Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAvalon Development Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoMałopolska
PowiatKraków
Gminam.Kraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolska
PowiatKraków
Gminam.Kraków
UlicaKrasowa
Nr domu12
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-376
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4120Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
4311Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
6832Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
8510Z - placówki wychowania przedszkolnego
8690A - działalność fizjoterapeutyczna
8891Z - opieka dzienna nad dziećmi
9604Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000256401

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – dla amortyzacji stosuje się stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe poniżej 10 000,00zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, chyba że ich ekonomiczna użyteczność przekracza rok.
2) należności krótkoterminowe wykazano w bilansie według wartości nominalnej
3) inwestycje krótkoterminowe, stanowiące środki pieniężne zostały wycenione według nominałów
4) akcje i udziały oraz inwestycje w nieruchomości – wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości
5) produkty – wycenia się w kosztach wytworzenia, towary handlowe w cenach nabycia
6) kapitał zakładowy – wykazany jest w wysokości zgodnej z umową spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej
7) wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat
8) zobowiązania krótkoterminowe – wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – dla amortyzacji stosuje się stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe poniżej 10 000,00zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, chyba że ich ekonomiczna użyteczność przekracza rok.
2) należności krótkoterminowe wykazano w bilansie według wartości nominalnej
3) inwestycje krótkoterminowe, stanowiące środki pieniężne zostały wycenione według nominałów
4) akcje i udziały oraz inwestycje w nieruchomości – wycenia się w cenach nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości
5) produkty – wycenia się w kosztach wytworzenia, towary handlowe w cenach nabycia
6) kapitał zakładowy – wykazany jest w wysokości zgodnej z umową spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej
7) wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat
8) zobowiązania krótkoterminowe – wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

brak

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

brak

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe3 561 934,453 438 233,83
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe3 515 593,003 344 892,38
1Środki trwałe3 515 593,003 344 892,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)359 600,00359 600,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 089 859,012 896 999,98
c) urządzenia techniczne i maszyny33 321,1746 749,39
d) środki transportu
e) inne środki trwałe32 812,8241 543,01
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe46 341,4593 341,45
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek46 341,4593 341,45
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 927 723,526 449 828,22
IZapasy1 714 717,794 528 969,42
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku2 098 661,09
3Produkty gotowe1 396 074,151 365 365,95
4Towary21 232,341 064 942,38
5Zaliczki na dostawy i usługi297 411,30
IINależności krótkoterminowe386 133,66237 446,98
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek386 133,66237 446,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:213 039,71195 819,04
– do 12 miesięcy213 039,71195 819,04
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych170 137,1841 627,94
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej2 956,77
IIIInwestycje krótkoterminowe1 824 233,431 671 767,62
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 824 233,431 671 767,62
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 824 233,431 671 767,62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 824 233,43782 911,74
– inne środki pieniężne888 855,88
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 638,6411 644,20
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 489 657,979 888 062,05
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 125 622,306 159 438,11
IKapitał (fundusz) podstawowy700 000,00700 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:5 424 438,115 423 345,40
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 001 184,1936 092,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania364 035,673 728 623,94
IRezerwy na zobowiązania7 450,007 450,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy7 450,007 450,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe7 450,007 450,00
IIZobowiązania długoterminowe165 817,77116 970,68
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek165 817,77116 970,68
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne165 817,77116 970,68
IIIZobowiązania krótkoterminowe176 079,901 234 185,17
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek176 079,901 234 185,17
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:113 322,571 190 671,68
– do 12 miesięcy113 322,571 190 671,68
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych62 451,1328 183,45
h) z tytułu wynagrodzeń306,20
i) inne15 330,04
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe14 688,002 370 018,09
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe14 688,002 370 018,09
– długoterminowe
– krótkoterminowe14 688,002 370 018,09
Pasywa razem7 489 657,979 888 062,05
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 372 012,613 576 802,51
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 402 855,502 249 708,88
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-2 070 516,261 110 891,11
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 039 673,37216 202,52
BKoszty działalności operacyjnej4 487 999,233 848 309,59
IAmortyzacja254 792,85115 423,03
IIZużycie materiałów i energii351 496,76277 431,92
IIIUsługi obce1 413 434,112 063 179,67
IVPodatki i opłaty, w tym:15 418,349 680,82
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 218 241,691 068 584,34
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:130 876,7876 218,71
– emerytalne57 685,9636 589,32
VIIPozostałe koszty rodzajowe5 695,574 252,00
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 098 043,13233 539,10
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)884 013,38-271 507,08
DPozostałe przychody operacyjne267 994,59279 030,45
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje183 252,43
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne84 742,16279 030,45
EPozostałe koszty operacyjne1 975,66670,69
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1 975,66670,69
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 150 032,316 852,68
GPrzychody finansowe13 093,3233 263,41
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:13 093,3221 872,50
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne11 390,91
HKoszty finansowe736,444 023,38
IOdsetki, w tym:327,644 023,38
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne408,80
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 162 389,1936 092,71
JPodatek dochodowy161 205,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 001 184,1936 092,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 159 438,116 193 345,40
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 159 438,116 193 345,40
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu700 000,00700 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu700 000,00700 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu5 423 345,404 524 213,39
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 092,71899 132,01
a) zwiększenie (z tytułu)1 092,71899 132,01
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 092,71899 132,01
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu5 424 438,115 423 345,40
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu36 092,71969 132,01
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu36 092,71969 132,01
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach36 092,71969 132,01
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)36 092,71969 132,01
- przeniesienie na kapitał zapasowy1 092,71899 132,01
- wypłata dywidendy35 000,0070 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 001 184,1936 092,71
Azysk netto1 001 184,1936 092,71
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 125 622,306 159 438,11
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 125 622,306 159 438,11
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej599 865,961 765 695,54
IZysk (strata) netto1 001 184,1936 092,71
IIKorekty razem-401 318,231 729 602,83
1Amortyzacja254 792,85115 423,03
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-13 093,32-33 263,41
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw800,00
6Zmiana stanu zapasów2 814 251,63-908 758,16
7Zmiana stanu należności-101 686,686 974,41
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 058 105,27696 995,49
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 346 324,531 801 666,45
10Inne korekty48 847,0949 765,02
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)599 865,961 765 695,54
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-412 400,15-2 463 492,26
IWpływy13 093,3233 263,41
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:13 093,3233 263,41
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach13 093,3233 263,41
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki13 093,3221 872,50
– inne wpływy z aktywów finansowych11 390,91
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki425 493,472 496 755,67
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych425 493,472 496 755,67
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-412 400,15-2 463 492,26
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-35 000,00-70 000,00
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki35 000,0070 000,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli35 000,0070 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-35 000,00-70 000,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)152 465,81-767 796,72
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:152 465,81-767 796,72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 671 767,622 439 564,34
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 824 233,431 671 767,62
– o ograniczonej możliwości dysponowania888 855,88
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 162 389,1936 092,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:183 252,43
pozostałe 183 252,43
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:190 188,5713 612,22
pozostałe 190 188,5713 612,22
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:7 450,006 650,00
pozostałe 7 450,006 650,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:87 174,0043 054,93
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 074 701,00
K. Podatek dochodowy161 205,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

190412informacja.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki