Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SPOMASZ" BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySPOMASZ BEŁŻYCE S.A.
Siedziba
WojewództwoLubelskie
PowiatBełżyce
GminaBełżyce
MiejscowośćBełżyce
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoLubelskie
PowiatBełżyce
GminaBełżyce
UlicaFabryczna
Nr domu2
MiejscowośćBełżyce
Kod pocztowy24-200
PocztaBełżyce
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2893Z - produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000245260

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zgodnie z zasadami rachunkowości określonej w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami). Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe nabyte w spółce były wyceniane wg ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Przy ustalaniu okresu amortyzacji rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spomasz Bełżyce S.A sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych wg metody pośredniej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat metodą pośrednią,
Bilans,
Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia,
Rachunek zmian w kapitale własnym,
Wprowadzenie do sprawozdania,
Informacja dodatkowa,
Sprawozdanie z działalności Spółki.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 385 239,961 582 936,24
IWartości niematerialne i prawne29 286,22
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne29 286,22
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 278 021,741 494 960,24
1Środki trwałe1 278 021,741 494 960,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)193 965,70198 565,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej701 550,15772 736,07
c) urządzenia techniczne i maszyny351 009,78473 173,00
d) środki transportu24 858,4740 558,43
e) inne środki trwałe6 637,649 926,96
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe77 932,0087 976,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego77 932,0087 976,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe7 414 200,125 244 232,89
IZapasy3 083 739,692 536 503,52
1Materiały2 173 839,471 949 850,49
2Półprodukty i produkty w toku809 563,86475 046,58
3Produkty gotowe97 557,71109 716,46
4Towary1 494,60
5Zaliczki na dostawy i usługi1 284,051 889,99
IINależności krótkoterminowe3 351 529,431 838 615,43
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 351 529,431 838 615,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 347 134,721 832 772,45
– do 12 miesięcy3 347 134,721 832 772,45
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne4 394,715 842,98
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe978 931,00868 253,76
1Krótkoterminowe aktywa finansowe978 931,00868 253,76
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne978 931,00868 253,76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach978 931,00868 253,76
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe860,18
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem8 799 440,086 827 169,13
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny2 740 546,362 909 306,67
IKapitał (fundusz) podstawowy4 910 000,004 910 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 000 693,33-1 508 220,85
VIZysk (strata) netto-168 760,31-492 472,48
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 058 893,723 917 862,46
IRezerwy na zobowiązania981 946,361 034 811,19
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne881 946,36934 811,19
– długoterminowa801 109,64746 956,31
– krótkoterminowa80 836,72187 854,88
3Pozostałe rezerwy100 000,00100 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe100 000,00100 000,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe5 016 626,142 853 773,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek4 956 714,452 783 262,96
a) kredyty i pożyczki281 025,41582 019,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 945 218,461 171 533,29
– do 12 miesięcy1 945 218,461 171 533,29
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 438 712,06435 579,60
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych769 900,06474 486,05
h) z tytułu wynagrodzeń443 254,7885,85
i) inne78 603,68119 558,74
4Fundusze specjalne59 911,6970 510,73
IVRozliczenia międzyokresowe60 321,2229 277,58
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe60 321,2229 277,58
– długoterminowe10 489,4210 489,42
– krótkoterminowe49 831,8018 788,16
Pasywa razem8 799 440,086 827 169,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:17 662 918,9915 283 076,10
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów16 810 502,5214 678 092,44
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)82 025,07
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki322 358,53
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów530 057,94522 958,59
BKoszty działalności operacyjnej17 760 746,2715 772 521,10
IAmortyzacja279 587,45278 386,52
IIZużycie materiałów i energii7 031 600,126 390 405,15
IIIUsługi obce840 704,59533 519,83
IVPodatki i opłaty, w tym:588 090,01514 041,73
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia6 921 675,916 137 471,04
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:1 667 871,031 531 345,81
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe107 873,1081 517,81
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów323 344,06305 833,21
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-97 827,28-489 445,00
DPozostałe przychody operacyjne206 313,35352 386,01
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 878,05
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne201 435,30352 386,01
EPozostałe koszty operacyjne250 219,05283 178,01
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne250 219,05283 178,01
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-141 732,98-420 237,00
GPrzychody finansowe25 130,1336 946,20
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:10 566,6036 945,52
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne14 563,530,68
HKoszty finansowe42 113,46120 745,68
IOdsetki, w tym:26 475,8971 203,64
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne15 637,5749 542,04
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-158 716,31-504 036,48
JPodatek dochodowy10 044,00-11 564,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-168 760,31-492 472,48
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 910 000,004 910 000,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 910 000,004 910 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 910 000,004 910 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)-2 000 693,33-1 508 220,85
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-2 000 693,33-1 508 220,85
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 000 693,33-1 508 220,85
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 000 693,33-1 508 220,85
6Wynik netto-168 760,31-492 472,48
Azysk netto
Bstrata netto168 760,31492 472,48
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 740 546,362 909 306,67
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-168 760,31-492 472,48
IIKorekty razem678 055,29526 172,74
1Amortyzacja279 587,45278 386,52
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych31 211,00
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)10 566,6034 258,12
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-4 878,05
5Zmiana stanu rezerw-52 864,8336 896,75
6Zmiana stanu zapasów-547 236,17-42 302,99
7Zmiana stanu należności-1 512 914,00-189 468,19
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 463 846,47363 605,68
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych41 947,8214 428,18
10Inne korekty-842,33
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)509 294,9833 700,26
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 878,05
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 878,05
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki91 935,1724 855,27
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych91 935,1724 855,27
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-87 057,12-24 855,27
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy81 819,38
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki81 819,38
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki311 560,6266 398,87
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek300 994,02
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki10 566,6034 258,12
9Inne wydatki finansowe32 140,75
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-311 560,6215 420,51
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)110 677,2424 265,50
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:110 677,2424 265,50
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych31 211,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu868 253,76843 988,26
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:978 931,00868 253,76
– o ograniczonej możliwości dysponowania62 278,4777 169,58
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-158 716,31-504 036,48
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:16 796,88175 366,62
pozostałe 16 796,88175 366,62
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:367 269,08297 778,64
pozostałe 367 269,08297 778,64
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym191 755,89-381 624,46
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa do sprawozdania

-

Wprowadzenie do sprawozdania

-

Koszty finansowe i przychody

-

Koszty operacyjne i przychody

-

Należności na dzień 31-12-2018

-

Zobowiązania na dzień 31-12-2018

-

Koszty kotłowni

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki