Szczegóły spółki

Nazwa "SPOMASZ" BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7132916923
REGON 060079510
KRS 0000245260
Adres ul. Fabryczna 2, 24-200 Bełżyce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2893Z — produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.57 0.69
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.35 2.21
Płynność bieżąca (CR) 1.84 1.48
Płynność szybka (QR) 0.95 0.86
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.35 2.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -3.22% -0.96%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -16.93% -6.16%
Rentowność aktywów (ROA) -7.21% -1.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-04 44/2020 331 100598
Poz. 100598. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3209/20/26]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@SPOMASZ-
-BELZYCE.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.SPOMASZ-BELZYCE.COM.PL
Poz. 100598. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3209/20/26]

W dniu 26.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@SPOMASZ-
-BELZYCE.COM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.SPOMASZ-BELZYCE.COM.PL
2019-08-09 154/2019 385 961574
Poz. 961574. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13804/19/660]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ
2. GABRIEL SZCZEPAN 3. 62122605732 2 1. WÓJ-
TOWICZ 2. STANISŁAW 3. 58072608655 wpisać:
3 1. KARCZMARCZYK 2. ANDRZEJ DARIUSZ
3. 63061703453 4 1. GONTARCZYK 2. GRZEGORZ
STANISŁAW 3. 61050507978
Poz. 961574. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13804/19/660]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzą-
cych w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ
2. GABRIEL SZCZEPAN 3. 62122605732 2 1. WÓJ-
TOWICZ 2. STANISŁAW 3. 58072608655 wpisać:
3 1. KARCZMARCZYK 2. ANDRZEJ DARIUSZ
3. 63061703453 4 1. GONTARCZYK 2. GRZEGORZ
STANISŁAW 3. 61050507978
2019-07-29 145/2019 1076 890471
Poz. 890471. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/714]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890471. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/714]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1076 890472
Poz. 890472. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/115]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890472. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/115]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1002 870490
Poz. 870490. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/912]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870490. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/912]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-26 144/2019 1002 870491
Poz. 870491. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/313]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 870491. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/162762/19/313]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 17 25670
Poz. 25670. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Beł-
życach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-25258/2019]

Zarząd „SPOMASZ” Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Beł-
życach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 397
art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2, art. 4022 ksh oraz § 41 ust. 1
pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy „SPOMASZ” BEŁŻYCE S.A., które odbę-
dzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2,
w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1300.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania wią-
    żących uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
     b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
       2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok
       obrotowy 2018.
   7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
     a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018,
     b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego za
       rok obrotowy 2018 oraz wniosku w sprawie pokry-
       cia straty za rok obrotowy 2018.
   8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki w roku 2018 r.,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
       sowego Spółki za rok obrotowy 2018,
     c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
     d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
       nania przez nich obowiązków w 2018 r.,
     e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
   9. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Skarb Państwa
    w sprawach:
     a) szczególnych zasad postępowania w zakresie roz-
       porządzania składnikami aktywów trwałych Spółki,
       dokonywania niektórych czynności prawnych oraz
       kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki,
     b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków
       Zarządu Spółki,
     c) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
       Nadzorczej Spółki,
     d) ustalenia zasad i trybu zbywania składników akty-
       wów trwałych,
     e) ustalenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyj-
       nego na członka Zarządu Spółki.
  10. Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję.
  11. Podjęcie uchwały wynikającej z art. 397 ksh.
  12. Zamknięcie obrad.Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w pokoju nr 100 (sekretariat).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni przed datą odbycia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2019 r., od godz. 1130,
do godz. 1230, bezpośrednio przed salą obrad.
Poz. 25670. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Beł-
życach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-25258/2019]

Zarząd „SPOMASZ” Bełżyce Spółki Akcyjnej z siedzibą w Beł-
życach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 397
art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2, art. 4022 ksh oraz § 41 ust. 1
pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy „SPOMASZ” BEŁŻYCE S.A., które odbę-
dzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2,
w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1300.

Porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
   2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania wią-
    żących uchwał.
   4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
   5. Przyjęcie porządku obrad.
   6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
     b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
       2018 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok
       obrotowy 2018.
   7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
     a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018,
     b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
       Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego za
       rok obrotowy 2018 oraz wniosku w sprawie pokry-
       cia straty za rok obrotowy 2018.
   8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki w roku 2018 r.,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
       sowego Spółki za rok obrotowy 2018,
     c) pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
     d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
       nania przez nich obowiązków w 2018 r.,
     e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
   9. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez Skarb Państwa
    w sprawach:
     a) szczególnych zasad postępowania w zakresie roz-
       porządzania składnikami aktywów trwałych Spółki,
       dokonywania niektórych czynności prawnych oraz
       kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki,
     b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków
       Zarządu Spółki,
     c) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
       Nadzorczej Spółki,
     d) ustalenia zasad i trybu zbywania składników akty-
       wów trwałych,
     e) ustalenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyj-
       nego na członka Zarządu Spółki.
  10. Powołanie Rady Nadzorczej na VI kadencję.
  11. Podjęcie uchwały wynikającej z art. 397 ksh.
  12. Zamknięcie obrad.Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,
w pokoju nr 100 (sekretariat).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni przed datą odbycia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności w dniu 27 czerwca 2019 r., od godz. 1130,
do godz. 1230, bezpośrednio przed salą obrad.
2018-11-16 222/2018 1273 1052642
Poz. 1052642. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/838005/18/179]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052642. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/838005/18/179]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1273 1052643
Poz. 1052643. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/838006/18/580]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052643. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SYSTEM, wpis do
rejestru: 17.11.2005.
[RDF/838006/18/580]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 1362 961709
Poz. 961709. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12697/18/476]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JUSYN 2. MAREK 3. 52031507553 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WILCZEWSKI 2. ANDRZEJ


BRONISŁAW 3. 62090102372 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WÓJTOWICZ 2. GRZE-
GORZ MAREK 3. 64031309516 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWA-
NYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU
I PRODUKCJI NAPOJÓW 1 2. 25 21 Z PRODUKCJA
GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW META-
LOWYCH 3 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 4 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA 8 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 9 2. 25
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 24 20 Z PRO-
DUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNI-
KÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 11
2. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 12 2. 25 29 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
I POJEMNIKÓW METALOWYCH 13 2. 28 29 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY-
FIKOWANA 14 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
15 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY-
SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16 2. 35
30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA-
DÓW KLIMATYZACYJNYCH 17 2. 43 99 Z POZO-
STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
19 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 20 2. 49 41 Z TRANS-
PORT DROGOWY TOWARÓW 21 2. 68 32 Z ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 22 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA-
ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
23 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA-
ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE-
RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
24 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25
2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO-
WYCH I ICH CZĘŚCI 26 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 27 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META-
LOWYCH 28 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 29
2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 30 2. 25
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 31 2. 28 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 32 2. 28 14
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWO-
RÓW 33 2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROL-
NICTWA I LEŚNICTWA 34 2. 28 93 Z PRODUKCJA
MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE
ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 35
2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 36
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 961709. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12697/18/476]

W dniu 20.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JUSYN 2. MAREK 3. 52031507553 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WILCZEWSKI 2. ANDRZEJ


BRONISŁAW 3. 62090102372 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WÓJTOWICZ 2. GRZE-
GORZ MAREK 3. 64031309516 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWA-
NYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU
I PRODUKCJI NAPOJÓW 1 2. 25 21 Z PRODUKCJA
GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA 2 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW META-
LOWYCH 3 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 4 2. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA-
DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 7 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIA-
ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA 8 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 9 2. 25
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 24 20 Z PRO-
DUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNI-
KÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 11
2. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 12 2. 25 29 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
I POJEMNIKÓW METALOWYCH 13 2. 28 29 Z PRO-
DUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY-
FIKOWANA 14 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSER-
WACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
15 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMY-
SŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16 2. 35
30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA-
DÓW KLIMATYZACYJNYCH 17 2. 43 99 Z POZO-
STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
19 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA-
GANAMI I TARGOWISKAMI 20 2. 49 41 Z TRANS-
PORT DROGOWY TOWARÓW 21 2. 68 32 Z ZARZĄ-
DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 22 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTA-
ŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
23 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA-
ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE-
RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
24 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU-
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25
2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO-
WYCH I ICH CZĘŚCI 26 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 27 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META-
LOWYCH 28 2. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 29
2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 30 2. 25
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIE-
SKLASYFIKOWANA 31 2. 28 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 32 2. 28 14
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWO-
RÓW 33 2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROL-
NICTWA I LEŚNICTWA 34 2. 28 93 Z PRODUKCJA
MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE
ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 35
2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 36
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO-
MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-06-01 105/2018 13 23184
Poz. 23184. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Beł-
życach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-22779/2018]

Zarząd Spółki „SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bełżycach, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 401 § 1
Ksh oraz § 41 ust. 1 § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „SPOMASZ” Beł-
życe S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bełżycach,
w sali stołówki przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 28 czerwca 2018 r.
o godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
      2017,
     b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
      2017 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok
      obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
     a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
     b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego za
      rok obrotowy 2017 oraz wniosku w sprawie pokry-
      cia straty za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w roku 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
     c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
     d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
      nania przez nich obowiązków w 2017 r.,
     e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień
    organów spółki w zakresie:
     a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
     b) nabycia składników aktywów trwałych,
     c) objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów innej
      spółki,
     d) zawierania i zmian niektórych umów.  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania
    składników aktywów trwałych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień Wal-
    nego Zgromadzenia do otrzymania informacji o niektó-
    rych wydatkach.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu powo-
    łania członków Zarządu Spółki.
  13. Podjęcia uchwały w sprawie:
     a) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
      Nadzorczej Spółki;
     b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków
      Zarządu Spółki;
     c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  14. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pok. 106).
Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2018 r., od godz. 1100
do godz. 1200, bezpośrednio przed salą obrad.
Poz. 23184. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Beł-
życach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-22779/2018]

Zarząd Spółki „SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bełżycach, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 401 § 1
Ksh oraz § 41 ust. 1 § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „SPOMASZ” Beł-
życe S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bełżycach,
w sali stołówki przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 28 czerwca 2018 r.
o godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
      2017,
     b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
      2017 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok
      obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
     a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
     b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego za
      rok obrotowy 2017 oraz wniosku w sprawie pokry-
      cia straty za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w roku 2017 r.,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
     c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
     d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
      nania przez nich obowiązków w 2017 r.,
     e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień
    organów spółki w zakresie:
     a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
     b) nabycia składników aktywów trwałych,
     c) objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów innej
      spółki,
     d) zawierania i zmian niektórych umów.  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania
    składników aktywów trwałych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień Wal-
    nego Zgromadzenia do otrzymania informacji o niektó-
    rych wydatkach.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu powo-
    łania członków Zarządu Spółki.
  13. Podjęcia uchwały w sprawie:
     a) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady
      Nadzorczej Spółki;
     b) zasad kształtowania wynagrodzeń członków
      Zarządu Spółki;
     c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  14. Zamknięcie obrad.

Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pok. 106).
Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2018 r., od godz. 1100
do godz. 1200, bezpośrednio przed salą obrad.
2018-05-14 92/2018 20 19931
Poz. 19931. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Beł-
życach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-19317/2018]

Zarząd Spółki „SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 395, 399 § 1
i 401 § 1 Ksh oraz § 41 ust. 1 § 47 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „SPO-
MASZ” Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki,
w Bełżycach, w sali stołówki przy ul. Fabrycznej 2, w dniu
28 czerwca 2018 r., o godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
      2017,
     b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
      2017 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok
      obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
     a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
     b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego za
      rok obrotowy 2017 oraz wniosku w sprawie pokry-
      cia straty za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w roku 2017 r,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
     c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
     d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
      nania przez nich obowiązków w 2017 r.,
     e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień
    organów spółki w zakresie:
     a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
     b) nabycia składników aktywów trwałych,
     c) objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałow innej
      spółki,
     d) zawierania i zmian niektórych umów.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania
    składników aktywów trwałych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień Wal-
    nego Zgromadzenia do otrzymania informacji o niektó-
    rych wydatkach.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu powo-
    łania członków Zarządu Spółki.
  13. Zamknięcie obrad.Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pok. 106).

Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2018 r., od godz. 1100
do godz. 1200, bezpośrednio przed salą obrad.
Poz. 19931. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA AKCYJNA w Beł-
życach. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17 listopada 2005 r.
[BMSiG-19317/2018]

Zarząd Spółki „SPOMASZ” Bełżyce Spółka Akcyjna z sie-
dzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 395, 399 § 1
i 401 § 1 Ksh oraz § 41 ust. 1 § 47 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „SPO-
MASZ” Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki,
w Bełżycach, w sali stołówki przy ul. Fabrycznej 2, w dniu
28 czerwca 2018 r., o godz. 1300.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podej-
    mowania wiążących uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie przez Zarząd:
     a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
      2017,
     b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
      2017 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok
      obrotowy 2017.
  7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
     a) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
     b) z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego za
      rok obrotowy 2017 oraz wniosku w sprawie pokry-
      cia straty za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w roku 2017 r,
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
      za rok obrotowy 2017,
     c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
     d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wyko-
      nania przez nich obowiązków w 2017 r.,
     e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień
    organów spółki w zakresie:
     a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,
     b) nabycia składników aktywów trwałych,
     c) objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałow innej
      spółki,
     d) zawierania i zmian niektórych umów.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania
    składników aktywów trwałych.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia uprawnień Wal-
    nego Zgromadzenia do otrzymania informacji o niektó-
    rych wydatkach.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu powo-
    łania członków Zarządu Spółki.
  13. Zamknięcie obrad.Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do
wglądu na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki w Biurze Zarządu (pok. 106).

Rejestracja obecności w dniu 28 czerwca 2018 r., od godz. 1100
do godz. 1200, bezpośrednio przed salą obrad.
2018-02-01 23/2018 366 30579
Poz. 30579. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23422/17/97]

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.


Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. JUSYN 2. MAREK 3. 52031507553) wykre-
ślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. IWANOWICZ 2. JERZY
BOLESŁAW 3. 54012106159 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. WILCZEWSKI 2. ANDRZEJ BRO-
NISŁAW 3. 62090102372 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 30579. „SPOMASZ” BEŁŻYCE SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000245260. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23422/17/97]

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.


Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. JUSYN 2. MAREK 3. 52031507553) wykre-
ślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. IWANOWICZ 2. JERZY
BOLESŁAW 3. 54012106159 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. WILCZEWSKI 2. ANDRZEJ BRO-
NISŁAW 3. 62090102372 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki