Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INKOM SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwodolnośląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
MiejscowośćWroclaw
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnosląskie
PowiatWrocław
GminaWrocław
UlicaChałupnicza
Nr domu55
MiejscowośćWrocław
Kod pocztowy51-503
PocztaWrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000256812

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w postaci określonej w zał. Nr 1 do ustawy o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonywano dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości .

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano
w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres dwóch lat.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- surowce - w cenach nabycia,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty oraz produkcja w toku - według kosztu wytworzenia, do którego zalicza się
koszty bezpośrednie produkcji oraz koszty pośrednie ( koszty wydziałowe, koszty ogólne budowy ).
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

- Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- Wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub usług oraz zawarcia notarialnej przyrzeczonej umowy sprzedaży w przypadku nieruchomości.
- Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym z wykorzystaniem konta "490 - Rozliczenie kosztów" oraz w układzie kalkulacyjnym w zespole "5".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor.
Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.
Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych.
Zgodnie z zapisami w PR jednostka nie ustalała aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, z uwagi na brak ich istotności dla prezentacji rzetelnego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe17 031 682,8125 470 739,25
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 563 914,542 270 212,62
1Środki trwałe2 018 873,622 241 462,62
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)161 272,11170 108,98
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 388 557,391 424 971,39
c) urządzenia techniczne i maszyny183 011,07175 474,05
d) środki transportu145 084,19249 662,99
e) inne środki trwałe140 948,86221 245,21
2Środki trwałe w budowie510 858,28
3Zaliczki na środki trwałe w budowie34 182,6428 750,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe14 467 768,2723 200 526,63
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe14 467 768,2723 200 526,63
a) w jednostkach powiązanych14 438 054,8023 109 790,89
– udziały lub akcje2 805 000,002 795 000,00
– inne papiery wartościowe3 277 363,20
– udzielone pożyczki11 633 054,8017 037 427,69
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach29 713,4790 735,74
– udziały lub akcje20,0020,00
– inne papiery wartościowe79 800,00
– udzielone pożyczki29 693,4710 915,74
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe31 559 677,4523 413 726,04
IZapasy20 711 759,1819 261 454,08
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku374 946,222 370 819,88
3Produkty gotowe651 563,67659 952,51
4Towary19 109 538,5215 203 722,87
5Zaliczki na dostawy i usługi575 710,771 026 958,82
IINależności krótkoterminowe2 516 337,913 603 999,76
1Należności od jednostek powiązanych1 865 824,472 445 035,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:930 288,682 445 035,31
– do 12 miesięcy930 288,682 445 035,31
– powyżej 12 miesięcy
b) inne935 535,79
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek650 513,441 158 964,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:483 016,53748 931,49
– do 12 miesięcy483 016,53748 931,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych80 456,97355 563,67
c) inne87 039,9454 469,29
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 277 770,78496 441,63
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 277 770,78496 441,63
a) w jednostkach powiązanych7 861 709,54202 958,90
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe3 314 032,29
– udzielone pożyczki4 547 677,25202 958,90
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach64 283,7624 383,76
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe39 900,00
– udzielone pożyczki24 383,7624 383,76
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne351 777,48269 098,97
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach351 777,48269 098,97
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe53 809,5851 830,57
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem48 591 360,2648 884 465,29
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny28 571 372,3228 274 515,40
IKapitał (fundusz) podstawowy15 500 000,0015 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:12 493 408,5812 493 408,58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 061 436,702 061 436,70
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 780 329,88-2 061 026,13
VIZysk (strata) netto296 856,92280 696,25
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania20 019 987,9420 609 949,89
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe4 844 336,5514 240 640,00
1Wobec jednostek powiązanych5 073 923,08
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 844 336,559 166 716,92
a) kredyty i pożyczki141 804,931 566 747,79
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych4 273 800,007 423 986,59
c) inne zobowiązania finansowe428 731,62175 982,54
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe15 175 651,396 369 309,89
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych6 855 737,37437 680,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:727 491,00
– do 12 miesięcy727 491,00
– powyżej 12 miesięcy
b) inne6 128 246,37437 680,34
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 319 914,025 931 629,55
a) kredyty i pożyczki3 021 946,02
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe54 564,30
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 588 984,075 400 755,25
– do 12 miesięcy2 590 191,614 711 892,64
– powyżej 12 miesięcy998 792,46688 862,61
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi894 553,6849 531,01
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych786 254,61408 529,78
h) z tytułu wynagrodzeń1 639,051 639,05
i) inne26 536,5916 610,16
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem48 591 360,2648 884 465,29
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 759 511,7921 371 445,51
– od jednostek powiązanych26 682 654,6621 727 040,49
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów26 141 534,4621 867 530,60
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 002 477,22-525 597,20
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 620 454,5529 512,11
BKoszty działalności operacyjnej24 866 196,7322 815 505,19
IAmortyzacja287 627,67305 467,80
IIZużycie materiałów i energii5 562 637,151 943 452,16
IIIUsługi obce15 363 324,1018 684 359,53
IVPodatki i opłaty, w tym:16 330,1185 314,49
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 591 549,421 287 793,77
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:322 723,21227 175,09
– emerytalne151 190,38120 767,32
VIIPozostałe koszty rodzajowe103 750,5583 596,59
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 618 254,52198 345,76
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)893 315,06-1 444 059,68
DPozostałe przychody operacyjne648 475,362 872 875,27
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych29 261,09336 602,92
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne619 214,272 536 272,35
EPozostałe koszty operacyjne588 326,551 230 613,59
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne588 326,551 230 613,59
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)953 463,87198 202,00
GPrzychody finansowe1 193 847,691 627 999,50
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:845 708,481 102 135,09
– od jednostek powiązanych839 999,73976 269,47
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne348 139,21525 864,41
HKoszty finansowe1 141 781,641 545 505,25
IOdsetki, w tym:912 607,241 249 659,47
– dla jednostek powiązanych167 337,04402 994,01
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne229 174,40295 845,78
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 005 529,92280 696,25
JPodatek dochodowy708 673,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)296 856,92280 696,25
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 274 515,4027 852 754,89
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 274 515,4027 852 874,89
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu15 500 000,0015 500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu15 500 000,0015 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu12 493 408,5812 493 408,58
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu12 493 408,5812 493 408,58
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 061 436,702 061 436,70
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 061 436,702 061 436,70
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 780 329,882 604 978,63
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu280 696,25201 444,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach280 696,25201 444,12
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu280 696,25201 444,12
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 061 026,13-2 403 534,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 061 026,13-2 403 534,51
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)-280 696,25-141 064,26
błędy lat ubiegłych-280 696,25-141 064,26
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 780 329,88-262 470,25
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 780 329,88-2 061 026,13
6Wynik netto296 856,92280 696,25
Azysk netto296 856,92280 696,25
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)28 571 372,3228 274 515,40
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)28 571 372,3228 274 515,40
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej9 631 182,243 988 835,84
IZysk (strata) netto296 856,92280 696,25
IIKorekty razem9 344 325,323 708 139,59
1Amortyzacja287 627,67305 467,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych10,04
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)579 665,16
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-29 261,09107 397,08
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów-1 450 305,10-67 727,70
7Zmiana stanu należności1 087 661,853 412 037,99
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 860 905,80-127 808,16
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 979,01-5 614,26
10Inne korekty84 386,84
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)9 631 182,243 988 835,84
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej482 039,22-4 037 323,35
IWpływy17 298 178,093 423 939,19
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych29 261,09
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:17 041 574,343 273 939,19
a) w jednostkach powiązanych17 001 674,343 273 939,19
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych17 001 674,343 723 939,19
b) w pozostałych jednostkach39 900,00
– zbycie aktywów finansowych39 900,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne227 342,66150 000,00
IIWydatki16 816 138,87-7 461 262,54
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych581 329,59-1 044 369,91
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:11 662 748,27-6 417 145,69
a) w jednostkach powiązanych11 662 748,27-6 417 145,69
-nabycie aktywów finansowych-5 000,00
-udzielone pozyczki długoterminowe-6 412 145,69
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne4 572 061,01253,06
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)482 039,22-4 037 323,35
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-10 030 532,91188 452,76
IWpływy3 163 750,951 581 443,50
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki3 163 750,951 581 443,50
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki13 194 283,86-1 392 990,74
1Nabycie udziałów (akcji) własnych-5 000,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek9 662 616,89-1 601 643,06
5Wykup dłużnych papierów wartościowych3 150 186,59
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-198 184,78-132 366,24
8Odsetki579 665,16346 018,56
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-10 030 532,91188 452,76
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)82 688,55139 965,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:82 678,51139 965,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-10,04
FŚrodki pieniężne na początek okresu269 098,97129 133,72
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:351 777,48269 098,97
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 005 529,92
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:854 644,97
odsetki naliczone niezaplacone840 857,24art 12 ust 4 pkt <Pkt> lit 2
pozostałe 13 787,73
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:611 018,09
odsetki zapacone611 018,09art 12 ust 1 pkt 1 lit <Lit>
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:753 452,38
leasing173 422,68art 16 ust 3b pkt <Pkt> lit <Lit>
odsetki budżetowe11 447,86art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
odsetki320 823,91art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>
ubezpieczenia spóecze i inne39 249,06art 16 ust 1 pkt 57> lit a
amortyzacja150 296,83art 16 ust 1 pkt 4 lit <Lit>
pozostałe 19 904,12
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:176 789,17
odsetki166 789,17art 12 ust 1 pkt 1 lit <Lit>
pozostałe 10 000,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 181 735,98
2017
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:3 919 871,86
<nazwa>-229 170,98art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>27 121 542,36art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>-348 139,21art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
<nazwa>31 160 382,45art <Art> ust <Ust> pkt <Pkt> lit <Lit>
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 729 857,00
K. Podatek dochodowy708 673,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki