Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M.ST.WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica KRÓLEWSKA
Nr domu 16
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 00-103
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000259947

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień bilansowy są zgodne ze znowelizowaną ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariancie porównawnczym natomiast rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia
lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących
nabyte prawa dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty
rocznych odpisów.
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową z uwzględnieniem ekonomicznego okresu użytkowania
środków trwałych.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł. amortyzowane są jednorazowo.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości
wymaganej zapłaty (z uwzględnieniem pomniejszenia ich o utworzone odpisy aktualizujące).
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej
zapłaty.
Towary i materiały wycenia się według cen zakupu z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych.
Certyfikaty inwestycyjne obejmowane w tworzonych Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych
kwalifikowane są jako przeznaczone do obrotu. Wartość godziwa certyfikatów szacowana jest na podstawie
oficjalnych wycen.
Spółka tworzy rezerwy na niewykorzystane urlopy. Podstawą do kalkulacji rezerwy jest liczba
niewykorzystanych przez pracowników dni urlopowych.
Spółka nie kompensuje aktywów i rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego.
Rezerwy wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wpłaty związane z opłaceniem akcji nowych emisji, które nie zostały zarejestrowane w KRS prezentowane
są w bilansie w kapitale własnym w pozycji ,,VI. Pozostałe kapitały rezerwowe"

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę co najmniej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31 grudnia 2019 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 010 384,87 1 193 595,54
I Wartości niematerialne i prawne 17 139,89 6 685,09
3 Inne wartości niematerialne i prawne 17 139,89 6 685,09
II Rzeczowe aktywa trwałe 798 986,13 980 365,64
1 Środki trwałe 798 986,13 980 365,64
c) urządzenia techniczne i maszyny 43 191,78 36 041,86
d) środki transportu 688 462,22 853 098,42
e) inne środki trwałe 67 332,13 91 225,36
III Należności długoterminowe 110 883,85 107 617,81
3 Od pozostałych jednostek 110 883,85 107 617,81
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 83 375,00 98 927,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 375,00 98 927,00
B Aktywa obrotowe 3 868 666,11 4 030 472,21
I Zapasy 1 999,21 1 998,90
5 Zaliczki na dostawy i usługi 1 999,21 1 998,90
II Należności krótkoterminowe 924 963,79 2 134 917,58
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 924 963,79 2 134 917,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 916 868,06 2 130 442,25
– do 12 miesięcy 916 868,06 2 130 442,25
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 492,00
c) inne 4 603,73 4 475,33
III Inwestycje krótkoterminowe 2 813 153,55 1 860 957,53
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 813 153,55 1 860 957,53
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 813 153,55 1 860 957,53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 427,12 10 150,00
– inne środki pieniężne 2 802 726,43 1 850 807,53
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 549,56 32 598,20
Aktywa razem 4 879 050,98 5 224 067,75
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 3 135 879,79 2 902 767,08
I Kapitał (fundusz) podstawowy 1 250 000,00 1 250 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 995 092,68 1 335 182,17
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -342 325,60 -415 446,56
VI Zysk (strata) netto 233 112,71 733 031,47
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 743 171,19 2 321 300,67
I Rezerwy na zobowiązania 424 957,25 286 181,45
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 224,00 10 127,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 76 284,22 89 207,03
– krótkoterminowa 76 284,22 89 207,03
3 Pozostałe rezerwy 330 449,03 186 847,42
– krótkoterminowe 330 449,03 186 847,42
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 318 213,94 2 035 119,22
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 318 213,94 2 035 119,22
c) inne zobowiązania finansowe 53 100,79
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 226 403,01 1 127 734,11
– do 12 miesięcy 1 226 403,01 1 127 734,11
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 90 670,41 851 007,51
h) z tytułu wynagrodzeń 86,00
i) inne 1 054,52 3 276,81
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 4 879 050,98 5 224 067,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 8 185 350,56 13 282 686,59
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 185 350,56 13 282 686,59
B Koszty działalności operacyjnej 8 034 216,13 12 158 984,59
I Amortyzacja 190 432,02 166 148,66
II Zużycie materiałów i energii 486 420,73 480 525,64
III Usługi obce 4 160 317,97 6 469 519,44
IV Podatki i opłaty, w tym: 117 439,80 81 591,94
V Wynagrodzenia 2 568 972,50 4 252 002,84
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 384 665,09 368 979,13
– emerytalne 160 540,25 122 395,30
VII Pozostałe koszty rodzajowe 125 968,02 340 216,94
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 151 134,43 1 123 702,00
D Pozostałe przychody operacyjne 171 465,54 936,22
IV Inne przychody operacyjne 171 465,54 936,22
E Pozostałe koszty operacyjne 35 107,50 201 640,71
III Inne koszty operacyjne 35 107,50 201 640,71
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 287 492,47 922 997,51
G Przychody finansowe 18 041,25 9 660,39
II Odsetki, w tym: 18 041,25 9 660,39
H Koszty finansowe 3 623,01 17 909,43
I Odsetki, w tym: 367,48 4 320,32
IV Inne 3 255,53 13 589,11
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 301 910,71 914 748,47
J Podatek dochodowy 68 798,00 181 717,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 233 112,71 733 031,47
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 902 767,08 2 169 735,61
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 902 767,08 2 169 735,61
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 250 000,00 1 250 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 250 000,00 1 250 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 335 182,17 930 869,88
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 659 910,51 404 312,29
a) zwiększenie (z tytułu) 659 910,51 404 312,29
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 659 910,51 404 312,29
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 995 092,68 1 335 182,17
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 73 120,96 -415 446,56
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– korekty błędów 73 120,96
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 73 120,96
a) zwiększenie (z tytułu) 659 910,51 404 312,29
– podziału zysku z lat ubiegłych 659 910,51 404 312,29
b) zmniejszenie (z tytułu) 659 910,51 404 312,29
zwiększenia kapitału zapasowego 659 910,51 404 312,29
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 73 120,96
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -415 446,56 -415 446,56
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -415 446,56 -415 446,56
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -415 446,56 -415 446,56
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -342 325,60 -415 446,56
6 Wynik netto 233 112,71 733 031,47
A zysk netto 233 112,71 733 031,47
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 135 879,79 2 902 767,08
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 135 879,79 2 902 767,08
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 776 089,28 593 610,20
I Zysk (strata) netto 233 112,71 733 031,47
II Korekty razem 776 089,28 558 439,20
1 Amortyzacja 190 432,02 166 148,66
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -15 602,75 -6 000,75
5 Zmiana stanu rezerw 138 775,80 194 757,26
6 Zmiana stanu zapasów 0,31 -1 998,90
7 Zmiana stanu należności 1 206 687,75 -222 195,77
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -663 804,49 446 337,34
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80 399,36 -18 608,64
10 Inne korekty
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1 009 201,99 1 291 470,67
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -55 292,85 -270 339,61
I Wpływy 15 906,23 9 660,39
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3 Z aktywów finansowych, w tym: 15 906,23 9 660,39
b) w pozostałych jednostkach 15 906,23 9 660,39
– odsetki 15 906,23 9 660,39
II Wydatki 71 199,08 280 000,00
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71 199,08 280 000,00
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -55 292,85 -270 339,61
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 713,12 -13 410,58
I Wpływy
II Wydatki 1 713,12 13 410,58
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 409,64 9 750,94
8 Odsetki 303,48 3 659,64
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1 713,12 -13 410,58
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 952 196,02 1 007 720,48
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 952 196,02 1 007 720,48
F Środki pieniężne na początek okresu 1 860 957,53 853 237,05
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 813 153,55 1 860 957,53
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 301 910,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 173 281,06
przychody z rozwiązanych rezerw na należności przedawnione 166 915,02 art 12 ust 1 pkt 4 lit d
pozostałe 6 366,04
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 94 926,82
niezafakturowane przychody bieżącego okresu 92 926,82 art 12 ust 3a
pozostałe 2 135,02
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 80 061,06
amortyzacja samochodów osobowych ponad limit 27 679,23 art 16 ust 1 pkt 4
odpisy na należności przeterminowane 30 000,00 art 16 ust 1 pkt 26 lit a
ubezpieczenia samochodów osobowych ponad limit 12 624,79 art 16 ust 1 pkt 49
pozostałe 9 757,04
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 406 733,25
rezerwy na wydatki przyszłego roku 406 733,25 art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 276 869,14
rozwiązane rezerwy za 2017 rok 276 869,14 art 15
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 6 000,00
pozostałe 6 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 237 628,00
K. Podatek dochodowy 45 149,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacjadodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki