Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-05
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyEQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatM. Gdańsk
GminaM. Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
PowiatM. Gdańsk
GminaM. Gdańsk
UlicaChłopska
Nr domu53
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-350
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000251346

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący dnia
31 grudnia i jest stosowany również do celów podatkowych.
2. Okresem sprawozdawczym jest okres jednego roku (art. 3 ust. 8 Ustawy o Rachunkowości).
3. Spółka sporządza rozliczenie podatkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze.
4. Rezerwy i odpisy aktualizujące sporządza się na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych,
z wyjątkami przewidzianymi niniejszą polityką rachunkowości
5. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się nie później niż 20 dnia miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc).
6. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art.11 ust.1 ustawy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

opisano w załączonym pliku pdf - DODAKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

wariant porównawczy

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. nr 351 z późniejszymi zmianami,) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy. Dane prezentowane są w złotówkach bez zaokrągleń do tysiąca złotych. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 200 704,001 785 189,05
IWartości niematerialne i prawne14 720,3520 951,16
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne14 720,3520 951,16
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe796 267,57713 739,81
1Środki trwałe796 267,57712 739,81
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej14 849,6717 430,90
c) urządzenia techniczne i maszyny173 042,54142 321,14
d) środki transportu299 276,45344 237,93
e) inne środki trwałe309 098,91208 749,84
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie1 000,00
IIINależności długoterminowe165 763,08165 763,08
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek165 763,08165 763,08
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 223 953,00884 735,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 222 405,00882 800,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 548,001 935,00
BAktywa obrotowe29 186 148,4220 367 415,13
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe17 408 693,1912 073 776,46
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek17 408 693,1912 073 776,46
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:17 176 977,7710 556 181,26
– do 12 miesięcy17 176 977,7710 556 181,26
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne231 715,421 517 595,20
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe11 534 111,558 085 672,27
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 534 111,558 085 672,27
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach6 581 018,154 850 430,32
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe6 581 018,154 850 430,32
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 953 093,403 235 241,95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 953 093,403 235 241,95
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe243 343,68207 966,40
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem31 386 852,4222 152 604,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny17 053 149,0110 345 382,89
IKapitał (fundusz) podstawowy1 853 000,001 853 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 196 000,001 196 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:7 296 382,892 586 998,08
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto6 707 766,124 709 384,81
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 333 703,4111 807 221,29
IRezerwy na zobowiązania7 573 326,585 576 291,55
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 052 579,00957 736,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy6 520 747,584 618 555,55
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 520 747,584 618 555,55
IIZobowiązania długoterminowe25 570,35
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek25 570,35
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe25 570,35
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 760 376,836 121 127,82
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 760 376,836 121 127,82
a) kredyty i pożyczki19 907,9122 250,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe26 739,05125 529,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 014 590,115 430 665,19
– do 12 miesięcy6 014 590,115 430 665,19
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych699 139,76541 411,96
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne1 271,25
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe84 231,57
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe84 231,57
– długoterminowe
– krótkoterminowe84 231,57
Pasywa razem31 386 852,4222 152 604,18
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:69 761 743,7050 835 702,32
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów69 761 743,7050 835 702,32
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej60 716 576,3244 548 684,97
IAmortyzacja500 431,17340 002,28
IIZużycie materiałów i energii332 541,54260 051,90
IIIUsługi obce50 323 246,7935 925 249,03
IVPodatki i opłaty, w tym:91 462,5753 454,33
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia7 384 803,296 195 374,83
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 024 018,08641 608,30
– emerytalne287 571,79238 121,44
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 060 072,881 132 944,30
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)9 045 167,386 287 017,35
DPozostałe przychody operacyjne283 624,72387 754,16
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych200,0047 019,23
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne283 424,72340 734,93
EPozostałe koszty operacyjne847 834,35971 709,70
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych246 467,55441 947,56
IIIInne koszty operacyjne601 366,80529 762,14
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 480 957,755 703 061,81
GPrzychody finansowe143 043,11250 791,34
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 976,167 900,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:1 976,167 900,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:73 616,0231 441,00
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:67 387,56
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych211 450,34
VInne63,37
HKoszty finansowe139 942,7417 668,34
IOdsetki, w tym:3 645,9615 778,01
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych134 232,17
IVInne2 064,611 890,33
IZysk (strata) brutto (F+G–H)8 484 058,125 936 184,81
JPodatek dochodowy1 776 292,001 226 800,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 707 766,124 709 384,81
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 345 382,895 635 998,08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 345 382,895 635 998,08
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 853 000,001 853 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 853 000,001 853 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 196 000,001 196 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 196 000,001 196 000,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 586 998,08135 871,96
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych4 709 384,812 451 126,12
a) zwiększenie (z tytułu)4 709 384,812 451 126,12
utworzenie z zysków z lat ubiegłych4 709 384,812 451 126,12
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu7 296 382,892 586 998,08
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 709 384,812 451 126,12
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 709 384,812 451 126,12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 709 384,812 451 126,12
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)4 709 384,812 451 126,12
1. - przeznaczenie na kapitał rezerwowy4 709 384,812 451 126,12
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto6 707 766,124 709 384,81
Azysk netto6 707 766,124 709 384,81
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)17 053 149,0110 345 382,89
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)17 053 149,0110 345 382,89
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto6 707 766,124 709 384,81
IIKorekty razem-3 776 630,85-2 950 831,54
1Amortyzacja500 431,17340 002,28
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)493,661 652,80
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej66 644,61-47 019,23
5Zmiana stanu rezerw1 997 035,034 328 886,03
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-6 625 454,05-4 123 381,90
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów743 045,58-2 896 641,25
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-458 826,85-594 309,81
10Inne korekty39 979,54
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 931 135,271 758 553,27
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 095 281,04115 539,70
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych200,0051 915,50
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:4 095 081,0463 624,20
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach4 095 081,0463 624,20
– zbycie aktywów finansowych4 093 104,8863 624,20
– dywidendy i udziały w zyskach1 976,16
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki5 176 728,123 423 784,49
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych576 728,12223 784,49
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 600 000,003 200 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach4 600 000,003 200 000,00
– nabycie aktywów finansowych4 600 000,003 200 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 081 447,08-3 308 244,79
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy19 907,9122 250,20
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki19 907,9122 250,20
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki151 744,65278 461,53
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek22 250,2017 478,85
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego127 024,63251 429,88
8Odsetki2 469,829 552,80
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-131 836,74-256 211,33
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)1 717 851,45-1 805 902,85
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1 717 851,45-1 805 902,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 235 241,955 041 144,80
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:4 953 093,403 235 241,95
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok8 484 058,125 936 184,81
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:211 464,54
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:706 635,95706 635,954 384 988,60
przychody bilansowe wynagrodzenie zmienne706 635,95706 635,95art 12 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:67 387,5667 387,5685 428,60
zysk ze zbycia inwestycji67 387,5667 387,56art 7b ust 1 pkt 6 lit c
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:881 448,09881 448,091 157 062,37
odsetki od zobowiązań budżetowych1 173,001 173,00art 16 ust 1 pkt 21 lit <Lit>
amortyzacja samochodu osobowego150 915,63150 915,63art 16 ust 1 pkt 4 lit b
ubezpieczenie samochodu osobowego2 253,452 253,45art 16 ust 1 pkt 49 lit <Lit>
kary umowne i pozostałe316 705,49316 705,49art 16 ust 1 pkt 18 lit <Lit>
reprezentacja383 728,24383 728,24art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
przekazane darowizny24 000,0024 000,00art 16 ust 1 pkt 14 lit <Lit>
pozostałe 2 672,282 672,28
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 940 831,8766 844,613 873 987,264 850 337,75
odpis aktualizujący należności246 467,55246 467,55art 16 ust 1 pkt 26a lit <Lit>
odpis aktualizujący wartość inwestycji krótkoterminowych66 844,6166 844,61art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>
nie wypacone świadczenia209 078,99209 078,99art 16 ust 1 pkt 57a lit <Lit>
rezerwy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości3 418 440,723 418 440,72art 16 ust 1 pkt 27 lit <Lit>
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 007 936,672 007 936,671 923 453,24
skuteczne umorzenie należności24 232,8824 232,88art 16 ust 1 pkt 25 lit a
uprawdopodobnienie rezerw z lat ubieglych, króte nie stanowiy KUP1 816 248,691 816 248,69art 15 ust 4c pkt <Pkt> lit <Lit>
opaty leasingowe127 024,63127 024,63art 17b ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
świadczenie wypacone w bieżącym roku27 764,4727 764,47art 15 ust 4 pkt g lit <Lit>
pozostałe 12 666,0012 666,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:24 000,0024 000,0022 000,00
przekazane darowizny24 000,0024 000,00art 18 ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym10 635 153,005 487 107,00
K. Podatek dochodowy2 020 679,001 042 550,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki