Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwolubelskie
Powiatm.Lublin
Gminam.Lublin
MiejscowośćLublin
Adres
Kod krajuPL
Województwolubelskie
Powiatm.Lublin
Gminam.Lublin
UlicaDobrzańskiego
Nr domu3
MiejscowośćLublin
Kod pocztowy20-262
PocztaLublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000228715

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady prowadzenia księgowości są zgodne z ustawą o rachunkowosci (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.) Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm).
W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Rok obrachunkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości.
Koszty zakupu materiałów zalicza się w ciężar kosztów w momencie ich zakupu.
Należności wyceniane są w kwotach nominalnych, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli, po uwzględnieniu odpisów aktualizacyjnych.
Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagających zapłaty.
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art.9 i art.11 ust.1 ustawy o rachunkowości.
Księgi rachunkowe otwierane są na początek roku obrachunkowego, a zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
W skład roku obrotowego wchodzą śródroczne okresy sprawozdawcze, którymi są kolejne miesiące kalendarzowe.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby LPNT S.A. lub do oddania w używanie na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są to w szczególności:
• nieruchomości w tym: grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle,
• maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty,
2. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 5000,00 zł spółka zalicza bezpośrednio w koszty, z wyłączeniem środków trwałych Grupy IV.
3. Składniki majątku o wartości początkowej od 5000,00 zł do 9999,99 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych składników. Od tego rodzaju składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia ich do używania.
4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
5. Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w Spółkach powstałych w wyniku realizacji projektu pod nazwą” INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym” w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-095/13-00.
6.Udziały w innych jednostkach – wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, ustalony metodą księgową w oparciu o sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek, stosując art.28.ust. 7 ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Wynik finansowy netto składa się z:
• wyniku ze sprzedaży,
• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
• wyniku z operacji finansowych,
• obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Ewidencja dla celów ustalenia dochodu do opodatkowania.
W celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont zostały wyróżnione konta analityczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z jednej strony oraz grupujące przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne niestanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe41 991 649,9848 358 632,83
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe37 542 983,0137 836 859,30
1Środki trwałe37 514 927,4537 808 803,74
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)830 716,18841 377,86
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej36 214 529,2536 758 603,54
c) urządzenia techniczne i maszyny429 664,84145 646,27
d) środki transportu
e) inne środki trwałe40 017,1863 176,07
2Środki trwałe w budowie28 055,5628 055,56
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe4 448 666,9710 521 773,53
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe4 448 666,9710 521 773,53
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 475 394,289 261 150,00
– udziały lub akcje3 475 394,289 261 150,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach973 272,691 260 623,53
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe973 272,691 260 623,53
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe2 869 604,752 865 924,05
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 011 001,40798 048,28
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 011 001,40798 048,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:195 012,83195 700,19
– do 12 miesięcy195 012,83195 700,19
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych785 679,65582 089,00
c) inne30 308,9220 259,09
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 844 785,062 048 106,33
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 844 785,062 048 106,33
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 844 785,062 048 106,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 844 785,062 048 106,33
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13 818,2919 769,44
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem44 861 254,7351 224 556,88
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny44 409 214,7250 605 566,43
IKapitał (fundusz) podstawowy53 703 000,0053 703 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:390 522,88390 522,88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 478 991,724 478 991,72
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki4 478 991,724 478 991,72
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 966 948,17-6 164 847,79
VIZysk (strata) netto-6 196 351,71-1 802 100,38
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania452 040,01618 990,45
IRezerwy na zobowiązania20 222,0044 544,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne20 222,0044 544,00
– długoterminowa12 149,0044 544,00
– krótkoterminowa8 073,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe244 567,62233 758,57
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek242 867,62229 033,41
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:156 510,09127 545,43
– do 12 miesięcy156 510,09127 545,43
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych50 465,6561 330,24
h) z tytułu wynagrodzeń7 490,63
i) inne35 891,8832 667,11
4Fundusze specjalne1 700,004 725,16
IVRozliczenia międzyokresowe187 250,39340 687,88
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe187 250,39340 687,88
– długoterminowe32 074,3265 258,32
– krótkoterminowe155 176,07275 429,56
Pasywa razem44 861 254,7351 224 556,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 643 998,804 851 169,31
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 625 627,954 982 994,98
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)18 370,85-131 825,67
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 330 604,506 664 218,50
IAmortyzacja600 270,60609 628,00
IIZużycie materiałów i energii542 625,71560 943,91
IIIUsługi obce984 168,883 140 295,85
IVPodatki i opłaty, w tym:375 371,27381 897,97
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 432 338,511 603 171,57
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:319 271,71315 029,94
– emerytalne132 918,83141 044,87
VIIPozostałe koszty rodzajowe76 557,8253 251,26
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-686 605,70-1 813 049,19
DPozostałe przychody operacyjne9 376 055,851 130 305,32
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych249 124,00
IIDotacje9 092 478,361 092 418,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne34 453,4937 887,32
EPozostałe koszty operacyjne9 284 386,891 129 982,77
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych36 810,10
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne9 284 386,891 093 172,67
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-594 936,74-1 812 726,64
GPrzychody finansowe23 394,0721 250,49
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:22 528,2121 250,49
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:865,86
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe5 624 809,0410 624,23
IOdsetki, w tym:108,675 368,77
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:15 718,20
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych5 605 755,72
IVInne3 226,455 255,46
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-6 196 351,71-1 802 100,38
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-6 196 351,71-1 802 100,38
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)52 407 666,8153 129 289,32
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu53 703 000,0053 703 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu53 703 000,0053 703 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu390 522,88390 522,88
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu390 522,88390 522,88
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu4 478 991,724 478 991,72
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 478 991,724 478 991,72
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-7 966 948,17-6 164 847,79
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu7 966 948,176 164 847,79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach7 966 948,176 164 847,79
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7 966 948,176 164 847,79
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 966 948,17-6 164 847,79
6Wynik netto-6 196 351,71-1 802 100,38
Azysk netto
Bstrata netto6 196 351,711 802 100,38
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)44 409 214,7250 605 566,43
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)44 409 214,7250 605 566,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-11 014 406,35-5 561 647,09
IZysk (strata) netto-6 196 351,71-1 802 100,38
IIKorekty razem-4 818 054,64-3 759 546,71
1Amortyzacja600 270,60609 628,00
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-22 419,54-15 881,72
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej5 371 484,0636 810,10
5Zmiana stanu rezerw-24 322,0019 830,00
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności-212 953,12-497 343,09
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów10 809,05-157 894,68
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-147 486,3481 032,47
10Inne korekty-10 393 437,35-3 835 727,79
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-11 014 406,35-5 561 647,09
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej417 647,73387 344,82
IWpływy724 042,04390 149,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych249 124,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:474 918,04390 149,17
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach474 918,04390 149,17
– zbycie aktywów finansowych173 979,00
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki22 419,5415 881,72
– inne wpływy z aktywów finansowych278 519,50374 267,45
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki306 394,312 804,35
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych306 394,312 804,35
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)417 647,73387 344,82
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej10 393 437,353 648 600,07
IWpływy10 393 437,354 292 520,87
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe10 393 437,354 292 520,87
IIWydatki643 920,80
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe643 920,80
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)10 393 437,353 648 600,07
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-203 321,27-1 525 702,20
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-203 321,27-1 525 702,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 048 106,333 573 808,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 844 785,062 048 106,33
– o ograniczonej możliwości dysponowania122 919,87243 355,96
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-6 196 351,71-1 802 100,38
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:10 380 961,643 835 727,79
Dotacje10 380 961,64art 17 ust 1 pkt 473 835 727,79
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:9 208,707 546,42
pozostałe 9 208,707 546,42
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:13 025 042,326 503 441,45
pozostałe 13 025 077,876 503 441,45
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:16 216 729,253 953 847,47
koszty sfinansowane dotacjami10 380 961,64art 16 ust 1 pkt 58 art 16 ust 1 pkt 26 lit a art 16 ust 1 pkt 22 art 15 ust 4c art 16 ust 1 pkt 57 lit a art 15 ust 1 pkt 43 953 847,47
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:22 083,4565,64
składki zus od pracodawcy z roku 201722 083,45art 15 ust 4h
pozostałe 65,64
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki