Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEkopol Górnośląski Holding SA
Siedziba
Województwośląskie
PowiatPiekary Śląskie
GminaPiekary Śląskie
MiejscowośćPiekary Śląskie
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatPiekary Śląskie
GminaPiekary Śląskie
UlicaGraniczna
Nr domu7
MiejscowośćPiekary Śląskie
Kod pocztowy41-940
PocztaPiekary Śląskie
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4671Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000262988

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

. Zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów.Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży, towarów i usług ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do, towarów i usług przekazano nabywcy.Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży, towarów i usług ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do, towarów i usług przekazano nabywcy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:

koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,

nabytą wartość firmy,

autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,

know-how.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:

prawa majątkowe, licencje i koncesje, znaki towarowe 10%-50%

oprogramowanie komputerów 50%,

pozostałe wartości niematerialne i prawne 50%,

wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania

jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
5.2.2. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia . Cena nabycia
Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
50 51
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,5%

urządzenia techniczne i maszyny 10%

sprzęt komputerowy 30%

środki transportu 20%

inne środki trwałe (zgodnie z tabelami amortyzacji)
Ekopol Górnośląski Holding SA nie posiadał w roku 2018 środków trwałych w leasingu finansowym.
5.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem
5.2.4. Inwestycje długoterminowe
5.2.4.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
wycena wg ceny nabycia
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny rynkowej, zgodnie z wyceną Rzeczoznawcy.
5.2.4.1. Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w cenie nabycia.
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Skutki obniżenia wartości zalicza się do koszów finansowych.
5.2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)
Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149 poz. 1674z późn. zm.).
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej strony.
Aktywa finansowe Ekopol Górnośląski Holding SA klasyfikuje do następujących kategorii:

pożyczki udzielone

aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Zobowiązania finansowe dzielone są na:

pozostałe zobowiązania finansowe.
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich charakter. Jednostka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.
5.2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu :
Brak aktywów przeznaczonych do obrotu
5.2.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych zalicza się – niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty) – aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także weksle i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie umowy środki pieniężne.
5.2.5.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Na dzień bilansowy aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności w Spółce nie wystąpiły.
5.2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Brak aktywów przeznaczonych do sprzedaży
5.2.5.5. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w cenie zakupu. Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Jednostka staje się stroną z której to zobowiązanie finansowe wynika. Kaucje zabezpieczające dostawy paliw płynnych utrzymywane do dnia zakończenia umowy lub z chwilą innej decyzji wpłacającego.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Brak zobowiązań finansowych do obrotu
5.2.5.6. Instrumenty pochodne
Brak instrumentów pochodnych
5.2.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Towary cena zakupu
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości ,pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych, W roku 2018 aktualizacji nie dokonano.
52 53
5.2.7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W roku 2018 nie stwierdzono należności w walutach obcych.
5.2.8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
5.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
5.2.10. Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.
Kapitał podstawowy spółki jest całkowicie spłacony
5.2.11. Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.
W roku 2018 nie dokonano nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia w roku 2018
5.2.12. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych. W roku 2018 kapitał zapasowy został podwyższony w wyniku podziału zysku z roku 2017.
5.2.13. Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na:

skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, w roku 2018 nie tworzono rezerw na zobowiązania . Zobowiązania Jednostki są płacone zgodnie z terminami płatności wynikającymi z działań handlowych.
5.2.14. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
5.2.15. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w „Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek — zaliczki otrzymane na dostawy.
5.2.16. Wycena transakcji w walutach obcych
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień — w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy brutto korygują:

bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku
Podatek odroczony — Jednostka nie korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego.
5.1.4. Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy bieżący – Jednostka

podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
5.1.5. Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W roku 2018 spółka nie poniosła kosztów związanych z pracami rozwojowymi i innymi.

W roku 2018 nie odnotowano środków trwałych które nie podlegałyby amortyzacji lub umorzeniu.

W roku 2018 nie odnotowano podobnych zdarzeń ,wszystkie należności i zobowiązania zostały zaprezentowane w bilansie zgodnie z strukturą spłat dotyczącą wskazanego okresu.

W roku 2018 nie odnotowano zobowiązań warunkowych, na emerytury i podobne świadczenia. Brak gwarancji i poręczeń które nie zostały ujawnione w bilansie.

W roku 2018 nie wyceniano składników aktywów spółki według wartości godziwej.

W roku 2018 nie dokonana odpisów aktualizujących wartość zapasów

W roku 2018 nie poniesiono kosztów związanych z zaniechaniem jakiejkolwiek działalności

Brak incydentalnych lub nadzwyczajnych kosztów i przychodów w roku 2018

Wszystkie umowy gospodarcze zostały uwzględnione w bilansie za rok 2018, nie wystąpiła sytuacja która mogłaby wpłynąć na ocenę finansową spółki .

W roku 2018 nie zostały zawarte żadne transakcje które nie spełniałyby warunków rynkowych.

W roku 2018 w bilansie nie stwierdzono żadnych błędów z lat ubiegłych które miałyby wpływ na kapitał własny

Spółka nie posiada informacji które po dniu bilansowym wpłynęły by na wynik finansowy jednostki.

W roku 2018 nie było zdarzeń powodujących zmianę polityki rachunkowości

W roku 2018 wszystkie wspólne przedsięwzięcia z jednostką powiązaną Ekoset DI zostały zaprezentowane w sprawozdaniu skonsolidowanym. 70% zaangażowanie w kapitale jednostka posiada w spółce Ekoset DI sp z oo . Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 . Jednostką na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej jest Ekopol Górnośląski Holding SA

W roku 2018 Jednostka nie dokonała połączenia z innym podmiotem gospodarczym

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe9 008 066,799 038 673,01
IWartości niematerialne i prawne2 554 691,532 623 377,97
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 554 691,532 623 377,97
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 606 845,125 632 035,02
1Środki trwałe5 346 218,545 632 035,02
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)152 908,00152 908,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 782 520,153 852 285,39
c) urządzenia techniczne i maszyny1 048 671,971 194 401,89
d) środki transportu351 561,17421 107,17
e) inne środki trwałe10 557,2511 332,57
2Środki trwałe w budowie58 536,58
3Zaliczki na środki trwałe w budowie202 090,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe845 311,14776 197,02
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe782 811,14713 697,02
a) w jednostkach powiązanych479 980,00524 656,98
– udziały lub akcje376 200,00376 200,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki103 780,00148 456,98
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach302 831,14189 040,04
– udziały lub akcje146,20146,20
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki302 684,94188 893,84
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe62 500,0062 500,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 219,007 063,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 219,007 063,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe10 444 668,578 524 727,25
IZapasy4 056 616,032 771 610,61
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary4 050 966,032 771 610,61
5Zaliczki na dostawy i usługi5 650,00
IINależności krótkoterminowe4 039 810,563 659 192,95
1Należności od jednostek powiązanych156 584,33219 512,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:146 084,03169 512,45
– do 12 miesięcy100 853,2474 938,98
– powyżej 12 miesięcy45 230,7994 573,47
b) inne10 500,3050 000,00
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 883 226,233 439 680,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 691 522,493 346 002,89
– do 12 miesięcy3 691 522,493 346 002,89
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych191 038,0087 667,00
c) inne665,746 010,61
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 141 585,762 036 923,87
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 141 585,762 036 923,87
a) w jednostkach powiązanych51 070,1051 225,80
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki51 070,1051 225,80
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach23 716,23139 543,62
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki23 716,23139 543,62
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 066 799,431 846 154,45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 066 799,431 846 154,45
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe206 656,2256 999,82
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem19 452 735,3617 563 400,26
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny10 527 011,8410 112 884,31
IKapitał (fundusz) podstawowy3 795 422,753 795 422,75
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:6 256 334,626 312 210,04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)800 000,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-358 800,00
VIZysk (strata) netto475 254,47364 051,52
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 925 723,527 450 515,95
IRezerwy na zobowiązania49 365,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego49 365,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe240 000,00240 000,00
1Wobec jednostek powiązanych240 000,00240 000,00
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe8 196 911,706 642 366,04
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych80 000,0083 741,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 661,61
– do 12 miesięcy1 661,61
– powyżej 12 miesięcy
b) inne80 000,0082 080,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 116 911,706 558 624,43
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe41 727,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 615 934,506 197 787,23
– do 12 miesięcy7 615 934,506 197 787,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi28 420,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych209 328,1645 855,14
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne263 229,04273 254,09
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe488 811,82518 784,91
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe488 811,82518 784,91
– długoterminowe461 767,42488 844,79
– krótkoterminowe27 044,4029 940,12
Pasywa razem19 452 735,3617 563 400,26
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:102 984 454,9681 867 278,64
– od jednostek powiązanych265 063,00155 186,00
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów946 319,531 078 480,40
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów102 038 135,4380 788 798,24
BKoszty działalności operacyjnej102 619 249,7581 633 058,25
IAmortyzacja359 083,16417 404,02
IIZużycie materiałów i energii665 712,04642 833,84
IIIUsługi obce3 132 186,102 577 166,47
IVPodatki i opłaty, w tym:1 993 444,80277 501,60
– podatek akcyzowy1 444 249,00
VWynagrodzenia1 437 237,321 260 208,01
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:289 785,01307 331,83
– emerytalne137 818,00121 296,45
VIIPozostałe koszty rodzajowe95 398,6740 408,68
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów94 646 402,6576 110 203,80
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)365 205,21234 220,39
DPozostałe przychody operacyjne332 069,85417 642,94
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych41 183,4966 204,42
IIDotacje29 973,0988 772,18
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 000,00
IVInne przychody operacyjne259 913,27262 666,34
EPozostałe koszty operacyjne112 565,34158 183,35
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych38 198,48
IIIInne koszty operacyjne112 565,34119 984,87
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)584 709,72493 679,98
GPrzychody finansowe16 992,6818 107,38
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:16 342,8718 107,38
– od jednostek powiązanych1 101,4012 214,72
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne649,81
HKoszty finansowe53 960,9343 815,84
IOdsetki, w tym:53 960,9337 600,56
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 215,28
IZysk (strata) brutto (F+G–H)547 741,47467 971,52
JPodatek dochodowy72 487,00103 920,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)475 254,47364 051,52
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 112 884,319 630 178,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 112 884,319 630 178,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 795 422,753 917 743,32
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-122 320,57
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)122 320,57
– umorzenia udziałów (akcji)122 320,57
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 795 422,753 795 422,75
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 312 210,044 975 356,66
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-55 875,421 336 853,38
a) zwiększenie (z tytułu)302 924,581 473 109,31
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej800 000,00
– podziału zysku (ustawowo)301 702,02673 109,31
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 222,56
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)358 800,00136 255,93
– pokrycia straty358 800,00
– umorzenia własnych udziałów136 255,93
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu6 256 334,626 312 210,04
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu5 251,52737 078,95
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu364 051,52737 078,95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach364 051,52737 078,95
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)364 051,52737 078,95
– wypłaty dywidendy62 349,5063 969,64
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego301 702,02673 109,31
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu358 800,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach358 800,00
a) zwiększenie (z tytułu)358 800,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia358 800,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)358 800,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego358 800,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu358 800,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-358 800,00
6Wynik netto475 254,47364 051,52
Azysk netto475 254,47364 051,52
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)10 527 011,8410 112 884,31
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)10 464 662,3410 050 534,81
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej500 710,24564 179,28
IZysk (strata) netto475 254,47364 051,52
IIKorekty razem25 455,77200 127,76
1Amortyzacja359 083,16417 404,02
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-2 024,0118 107,38
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-41 183,49-18 392,24
5Zmiana stanu rezerw-49 365,0011 400,00
6Zmiana stanu zapasów-1 285 005,42-330 903,48
7Zmiana stanu należności-380 617,61-116 717,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 598 353,63153 300,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-173 785,4968 789,86
10Inne korekty-2 859,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)500 710,24564 179,28
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy94 921,61415 823,83
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych45 680,4966 204,42
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:49 241,12129 331,98
a) w jednostkach powiązanych49 241,12129 331,98
– zbycie aktywów finansowych2 372,15
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych114 012,71
– odsetki15 319,27
– inne wpływy z aktywów finansowych46 868,97
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne220 287,43
IIWydatki269 703,82235 447,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych67 613,8222 547,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:212 900,00
a) w jednostkach powiązanych212 900,00
– nabycie aktywów finansowych172 900,00
– udzielone pożyczki długoterminowe40 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne202 090,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-174 782,21180 376,83
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 222,56
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe1 222,56
IIWydatki106 505,61357 466,99
1Nabycie udziałów (akcji) własnych104 339,50
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli62 349,5063 969,64
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego43 807,97108 591,11
8Odsetki348,1430 566,74
9Inne wydatki finansowe50 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-105 283,05-357 466,99
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)220 644,98387 089,12
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:220 644,98387 089,12
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 846 154,451 459 065,33
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 066 799,431 846 154,45
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 416,21
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok547 741,47467 971,52
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:40 097,3740 097,3773 461,20
róznice kursowe niezrealizowane5 358,385 358,38art 15a ust 24 532,56
przychody bilansowe nie uznane podatkowo27 044,4027 044,40art 12 ust 3a65 955,23
pozostałe 7 694,597 694,592 973,41
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 200,7712 200,7732 418,24
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska364,14364,14art 16 ust 1 pkt 194 206,91
odpisów aktualizujących wartość należnościart 16 ust 1 pkt 26a20 691,59
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych11 836,6311 836,63art 16 ust 1 pkt 287 519,74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:127 482,84127 482,84169 071,67
różnice kursowe niezrealizowane4 708,574 708,57art 15a ust 310 747,84
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi122 774,27122 774,27art 15 ust 6158 323,83
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:36 760,6736 760,67109 052,14
36 760,6736 760,67art …109 052,14
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym610 567,00486 948,00
K. Podatek dochodowy116 008,0092 520,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

noty

-

Sprawozdaniezarzadu2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki