Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAquanet S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznański
GminaPoznań
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatPoznański
GminaPoznań
UlicaDolna Wilda
Nr domu-
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy61-492
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000234819

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”). Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pienię/p>

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7B.1 Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
 koszty zakończonych prac rozwojowych - 3 lata,
 patenty, licencje, znaki firmowe – 5 lat,
 oprogramowanie komputerowe – 5 lat,
 inne wartości niematerialne i prawne – 5 lat.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem okresowego przeglądu. Jego celem jest weryfikacja czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne. Dla wartości niematerialnych i prawnych przeznaczonych do likwidacji w ciągu najbliższych trzech lat (identyfikowanych podczas tego procesu) rozkład nieumorzonej wartości netto ustalany jest na okres jaki pozostał do momentu przewidywanej likwidacji wartości niematerialnej i prawnej.

7B.2 Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od podmiotu trzeciego. Prawo wieczystego użytkowania uzyskane nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej, dla którego Spółka nie jest w stanie określić wartości godziwej, znajduje się w ewidencji pozabilansowej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne itp. wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli jednak możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, wtedy koszty te zwiększają wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:.
 prawo wieczystego użytkowania gruntów – 25 lat,
 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 do 50 lat,
 urządzenia techniczne i maszyny - 3 do 14 lat,
 środki transportu - 5 do 7 lat,
 inne środki trwałe - 4 do 5 lat.
Środki trwałe, których wartość wynosi od 1.000 zł do 10.000 zł (za wyjątkiem środków trwałych
z grupy 0, 1, 2) oraz urządzenia z grup 4-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych od wartości powyżej 500 zł,
a także urządzenia teleinformatyczne i zespoły komputerowe niezależnie od wartości minimalnej zaliczane są w Spółce do środków trwałych niskocennych.

Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem okresowego przeglądu. Jego celem jest weryfikacja czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dany środek trwały. Dla środków trwałych przeznaczone do likwidacji w ciągu najbliższych trzech lat (identyfikowanych podczas tego procesu) rozkład nieumorzonej wartości netto ustalany jest na okres jaki pozostał do momentu przewidywanej likwidacji środka trwałego.

7B.3 Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.

7B.4 Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)

Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

7B.5 Aktywa finansowe

Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny) nabycia stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
I. aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
II. pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty,
III. aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski / straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat,
IV. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski / straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się w następujący sposób:
I. w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą; kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepł
II. w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych; stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
III. w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

7B.6 Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Spółka jest również stroną umów użyczenia, na podstawie których używa określone środki trwałe. Zgodnie z umowami Spółka ma prawo do odpisów amortyzacyjnych od wartości użyczonych środków trwałych. Spółka jest zobowiązana do ponoszenia wszelkich kosztów używania tych aktywów oraz sprawowania należytej opieki nad tymi aktywami. Ponieważ charakter umów użyczenia jest zbliżony do umów leasingu finansowego, użyczone aktywa w sprawozdaniu finansowym zaprezentowane zostały z równoczesnym ujęciem zobowiązań odpowiadającym ich wartości. Ponieważ aktywa trwałe będą używane przez długi okres, zobowiązania wynikające z użyczenia zostały zaprezentowane jako zobowiązania długoterminowe.

7B.7 Zapasy

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto. Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą średniej ważonej.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.

7B.8 Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

7B.9 Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni
Średni kurs NBP dla euro 4,3000 4,1709

7B.10 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące.

7B.11 Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

7B.12 Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje własne”. Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.

7B.13 Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz, gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu powyższych programów odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu w/w świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Spółka dokonuje powyższej wyceny co roku.

7B.14 Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.

7B.15 Koszty finansowania zewnętrznego

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.

7B.16 Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji niestanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać w/w różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
7B.17 Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

7B.18 Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

7B.18.1 Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług.

7B.18.2 Odsetki

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

7B.18.3 Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

7B.18.4 Dotacje i subwencje

Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować. Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.

7B.19 Majątek socjalny oraz zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwocie uzgodnionej ze związkami zawodowymi. Saldo bilansowe funduszu to zakumulowane przychody funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z funduszu. Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo funduszu i aktywa funduszu.


C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

metodą porównawczą

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdania w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez urząd ministra finansów

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe2 524 288 860,712 500 046 184,72
IWartości niematerialne i prawne17 077 887,9218 776 505,68
1Koszty zakończonych prac rozwojowych17 333,3325 333,33
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne17 060 554,5918 751 172,35
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe2 478 099 692,342 452 616 498,63
1Środki trwałe2 303 950 229,192 341 041 368,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)36 759 897,3236 802 027,73
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 025 433 225,292 038 773 976,46
c) urządzenia techniczne i maszyny216 451 465,43239 440 238,04
d) środki transportu23 169 532,0523 571 688,16
e) inne środki trwałe2 136 109,102 453 437,92
2Środki trwałe w budowie174 055 798,99111 575 130,32
3Zaliczki na środki trwałe w budowie93 664,16
IIINależności długoterminowe639 041,67710 930,15
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek639 041,67710 930,15
IVInwestycje długoterminowe13 784 644,3614 285 561,63
1Nieruchomości4 605 181,305 106 098,57
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe9 179 463,069 179 463,06
a) w jednostkach powiązanych9 179 463,069 179 463,06
– udziały lub akcje9 179 463,069 179 463,06
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 687 594,4213 656 688,63
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 682 707,0013 650 935,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 887,425 753,63
BAktywa obrotowe404 531 821,15377 949 634,22
IZapasy1 871 919,021 740 872,13
1Materiały1 796 136,691 728 016,00
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi75 782,3312 856,13
IINależności krótkoterminowe73 183 074,5270 658 207,11
1Należności od jednostek powiązanych106 775,28214 916,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:106 775,28214 916,41
– do 12 miesięcy106 775,28214 916,41
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek73 076 299,2470 443 290,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:46 745 814,4253 948 017,30
– do 12 miesięcy46 745 814,4253 948 017,30
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych24 807 467,0314 950 139,95
c) inne1 523 017,791 545 133,45
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe326 614 789,05300 343 912,66
1Krótkoterminowe aktywa finansowe326 614 789,05300 343 912,66
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach50 000 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe50 000 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne276 614 789,05300 343 912,66
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach35 341 615,2416 390 229,67
– inne środki pieniężne241 273 173,81283 953 682,99
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 862 038,565 206 642,32
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 928 820 681,862 877 995 818,94
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 619 571 414,081 576 280 989,59
IKapitał (fundusz) podstawowy1 121 290 222,001 121 290 222,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:454 990 767,59394 052 247,69
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto43 290 424,4960 938 519,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 309 249 267,781 301 714 829,35
IRezerwy na zobowiązania99 288 787,4088 955 903,49
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego51 360 071,0040 501 815,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne37 856 189,0035 703 482,59
– długoterminowa34 789 201,3932 470 532,04
– krótkoterminowa3 066 987,613 232 950,55
3Pozostałe rezerwy10 072 527,4012 750 605,90
– długoterminowe
– krótkoterminowe10 072 527,4012 750 605,90
IIZobowiązania długoterminowe614 167 434,85663 026 726,46
1Wobec jednostek powiązanych14 735,26547,50
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek614 152 699,59663 026 178,96
a) kredyty i pożyczki610 223 061,00659 675 895,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 324 991,411 288 590,10
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 604 647,182 061 693,86
IIIZobowiązania krótkoterminowe168 913 066,37156 421 088,40
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych32 411 992,7316 685 164,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:15 803 356,646 543 841,41
– do 12 miesięcy15 803 356,646 543 841,41
– powyżej 12 miesięcy
b) inne16 608 636,0910 141 322,70
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek130 529 859,77134 258 870,37
a) kredyty i pożyczki62 542 470,8461 008 225,70
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 002 131,39511 820,56
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:21 760 956,6526 352 136,68
– do 12 miesięcy21 760 956,6526 352 136,68
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 486 025,452 082 897,29
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych9 559 263,909 449 669,56
h) z tytułu wynagrodzeń4 967 466,275 029 720,26
i) inne29 211 545,2729 824 400,32
4Fundusze specjalne5 971 213,875 477 053,92
IVRozliczenia międzyokresowe426 879 979,16393 311 111,00
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe426 879 979,16393 311 111,00
– długoterminowe408 490 221,94375 213 763,30
– krótkoterminowe18 389 757,2218 097 347,70
Pasywa razem2 928 820 681,862 877 995 818,94
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:483 835 778,48471 556 621,71
– od jednostek powiązanych1 156 943,34888 920,44
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów483 665 171,53471 479 355,88
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów170 606,9577 265,83
BKoszty działalności operacyjnej448 549 481,34413 089 390,60
IAmortyzacja134 900 470,76136 233 070,00
IIZużycie materiałów i energii35 785 334,1534 255 495,63
IIIUsługi obce115 003 781,2790 694 894,79
IVPodatki i opłaty, w tym:79 347 308,0875 829 870,45
– podatek akcyzowy1 484 164,881 451 326,91
VWynagrodzenia62 627 498,7358 005 916,19
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:16 361 621,4414 937 247,50
– emerytalne5 530 260,904 931 881,09
VIIPozostałe koszty rodzajowe4 505 036,043 055 367,94
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów18 430,8777 528,10
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)35 286 297,1458 467 231,11
DPozostałe przychody operacyjne30 264 334,9830 117 841,47
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych263 785,16192 354,29
IIDotacje18 349 136,3818 627 498,22
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 341 605,621 179 765,65
IVInne przychody operacyjne10 309 807,8210 118 223,31
EPozostałe koszty operacyjne7 733 211,769 825 086,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 201 199,832 570 533,41
IIIInne koszty operacyjne5 532 011,937 254 552,71
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)57 817 420,3678 759 986,46
GPrzychody finansowe7 813 321,738 534 961,58
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:1 870 722,122 458 324,65
AOd jednostek powiązanych, w tym:1 870 722,122 458 324,65
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:5 942 599,616 076 636,93
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe12 120 202,6012 461 313,14
IOdsetki, w tym:11 469 404,9311 736 340,25
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne650 797,67724 972,89
IZysk (strata) brutto (F+G–H)53 510 539,4974 833 634,90
JPodatek dochodowy10 220 115,0013 895 115,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)43 290 424,4960 938 519,90
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 576 280 989,591 508 021 469,69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 576 280 989,591 508 021 469,69
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 121 290 222,001 113 969 222,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego7 321 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)7 321 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)7 321 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 121 290 222,001 121 290 222,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu394 052 247,69300 124 969,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego60 938 519,9093 927 277,92
a) zwiększenie (z tytułu)60 938 519,9093 927 277,92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)60 938 519,9093 927 277,92
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu454 990 767,59394 052 247,69
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu60 938 519,9093 927 277,92
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu60 938 519,9093 927 277,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach60 938 519,9093 927 277,92
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)60 938 519,9093 927 277,92
- podział zysku - przeniesienie na inne pozycje kapitałów60 938 515,9093 927 277,92
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto43 290 424,4960 938 519,90
Azysk netto43 290 424,4960 938 519,90
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 619 571 414,081 576 280 989,59
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 619 571 414,081 576 280 989,59
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto43 290 424,4960 938 519,90
IIKorekty razem136 224 833,48148 619 747,57
1Amortyzacja134 900 470,76136 233 070,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 945 227,813 497 659,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej773 562,13484 137,20
5Zmiana stanu rezerw10 332 883,918 603 722,22
6Zmiana stanu zapasów-131 046,89-31 006,60
7Zmiana stanu należności-2 452 978,93-5 471 924,12
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 871 668,4123 149 093,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-17 014 953,72-17 845 004,22
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)179 515 257,97209 558 267,47
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy7 854 164,208 557 237,80
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych341 852,73199 014,14
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:7 512 311,478 358 223,66
a) w jednostkach powiązanych1 870 722,122 483 824,65
b) w pozostałych jednostkach5 641 589,355 874 399,01
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki5 641 589,355 874 399,01
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki202 081 230,6786 585 667,04
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych152 081 230,6786 585 667,04
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:50 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach50 000 000,00
– nabycie aktywów finansowych50 000 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-194 227 066,47-78 028 429,24
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy56 103 891,192 793 641,85
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe56 103 891,192 793 641,85
IIWydatki65 121 206,3095 909 022,93
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek48 532 163,4783 363 764,70
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego925 132,21689 375,04
8Odsetki10 809 020,4011 133 440,54
9Inne wydatki finansowe4 854 890,22722 442,65
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-9 017 315,11-93 115 381,08
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-23 729 123,6138 414 457,15
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-23 729 123,6138 414 457,15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu300 343 912,66261 929 455,51
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:276 614 789,05300 343 912,66
– o ograniczonej możliwości dysponowania29 511 029,5912 063 180,20
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok53 510 539,4974 833 634,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:21 741 623,3421 741 623,3424 251 008,10
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:10 783 435,2510 783 435,2510 845 998,87
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:11 469 499,7911 469 499,7910 545 806,83
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 588 181,2719 588 181,2720 281 366,42
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-42 618 978,32-42 618 978,32-30 236 008,94
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:7 072 458,577 072 458,5711 614 898,80
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-279 982,14-279 982,14-601 411,95
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 071 742,9328 111 481,49
K. Podatek dochodowy393 631,005 341 181,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Zg z załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki