Szczegóły spółki

Nazwa "FONEL" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7721276084
REGON 590464366
KRS 0000237505
Adres ul. Ignacego Krasickiego 63 lok. 71, 97-500 Radomsko
Telefon 447 381 151
Faks 447 381 151
E-mail fonel@fonel.pilicka.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4321Z — wykonywanie instalacji elektrycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.76
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.04 3.15
Płynność bieżąca (CR) 0.05 0.03
Płynność szybka (QR) 0.05 0.03
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.04 3.15
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 16.67% -53.82%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 20.83% -7.34%
Rentowność aktywów (ROA) 5.16% -1.77%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-10-19 204/2018 58 45819
Poz. 45819. „FONEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomsku.
KRS 0000237505. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2005 r.,
sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 25859/18/416.
[BMSiG-45651/2018]

            OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że
zarządzeniem z dnia 4 października 2018 r. zostało wszczęte
z urzędu na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym postępowanie o rozwiązanie „FONEL” SPÓŁKI
AKCYJNEJ z siedzibą w Radomsku, REGON: 590464366,
NIP:---, KRS 0000237505, bez przeprowadzania postępowa-
nia likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego, i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśle-
niu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających
przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogło-
szenia.

W przypadku stwierdzenia, że „FONEL” SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Radomsku, REGON: 590464366, NIP: ---,
KRS 0000237505, nie posiada zbywalnego majątku i faktycz-
nie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec
o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępo-
wania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Poz. 45819. „FONEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Radomsku.
KRS 0000237505. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2005 r.,
sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 25859/18/416.
[BMSiG-45651/2018]

            OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że
zarządzeniem z dnia 4 października 2018 r. zostało wszczęte
z urzędu na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym postępowanie o rozwiązanie „FONEL” SPÓŁKI
AKCYJNEJ z siedzibą w Radomsku, REGON: 590464366,
NIP:---, KRS 0000237505, bez przeprowadzania postępowa-
nia likwidacyjnego i o wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego, i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez prze-
prowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśle-
niu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających
przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogło-
szenia.

W przypadku stwierdzenia, że „FONEL” SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Radomsku, REGON: 590464366, NIP: ---,
KRS 0000237505, nie posiada zbywalnego majątku i faktycz-
nie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec
o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępo-
wania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki