Szczegóły spółki

Nazwa CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓLKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP None
REGON 220082200
KRS 0000218779
Adres ul. Jana Uphagena 2 lok. 4, 80-237 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 5819Z — pozostała działalność wydawnicza
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 12 10582
Poz. 10582. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLO-
GII” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2004 r.
[BMSiG-10249/2020]

Likwidator Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z siedzibą w Gdańsku (KRS 218779) zawiadamia, że w dniu
2.12.2019 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki. Otwarta została
likwidacja Spółki.

Wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania ich wierzytelności
w terminie sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.
Poz. 10582. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLO-
GII” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2004 r.
[BMSiG-10249/2020]

Likwidator Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z siedzibą w Gdańsku (KRS 218779) zawiadamia, że w dniu
2.12.2019 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki. Otwarta została
likwidacja Spółki.

Wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania ich wierzytelności
w terminie sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.
2020-02-03 22/2020 12 5489
Poz. 5489. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII”
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2004 r.
[BMSiG-5108/2020]

Likwidator Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z siedzibą w Gdańsku (KRS 218779) zawiadamia, że w dniu
2.12.2019 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki.

Otwarta została likwidacja Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności
w terminie sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.
Poz. 5489. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII”
SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2004 r.
[BMSiG-5108/2020]

Likwidator Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
z siedzibą w Gdańsku (KRS 218779) zawiadamia, że w dniu
2.12.2019 r. powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki.

Otwarta została likwidacja Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności
w terminie sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem pierwszym.
2019-10-25 208/2019 12 55090
Poz. 55090. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLO-
GII” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2004 r.
[BMSiG-55029/2019]

Zarząd „Centrum Nowoczesnych Technologii” S.A.
(KRS 218779) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2019 r., które odbędzie sięprzy al. Grunwaldzkiej 102 w Gdańsku w Kancelarii Notarial-
nej S.C. Zbigniew Kundo, Grażyna Wojtowicz, o godz. 1400.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
   ności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwar-
   cia jej likwidacji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczaso-
   wego Zarządu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora
   Spółki - Pana Macieja Grabskiego, który będzie upraw-
   niony do samodzielnej reprezentacji Spółki.
  8. Przedstawienie przez likwidatora bilansu otwarcia likwi-
   dacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
   otwarcia likwidacji.
 10. Zamknięcie obrad.
Poz. 55090. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLO-
GII” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 1 października 2004 r.
[BMSiG-55029/2019]

Zarząd „Centrum Nowoczesnych Technologii” S.A.
(KRS 218779) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 2 grudnia 2019 r., które odbędzie sięprzy al. Grunwaldzkiej 102 w Gdańsku w Kancelarii Notarial-
nej S.C. Zbigniew Kundo, Grażyna Wojtowicz, o godz. 1400.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdol-
   ności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwar-
   cia jej likwidacji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczaso-
   wego Zarządu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora
   Spółki - Pana Macieja Grabskiego, który będzie upraw-
   niony do samodzielnej reprezentacji Spółki.
  8. Przedstawienie przez likwidatora bilansu otwarcia likwi-
   dacji.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu
   otwarcia likwidacji.
 10. Zamknięcie obrad.
2018-01-16 11/2018 345 13701
Poz. 13701. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNO-
LOGII” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/36790/17/65]

W dniu 09.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 06.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać: 2 1. data złoże-
nia 06.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
wykreślić: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać:
2 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 13701. „CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNO-
LOGII” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000218779. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/36790/17/65]

W dniu 09.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 06.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać: 2 1. data złoże-
nia 06.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
wykreślić: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać:
2 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki