SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBET-EXIM Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
Powiatpoznański
GminaMosina
MiejscowośćMosina
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
Powiatpoznański
GminaMosina
UlicaPożegowska
Nr domu1
MiejscowośćMosina
Kod pocztowy62-050
PocztaMosina
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2361Z - produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000263635

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z ustawą. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze. Spółka stosuje wykaz kont księgi głównej podany w Wzorcowym Planie Kont autorstwa prof. Gierusza, oraz przyjęte w nim zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przyjęte zasady stosowane były w przedsiębiorstwie w sposób ciągły i są zgodne z stosowanymi w poprzednim roku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej w waluke PLN.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany zgodnie z ustawą o rachunkowości.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w polsce, w oparciu o zasady rachunkości wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 r.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 535 209,005 639 882,61
IWartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 391 663,431 570 265,04
1Środki trwałe1 355 663,431 534 265,04
2Środki trwałe w budowie36 000,0036 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe3 071 090,003 071 090,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 072 455,57998 527,57
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego91 358,0017 430,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe981 097,57981 097,57
BAktywa obrotowe4 658 392,393 945 599,66
IZapasy1 758 095,171 641 014,61
1Materiały447 504,61314 183,06
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe745 590,56761 831,55
4Towary565 000,00565 000,00
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 634 576,551 356 517,40
1Należności od jednostek powiązanych
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Należności od pozostałych jednostek1 634 576,551 356 517,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 389 774,381 145 146,88
– do 12 miesięcy1 389 774,381 145 146,88
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych208 249,00170 179,00
c) inne36 508,1741 191,52
IIIInwestycje krótkoterminowe1 247 335,56915 043,71
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 247 335,56915 043,71
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 247 335,56915 043,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 247 335,56915 043,71
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 385,1133 023,94
Aktywa razem10 193 601,399 585 482,27
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 721 550,4788 887 696,99
IKapitał (fundusz) podstawowy3 000 000,003 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:7 060 000,007 060 000,00
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:119 895,65
VZysk (strata) z lat ubiegłych-969 303,01-1 063 948,08
VIZysk (strata) netto-369 146,52-228 250,58
Pasywa razem10 193 601,399 585 482,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 979 407,619 387 334,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów8 937 518,139 356 111,40
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów41 889,4831 222,60
BKoszty działalności operacyjnej9 323 892,808 533 582,30
IAmortyzacja300 510,33171 555,10
IIZużycie materiałów i energii3 703 683,243 366 295,17
IIIUsługi obce1 223 336,241 097 029,60
IVPodatki i opłaty, w tym:343 916,15196 929,60
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia3 076 090,963 024 983,78
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:657 589,00658 613,56
VIIPozostałe koszty rodzajowe18 651,8818 175,49
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów115,00
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-344 485,19853 751,70
DPozostałe przychody operacyjne78 878,7734 252,26
IVInne przychody operacyjne78 878,7734 252,26
EPozostałe koszty operacyjne260 209,25305 252,26
IIIInne koszty operacyjne260 209,25305 252,26
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-525 815,67582 934,94
GPrzychody finansowe115 954,99120 802,23
IIOdsetki, w tym:20 010,1033 788,28
VInne95 944,8944 013,95
HKoszty finansowe33 213,84938 448,75
IOdsetki, w tym:51,42556 994,67
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych309 600,00
IVInne33 162,4271 854,08
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-443 074,52-234 711,58
JPodatek dochodowy-73 928,00-6 461,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)-369 146,52-228 250,58
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 887 696,9910 179 895,65
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 887 696,9910 179 895,65
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 000 000,003 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 000 000,003 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu7 060 000,007 060 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu7 060 000,007 060 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 063 948,08-523 621,03
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 063 948,08-523 621,03
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 063 948,08-523 621,03
a) zwiększenie (z tytułu)-1 063 948,08
b) zmniejszenie (z tytułu)94 645,07523 621,03
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-969 303,01-1 063 948,08
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-969 303,01-1 063 948,08
6Wynik netto-369 146,52-228 250,58
Bstrata netto-369 146,52-228 250,58
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)8 721 550,478 887 696,99
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)8 721 550,478 887 696,99
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej168 459,421 060 387,81
IZysk (strata) netto-369 146,52-228 250,58
IIKorekty razem537 605,941 288 638,39
1Amortyzacja300 510,33171 555,10
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-62 782,4727 840,13
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-19 958,68523 206,39
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-117 080,56-136 612,33
7Zmiana stanu należności-278 059,15374 117,64
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów212 860,56-54 098,03
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych502 115,9173 029,49
10Inne korekty309 600,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)168 459,421 060 387,81
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-121 908,72-1 288 238,78
IWpływy
IIWydatki121 908,721 288 238,78
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych121 908,721 288 238,78
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-121 908,72-1 288 238,78
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej285 741,15-1 614 994,60
IWpływy285 741,15
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału203 000,00
4Inne wpływy finansowe82 741,15
IIWydatki1 614 994,60
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych1 063 948,08
8Odsetki523 206,39
9Inne wydatki finansowe27 840,13
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)285 741,15-1 614 994,60
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)332 291,85-1 842 845,57
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:332 291,85-1 842 845,57
FŚrodki pieniężne na początek okresu915 043,712 757 889,28
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 247 335,56915 043,71
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-369 146,52
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:46 034,86
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:156 617,52
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-39 907,30
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Informacja dodatkowa
-

Środki trwałe

-