Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMartifer Renewables S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
PowiatKraków
GminaKraków
Ulicaul.Kurniki
Nr domu4
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy31-156
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
3511Z - wytwarzanie energii elektrycznej
3514Z - handel energią elektryczną
4110Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000236614

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.2342 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego.
W roku bieżącym Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzane metodą liniową w okresie:
Koszty zakończonych prac rozwojowych 50%
Wartość firmy 30%
Inne wartości niematerialne i prawne 20%
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia i koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany tytuł przyjęto do używania.
b) Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umarza metodą liniową według następujących stawek procentowych:
prawo wieczystego użytkowania gruntu 2,5%
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,5% - 4,5%
urządzenia techniczne i maszyny 20%-30%
środki transportu 20%
inne środki trwałe 14%-20%
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej w okresie przewidywanego użytkowania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
W przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, iż dany składnik środków trwałych nie przyniesie w przyszłości oczekiwanych korzyści ekonomicznych dokonywany jest odpis z tytułu trwałej utraty wartości - doprowadzający wartość bilansową środka trwałego do jego ceny sprzedaży netto.
Środki trwałe o cenie niższej niż 3.500,00 są ujmowane w ewidencji środków trwałych. W miesiącu przyjęcia do użytkowania następuje jednorazowe odpisanie ich w koszty amortyzacji.
Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych przez Ministra Finansów.
c) Środki trwałe w budowie
Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, które powstaną w wyniku zakończenia inwestycji, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
d) Inwestycje
Inwestycje długoterminowe wycenia się następująco:
Inwestycje dotyczą aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywów finansowych oraz tych nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. Na dzień bilansowy udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. W przypadku, gdy kurs z dnia bilansowego jest różny niż kurs z dnia nabycia, papiery wartościowe w walutach obcych muszą na dzień bilansowy zostać przeliczone średnim kursem ustalonym dla danej waluty przez prezesa NBP na ten dzień.
Długoterminowe aktywa finansowe
Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości.
Inwestycje krótkoterminowe wyce
nia się według:
ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa.
Skutki obniżenia wartości w/w inwestycji zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.
e) Zapasy
Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco:
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów ich wytworzenia
nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto.
Jako półprodukty i produkty w toku Spółka ujmuje poniesione nakłady na farmy wiatrowe, które będą odsprzedawane po zakończeniu budowy.
f) Należności
Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Dokonanie odpisu aktualizacyjnego odbywa się przez zaliczenie odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis aktualizacyjny dotyczy.
Należności wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.
g) Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb przepływów środków pieniężnych.
h) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
i) Kapitał własny
Kapitały zakładowy wykazywany jest w wysokości określnej w umowie Spółki wpisanej w rejestrze sądowym.
j) Rezerwy
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszły
ch świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
k) Zobowiązania
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
l) Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny. Wskazane bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są jako zobowiązania handlowe.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu . Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
ł) Rozliczenia miedzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
• równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
• środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
• wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
• ujemną wartość firmy.
m) Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego
Zgodnie z art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości, jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Uznawanie przychodu
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia na dzień ich początkowego ujęcia wykazywane są jako przychód ze sprzedaży energii. W momencie sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia ujmuje się jak każdą sprzedaż towarów. W przypadku, gdy realizowane ze sprzedaży praw przychody są istotne, wyjazuje się je w wyodrębnionej pozycji, w ramach przychodów ze sprzedaży towarów.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
Zgodnie z art. 37 ust. 10 Ustawy o Rachunkowości, jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem numer 1 do Ustawy o rachunkowości. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja o kontynuacji działalności

Założenie kontynuacji działalności, pomimo wykazanej w bilansie na dzień 31.12.2018 ujemnej wartości kapitałów własnych, zostało oparte na otrzymanym zapewnieniu jedynego akcjonariusza Spółki o zamiarze udzielania Spółce dalszego finansowego wsparcia w zakresie umożliwiającym prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej w niezmienionym istotnie zakresie.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 323 060,28508 826,63
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe180 298,72243 037,71
1Środki trwałe180 298,72160 338,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej86 046,55
c) urządzenia techniczne i maszyny39 749,1144 351,67
d) środki transportu52 294,86113 266,51
e) inne środki trwałe2 208,202 720,53
2Środki trwałe w budowie67 700,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie14 999,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 142 761,56265 788,92
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 142 761,56265 788,92
a) w jednostkach powiązanych1 142 761,56265 788,92
– udziały lub akcje32 850,0016 470,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 109 911,56249 318,92
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe3 772 212,7810 125 728,77
IZapasy1 006 078,04897 527,68
1Materiały12 000,0012 000,00
2Półprodukty i produkty w toku970 663,41862 113,05
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi23 414,6323 414,63
IINależności krótkoterminowe2 213 684,573 334 665,22
1Należności od jednostek powiązanych1 917 142,723 074 009,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 917 142,723 074 009,03
– do 12 miesięcy1 917 142,723 074 009,03
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek296 541,85260 656,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:189 485,97189 086,79
– do 12 miesięcy189 485,97189 086,79
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 907,412 650,46
c) inne101 148,4768 918,94
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe479 021,925 763 236,11
1Krótkoterminowe aktywa finansowe479 021,925 763 236,11
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne479 021,925 763 236,11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach444 400,765 728 772,97
– inne środki pieniężne34 621,1634 463,14
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe73 428,25130 299,76
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 095 273,0610 634 555,40
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-719 704,07491 880,14
IKapitał (fundusz) podstawowy10 680 000,0010 680 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-10 188 119,86-5 630 878,07
VIZysk (strata) netto-1 211 584,21-4 557 241,79
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 814 977,1310 142 675,26
IRezerwy na zobowiązania107 586,52107 846,08
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne95 086,5297 046,08
– długoterminowa
– krótkoterminowa95 086,5297 046,08
3Pozostałe rezerwy12 500,0010 800,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe12 500,0010 800,00
IIZobowiązania długoterminowe4 665 715,668 486 900,47
1Wobec jednostek powiązanych4 665 715,668 486 900,47
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 032 093,371 539 508,71
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych359 136,32699 866,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:359 136,32699 866,90
– do 12 miesięcy359 136,32699 866,90
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek672 957,05839 641,81
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:181 561,8527 534,13
– do 12 miesięcy181 561,8527 534,13
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 000,008 400,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych377 166,62693 392,53
h) z tytułu wynagrodzeń75 690,37107 696,32
i) inne37 538,212 618,83
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe9 581,588 420,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe9 581,588 420,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 581,588 420,00
Pasywa razem5 095 273,0610 634 555,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 942 080,983 844 198,78
– od jednostek powiązanych2 128 098,623 163 806,20
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 624 388,913 435 363,85
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)317 692,07405 721,33
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 113,60
BKoszty działalności operacyjnej3 817 698,994 472 162,36
IAmortyzacja90 709,9189 811,26
IIZużycie materiałów i energii163 424,26155 654,94
IIIUsługi obce1 098 796,131 247 247,45
IVPodatki i opłaty, w tym:41 150,0441 264,56
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 605 172,561 690 841,75
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:240 247,91242 712,17
– emerytalne107 496,66101 262,38
VIIPozostałe koszty rodzajowe578 198,181 001 516,63
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów3 113,60
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-875 618,01-627 963,58
DPozostałe przychody operacyjne110 115,15132 961,63
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 382,1110 612,84
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne98 733,04122 348,79
EPozostałe koszty operacyjne321 317,783 879 051,88
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych209 141,723 740 726,54
IIIInne koszty operacyjne112 176,06138 325,34
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 086 820,64-4 374 053,83
GPrzychody finansowe85 148,2089 522,76
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:85 148,2087 635,56
– od jednostek powiązanych84 165,7866 136,79
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 887,20
HKoszty finansowe209 911,77272 710,72
IOdsetki, w tym:187 127,22272 710,72
– dla jednostek powiązanych187 071,80269 756,10
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne22 784,55
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 211 584,21-4 557 241,79
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 211 584,21-4 557 241,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)491 880,145 049 121,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach491 880,145 049 121,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu10 680 000,0010 680 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu10 680 000,0010 680 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-5 630 878,07-4 366 574,34
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu5 630 878,074 366 574,34
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach5 630 878,074 366 574,34
a) zwiększenie (z tytułu)4 557 241,791 264 303,73
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia4 557 241,791 264 303,73
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu10 188 119,865 630 878,07
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-10 188 119,86-5 630 878,07
6Wynik netto-1 211 584,21-4 557 241,79
Azysk netto
Bstrata netto-1 211 584,21-4 557 241,79
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-719 704,07491 880,14
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-719 704,07491 880,14
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-425 740,69-697 217,22
IZysk (strata) netto-1 211 584,21-4 557 241,79
IIKorekty razem785 843,523 860 024,57
1Amortyzacja90 709,9390 451,50
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-1 887,20
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)101 979,02185 075,16
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej11 382,11-10 612,84
5Zmiana stanu rezerw-259,568 350,62
6Zmiana stanu zapasów-317 692,08-352 814,50
7Zmiana stanu należności1 113 437,77-377 402,52
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-481 693,12569 505,64
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych58 833,406 744,72
10Inne korekty209 146,053 742 613,99
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-425 740,69-697 217,22
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-896 686,09-253 573,22
IWpływy11 382,1136 890,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 382,1136 890,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki908 068,20290 463,22
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych31 095,5645 463,22
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:876 972,64245 000,00
a) w jednostkach powiązanych876 972,64245 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-896 686,09-253 573,22
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 961 787,41-2 715 812,41
IWpływy62 904,6281 120,78
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe62 904,6281 120,78
IIWydatki4 024 692,032 796 933,19
1Nabycie udziałów (akcji) własnych16 380,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 008 256,612 712 506,36
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego83 668,07
8Odsetki55,42758,76
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 961 787,41-2 715 812,41
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-5 284 214,19-3 666 602,85
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-5 284 214,19-3 666 602,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych22 784,55-1 887,20
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 763 236,119 429 838,96
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:479 021,925 763 236,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 211 584,21
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:429 854,58
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1,00
pozostałe 1,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 013 153,641,00
pozostałe 1,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:19 870,24
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-648 155,39
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe Informacje i Objaśnienia (noty od 1 do 67)

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki