Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyREEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaOchota
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
Powiatm. st. Warszawa
GminaOchota
UlicaAleje Jerozolimskie
Nr domu155
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-326
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7490Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
3811Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3832Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych
3900Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
4690Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
6399Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
8560Z - działalność wspomagająca edukację
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000243752

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka stosuje zasady zgodnie z ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy nie zaistniała konieczność odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie
przewidywanej ekonomicznej użyteczności, przy zastosowaniu stawek:
- oprogramowanie komputerów 20 %.
Przyjęte stawki amortyzacyjne odzwierciedlają okres ekonomicznej użyteczności
wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej
3,5 tys. zł umarza się w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowo spisując w koszty amortyzacji.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Wartość środków trwałych pomniejszają odpisy amortyzacyjne oraz odpisy aktualizujące. Na dzień bilansowy nie zaistniała konieczność odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
- budowle i budynki - 10 %
- urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego)14,0 %-17,5 %
- sprzęt komputerowy 30 %
- środki transportu 14,0 %-40 %
- inne środki trwałe 20 %
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Kwalifikacja umowy leasingowej została dokonana w 2018 roku według zasad określonych w przepisach podatkowych, stosownie do brzmienia przepisów art.3 ust 6 ustawy o rachunkowości.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe
w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Poszczególne grupy zapasów są wycenianie w następujący sposób:

- Towary wg cen nabycia

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

- wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
- ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny, magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
- sprzedaży produktów.
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do:
- pozostałych kosztów operacyjnych,
- kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług,
- kosztów sprzedaży.

Na dzień bilansowy nie zaistniała konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Spółka dokonuje odpisów aktualizujących należności wg następujących zasad:

- tworzone są 100% odpisy aktualizujące należności od dłużników skierowanych do
postępowania sądowego z uwagi na to, że ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywać może na niskie prawdopodobieństwo spłaty należności w najbliższym kwartale,
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. W zależności od rodzaju należności, których odpis dotyczy, odpisy mogą być również odniesione w koszty finansowe.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Do pozycji tej zalicza się między innymi:
- opłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty czasopism,
- aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutem spółki.

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sąd

owym.

Zysk (strata) z lat ubiegłych stanowi nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do pokrycia zgodnie z decyzją Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
- podatek odroczony.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), z uwzględnieniem dotacji, opustów i rabatów, ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty operacyjne
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
- pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością operacyjną Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów nie finansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, umorzonych zobowiązań i należności w tym z tytułu pożyczek,
- wynik operacji finansowych, stanowiący różnicę między przychodami finansowymi , w szczególności z tytułu odsetek, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi , w szczególności z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnych różnic nad dodatnimi,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka.
Podatek dochodowy
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje:
• Część bieżącą - podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z deklaracji,
• Część odroczoną – różnicę między stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza sprawozdanie wg załącznika nr1 do ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 45 ust.1,ust.1f ,ust.1g oraz art. 45 ust. 3 ustawy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe46 682,00203 358,00
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe46 682,00203 358,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe46 682,00203 358,00
a) w jednostkach powiązanych46 682,00203 358,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki46 682,00203 358,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 282 640,843 109 545,41
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe77 009,2428 499,22
1Należności od jednostek powiązanych823,475 646,07
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne823,475 646,07
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek76 185,7722 853,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 320,4010 347,74
– do 12 miesięcy15 320,4010 347,74
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych54 591,376 401,91
c) inne6 274,006 103,50
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe3 194 895,093 073 464,18
1Krótkoterminowe aktywa finansowe3 194 895,093 073 464,18
a) w jednostkach powiązanych54 775,32149 770,31
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki54 775,32149 770,31
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 140 119,772 923 693,87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 140 119,772 923 693,87
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe10 736,517 582,01
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem3 329 322,843 312 903,41
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 216 283,423 204 590,90
IKapitał (fundusz) podstawowy2 502 000,002 502 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:413 159,54387 766,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto301 123,88314 824,42
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania113 039,42108 312,51
IRezerwy na zobowiązania960,972 484,19
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego960,972 484,19
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe77 795,3560 467,36
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale473,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne473,01
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek77 322,3460 467,36
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:15 609,0522 085,82
– do 12 miesięcy15 609,0522 085,82
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych41 228,8423 100,39
h) z tytułu wynagrodzeń20 484,4514 370,10
i) inne911,05
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe34 283,1045 360,96
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe34 283,1045 360,96
– długoterminowe
– krótkoterminowe34 283,1045 360,96
Pasywa razem3 329 322,843 312 903,41
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 221 175,231 131 517,47
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 221 175,231 131 517,47
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej929 696,88813 871,68
IAmortyzacja3 050,00
IIZużycie materiałów i energii10 834,5316 737,95
IIIUsługi obce214 350,29168 942,75
IVPodatki i opłaty, w tym:5 469,39867,14
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia474 056,52438 692,08
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:101 567,5782 984,42
– emerytalne45 937,7730 120,49
VIIPozostałe koszty rodzajowe4 974,984 148,28
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów118 443,6098 449,06
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)291 478,35317 645,79
DPozostałe przychody operacyjne11 878,98669,06
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych996,09
IVInne przychody operacyjne2 882,89669,06
EPozostałe koszty operacyjne6 176,088 721,35
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 994,438 719,91
IIIInne koszty operacyjne181,651,44
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)297 181,25309 593,50
GPrzychody finansowe57 029,5961 629,01
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:57 029,5961 629,01
– od jednostek powiązanych6 484,9516 228,13
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe
IOdsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)354 210,84371 222,51
JPodatek dochodowy53 086,9656 398,09
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)301 123,88314 824,42
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 204 590,903 277 976,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 204 590,903 277 976,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu2 502 000,002 502 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu2 502 000,002 502 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu387 766,48353 968,50
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego25 393,0633 797,98
a) zwiększenie (z tytułu)25 393,0633 797,98
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)25 393,0633 797,98
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu413 159,54387 766,48
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu314 824,42422 008,30
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu314 824,42422 008,30
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach314 824,42422 008,30
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)314 824,42422 008,30
– przeniesienia na kapitał zapasowy25 393,0633 797,98
– wypłat dywidend289 431,36388 210,32
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto301 123,88314 824,42
Azysk netto301 123,88314 824,42
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 216 283,423 204 590,90
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej240 524,79384 082,28
IZysk (strata) netto301 123,88314 824,42
IIKorekty razem-60 599,0969 257,86
1Amortyzacja3 050,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-5 661,48
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 000,00
5Zmiana stanu rezerw-1 523,22212,35
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-48 510,0245 681,13
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów17 327,99-17 762,84
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-14 232,3638 077,22
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)240 524,79384 082,28
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej8 000,003 050,00
IWpływy8 000,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 050,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 050,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)8 000,00-3 050,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej32 098,89276 957,65
IWpływy257 332,47111 252,67
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki257 332,47111 252,67
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki289 431,36388 210,32
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli289 431,36388 210,32
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-32 098,89-276 957,65
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)216 425,90104 074,63
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:216 425,90104 074,63
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 923 693,872 819 619,24
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 140 119,772 923 693,87
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok354 210,84371 222,51
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 862,111 862,11
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 760,465 760,4610 141,83
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:10 141,8310 141,836 889,07
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 564,766 564,7610 543,13
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:21 999,4121 999,4117 352,15
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:17 352,1517 352,1519 234,85
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym367 942,12376 630,18
K. Podatek dochodowy55 191,0056 495,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki