Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "OSADKOWSKI" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-23
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyOsadkowski SA
Siedziba
Województwodolnośląskie
Powiatoleśnicki
GminaBierutów
MiejscowośćBierutów
Adres
Kod krajuPL
Województwodolnośląskie
Powiatoleśnicki
GminaBierutów
UlicaKolejowa
Nr domu6
MiejscowośćBierutów
Kod pocztowy56-420
PocztaBierutów
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4675Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000241071

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady polityki rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, w tym udziały i akcje zostały wycenione według cen nabycia.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisywane były jednorazowo w następnym miesiącu po wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
Aktywa obrotowe
Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady wybór oraz „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności tworzy się pod datą skierowania wniosku egzekucyjnego do komornika w kwocie należności wskazanej w wezwaniu.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg średniego kursu NBP.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w kwocie kapitału pozostałego do spłaty na dzień bilansowy.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych,
Różnice kursowe w rachunku zysków i strat prezentowane są per saldo.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w cenach nabycia (zakupu), oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Ustawy o rachunkowości;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. Zgodnie z zapisami w polityce rachunkowości jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe62 083 401,8959 243 153,29
IWartości niematerialne i prawne533 455,98289 752,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych30 440,006 700,00
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne472 230,38283 052,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne30 785,60
IIRzeczowe aktywa trwałe42 997 018,8255 235 329,29
1Środki trwałe35 319 646,4649 359 949,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)8 850 302,488 183 751,19
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej20 193 842,2931 114 640,15
c) urządzenia techniczne i maszyny2 854 279,094 338 400,66
d) środki transportu3 126 172,364 878 542,62
e) inne środki trwałe295 050,24844 614,94
2Środki trwałe w budowie7 624 872,365 875 379,73
3Zaliczki na środki trwałe w budowie52 500,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe12 441 612,09
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe12 441 612,09
a) w jednostkach powiązanych12 441 612,09
– udziały lub akcje10 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki550 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe11 881 612,09
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 111 315,003 718 072,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego6 111 315,003 718 072,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe294 723 776,59294 264 228,39
IZapasy141 139 033,96165 527 911,55
1Materiały83 730,28205 671,58
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary136 558 751,35162 874 155,34
5Zaliczki na dostawy i usługi4 496 552,332 448 084,63
IINależności krótkoterminowe148 571 546,19121 612 077,33
1Należności od jednostek powiązanych116 861,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:116 861,52
– do 12 miesięcy116 861,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek148 454 684,67121 612 077,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:127 573 194,09109 202 436,96
– do 12 miesięcy127 573 194,09109 202 436,96
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 794 758,146 281 912,44
c) inne13 684 875,045 127 163,86
d) dochodzone na drodze sądowej2 401 857,401 000 564,07
IIIInwestycje krótkoterminowe4 328 279,346 378 022,79
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 328 279,346 378 022,79
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach3 603 796,884 547 421,93
– udziały lub akcje63 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 603 796,884 484 421,93
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne724 482,461 830 600,86
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach724 482,461 830 600,86
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe684 917,10746 216,72
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem356 807 178,48353 507 381,68
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny116 594 753,01116 947 394,49
IKapitał (fundusz) podstawowy33 500 000,0033 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:82 069 304,2279 712 768,36
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-556 375,00
VIZysk (strata) netto1 581 823,793 734 626,13
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania240 212 425,47236 559 987,19
IRezerwy na zobowiązania5 214 467,021 620 561,56
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 144 068,001 205 939,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne514 024,02414 622,56
– długoterminowa514 024,02414 622,56
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy556 375,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe556 375,00
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe234 293 120,42234 688 310,24
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych38 689,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:38 689,48
– do 12 miesięcy38 689,48
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek234 072 148,54234 473 596,86
a) kredyty i pożyczki123 231 847,47113 371 651,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:98 515 980,30109 665 417,11
– do 12 miesięcy98 515 980,30109 665 417,11
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 209 006,144 124 926,74
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 659 871,873 515 170,70
h) z tytułu wynagrodzeń3 362 940,593 726 567,95
i) inne92 502,1769 862,66
4Fundusze specjalne182 282,40214 713,38
IVRozliczenia międzyokresowe704 838,03251 115,39
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe704 838,03251 115,39
– długoterminowe
– krótkoterminowe704 838,03251 115,39
Pasywa razem356 807 178,48353 507 381,68
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 234 223 389,321 203 409 181,05
– od jednostek powiązanych152 344,35
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów10 721 980,7510 250 112,18
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 223 501 408,571 193 159 068,87
BKoszty działalności operacyjnej1 228 422 317,021 199 367 899,24
IAmortyzacja6 631 844,928 444 785,75
IIZużycie materiałów i energii7 362 487,087 379 196,96
IIIUsługi obce42 000 271,8845 266 733,90
IVPodatki i opłaty, w tym:2 617 231,782 817 832,51
– podatek akcyzowy2 623,002 495,00
VWynagrodzenia36 280 066,4834 869 304,38
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:8 361 294,338 255 718,76
– emerytalne3 252 286,083 140 846,13
VIIPozostałe koszty rodzajowe5 415 310,926 299 846,53
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów1 119 753 809,631 086 034 480,45
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 801 072,304 041 281,81
DPozostałe przychody operacyjne6 163 742,676 158 838,06
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 793 775,242 023 728,83
IIDotacje11 848,49531,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne4 358 118,944 134 578,23
EPozostałe koszty operacyjne7 853 235,076 170 527,92
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 991 300,234 270 644,06
IIIInne koszty operacyjne1 861 934,841 899 883,86
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 111 579,904 029 591,95
GPrzychody finansowe1 556 468,593 144 836,41
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 556 468,592 125 465,99
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:199 816,19
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne819 554,23
HKoszty finansowe3 541 338,703 066 544,23
IOdsetki, w tym:2 960 707,942 640 418,19
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne580 630,76426 126,04
IZysk (strata) brutto (F+G–H)2 126 709,794 107 884,13
JPodatek dochodowy544 886,00373 258,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 581 823,793 734 626,13
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)116 947 394,49113 212 768,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów-556 375,00
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach116 391 019,49113 212 768,36
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu33 500 000,0033 500 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu33 500 000,0033 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu79 712 768,3679 600 939,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 356 535,86111 828,90
a) zwiększenie (z tytułu)2 634 626,13111 828,90
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 634 626,13111 828,90
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)278 090,27
– pokrycia straty
- przejęcie spółki - wyłączenie udziałów13 000,00
- przejęcie spółki - ujemny kapitał265 090,27
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu82 069 304,2279 712 768,36
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)3 734 626,13111 828,90
– podziału zysku z lat ubiegłych3 734 626,13111 828,90
b) zmniejszenie (z tytułu)3 734 626,13111 828,90
- podział zysku z lat ubiegłych (na kapitał zapasowy)2 634 626,13111 828,90
- dywidenda1 100 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów556 375,00
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach556 375,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu556 375,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-556 375,00
6Wynik netto1 581 823,793 734 626,13
Azysk netto1 581 823,793 734 626,13
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)116 594 753,01116 947 394,49
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)115 594 753,01115 847 394,49
-proponowany podział wyniku netto - wypłata dywidendy1 000 000,001 100 000,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-2 430 642,0722 832 588,59
IZysk (strata) netto1 581 823,793 734 626,13
IIKorekty razem-4 012 465,8619 097 962,46
1Amortyzacja6 631 844,928 444 785,75
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 960 707,942 640 418,19
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 793 775,24-2 223 545,02
5Zmiana stanu rezerw3 037 530,46-247 119,94
6Zmiana stanu zapasów24 388 877,59-19 770 802,65
7Zmiana stanu należności-26 959 468,8612 376 277,75
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-10 255 385,5917 171 354,19
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 878 220,74706 594,19
10Inne korekty-144 576,34
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-2 430 642,0722 832 588,59
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-4 474 964,16-721 193,88
IWpływy3 067 213,325 244 058,67
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 891 588,273 090 864,22
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:175 625,052 153 194,45
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach175 625,052 153 194,45
– zbycie aktywów finansowych2 153 194,45
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki175 625,05
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki7 542 177,485 965 252,55
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 982 177,485 898 252,55
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:560 000,0063 000,00
a) w jednostkach powiązanych560 000,00
b) w pozostałych jednostkach63 000,00
– nabycie aktywów finansowych63 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne4 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-4 474 964,16-721 193,88
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej5 799 487,83-20 896 652,46
IWpływy9 860 195,77
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki9 860 195,77
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 060 707,9420 896 652,46
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 100 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek18 256 234,27
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki2 960 707,942 640 418,19
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)5 799 487,83-20 896 652,46
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 106 118,401 214 742,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 106 118,401 214 742,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 830 600,86615 858,61
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:724 482,461 830 600,86
– o ograniczonej możliwości dysponowania246 772,53214 713,38
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok2 126 709,794 107 884,13
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:23 698 170,291 865 027,12
naliczone, niezapłacone odsetki239 490,41art 12 ust 4 pkt 2248 412,54
bilansowe różnice kursowe70 245,53art 15a502 913,57
VAT76 306,40art 12 ust 4 pkt 9174 090,31
rezerwy4 427 742,00art 12 ust 1 pkt 5a462 287,94
Premie i rabaty - przesunięcie w czasie18 884 385,95art 15 ust 4j468 486,68
pozostałe 8 836,08
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:240 254,85121 755,50
odsetki zapłacone236 954,85art 12 ust 4 pkt 2118 055,50
pozostałe 3 300,003 700,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:8 374 573,6411 471 090,62
amortyzacja gruntów149 319,27art 16c ust 1166 347,66
amotyzacja samochodów powyżej 20 tys. EUR62 855,57art 16 ust 1 pkt 4143 258,24
VAT 25 594,06art 16 ust 1 pkt 467,41
PFRON209 449,00art 16 ust 1 pkt 36256 535,00
reprezentacja83 631,52art 16 ust 1 pkt 28100 963,94
ubezpieczenia samochodów powyżej 20 tys. EUR24 686,78art 16 ust 1 pkt 4922 326,05
Premie i rabaty - przesunięcie w czasie403 942,33art 15 ust 4i3 376 412,58
różnice kursowe121 955,37art 15a47 559,88
odsetki13 264,05art 16 ust 1 pkt 2112 978,15
odpisy aktualizujące3 633 839,21art 16 ust 1 pkt 26a2 710 382,39
darowizny84 035,50art 16 ust 1 pkt 1468 721,50
należności umorzoneart 16 ust 1 pkt 44218 036,05
ulga na złe długi VAT18 756,26art 16 ust 1 pkt 46107 383,96
kary i odszkodowania948,50art 16 ust 1 pkt 2211 703,13
ubezpieczenia1 302 249,35art 16 ust 1 pkt 57a1 524 845,82
wynagrodzenia2 227 479,00art 16 ust 1 pkt 572 692 076,24
pozostałe 12 567,8711 552,62
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 032 782,83-5 846 209,61
odsetki zapłacone w 2018 roku26 572,03art 16 ust 1 pkt 11
wynagrodzenia 2017 wypłacone w 20182 692 076,24art 15 ust 4g2 294 729,75
składki na ubez. społeczne 2017 wypłacone 20181 524 845,82art 15 ust 4h1 408 563,11
przesunięcie podatkowe otrzymanych bonusów-3 210 711,26art 15 ust 4i-9 549 502,47
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:10 614 839,4221 229 678,82
w tym rozliczona w roku bieżącym10 614 839,40
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-13 989 414,009 067 073,00
K. Podatek dochodowy1 722 743,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja_dodatkowa_2018.pdf

-

Sprawozdania_Zarzadu_OSA_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki