Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AGRO SELECT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Agro Select Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo małopolskie
Powiat olkuski
Gmina Olkusz
Miejscowość Olkusz
Adres
Kod kraju PL
Województwo małopolskie
Powiat olkuski
Gmina Olkusz
Ulica Długa
Nr domu 157
Miejscowość Olkusz
Kod pocztowy 32-300
Poczta Olkusz
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000255810

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

-sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, -nieustalanie aktywów i nietworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 pkt.10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, -niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z art. 48b pkt.5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, -niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym zgodnie z art. 48s pkt.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, -niesporządzanie sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z art.49 pkt.6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.). Zakładowe zasady oraz metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) środki trwałe w budowie wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
c) do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.).
Amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 złotych dokonywana jest jednorazowo.
Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności,
d) należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych,
e) środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
f) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
g) kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki,
h) rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą,
i) zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych,
j) rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
-przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
-koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
Wycena transakcji w walutach obcych:
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio:
-przychodów walut obcych na rachunki bankowe z tytułu zapłaty należnosci po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający zapłatę należności, w przypadku rozchodów walut obcych z rachunków bankowych obowiązywała zasada FIFO,
-po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień poprzedzający transakcję, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostką dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Opodatkowanie:
Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek dochodowy odroczony:
W związku z podjętą uchwałą o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych wynikających z art. 37 pkt.10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami, Spółka nie tworzy aktywu ani rezerwy na podatek odroczony.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 174 253,23 1 153 304,88
I Wartości niematerialne i prawne 21 517,48 24 189,52
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 152 735,75 1 129 115,36
– środki trwałe 1 249,36 2 748,64
– środki trwałe w budowie 1 151 486,39 1 126 366,72
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe, w tym:
– nieruchomości
– długoterminowe aktywa finansowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 2 219 670,09 2 260 158,60
I Zapasy 195 658,89 100 100,51
II Należności krótkoterminowe, w tym: 1 202 622,48 1 990 628,05
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 623 680,83 1 459 115,64
– do 12 miesięcy 623 680,83 1 459 115,64
– powyżej 12 miesięcy
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 774 903,06 166 036,72
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 774 903,06 166 036,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 774 903,06 166 036,72
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46 485,66 3 393,32
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 3 393 923,32 3 413 463,48
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 808 156,16 731 753,52
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 000,00 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 231 753,52 264 512,80
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 76 402,64 -32 759,28
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 585 767,16 2 681 709,96
I Rezerwy na zobowiązania, w tym:
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 501 186,38 2 618 579,18
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 373 730,40 370 000,00
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 097 778,48 2 216 282,46
– Do 12 miesięcy 2 097 778,48 2 216 282,46
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 84 580,78 63 130,78
Pasywa razem 3 393 923,32 3 413 463,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 646 949,33 9 906 160,73
I Przychody netto ze sprzedaży 10 646 949,33 9 906 160,73
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B Koszty działalności operacyjnej 10 494 693,69 9 973 743,71
I Amortyzacja 17 918,97 8 571,07
II Zużycie materiałów i energii 41 795,81 36 726,93
III Usługi obce 603 995,68 800 657,34
IV Wynagrodzenia 144 043,32 90 800,00
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 19 372,09 9 700,66
– emerytalne 5 428,19 3 513,60
VI Pozostałe koszty, w tym: 9 667 567,82 9 027 287,71
– wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 605 077,92 8 981 828,82
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 152 255,64 -67 582,98
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 37 014,17 12 501,84
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 41 298,64 87 756,97
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F Przychody finansowe, w tym: 71 828,15 170 138,72
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 1 885,36 414,50
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G Koszty finansowe, w tym: 143 396,68 60 059,89
I Odsetki, w tym: 26 371,50
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 76 402,64 -32 759,28
I Podatek dochodowy
J Zysk (strata) netto (H - I) 76 402,64 -32 759,28
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe_informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki