Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyRejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Tychy
GminaM.Tychy
MiejscowośćTychy
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŚląskie
PowiatM.Tychy
GminaM.Tychy
UlicaSadowa
Nr domu4
MiejscowośćTychy
Kod pocztowy43-100
PocztaTychy
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000219629

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową. Początkiem naliczania amortyzacji jest pierwszy dzień następnego miesiąca po przyjęciu składnika majątkowego do użytkowania.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych
w cenie równej lub niższej niż 3 500 zł., dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
Zapasy materiałowe wycenia się według cen zakupu.
Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenione zostały w kwocie wymagalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

RPWiK Tychy S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
a rachunek przepływów metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą
o Rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Podstawowym terenem działania w 2018 roku były następujące gminy:

Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Orzesze, Tychy, Wyry.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe116 919 387,74123 475 360,41
IWartości niematerialne i prawne388 627,92160 607,74
IIRzeczowe aktywa trwałe109 350 339,32115 709 771,17
1Środki trwałe105 110 746,00110 685 428,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 810 837,53940 434,01
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej92 284 823,0998 844 444,32
c) urządzenia techniczne i maszyny7 621 356,377 551 348,70
d) środki transportu1 994 810,542 039 893,35
e) inne środki trwałe1 398 918,471 309 307,96
2Środki trwałe w budowie4 239 593,325 024 342,83
IIINależności długoterminowe315 000,00378 000,00
3Od pozostałych jednostek315 000,00378 000,00
IVInwestycje długoterminowe5 746 782,505 584 992,50
3Długoterminowe aktywa finansowe5 746 782,505 584 992,50
c) w pozostałych jednostkach5 746 782,505 584 992,50
– udziały lub akcje5 635,005 635,00
– inne papiery wartościowe5 741 147,505 579 357,50
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 118 638,001 641 989,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 118 638,001 641 989,00
BAktywa obrotowe12 888 736,7915 508 040,72
IZapasy1 240 470,981 111 459,44
1Materiały1 240 470,981 111 459,44
IINależności krótkoterminowe8 107 305,398 366 696,03
3Należności od pozostałych jednostek8 107 305,398 366 696,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 114 943,116 679 025,59
– do 12 miesięcy6 114 943,116 626 319,70
– powyżej 12 miesięcy52 705,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 647 667,421 260 422,90
c) inne344 694,86427 247,54
IIIInwestycje krótkoterminowe2 821 332,235 328 031,55
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 821 332,235 328 031,55
b) w pozostałych jednostkach300 000,002 991 616,20
– inne papiery wartościowe2 991 616,20
– udzielone pożyczki300 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 521 332,232 336 415,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 521 332,232 336 415,35
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe719 628,19701 853,70
Aktywa razem129 808 124,53138 983 401,13
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny107 123 954,76112 712 764,87
IKapitał (fundusz) podstawowy56 581 970,0056 581 970,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:47 706 340,1044 182 180,47
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:9 128 260,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych119 340,74360 696,00
VIZysk (strata) netto2 716 303,922 459 658,40
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 684 169,7726 270 636,26
IRezerwy na zobowiązania4 629 514,686 948 573,49
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego10 817,0013 507,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne4 075 489,684 573 431,57
– długoterminowa3 678 992,244 028 132,17
– krótkoterminowa396 497,44545 299,40
3Pozostałe rezerwy543 208,002 361 634,92
– krótkoterminowe543 208,002 361 634,92
IIZobowiązania długoterminowe214 330,00407 437,00
3Wobec pozostałych jednostek214 330,00407 437,00
a) kredyty i pożyczki214 330,00407 437,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe11 429 590,1311 419 912,72
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek11 116 360,1210 772 355,69
a) kredyty i pożyczki101 620,00181 514,40
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:4 399 616,585 874 699,39
– do 12 miesięcy4 254 959,525 754 851,29
– powyżej 12 miesięcy144 657,06119 848,10
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 719 737,701 744 535,00
h) z tytułu wynagrodzeń919 143,11971 565,17
i) inne3 976 242,732 000 041,73
4Fundusze specjalne313 230,01647 557,03
IVRozliczenia międzyokresowe6 410 734,967 494 713,05
2Inne rozliczenia międzyokresowe6 410 734,967 494 713,05
– długoterminowe5 899 552,586 843 047,21
– krótkoterminowe511 182,38651 665,84
Pasywa razem129 808 124,53138 983 401,13
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:80 229 916,7590 657 358,28
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów79 064 346,6589 468 585,13
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki1 128 958,871 149 471,33
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów36 611,2339 301,82
BKoszty działalności operacyjnej79 897 508,3089 768 302,52
IAmortyzacja10 301 787,8111 061 273,26
IIZużycie materiałów i energii36 283 213,6541 254 774,47
IIIUsługi obce4 376 395,455 939 114,30
IVPodatki i opłaty, w tym:5 100 761,215 833 368,74
VWynagrodzenia18 615 805,5119 783 248,78
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 085 471,264 919 893,98
– emerytalne1 724 612,481 754 353,26
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 097 381,75937 580,77
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów36 691,6639 048,22
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)332 408,45889 055,76
DPozostałe przychody operacyjne3 244 115,112 812 400,56
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych207 438,211 982 263,82
IVInne przychody operacyjne3 036 676,90830 136,74
EPozostałe koszty operacyjne179 453,26623 142,73
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych28 714,9749 582,91
IIIInne koszty operacyjne150 738,29573 559,82
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 397 070,303 078 313,59
GPrzychody finansowe350 312,07288 792,02
IIOdsetki, w tym:350 312,07288 792,02
HKoszty finansowe44 386,4522 124,21
IOdsetki, w tym:15 144,4220 940,31
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:17 950,00
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych11 240,561 131,09
IVInne51,4752,81
IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 702 995,923 344 981,40
JPodatek dochodowy986 692,00885 323,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)2 716 303,922 459 658,40
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)112 712 764,87109 892 410,47
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach103 584 504,87109 892 410,47
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu56 581 970,0065 710 230,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-9 128 260,00
b) zmniejszenie (z tytułu)9 128 260,00
zarejestrowanie obniżenia kapitału w związku z podziałem spółki9 128 260,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu56 581 970,0056 581 970,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu44 182 180,4740 562 852,06
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 524 159,633 619 328,41
a) zwiększenie (z tytułu)3 524 159,633 619 328,41
rozliczenie planu podziału703 805,23
podział zysku z lat ubiegłych360 696,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)2 459 658,403 619 328,41
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu47 706 340,1044 182 180,47
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu9 128 260,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-9 128 260,009 128 260,00
a) zwiększenie (z tytułu)9 128 260,00
zarejestrowanie obniżenia kapitału w związku z podziałem spółki9 128 260,00
b) zmniejszenie (z tytułu)9 128 260,00
rozliczenie Planu Podziału9 128 260,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu9 128 260,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 820 354,403 619 328,41
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 820 354,403 619 328,41
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 820 354,403 619 328,41
a) zwiększenie (z tytułu)119 340,74360 696,00
korekta podatku od nieruchomości119 340,74
korekta podatku CIT za lata ubiegłe360 696,00
b) zmniejszenie (z tytułu)2 820 354,403 619 328,41
zwiększenie kapitału zapasowego2 820 354,403 619 328,41
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu119 340,74360 696,00
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu119 340,74360 696,00
6Wynik netto2 716 303,922 459 658,40
Azysk netto2 716 303,922 459 658,40
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)107 123 954,76112 712 764,87
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)107 123 954,76112 712 764,87
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto2 716 303,922 459 658,40
IIKorekty razem4 813 777,187 490 383,50
1Amortyzacja9 811 786,8810 586 819,65
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-335 167,65-253 003,97
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-178 247,65-1 981 132,73
5Zmiana stanu rezerw-2 791 082,89167 241,30
6Zmiana stanu zapasów-130 841,25-181 301,34
7Zmiana stanu należności322 390,64970 367,23
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 036 795,72-1 084 621,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-104 374,03-733 985,52
10Inne korekty256 108,85
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)7 530 081,109 950 041,90
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 642 024,742 342 326,08
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych642 024,742 342 326,08
3Z aktywów finansowych, w tym:4 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach4 000 000,00
– zbycie aktywów finansowych4 000 000,00
IIWydatki12 190 815,2216 956 885,31
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 999 834,6611 804 783,94
3Na aktywa finansowe, w tym:1 190 980,565 152 101,37
b) w pozostałych jednostkach1 190 980,565 152 101,37
– nabycie aktywów finansowych1 190 980,565 152 101,37
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-7 548 790,48-14 614 559,23
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy350 312,07680 440,68
2Kredyty i pożyczki406 496,40
4Inne wpływy finansowe350 312,07273 944,28
IIWydatki146 685,81293 937,91
4Spłaty kredytów i pożyczek131 541,39272 997,60
8Odsetki15 144,4220 940,31
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)203 626,26386 502,77
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)184 916,88-4 278 014,56
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:184 916,88-4 278 014,56
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 336 415,356 614 429,91
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 521 332,232 336 415,35
– o ograniczonej możliwości dysponowania61 129,01382 167,69
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 702 996,003 344 981,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 328 832,002 328 832,00214 422,00
Rozwiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania1 843 861,001 843 861,00art 15 ust 4e pkt - lit -181 530,00
Wznowienie niezlikwidowanej inwestycji postawionej w stan likwidacji w latach minionych429 578,00429 578,00art 15 ust 4f pkt - lit -
Amortyzacja od środków trwałych, których budowa finansowana była z dotacji lub dopłat.18 840,0018 840,00art 16 ust - pkt - lit -17 219,00
Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności (nkup) i wpłaty należności umorzonych16 943,0016 943,00art 16 ust - pkt - lit -15 100,00
pozostałe 19 610,0019 610,00573,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:56 931,0053 738,003 193,0054 046,00
Przychody odsetkowe od Obligacji naliczone w roku bieżącym, podlegające wpłacie w przyszłych okresac53 738,0053 738,00art 12 ust 3e pkt - lit -53 936,00
Odsetki naliczone w roku bieżącym, podlegające wpłacie w przyszłych okresach3 193,003 193,00art 16 ust - pkt - lit -109,00
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:173 775,0053 936,00119 839,0034 294,00
Przychody odsetkowe od Obligacji naliczone w okresach poprzednich, wpłacone w bieżącym okresie53 936,0053 936,00art 12 ust 3e pkt - lit -34 128,00
Korekta podatku od nieruchomości dotycząca lat ubiegłych, zwrot podatku w bieżącym okresie119 341,00119 341,00art 15 ust 4e pkt - lit -
pozostałe 498,00498,00166,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:993 117,00993 117,001 704 390,00
Wpisanie w koszty należnościart 16 ust 13 683,00
Koszty dotyczące przygotowania planu podziałuart 16 ust 1176 076,00
Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązaniaart 15 ust 4e345 000,00
PFRON279 845,00279 845,00art 16 ust 1 pkt 36 lit -339 518,00
Amortyzacja610 327,00610 327,00art 37 ust 1 pkt - lit -766 963,00
Darowizny68 018,0068 018,00art 16 ust 1 pkt 14 lit -19 294,00
Utworzenie odpisów aktualizujących należności11 858,0011 858,00art 16 pkt - lit -24 822,00
odsetki147,00147,00art 16 ust - pkt - lit -3 888,00
Konsumpcja4 247,004 247,00art 16 ust - pkt - lit -4 621,00
Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Przewodniczącego Związków Zawodowych6 694,006 694,00art 16 ust - pkt - lit -4 255,00
pozostałe 11 981,0011 981,0016 271,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:400 793,0011 241,00389 553,00380 753,00
Aktualizacja wartości inwestycji - Obligacje Skarbu Państwa11 241,0011 241,00art 16 ust - pkt - lit -1 131,00
Koszty pośrednie dotyczące bieżącego okresu poniesione w innych okresach 12 000,0012 000,00art 16 ust - pkt - lit -13 000,00
Składki ZUS będące kosztem podatkowym w innych okresach285 553,00285 553,00art 15 ust 4h pkt - lit -282 387,00
Wynagrodzenia bezosobowe będące kosztem podatkowym w innych okresach92 000,0092 000,00art 16 ust 1 pkt 57 lit -84 235,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:379 622,00379 622,00634 621,00
Składki ZUS będące kosztem bilansowym w innych okresach282 387,00282 387,00art 15 ust 4h pkt - lit -301 569,00
Wynagrodzenia bezosobowe będące kosztem bilansowym w innych okresach84 235,0084 235,00art 16 ust 1 pkt 57 lit -32 660,00
Koszty pośrednie dotyczące poprzednich okresów poniesione w bieżącym 13 000,0013 000,00art 16 ust - pkt - lit -13 200,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-52 500,00-52 500,00-3 694,00
darowizny-52 500,00-52 500,00art 18 ust 1 pkt 1 lit --3 694,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 452 797,004 557 636,00
K. Podatek dochodowy466 031,00865 951,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia ujęte są w pliku załącznika: RPWiK_Tychy_SA_za_rok_obrotowy_2018.pdf

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki