Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-10
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySDI Media A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
Siedziba
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMazowieckie
PowiatWarszawa
GminaWarszawa
UlicaWołoska
Nr domu7
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-675
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1820Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji
5911Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5920Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
9329Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000241915

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

a) SDI Media A/S (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, jest odziałem zagranicznego przedsiębiorcy SDI MEDIA A/S, spółki prawa duńskiego zarejestrowanej w Danii, ul. Dortheavej 4, 2400 Kopenhaga
b) Oddział wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000241915. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 września 2005 r.
c) Czas trwania działalności Oddziału jest nieograniczony.
d) Spółkę reprezentuje rada nadzorcza kolegialnie lub dwóch członków rady nadzorczej razem, bądź członek zarządu wraz z członkiem rady nadzorczej nie będącym zarazem członkiem zarządu.
Dane osób wchodzących w skład organu na dzień podpisania sprawozdania:
Alberto Abisso - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lars Birk - Członek Zarządu
Mads Eggert Bjorlie - Członek Rady Nadzorczej
Markus Böcker - Członek Rady Nadzorczej
Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w Oddziale:
Magdalena Agata Sołtyńska
Alberto Abisso
Paweł Konrad Dygowski
2. Sprawozdanie finansowe
a) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz.351 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego.

b) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

c) Okres objęty sprawozdaniem finansowym obejmuje okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. oraz okres porównywalny 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

d) Rachunek zysków i zysków i strat Oddział sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Oddział stosuje następujące okresy użytkowania dla podstawowych grup środków trwałych:

• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 5 do 10 lat
oraz inwestycje w obce środki trwałe (nieruchomości)
• urządzenia techniczne i maszyny od 3 do 5 lat
• pozostałe środki trwałe od 5 do 10 lat

Okresy użytkowania dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

• licencje od 2 do 5 lat

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.

b) Inwestycje

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
„pożyczki udzielone i należności własne”, do których zalicza się między innymi udzielone pożyczki – wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

W przypadku niewielkich różnic stosuje się wycenę według wartości nominalnej powiększonej o należne na dzień wyceny odsetki.

Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.

c) Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
d) Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub

założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Pozycja ta obejmuje również dodatnie skutki wyceny przychodów usług wykonywanych lecz niezafakturowanych przez Oddział.

f) Kapitał własny

Wyniki finansowe netto z działalności wykazywane są przez Oddział jako kapitał własny.

g) Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy tworzone są na:

• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności z tytułu skutków toczącego się postępowania sadowego,
• prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest znana,
• zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych i pokrewnych.
h) Zobowiązania

Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

i) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji rozliczenia międzyokresowe.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

j) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmuje równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

k) Podatek dochodowy odroczony W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

W bilansie Oddział prezentuje nadwyżkę wyliczonego aktywa nad rezerwą, bądź odwrotnie.

l) Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚSUstawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi, że ZFŚS tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami i dokonuje okresowych odpisów w minimalnej wymaganej kwocie. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa Funduszu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

a) Uznawanie przychodu

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz.351 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 475 793,465 962 893,16
IWartości niematerialne i prawne529 793,60647 528,68
Wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu9 479,9981 984,38
3Inne wartości niematerialne i prawne520 313,61565 544,30
IIRzeczowe aktywa trwałe4 635 526,835 004 891,45
1Środki trwałe4 568 858,674 501 458,94
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 147 871,23563 401,32
c) urządzenia techniczne i maszyny3 372 078,243 899 816,60
e) inne środki trwałe48 909,2038 241,02
2Środki trwałe w budowie66 668,16503 432,51
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe310 473,03310 473,03
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego310 473,03310 473,03
BAktywa obrotowe18 479 503,5712 539 606,28
IINależności krótkoterminowe17 408 155,0912 084 282,17
1Należności od jednostek powiązanych15 171 708,6611 145 538,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 171 708,6611 145 538,78
– do 12 miesięcy15 171 708,6611 145 538,78
3Należności od pozostałych jednostek2 236 446,43938 743,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:861 098,18475 354,66
– do 12 miesięcy861 098,18475 354,66
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 375 348,25458 933,92
c) inne4 454,81
IIIInwestycje krótkoterminowe293 787,91230 985,64
1Krótkoterminowe aktywa finansowe293 787,91230 985,64
a) w jednostkach powiązanych32 924,05
– udzielone pożyczki32 924,05
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne293 787,91198 061,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach293 787,91198 061,59
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe777 560,57224 338,47
Aktywa razem23 955 297,0318 502 499,44
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny11 970 402,429 926 530,94
VZysk (strata) z lat ubiegłych9 926 530,948 185 477,01
VIZysk (strata) netto2 043 871,481 741 053,93
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 984 894,618 575 968,50
IRezerwy na zobowiązania844 477,63799 905,66
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne844 477,63799 905,66
– krótkoterminowa844 477,63799 905,66
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 054 450,667 166 849,57
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych7 474 298,725 824 300,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:7 473 996,605 824 300,37
– do 12 miesięcy7 473 996,605 824 300,37
b) inne302,12
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 396 412,191 200 492,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:318 000,84338 599,57
– do 12 miesięcy318 000,84338 599,57
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych939 372,53730 664,60
h) z tytułu wynagrodzeń139 038,82131 228,52
4Fundusze specjalne183 739,75142 056,51
IVRozliczenia międzyokresowe2 085 966,32609 213,27
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 085 966,32609 213,27
– długoterminowe432 298,54
– krótkoterminowe1 653 667,78609 213,27
Pasywa razem23 955 297,0318 502 499,44
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:43 158 870,7639 963 795,92
– od jednostek powiązanych38 102 390,1934 520 081,05
Przychody netto ze sprzedaży usług 43 158 870,7639 963 795,92
BKoszty działalności operacyjnej-40 610 388,81-36 323 703,76
IAmortyzacja-3 151 090,32-2 211 025,15
IIZużycie materiałów i energii-306 243,32-383 332,82
IIIUsługi obce-18 718 814,41-16 687 984,81
VWynagrodzenia-15 739 322,35-14 358 551,45
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:-2 483 862,67-2 353 970,00
– emerytalne-945 782,56-878 284,25
VIIPozostałe koszty rodzajowe-211 055,74-328 839,53
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 548 481,953 640 092,16
DPozostałe przychody operacyjne366 054,42244 451,26
IVInne przychody operacyjne366 054,42244 451,26
EPozostałe koszty operacyjne-7 573,39-68 366,59
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-2 544,00-68 369,87
IIIInne koszty operacyjne-5 029,393,28
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 906 962,983 816 176,83
GPrzychody finansowe264,9089 264,55
IIOdsetki, w tym:264,9089 264,55
– od jednostek powiązanych264,9089 264,55
HKoszty finansowe-863 356,13-1 723 003,87
Różnice kursowe-851 034,91-1 708 060,47
IOdsetki, w tym:-2 045,87-1 701,00
IVInne-10 275,35-13 242,40
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 043 871,752 182 437,51
JPodatek dochodowy-0,27-441 383,58
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 043 871,481 741 053,93
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)9 926 530,948 185 477,01
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach9 926 530,948 185 477,01
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 185 477,016 801 433,68
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 185 477,016 801 433,68
a) zwiększenie (z tytułu)1 741 053,931 384 043,33
Przeniesienie zysku za rok poprzedni1 741 053,931 384 043,33
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu9 926 530,948 185 477,01
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu9 926 530,948 185 477,01
6Wynik netto2 043 871,481 741 053,93
Azysk netto2 043 871,481 741 053,93
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)11 970 402,429 926 530,94
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)11 970 402,429 926 530,94
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 733 367,341 805 565,18
IZysk (strata) netto2 043 871,481 741 053,93
IIKorekty razem689 495,8664 511,25
1Amortyzacja3 151 090,322 211 025,15
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-872,8275 877,77
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)7 447,27-93 174,84
5Zmiana stanu rezerw44 571,9737 739,89
7Zmiana stanu należności-5 323 872,921 183 676,74
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 887 601,09-3 547 922,67
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych923 530,95197 289,21
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 733 367,341 805 565,18
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-2 637 641,02-1 707 813,18
IWpływy26 349,602 262 456,73
3Z aktywów finansowych, w tym:26 349,602 262 456,73
b) w pozostałych jednostkach26 349,602 262 456,73
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2 166 187,04
– odsetki26 349,6096 269,69
IIWydatki-2 663 990,62-3 970 269,91
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-2 663 990,62-3 970 269,91
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 637 641,02-1 707 813,18
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)95 726,3297 752,00
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:95 726,3297 752,00
Przepływy pieniężne netto95 726,3297 752,00
FŚrodki pieniężne na początek okresu198 061,59100 309,59
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:293 787,91198 061,59
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 043 871,75
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-488 245,15
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:1 809,13
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 109 526,43
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-3 275 695,89
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-608 733,72
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

W załączeniu dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2018.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki