Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "SIŁOWNIE WIATROWE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "SIŁOWNIE WIATROWE" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo zachodniopomorskie
Powiat sławieński
Gmina Postomino
Miejscowość Postomino
Adres
Kod kraju PL
Województwo zachodniopomorskie
Powiat sławieński
Gmina Postomino
Ulica Pieńkowo
Nr domu 72
Miejscowość Postomino
Kod pocztowy 76-113
Poczta Postomino
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS 0000220994

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

art.48a ust.4 i 5 ustawy o rachunkowości, jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

zastosowanie art.48 ust.4, art. 48a ust.4, art.48b ust.5 i art.49 ust.5

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki; zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości, maszyny, urządzenia, środki transportu i ulepszenia w obcych środkach trwałych;
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia netto obejmujących podatek vat nie podlegający odliczeniu. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość oddanego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w następujący sposób:
Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok (mające cechy środków trwałych) i o wartości jednostkowej do 3 500 zł nie są zaliczane do środków trwałych i zostają w miesiącu oddania ich do użytkowania odpisane jednorazowo w koszty materiałów, a tym samym nie będą podlegały amortyzacji bilansowej ani podatkowej.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu ich oddania do użytkowania.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 3.500 zł jest dokonywana metodą liniową, według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych. Dla określonych jednostek komputerowych jednostka dopuszcza zastosowanie dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów podatkowych).

Środki trwałe w budowie to koszty budowy środków trwałych, wykonane zarówno przez obcych wykonawców, jak i siłami własnymi jednostki, a także kosztów ulepszeń już istniejących własnych lub obcych środków trwałych oraz rozliczenia poniesionych w związku z tym kosztów na uzyskane efekty. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zaliczki na środki trwałe w budowie są to: przekazane na rzecz krajowych i zagranicznych dostawców zaliczki na poczet przyszłych dostaw i robót dotyczących środków trwałych w budowie. Wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Jeżeli środki trwałe uległy ul

epszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich ulepszenie w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Poniżej tych wartości wszelkie zakupy części uzupełniających są zaliczone do remontów

Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe, inne niż nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe, wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwestycje krótkoterminowe

Aktywa finansowe zaliczone do inwestycji krótkoterminowych wyceniane są w następujący sposób (w zależności od kategorii, do której zostały zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem o instrumentach finansowych):
1) "aktywa finansowe przeznaczone do obrotu"- wycenia się w wartości godziwej,
2) "pożyczki udzielone i należności własne"- wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
3) "aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności" - wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
4) "aktywa finansowe dostępne do sprzedaży" do których zalicza się udziały i akcje - wycenia się w wartości godziwej. Jeżeli nie ma możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej a aktywa te mają ustalony termin wymagalności wówczas wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; a jeżeli aktywa te nie mają ustalonego terminu wymagalności wyceny dokonuje się w cenie nabycia.
Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych, w tym instrumentów pochodnych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Inwestycje krótkoterminowe, inne niż aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia lub wartości rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Należności
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Wycena zapasów

Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub rzeczywistych kosztów wytworzenia nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Faktury zakupu wyrażone w walutach obcych wycenia się stosując średni kurs NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez dostawcę.

Rozchód wycenia się stosując metodę "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło" (kolejno po cenach tych składników, które jednostka najwcześniej nabyła).

Produkcja w toku nie występuje.
Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Koszty stanowiące różnicę pomiędzy niższą wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a wyższą kwotą zobowiązania zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, odpisywane są w koszty finansowe, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
a) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
b) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z zakładowego regulaminu wynagrodzeń. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przy zastosowaniu przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej.
Zobowiązania
Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
" ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
" z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.
Odpisy biern

ych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu . Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności:
" równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
" środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
" wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
" ujemną wartość firmy.

Usługi w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy

Spółka realizuje projekty siłowni wiatrowych o okresie realizacji przekraczającym 6 miesięcy. Są to usługi opracowywania dokumentacji siłowni lub działalność budowlana typu developerskiego z przeznaczeniem projektu na sprzedaż. W związku z powyższym do wyceny usług niezakończonych stosuje się art. 34c ustawy o rachunkowości.

Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożnoś
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady ustalania wyniku finansowego

Spółka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach :
- zespołu 4 dla kosztów według rodzaju
- zespołu 5 dla kosztów rozliczonych w układzie funkcjonalnym
oraz sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 3 206 959,02 5 731 890,03
I Wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 2 611 073,22 5 136 004,23
– środki trwałe 250 181,91 3 089 162,27
– środki trwałe w budowie 109 257,31 2 046 841,96
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe, w tym: 595 885,80 595 885,80
– nieruchomości 533 075,80 533 075,80
– długoterminowe aktywa finansowe 62 810,00 62 810,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 13 890 638,77 13 637 209,74
I Zapasy 6 400 863,93 6 763 162,20
II Należności krótkoterminowe, w tym: 5 539 483,08 4 978 662,53
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
III Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 1 616 166,89 1 561 578,61
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 1 616 166,89 1 561 578,61
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 085,43 2 606,96
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 334 124,87 333 806,40
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 17 097 597,79 19 369 099,77
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 16 270,52 597 887,30
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2 035 000,00 2 035 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 234 706,66 234 706,66
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 39 727,85 39 727,85
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 711 547,21 -1 008 705,29
VI Zysk (strata) netto -581 616,78 -702 841,92
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 081 327,27 18 771 212,47
I Rezerwy na zobowiązania, w tym: 152 996,75 152 996,75
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12 116,09 12 116,09
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 4 281 543,22 5 867 346,94
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek 767 383,06 1 431 808,87
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 872 295,43 2 836 396,97
– Do 12 miesięcy 1 872 295,43 2 836 396,97
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe 12 646 787,30 12 750 868,78
Pasywa razem 17 097 597,79 19 369 099,77
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2 593 043,37 3 356 451,70
I Przychody netto ze sprzedaży 2 454 816,63 3 404 365,67
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -282 436,48 -894 745,10
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
B Koszty działalności operacyjnej 2 888 545,94 4 446 693,63
I Amortyzacja 49 475,05 190 162,42
II Zużycie materiałów i energii 112 906,73 179 910,03
III Usługi obce 1 763 015,03 2 782 597,42
IV Wynagrodzenia 264 554,33 335 431,11
V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 50 595,62 64 787,17
– emerytalne
VI Pozostałe koszty, w tym: 642 753,18 878 568,53
– wartość sprzedanych towarów i materiałów 628 237,25 804 383,14
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) -295 502,57 -1 090 241,93
D Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 844 905,95 549 374,22
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
E Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 2 127 613,53 61 337,45
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
F Przychody finansowe, w tym: 53 109,81 54 733,18
I Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 53 109,81 54 733,18
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
G Koszty finansowe, w tym: 56 516,44 155 369,94
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
H Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) -581 616,78 -702 841,92
I Podatek dochodowy
J Zysk (strata) netto (H - I) -581 646,78 -734 241,66
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

załącznik do bilansu_2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki