Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A.
Siedziba
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKOWSKI
GminaKRAKÓW
MiejscowośćKRAKÓW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAŁOPOLSKIE
PowiatKRAKOWSKI
GminaKRAKÓW
UlicaJÓZEFA
Nr domu40
MiejscowośćKRAKÓW
Kod pocztowy31-056
PocztaKRAKÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD9103Z - działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000243312

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę przy sporządzaniu Sprawozdania Finansowego za 2018 rok są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami zwana dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania Zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Księgi rachunkowe spółki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy kończący rok obrachunkowy. Sprawozdanie finansowe składa się z:
bilansu
rachunku zysków i strat
informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień,
rachunku przepływów pieniężnych,
zestawieniu zmian w kapitale

Podstawą ustalenia wartości aktywów i pasywów Spółki na dzień wyceny oraz dzień bilansowy są księgi rachunkowe Spółki. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych Spółki są sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe.

Ponadto dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT prowadzi się:
rejestr zakupu
rejestr sprzedaży

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są komputerowo przy użyciu programu OPTIMA

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne:

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00zł spółka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. W momencie oddania do użytkowania przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy podatkowej oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do używania. Spółka dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosując metodą liniową.szonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacyjne.

Środki trwałe:

Do amortyzacji środków trwałych stosuje się klasyfikacje zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz metody i stawki przewidziane ustawą z 15 lutego 1992r. O podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z ustawa o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych nabytych środków trwałych Spółka przyjęła następujące progi wartościowe – cena nabycia aktywów powyżej 3500,00zł. Środki trwałe o wartości nie przekraczające 3500,00zł. Ujmowane są bezpośrednio w koszty zużycia.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Spółka wykorzystuje metodę liniową.

Środki trwałe prezentowane w bilansie wycenione są wg wartości netto, tzn. w wartości początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszone o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące.

Należności i udzielone pożyczki
Wykazana zostają w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania

Spółka wykazuje swoje zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitały własne

Wykazano w wartości nominalnej

Inwentaryzacja

Inwentaryzacji podlegają następujące składniki majątku obrotowego:
środki trwałe – spis z natury na dzień 31.12.2018r.
środki pieniężne na rachunkach bankowych – potwierdzono na dzień 31.12.2018r.
należności potwierdzono na dzień określony w potwierdzeniu sald.
zobowiązania potwierdzono na dzień określony w potwierdzeniu salda.
Środki pienieżne w kasie na 31.12.2018r.
Inne aktywa i pasywa zinwentaryzowano droga porównania ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami na dzień 31.12.2018r.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzony jest układzie porównawczym a koszty są w podziale rodzajowym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości -DZ.U.z 2017r, poz.1089 z dnia 29 września 1994r. z póź. zmianami oraz przyjętą polityką rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Informacje dodatkowe i objaśnienia
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych i krótkoterminowych aktywów finansowych:
a) środki trwałe(brutto)
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Wartość początkowa na początek roku obrotowego- 26.162,50
Maszyny i urządzenia5.734,95
pozostałe środki trwałe- 18.867,55
Stan na koniec roku obrotowego - 26.162,50
Maszyny i urządzenia5.734,95
pozostałe środki trwałe- 18.867,55
b) umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych
Dotychczasowe umorzenie na początek okresu obrotowego razem 26.162,50
1. Maszyny i urządzenia - 5.734,95
2. Pozostałe środki trwałe - 18.867,55

Stan na koniec roku obrotowego razem 26.162,50

1. Maszyny i urządzenia - 5.734,95
2. Pozostałe środki trwałe - 18.867,55
2. wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu:
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada gruntów w wieczystym użytkowaniu.
3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów, w tym umów leasingu
Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała środków trwałych użytkowanych na podstawie najmu, dzierżawy, w tym umów leasingu.
4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada takich zobowiązań.
5. Struktura własności kapitału zakładowego (akcji)
Na dzień bilansowy struktura kapitału Spółki nie zmieniła się i wyglada nastepująco:
54000 akcji o wartosci nominalnej po 10zl. kazda w skład których wchodzi:
a/ 7250 akcji imiennych uprzwilejowanych
b/ 46.750 akcji imienych nieuprzywilejowanych
6. Informacja o kapitałach zapasowych i rezerwowych
Wyszczególnienie kapitałów:
Wartość na początek roku 3.267,10
Zwiększenie w ciągu roku -0
Zmniejszenia w ciągu roku- 0
Wartość na koniec roku: 3.267,10
Kapitał rezerwowy - 00,00
Kapitał zapasowy - 3.267,10
7. Informacja o stanie rezerw.
Rezerwy na koniec 2018r. nie wystepuja.
8. Na koniec 2018r. widnieje odpis aktualizujacy na naleznosci dla Kędziora Artur dotyczy nie
spłaconej pożyczki.
9. Objaśnienia struktury środków pieniężnych
Razem środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe ;
stan na początek roku- 76.163,69 Stan na koniec roku: 36.651,07

Środki w kasie- 607,38 1.918,42

Środki na rachunku bankowym - 75484,32 34.660,66

Środki na rachunku FŚS - 71,99 71,99

10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.
11.Informacje o:
1. Przecietne zatrudnienie w roku obrotowym to 3 osoby -pracownicy umysłowi
2. Wynagrodzenie brutto osób wchodzących w skład Zarządu:
Pan Aleksander Filipowicz – 16.800,00zł.
Za rok obrotowy nie wystepuja żadne zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o
podobnym charakterze dla byłych członków organów zarządzających i nadzorujących .
3.Kwoty pożyczek udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących .
Pracownia Ko
nserwacji Zabytków nie udziełiła w roku obrotowym żadnych pożyczek.
4. Wynagrodzenie uprawnionego organu do badania sprawozdań finansowych za obowiązkowe
badanie rocznego sprawozdania finansowego wyniosło w roku obrotowym kwote 3.690,00zł.
Dla Kancelaria Biegłych Rewidentów Audyt Plus Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie

III. Ustalenie wyniku finansowego za 2018rok
Rachunek zysków i strat sporządzony jest układzie porównawczym a koszty są w podziale rodzajowym.
Wynik finansowy ( bilansowy brutto)
Przychody ogółem - 158.321,19
Koszty ogółem- 179.103,27
Wynik finansowy
+zyska / - strata -20.782,08

Wynik finansowy (bilansowy netto.)

Przychody ogółem - 158.321,19
Koszty ogółem - 179.103,27
Wynik finansowy
+zyska / - strata -20.782,08
Podatek dochodowy CIT - 0

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
W roku obrotowym nie dokonano żadnej zmiany metod księgowości wyceny mającej istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. Zachowana została ciągłość polegająca na jednakowym w kolejnych latach obrotowych: sposobie księgowania operacji gospodarczych na kontach, stosowaniu zasad wyceny aktywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych i wyceny pasywów oraz zaliczaniu określonych aktywów i pasywów względnie kosztów i przychodów do tych samych z roku na rok pozycji bilansowych lub rachunku zysków i strat.
Spółka nie jest powiązana z innymi jednostkami.
Data sporządzenia 12.03.2019 r.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe
1Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe58 143,0078 655,97
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe21 058,592 048,12
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek21 058,592 048,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:21 058,59148,69
– do 12 miesięcy21 058,59148,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne1 899,43
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe36 651,0776 163,69
1Krótkoterminowe aktywa finansowe36 651,0776 163,69
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne36 651,0776 163,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach36 651,0776 163,69
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe433,34444,16
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem58 143,0078 655,97
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-24 896,15-4 114,07
IKapitał (fundusz) podstawowy540 000,00540 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 267,103 267,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-547 381,17-537 220,94
VIZysk (strata) netto-20 782,08-10 160,23
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania83 039,1582 770,04
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe83 039,1582 770,04
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek20 439,7516 170,64
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 434,452 424,43
– do 12 miesięcy2 434,452 424,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 165,303 906,21
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne9 840,009 840,00
4Fundusze specjalne62 599,4066 599,40
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem58 143,0078 655,97
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:158 005,47167 521,75
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów158 005,47167 521,75
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej178 501,27198 671,09
IAmortyzacja
IIZużycie materiałów i energii28 179,5928 903,99
IIIUsługi obce44 890,5565 646,75
IVPodatki i opłaty, w tym:15 637,2717 719,00
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia73 830,0072 265,97
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:14 081,0413 592,36
– emerytalne7 205,826 730,85
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 882,82543,02
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-20 495,80-31 149,34
DPozostałe przychody operacyjne1,6015 602,74
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje14 701,81
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1,60900,93
EPozostałe koszty operacyjne1,202,80
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne1,202,80
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-20 495,40-15 549,40
GPrzychody finansowe314,125 391,59
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:227,085 121,64
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne87,04269,95
HKoszty finansowe600,802,42
IOdsetki, w tym:14,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne586,802,42
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-20 782,08-10 160,23
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-20 782,08-10 160,23
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu540 000,00540 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu540 000,00540 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3 267,103 267,10
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 267,103 267,10
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-547 381,17-525 266,59
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-547 381,17-525 266,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-547 381,17-525 266,59
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-547 381,17-525 266,59
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)11 954,35
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia11 954,35
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu11 954,35
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-547 381,17-537 220,94
6Wynik netto-20 782,08-10 160,23
Azysk netto
Bstrata netto20 782,0810 160,23
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-24 896,15-4 114,07
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-24 896,15-4 114,07
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-39 512,60-6 106,96
IZysk (strata) netto-20 782,06-10 160,23
IIKorekty razem-18 730,544 053,27
1Amortyzacja
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-19 010,4710 157,67
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów269,11-6 114,42
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych10,8210,02
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-39 512,60-6 106,96
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-39 512,60-6 106,96
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu76 163,6982 270,65
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:36 651,0976 163,69
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-20 782,08-10 160,23
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki