Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A.
Siedziba
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Miejscowość WROCŁAW
Adres
Kod kraju PL
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat M.WROCŁAW
Gmina M.WROCŁAW
Ulica LEGNICKA
Nr domu 40
Miejscowość WROCŁAW
Kod pocztowy 53-674
Poczta WROCŁAW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 8622Z - praktyka lekarska specjalistyczna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000242837

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w układzie kalkulacyjnym. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Bilans
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych wprowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia nr 16/2006 Prezesa zarządu Spółki z dnia 24.11.2006 r. z późniejszymi zmianami.
Środki trwałe - wyceniane były według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe były umarzane z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji, w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy art.32 UOR. Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę o wartości początkowej od 500 zł do górnej kwoty granicznej obowiązującej dla celów podatkowych nie są ujmowane w ewidencji bilansowej środków trwałych. Zakup niskocennych składników majątku księgowany był w koszty zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania.
Wartości niematerialne i prawne - wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.
Zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen nabycia.
Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO
Rozchód towarów z magazynu wycenia się metodą FIFO
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów – Spółka stosuje indywidualnie oszacowany okres rozliczeń w zależności od charakteru rozliczanej pozycji. Pozycje o wartości do 3 tys. zł rozliczane są jednorazowo w koszty.
Koszty remontów środków trwałych, które nie mają znamion ulepszenia a ich wartość przekracza 30% wartości początkowej remontowanego środka trwałego rozlicza się w czasie. Rozliczanie kosztów remontu następuje w okresie 3 letnim, rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu przeprowadzenia remontu a kończy się w miesiącu, który kończy przyjęty okres rozliczeniowy.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują głównie wpłaty na poczet przyszłych usług oraz VAT do rozliczenia w następnych okresach.
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Rezerwy na straty i zobowiązania tworzone są na pewne lub prawdopodobne operacje gospodarcze w toku, na podatek odroczony oraz świadczenia emerytalne i podobne. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w układzie kalkulacyjnym.
Wynik finansowy Spółki za prezentowany okres obejmuje osiągnięte przychody i poniesione koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wynik finansowy brutto doprowadzają do wyniku netto obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego tj. podatek dochodowy od osób prawnych (bieżący i odroczony)

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z Ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 36 229 477,94 32 238 509,59
I Wartości niematerialne i prawne 5 340,04 69 420,54
3 Inne wartości niematerialne i prawne 5 340,04 69 420,54
II Rzeczowe aktywa trwałe 35 884 397,89 31 831 782,58
1 Środki trwałe 27 541 437,23 28 839 249,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7 875 522,71 7 875 522,71
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 18 235 091,31 18 862 896,44
c) urządzenia techniczne i maszyny 540 850,52 788 977,26
d) środki transportu 45 481,20 67 312,17
e) inne środki trwałe 844 491,49 1 244 541,29
2 Środki trwałe w budowie 8 342 960,66 2 992 532,71
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 339 740,01 337 306,47
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 338 477,38 335 605,34
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 262,63 1 701,13
B Aktywa obrotowe 11 727 180,09 13 028 547,92
I Zapasy 329 180,53 306 985,94
1 Materiały 35 701,87 21 925,49
4 Towary 293 478,66 280 878,45
5 Zaliczki na dostawy i usługi 4 182,00
II Należności krótkoterminowe 2 231 470,44 1 796 712,70
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 2 231 470,44 1 796 712,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 300 082,00 1 245 552,00
– do 12 miesięcy 1 300 082,00 1 245 552,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 575 770,83 11 395,00
c) inne 355 617,61 539 765,70
III Inwestycje krótkoterminowe 9 026 622,11 10 810 401,72
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 026 622,11 10 810 401,72
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 026 622,11 10 810 401,72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 016 261,20 152 879,57
– inne środki pieniężne 7 010 360,91 10 657 522,15
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139 907,01 114 447,56
Aktywa razem 47 956 658,03 45 267 057,51
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 40 121 388,18 38 624 324,21
I Kapitał (fundusz) podstawowy 20 952 939,00 20 952 939,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17 671 385,21 15 219 887,88
VI Zysk (strata) netto 1 497 063,97 2 451 497,33
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 835 269,85 6 642 733,30
I Rezerwy na zobowiązania 4 171 051,47 3 804 262,31
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 490 665,95 2 089 305,48
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 670 262,87 1 704 853,73
– długoterminowa 1 266 830,00 1 130 170,00
– krótkoterminowa 403 432,87 574 683,73
3 Pozostałe rezerwy 10 122,65 10 103,10
– krótkoterminowe 10 122,65 10 103,10
II Zobowiązania długoterminowe 821 737,49
3 Wobec pozostałych jednostek 821 737,49
a) kredyty i pożyczki 821 737,49
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 965 402,12 2 478 727,11
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 601 362,79 2 070 507,03
a) kredyty i pożyczki 117 391,08
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 011 669,74 826 062,20
– do 12 miesięcy 1 011 669,74 826 062,20
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 321 891,61 518 432,70
h) z tytułu wynagrodzeń 36 827,75 32 151,65
i) inne 113 582,61 693 860,48
4 Fundusze specjalne 364 039,33 408 220,08
IV Rozliczenia międzyokresowe 877 078,77 359 743,88
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 877 078,77 359 743,88
– długoterminowe 853 569,19 339 372,26
– krótkoterminowe 23 509,58 20 371,62
Pasywa razem 47 956 658,03 45 267 057,51
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 196 819,64 27 029 815,96
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 808 063,95 23 277 001,88
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 388 755,69 3 752 814,08
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 150 575,54 18 769 432,75
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 709 990,79 16 164 007,75
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 440 584,75 2 605 425,00
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8 046 244,10 8 260 383,21
E Koszty ogólnego zarządu 6 582 509,05 5 841 125,11
F Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1 463 735,05 2 419 258,10
G Pozostałe przychody operacyjne 571 320,97 676 569,82
II Dotacje 81 747,93 41 944,88
IV Inne przychody operacyjne 489 573,04 634 624,94
H Pozostałe koszty operacyjne 277 150,05 228 833,72
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16 746,90
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 439,28 6 426,87
III Inne koszty operacyjne 225 963,87 222 406,85
I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 1 757 905,97 2 866 994,20
J Przychody finansowe 151 593,34 143 373,60
II Odsetki, w tym: 151 593,34 143 373,60
K Koszty finansowe 6 433,91 56,68
I Odsetki, w tym: 6 433,91 56,68
L Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1 903 065,40 3 010 311,12
M Podatek dochodowy 406 001,43 558 813,79
O Zysk (strata) netto (L–M–N) 1 497 063,97 2 451 497,33
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38 624 324,21 36 172 826,88
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38 624 324,21 36 172 826,88
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20 952 939,00 20 952 939,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20 952 939,00 20 952 939,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15 219 887,88 12 539 896,11
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 451 497,33 2 679 991,77
a) zwiększenie (z tytułu) 2 451 497,33 2 679 991,77
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 451 497,33 2 679 991,77
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17 671 385,21 15 219 887,88
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 451 497,33 2 679 991,77
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 451 497,33 2 679 991,77
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 451 497,33 2 679 991,77
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 451 497,33 2 679 991,77
podzału zysku z lat ubiegłych 2 451 497,33 2 679 991,77
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 1 497 063,97 2 451 497,33
A zysk netto 1 497 063,97 2 451 497,33
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40 121 388,18 38 624 324,21
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40 121 388,18 38 624 324,21
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 510 280,70 4 778 828,72
I Zysk (strata) netto 1 497 063,97 2 451 497,33
II Korekty razem 1 013 216,73 2 327 331,39
1 Amortyzacja 1 373 066,60 1 553 939,16
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -145 159,43
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 16 746,90
5 Zmiana stanu rezerw 366 789,16 230 885,83
6 Zmiana stanu zapasów -22 194,59 -27 039,43
7 Zmiana stanu należności -434 757,74 213 441,94
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -630 716,07 9 432,31
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 489 441,90 346 671,58
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 510 280,70 4 778 828,72
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 226 754,97 -2 703 193,80
I Wpływy 151 593,34 131 818,85
3 Z aktywów finansowych, w tym: 151 593,34 131 818,85
b) w pozostałych jednostkach 151 593,34 131 818,85
– dywidendy i udziały w zyskach -11 375,75
– odsetki 151 593,34 143 194,60
II Wydatki 5 378 348,31 2 835 012,65
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 378 348,31 2 835 012,65
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5 226 754,97 -2 703 193,80
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 932 694,66 -56,68
I Wpływy 939 128,57
2 Kredyty i pożyczki 939 128,57
II Wydatki 6 433,91 56,68
8 Odsetki 6 433,91 56,68
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 932 694,66 -56,68
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 783 779,61 2 075 578,24
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 783 779,61 2 075 578,24
F Środki pieniężne na początek okresu 10 810 401,72 8 734 823,48
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9 026 622,11 10 810 401,72
– o ograniczonej możliwości dysponowania 84 177,33 68 734,08
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 903 065,40 3 010 311,12
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 703 533,70 703 533,70 273 728,30
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 87 416,12 87 416,12 128 999,88
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 128 999,88 128 999,88 96 845,54
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 432 516,43 432 516,43 363 367,93
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 48 952,93 48 952,93 42 437,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 1 396 871,96 1 396 871,96 987 517,58
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 849 593,00 2 037 841,00
K. Podatek dochodowy 161 423,00 387 190,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

noty

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki