SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
Powiatgarwoliński
GminaŁaskarzew
MiejscowośćŁaskarzew
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
Powiatgarwoliński
GminaŁaskarzew
UlicaWarszawska
Nr domu77
MiejscowośćŁaskarzew
Kod pocztowy08-450
PocztaŁaskarzew
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2222Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
2573Z - produkcja narzędzi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000223978

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęto zasady prowadzenia polityki rachunkowości na podstawie Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r z późn. zmianami. zawarte są w niej wszystkie postanowienia w wyżej ww. ustawie.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa bilansu zostały wycenione według zasad przyjętych w stosowanej polityce rachunkowości, a określonych w ustawie o rachunkowości.
Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się majątek firmy o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł.
Amortyzacja tych środków trwałych liczona jest metodą liniową z uwzględnieniem przewidywanej ekonomicznej użyteczności.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane i amortyzowane są zgodnie z art. 33 ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem art. 31 i 32 uor
Natomiast środki trwałe wyceniane są zgodnie z art. 31 uor a odpisów amortyzacyjnych dokonywanych metodą liniową dokonuje się z uwzględnieniem zasad wymienionych w art. 32 uor.
Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe wprowadzane są do ewidencji w miesiącu oddania ich do użytkowania a odpisy amortyzacyjne dokonywane są od następnego miesiąca po przekazaniu do użytkowania.
Dla przedmiotów o niskiej wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł. odpisu dokonuje się jednorazowo 100% w ciężar kosztów z chwilą przyjęcia do użytkowania. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest wyłącznie pozabilansowo.
Rzeczowe aktywa trwałe wykazane są w bilansie w wartości netto to jest wartość brutto minus odpisy umorzeniowe.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z tym różnice kursowe.
Udziały lub akcje w innych spółkach na moment nabycia ujmuje się je w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ceny nabycia.
Ewidencja stanów magazynowych, przychodów i rozchodów jest objęta ewidencją ilościowo-wartościową.
Materiały podstawowe i materiały pomocnicze przyjmowane do magazynu, ewidencjonowane są według cen zakupu ilościowo i wartościowo.
Koszty zakupu i transportu materiałów i surowców o ile nie zostały doliczone do cen zakupu , ujmowane są bezpośrednio w ciężar kosztów , jako nie mające istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki.
Produkcja w toku ewidencjonowana jest według cen ewidencyjnych ustalanych proporcjonalnie do udziału półproduktu w produkcie finalnym.
Wyroby gotowe wyceniono w oparciu o ceny ewidencyjne, określone na podstawie technicznego kosztu wytworzenia po uwzględnieniu odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na zapas wyrobów gotowych na koniec okresu sprawozdawczego.
Pozostałe aktywa wyceniono w wartościach aktualnych wynikających z faktur, z tym, że należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w bilansie są pomniejszane o dokonane odpisy aktualizacyjne o ile takie występują.
Środki pieniężne w kasie czy na rachunkach bankowych wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.
Kapitały podstawowe i pozostałe wyceniono w wartości nominalnej, określonej statutem spółki.
Rezerwy na zobowiązania i pozostałe rezerwy wyceniono w wysokości uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wyceniono w kwocie wymagające
j zapłaty opartej o dowody źródłowe. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej przeliczone zostały po kursie średnim NBP na dzień bilansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
Do wyceny stosuje się stawki ustalone w cennikach, umowach, indywidualnych wycenach.
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. W pełni obciążają wynik finansowy Spółki za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
Podatek dochodowy odroczony – w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzy się rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na różnice przejściowe.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek strat i zysków został sporządzony według wariantu kalkulacyjnego.
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe70 978 341,5945 173 373,38
IWartości niematerialne i prawne74 928,56
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne74 928,56
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe66 869 003,7140 823 422,66
1Środki trwałe46 373 703,3137 098 018,45
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)15 398,1620 526,36
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 065 454,3713 423 885,01
c) urządzenia techniczne i maszyny31 662 690,4021 747 202,60
d) środki transportu877 147,68892 812,58
e) inne środki trwałe753 012,701 013 591,90
2Środki trwałe w budowie13 776 446,30699 660,59
3Zaliczki na środki trwałe w budowie6 718 854,103 025 743,62
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 959 683,724 251 646,72
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 959 683,724 251 646,72
a) w jednostkach powiązanych3 959 683,724 251 646,72
– udziały lub akcje3 943 683,723 943 683,72
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki16 000,00307 963,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe74 725,6098 304,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 499,0091 572,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe31 226,606 732,00
BAktywa obrotowe50 875 764,9040 410 616,76
IZapasy15 717 488,9115 293 178,68
1Materiały8 316 277,113 695 838,18
2Półprodukty i produkty w toku2 156 822,972 987 917,26
3Produkty gotowe4 824 472,637 198 089,92
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi419 916,201 411 333,32
IINależności krótkoterminowe31 846 552,0824 258 818,16
1Należności od jednostek powiązanych8 190 696,205 385 456,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 190 696,205 385 456,98
– do 12 miesięcy8 190 696,205 385 456,98
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek23 655 855,8818 873 361,18
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 226 496,8718 412 704,08
– do 12 miesięcy20 226 496,8718 412 704,08
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 318 250,33454 601,30
c) inne1 111 108,68755,80
d) dochodzone na drodze sądowej5 300,00
IIIInwestycje krótkoterminowe2 222 309,34435 574,44
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 222 309,34435 574,44
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 591 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 591 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne631 309,34435 574,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach631 309,34435 574,44
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 089 414,57423 045,48
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem121 854 106,4985 583 990,14
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny70 377 339,1666 287 647,96
IKapitał (fundusz) podstawowy1 802 988,001 802 988,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:63 757 459,9661 172 256,55
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto4 816 891,203 312 403,41
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania51 476 767,3319 296 342,18
IRezerwy na zobowiązania382 744,03410 732,83
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego76 594,0070 558,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne306 150,03340 174,83
– długoterminowa306 150,03340 174,83
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe503 713,60736 565,04
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek503 713,60736 565,04
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe503 713,60736 565,04
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe45 686 260,9612 858 171,32
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek44 634 312,5912 559 419,60
a) kredyty i pożyczki20 382 218,052 105 126,89
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe128 029,79121 343,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 229 496,118 711 512,37
– do 12 miesięcy12 229 496,118 711 512,37
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych763 407,41509 803,28
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne11 131 161,231 111 633,53
4Fundusze specjalne1 051 948,37298 751,72
IVRozliczenia międzyokresowe4 904 048,745 290 872,99
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 904 048,745 290 872,99
– długoterminowe145 034,17439 745,09
– krótkoterminowe4 759 014,574 851 127,90
Pasywa razem121 854 106,4985 583 990,14
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:91 123 881,5870 965 662,03
– od jednostek powiązanych3 960 118,494 618 091,29
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów85 895 370,4769 032 489,70
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 228 511,111 933 172,33
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:74 386 859,0757 048 897,21
– jednostkom powiązanym3 111 355,142 997 682,05
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów69 573 253,4755 329 739,94
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów4 813 605,601 719 157,27
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)16 737 022,5113 916 764,82
DKoszty sprzedaży5 174 159,914 271 438,15
EKoszty ogólnego zarządu6 147 916,625 584 142,84
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)5 414 945,984 061 183,83
GPozostałe przychody operacyjne795 634,44796 786,21
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 900,0055 447,16
IIDotacje558 809,26592 151,46
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne232 925,18149 187,59
HPozostałe koszty operacyjne211 882,7267 685,93
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 184,11
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne211 882,7263 501,82
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)5 998 697,704 790 284,11
JPrzychody finansowe551 496,83475 635,71
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:39 572,3119 358,32
– od jednostek powiązanych39 116,92
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne511 924,52456 277,39
KKoszty finansowe466 728,331 072 503,41
IOdsetki, w tym:143 884,7429 097,82
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne322 843,591 043 405,59
LZysk (strata) brutto (I+J–K)6 083 466,204 193 416,41
MPodatek dochodowy1 266 575,00881 013,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)4 816 891,203 312 403,41
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)66 287 647,9663 504 153,55
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach66 287 647,9663 504 153,55
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 802 988,001 802 988,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 802 988,001 802 988,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu61 172 256,5554 483 172,62
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 585 203,416 689 083,93
a) zwiększenie (z tytułu)2 585 203,416 689 083,93
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)2 585 203,416 689 083,93
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu63 757 459,9661 172 256,55
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto4 816 891,203 312 403,41
Azysk netto4 816 891,203 312 403,41
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)70 377 339,1666 287 647,96
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)70 377 339,1666 287 647,96
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej7 270 745,086 874 565,04
IZysk (strata) netto4 816 891,203 312 403,41
IIKorekty razem2 453 853,883 562 161,63
1Amortyzacja7 182 343,487 058 116,10
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 900,00-51 263,05
5Zmiana stanu rezerw-27 988,80-1 141,97
6Zmiana stanu zapasów-424 310,23-3 835 431,19
7Zmiana stanu należności-7 587 733,92-3 697 594,31
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 345 058,291 221 475,44
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 029 614,942 868 000,61
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)7 270 745,086 874 565,04
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-23 325 864,34-8 041 244,14
IWpływy3 900,0055 447,16
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 900,0055 447,16
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki23 329 764,348 096 691,30
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych16 504 933,704 971 417,36
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne13 104 808,91625 757,24
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne-6 279 978,272 499 516,70
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-23 325 864,34-8 041 244,14
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej16 250 854,16992 600,65
IWpływy18 569 054,161 813 472,65
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki18 277 091,161 326 832,65
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe291 963,00486 640,00
IIWydatki2 318 200,00820 872,00
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku727 200,00528 909,00
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe1 591 000,00291 963,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)16 250 854,16992 600,65
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)195 734,90-174 078,45
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:195 734,90-174 078,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu435 574,44609 652,89
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:631 309,34435 574,44
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 083 466,204 193 416,41
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-661 274,03-615 090,84
Amortyzacja prawa wieczystego użytk.gruntu-5 126,28art 63c pkt 1-5 126,28
Przychody przyszłych okresów - rozl.dotacji -558 809,26art 17 ust 1 pkt 21-592 151,46
Dodatnie różnice kursowe dot. zapłaty VAT w walucie -19 381,27art 16 ust 1 pkt 46-17 813,10
Rozwiązana rezerwa na odprawy emerytalne-77 957,22art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:371 355,61407 778,20
Dodatnie różnice kursowe dot. wyceny bilansowej91 101,38art 15a ust 2 pkt 1248 144,10
Naliczone odsetki od pożyczki zapłacone w 2018 roku6 732,00art 16 ust 1 pkt 1111 681,60
Podwyższenie przychodu z tytułu zaliczenia rat leasingowych273 522,23art 17b ust 1147 952,50
pozostałe 40,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 243 995,191 058 583,82
Amortyzacja prawa wieczystego użytk.gruntu5 128,20art 63c pkt 15 128,20
Amortyzacja sam.osob. w cześci nadwyżki pow. 20000 EUR14 711,25art 16 ust 1 pkt 45 189,41
Amortyzacja środków trwałych w części sfinans. dotacją 572 019,94art 16 ust 1 pkt 48592 151,32
Amortyzacja maszyn i urządzeń leasingowanych102 912,96art 17b ust 126 205,23
Koszty z tyt. wpłat PFRON 289 223,00art 16 ust 1 pkt 36188 922,00
Amortyzacja samochodów osobowych w leasingu 132 640,30art 17b ust 1115 296,13
Koszty reprezentacji 32 602,75art 16 ust 1 pkt 2843 955,05
Ujemne różnice kursowe dot. VAT w walucie 27 267,02art 16 ust 1 pkt 4645 331,02
Rezerwa na odprawy emerytalne 43 932,42art 16 ust 1 pkt 275 778,03
Darowizny3 000,00art 16 ust 1 pkt 144 000,00
Ubezp.samochodów w części nadwyżki pow. 20000 EUR3 442,71art 16 ust 1 pkt 496 883,58
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-468 219,72-298 483,55
Ujemne różnice kursowe do wyceny bilansu -468 219,72art 15a ust 2,3-298 483,55
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-187 922,2296 864,11
Dodatnie różnice kursowe do wyceny bilansu z tyt.odrocz.podatku dochodowego-41 668,51art 15a ust 2 pkt 1-91 101,38
Naliczone odsetki od pożyczki niezapłacone-31 226,60art 12 ust 4 pkt 2-6 732,00
Utworzona rezerwa z tyt.rat leasingowych-330 230,22art 17b ust 1-273 522,23
Ujemne różnice kursowe do wyceny bilansu 215 203,11art 15a ust 2 pkt 2468 219,72
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 381 401,034 843 068,15
K. Podatek dochodowy1 212 466,20920 182,95
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
Nota 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych
-

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

-
Nota 3 Zmiana wartości inwestycji długoterminowych
-
Nota 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych /NIE DOTYCZY/
-
Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych /NIE DOTYCZY/
-
Nota 6 Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy / NIE DOTYCZY/
-
Nota 7 Grunty użytkowane wieczyście
-
Nota 8 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) /NIE DOTYCZY/
-

Nota 9 Papiery wartościowe lub prawa /NIE DOTYCZY/

-
Nota 10 Należności wg okresu wymagalności
-

Nota 11 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2018 rok

-
Nota 12 Struktura własności kapitału podstawowego w Spółce – stan na koniec roku obrotowego
-

Nota 13 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

-

Nota 14 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny /NIE DOTYCZY/

-
Nota 15 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy
-

Nota 16 Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy /NIE DOTYCZY/

-

Nota 17 Rezerwy na koszty i zobowiązania

-

Nota 18 Odroczony podatek dochodowy

-

Nota 19 Zobowiązania według okresów wymagalności

-

Nota 20 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

-

Nota 21 Czynne rozliczenia międzyokresowe

-

Nota 22 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

-
Nota 23 Składniki aktywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania
/NIE DOTYCZY/
-

Nota 24 Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu – powiązania

-
Nota 25 Wykaz zobowiązań warunkowych
/NIE DOTYCZY/
-
Nota 26 Wykaz zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku
/NIE DOTYCZY/
-
Nota 27 Składniki aktywów niebędących instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej /NIE DOTYCZY/
-
Nota 28 Zmiany w stanie kapitału z aktualizacji wyceny aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości godziwej /NIE DOTYCZY/
-
Nota 29 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów
-
Nota 30 Umowy o usługi długoterminowe /NIE DOTYCZY/
-

Nota 31 Koszty rodzajowe i koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki sporządzającej rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

-

Nota 32 Odpisy aktualizujące środki trwałe /NIE DOTYCZY/

-

Nota 33 Odpisy aktualizujące wartość zapasów /NIE DOTYCZY/

-
Nota 34 Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym / NIE DOTYCZY/
-
Nota 35 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
-

Nota 36 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

-
Nota 37 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym /NIE DOTYCZY/
-

Nota 38 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

-

Nota 39 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie / NIE DOTYCZY/

-

Nota 40 Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz rachunku zysków i strat

-

Nota 41 Struktura środków pieniężnych przyjęta do rachunku przepływów pieniężnych

-

Nota 42 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej sporządzone metodą pośrednią

-

Nota 43 Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe

-

Nota 44 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki

-

Nota 45 Zobowiązania wynikające z emerytur i podobnych świadczeń oraz zaciągnięte w związku z tymi emeryturami dla byłych członków organów jednostki /NIE DOTYCZY/

-

Nota 46 Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów jednostki /NIE DOTYCZY/

-

Nota 47 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

-

Nota 48 Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszone na kapitał (fundusz) własny /NIE DOTYCZY/

-
Nota 49 Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.
-

Nota 50 Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych /NIE DOTYCZY/

-

NOTA 51 Wartość sprzedaży i kosztów dotyczących jednostki powiązanej OOO Pollena Ural.

-

Nota 52 Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

-
Nota 53 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji
-

Nota 54 Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

-
Nota 55 Połączenie metodą nabycia – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
/NIE DOTYCZY/
-
Nota 56 Połączenie metodą łączenia udziałów – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
/NIE DOTYCZY/
-
NOTA 57. INNE DODATKOWE INFORMACJE
-