Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Centrum Nowoczesnych Technologi S.A.
Siedziba
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Gmina Gdańsk
Miejscowość Gdańsk
Adres
Kod kraju PL
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Gmina Gdańsk
Ulica Uphagena
Nr domu 2
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-237
Poczta Gdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 5819Z - pozostała działalność wydawnicza
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000218779

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

zgodnie z ustawą o rachunkowości

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

stosuje się wartości nominalne

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

metoda porównawcza

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

zgodnie z ustawą o rachunkowości

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
B Aktywa obrotowe 500 214,35 500 394,35
II Należności krótkoterminowe 375 000,00 375 000,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 375 000,00 375 000,00
3 Należności od pozostałych jednostek 375 000,00 375 000,00
c) inne 375 000,00 375 000,00
III Inwestycje krótkoterminowe 125 214,35 125 394,35
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 125 214,35 125 394,35
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 125 214,35 125 394,35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 125 214,35 125 394,35
Aktywa razem 500 214,35 500 394,35
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 500 214,35 500 394,35
I Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 394,35 574,35
VI Zysk (strata) netto -180,00 -180,00
Pasywa razem 500 214,35 500 394,35
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
B Koszty działalności operacyjnej 180,00 180,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 180,00 180,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -180,00 -180,00
D Pozostałe przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -180,00 -180,00
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -180,00 -180,00
J Podatek dochodowy
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -180,00 -180,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-180,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-180,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

nie występują