Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "FONEL" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-09-01
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy FONEL S.A.
Siedziba
Województwo ŁÓDZKIE
Powiat RADOMSZCZAŃSKI
Gmina RADOMSKO
Miejscowość RADOMSKO
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła nastepujące ustalenia
składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty granicznej są zaliczane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, pozostałe środki zalicza się do ewidencji środków trwałych lub wartosci niematerialnych i prawnych oraz wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych spółka nalicza odpisy amortyzacyjne metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych stanowiacych załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiaca nastepującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, jednakowego dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych , ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak , aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były w pełni porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka opracowuje rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym . W wariancie porównawczym przychodom ze sprzedaży produktów przeciwstawia się koszty według rodzaju - ujęte w kosztach zespołu 4 - i koryguje się je o zmianę stanu produktów.
Dodatnia zmiana stanu produktów oznacza , że koszty rodzajowe w danym okresie przewyższyły koszt własny sprzedaży i tak powstałą różnicę odejmuje się oraz odwrotnie w przypadku ujemnej zmiany stanu produktów.
Wynik finansowy ze sprzedaży stanowi różnicę pomiędzy wielkością przychodów ze sprzedaży a kosztami osiągniecia tych przychodów.
Wynik finansowy z działalnosci operacyjnej to wynik ze sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i koszty operacyjne , które nie wynikały z podstawowej działalnosci spółki.
Wynik finansowy z działalnosci gospodarczej brutto uwzględnia skutki operacji finansowych wykazane w przychodach, aktualizacji wartości inwestycji, kosztach finansowych.
Wynik finansowy netto stanowi wynik finansowy brutto i odliczone od niego zobowiazania z tytułu podatku dochodowego, który stanowi koszt działalności gospodarczej. Wynik finansowy netto jest wykazany w pasywach bilansu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe w spółce sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendażowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesiecy kalendażowych.
Sprawozdanie obejmuje informację wstepną , Bilans za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 sporządzony na dzień 31.12.2018r., rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 do 31.12.2018 sporządzony na dzień 31.12. 2018r.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 377 385,58 388 748,74
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 370 985,58 382 348,74
1 Środki trwałe 268 534,71 279 897,87
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 181 211,26 185 670,58
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 83 230,41 88 599,21
c) urządzenia techniczne i maszyny 4 093,04 5 628,08
2 Środki trwałe w budowie 102 450,87 102 450,87
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 6 400,00 6 400,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 6 400,00 6 400,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach 6 400,00 6 400,00
– udziały lub akcje 6 400,00 6 400,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 9 518,73 15 174,01
I Zapasy
II Należności krótkoterminowe 7 217,06
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 7 217,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 217,06
– do 12 miesięcy 7 217,06
III Inwestycje krótkoterminowe 2 301,67 15 174,01
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 301,67 15 174,01
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 301,67 15 174,01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 301,67 15 174,01
Aktywa razem 386 904,31 403 922,75
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 93 159,17 100 000,00
I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -8 688,13
VI Zysk (strata) netto -6 840,83 8 688,13
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 293 745,14 303 922,75
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe 293 745,14 303 922,75
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 293 745,14 303 922,75
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 881,43
– do 12 miesięcy 881,43
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 293 745,14 303 041,32
IV Rozliczenia międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem 386 904,31 403 922,75
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 12 710,00 124 981,68
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 710,00 124 981,68
B Koszty działalności operacyjnej 19 550,83 99 633,55
I Amortyzacja 11 363,16 22 846,92
II Zużycie materiałów i energii 4 567,96 18 257,46
III Usługi obce 1 601,88 4 869,63
IV Podatki i opłaty, w tym: 106,00 106,00
V Wynagrodzenia 39 733,33
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7 781,04
VII Pozostałe koszty rodzajowe 1 911,83 6 039,17
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6 840,83 25 348,13
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -6 840,83 25 348,13
H Koszty finansowe 1 228,41
IV Inne 1 228,41
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -6 840,83 24 119,72
J Podatek dochodowy 3 286,00
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -6 840,83 20 833,72

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki