Szczegóły spółki

Nazwa AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6762317721
REGON 120227370
KRS 0000256401
Adres ul. Krasowa 12 lok. 1, 30-376 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 4311Z — rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6832Z — zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • 4299Z — roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 8510Z — placówki wychowania przedszkolnego
  • 8690A — działalność fizjoterapeutyczna
  • 8891Z — opieka dzienna nad dziećmi
  • 9604Z — działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.38 0.05
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.61 0.05
Płynność bieżąca (CR) 5.23 22.31
Płynność szybka (QR) 1.56 12.57
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.61 0.05
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.01% 18.64%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.59% 14.05%
Rentowność aktywów (ROA) 0.37% 13.37%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-27 123/2019 594 471482
Poz. 471482. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126180/19/398]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471482. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126180/19/398]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 594 471483
Poz. 471483. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126181/19/110]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471483. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126181/19/110]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 594 471484
Poz. 471484. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126181/19/511]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471484. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126181/19/511]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 594 471485
Poz. 471485. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126181/19/912]W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471485. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/126181/19/912]W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-24 207/2018 1105 773666
Poz. 773666. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19843/18/966]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.06.2018 R., REP. A NR 2965/2018, NOTA-
RIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA: § 7, § 11, § 19, § 20, § 25,
§ 34, § 37, § 40, § 41, § 44
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUDA 2. JAROSŁAW
3. 70092007519 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKA 2. URSZULA
3. 59102905342
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 85 10 Z WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 2 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJO-
TERAPEUTYCZNA 3 2. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA
NAD DZIEĆMI 4 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ wykreślić: 5 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALI-
STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 8 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
9 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 10 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWA-
TEROWANIE 11 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 13
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 14 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 15 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
16 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 17 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 18 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 19 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 20 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 21
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 22
2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 23 2. 63 11 Z PRZETWARZA-
NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
24 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO-
WYCH 25 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY-
TALNYCH 26 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 27 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBRO-
CIE NIERUCHOMOŚCIAMI 28 2. 69 20 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 29 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA-
DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ-
DZANIA 30 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 31 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 32 2. 74 30 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 33 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 34 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANE 35 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC-
NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 36 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 37 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 38 2. 82
20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 39 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON-
GRESÓW 40 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 41 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDU-
KACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH 42 2. 85 52 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 43 2. 85 59
A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 44 2. 85 59 B POZO-
STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 45 2. 85 60 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 46 2. 90
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 47 2. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIA-
NIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 48 2. 90
04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
49 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO-
WYCH 50 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 51 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
52 2. 08 93 Z WYDOBYWANIE SOLI 53 2. 10 84
Z PRODUKCJA PRZYPRAW 54 2. 36 00 Z POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 55 2. 09 90
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 56
2. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTA-
WOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 57
2. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW
AZOTOWYCH 58 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 59 2. 37 00
Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 60
2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 61 2. 38
21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE 62 2. 38 32 Z ODZYSK SUROW-
CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 63 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA-
LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA-
TYZACYJNYCH 64 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 65
2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKO-
RZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNIC-
TWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
66 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 67 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
68 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 69 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZO-
STAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZ-
NYCH 70 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 71 2. 7740 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
Poz. 773666. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19843/18/966]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.06.2018 R., REP. A NR 2965/2018, NOTA-
RIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIANA: § 7, § 11, § 19, § 20, § 25,
§ 34, § 37, § 40, § 41, § 44
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DUDA 2. JAROSŁAW
3. 70092007519 wpisać: 2 1. ZIELIŃSKA 2. URSZULA
3. 59102905342
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 85 10 Z WYCHOWANIE
PRZEDSZKOLNE 2 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJO-
TERAPEUTYCZNA 3 2. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA
NAD DZIEĆMI 4 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ wykreślić: 5 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 6 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALI-
STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 8 2. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
9 2. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 10 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWA-
TEROWANIE 11 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 2. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 13
2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 14 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 15 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
16 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW-
NICZA 17 2. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 18 2. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 19 2. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA-
NIEM 20 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 21
2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ-
DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 22
2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 23 2. 63 11 Z PRZETWARZA-
NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE-
TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
24 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO-
WYCH 25 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ


WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄ-
CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY-
TALNYCH 26 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA-
WIONYMI 27 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBRO-
CIE NIERUCHOMOŚCIAMI 28 2. 69 20 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 29 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA-
DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ-
DZANIA 30 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 31 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 32 2. 74 30 Z DZIAŁAL-
NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 33 2. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 34 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIER-
ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANE 35 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC-
NICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 36 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 37 2. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 38 2. 82
20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 39 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ-
ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON-
GRESÓW 40 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO-
WANA 41 2. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDU-
KACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH 42 2. 85 52 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 43 2. 85 59
A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 44 2. 85 59 B POZO-
STAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 45 2. 85 60 Z DZIA-
ŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 46 2. 90
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 47 2. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIA-
NIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 48 2. 90
04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
49 2. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTO-
WYCH 50 2. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE SPORTEM 51 2. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
52 2. 08 93 Z WYDOBYWANIE SOLI 53 2. 10 84
Z PRODUKCJA PRZYPRAW 54 2. 36 00 Z POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 55 2. 09 90
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 56
2. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTA-
WOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 57
2. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW
AZOTOWYCH 58 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 59 2. 37 00
Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 60
2. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY-
WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 61 2. 38
21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE 62 2. 38 32 Z ODZYSK SUROW-
CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 63 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA-
LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA-
TYZACYJNYCH 64 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN-
TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 65
2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKO-
RZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNIC-
TWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
66 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 67 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
68 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 69 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZO-
STAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZ-
NYCH 70 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 71 2. 7740 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2018-08-07 152/2018 206 311096
Poz. 311096. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/160638/18/914]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311096. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/160638/18/914]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-06 151/2018 170 309701
Poz. 309701. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2006.
[RDF/160635/18/711]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 309701. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2006.
[RDF/160635/18/711]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-06 151/2018 170 309702
Poz. 309702. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2006.
[RDF/160636/18/112]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 309702. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do reje-
stru: 09.05.2006.
[RDF/160636/18/112]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-06 151/2018 170 309703
Poz. 309703. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/160637/18/513]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 309703. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/160637/18/513]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-08 110/2018 334 165168
Poz. 165168. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20202/18/43]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165168. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20202/18/43]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-08 110/2018 334 165169
Poz. 165169. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20203/18/444]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165169. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20203/18/444]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-08 110/2018 334 165170
Poz. 165170. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20204/18/845]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165170. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20204/18/845]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
2018-06-08 110/2018 334 165171
Poz. 165171. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20205/18/246]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 165171. AVALON DEVELOPMENT SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000256401. SYSTEM, wpis do
rejestru: 09.05.2006.
[RDF/20205/18/246]

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki