Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SIŁA WIATRU SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-12-18
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

0000409331
Nazwa firmyLPIP SMALL CAP FUND I SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Spółka będzie sporządzać za rok 2018 oraz za lata następne sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 lub art. 49 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenia.
Środki trwałe są wycenia się w cenie nabycia pomniejszonych o umorzenie. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 3.500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Na należności powyżej roku tworzone są odpisy aktualizujące. W bilansie wykazuje się należności pomniejszone o odpisy.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy na zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięcia i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki, według wzoru określonego w zał. 1 do ustawy o rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki, według wzoru określonego w zał. 1 do ustawy o rachunkowości.
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe, w tym środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym: 96 220,60 96 466,60
- zapasy
- należności krótkoterminowe 246,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 96 220,60 96 466,60
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny, w tym: -2 155,07 94 311,53
- kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 98 375,67 2 155,07
- rezerwy na zobowiązania 2 155,07 2 155,07
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem 96 220,60 96 466,60
Rachunek zysków i strat
jednostki mikro
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
B Koszty podstawowej działalności operacyjnej 200,00
I Amortyzacja
II Zużycie materiałów i energii
III Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
IV Pozostałe koszty 200,00
C Pozostałe przychody i zyski, w tym: 499,48
- aktualizacja wartości aktywów
D Pozostałe koszty i straty, w tym: 96 466,60
- aktualizacja wartości aktywów
E Podatek dochodowy
F Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy) -96 466,60 299,48
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok299,48
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:499,48
pozostałe 499,48
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:200,00
pozostałe 200,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki