek dochodowy771 170,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki