Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyNOVA TRADING S.A.
Siedziba
WojewództwoKUJAWSKO-POMORSKIE
PowiatTORUŃ
GminaTORUŃ
MiejscowośćTORUŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoKUJAWSKO-POMORSKIE
PowiatTORUŃ
GminaTORUŃ
UlicaSTAROTORUŃSKA
Nr domu5
MiejscowośćTORUŃ
Kod pocztowy87-100
PocztaTORUŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4674Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000218559

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

I. Wprowadzenie
1.1. Objaśnienie zastosowanych rozwiązań przy ustalaniu polityki rachunkowości w NOVA TRADING S.A.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 wprowadza się niniejszy dokument prezentujący politykę rachunkowości NOVA TRADING S.A. przyjętą przez Zarząd do stosowania z dniem 01.10.2004 roku. Niniejszy dokument określa podstawowe definicje, parametry wyceny i nadrzędne zasady rachunkowości a przede wszystkim te rozwiązania, co do których Ustawa pozostawia wybór kierownictwu NOVA TRADING S.A. lub nie reguluje rozwiązania w sposób jednoznaczny.
W drugim przypadku zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o rachunkowości przyjmuje się rozwiązania zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Będą one podlegać weryfikacji w momencie ustanowienia przez Komitet Standardów Rachunkowości polskich standardów rachunkowości.
Niniejszy dokument stanowi podstawę dla innego dokumentu - jednolitego dokumentu dotyczącego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w NOVA TRADING S.A. - czyli Zakładowego Planu Kont.
Przy wyborze dozwolonych rozwiązań w zakresie wyceny składników aktywów i pasywów i ustalania wyniku finansowego NOVA TRADING S.A. kierowała się zasadą rzetelności i jasności prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalania wyniku finansowego, określoną w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz treścią ekonomiczną zdarzeń zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
Przyjęte rozwiązania w zakresie wyceny dotyczą w szczególności następujących pozycji aktywów i pasywów:
" rzeczowego majątku trwałego,
" wartości niematerialnych i prawnych,
" inwestycji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17,
" instrumentów finansowych o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 23,
" pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych,
" rezerw,
" pozycji rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Przyjęte rozwiązanie w obszarach wymienionych powyżej dotyczą przede wszystkim:
" ustalenia zakresu poszczególnych pozycji, który określony został w uzasadnionych przypadkach w sposób bardziej szczegółowy niż w Ustawie o rachunkowości,
" klasyfikacji poszczególnych indywidualnych pozycji do grup aktywów i pasywów,
" zasad wyceny wstępnej pozycji bilansowej, tzn. wyceny na dzień ujęcia w księgach rachunkowych po raz pierwszy składnika aktywów czy pasywów,
" zasad wyceny na dzień bilansowy, które w uzasadnionych przypadkach są określone w odrębnych dokumentach regulujących procedury ustalania wartości, moment ich zastosowania oraz osoby odpowiedzialne za jej obliczenie i przekazanie służbom finansowo-księgowym,
" zasad ujmowania skutków utraty wartości aktywów, ich klasyfikacji oraz wyceny w wartości godziwej na dzień bilansowy,
" zasad amortyzacji ekonomicznej rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych,
" zasad ujmowania skutków instrumentów finansowych.
Przyjęte rozwiązanie w zakresie ustalania wyniku finansowego dotyczą w szczególności:
" zasad klasyfikacji kosztów do poszczególnych rodzajów działalności (w szczególności dotyczy to kosztów działalności podstawowej i pozostałej operacyjnej),
" zasad naliczania i rozliczania kosztów działalności operacyjnej,
" zasad ujmowania kosztów i przychodów finansowych,
" zasad ujmowania obciążeń z tytułu podatku dochodowego.
W wymienionych wyżej obszarach Ustawa o rachunkowości często nie precyzuje szczegółowych rozwiązań. Przy wyborze lub precyzowaniu zasad ustalania wyniku finansowego i wyceny aktywów i pasywów kierowano się więc przede wszystkim definicjami, odpowiednio przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12, 20, 30, 31 Ustawy o rachunkowości.
1.2. Podstawowe definicje i nadrzędne zasady rachunkowości
Przez politykę rachunkowości zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 Ustawy o rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie dla jej działalności rozwiązania dopuszczone przepisami Ustawy, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.
Polityka rachunkowości przyjęta przez NOVA TRADING S.A. determinuje zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, przez które rozumie się zasady ich przyporządkowania do grupy zdarzeń bilansowych i wynikowych oraz określenie ich skutków finansowych dla sytuacji finansowej i rentowności Spółki. Oznacza to identyfikację zdarzeń powodujących powstanie pozycji bilansowych - aktywów, zobowiązań i kapitału własnego oraz powodujących powstanie kategorii wynikowych - kosztów i przychodów.
Podstawą klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w NOVA TRADING S.A. są definicje podstawowych kategorii finansowych określone w nowelizacji Ustawy.
W art. 3 ust. 1 definiuje ona w sposób następujący podstawowe kategorie bilansowe i wynikowe.
Przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
Przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych określają nadrzędne zasady rachunkowości, szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego ustanowione w nowelizacji Ustawy o rachunkowości.
NOVA TRADING S.A. jest zobowiązana do stosowania zasad rachunkowości:
" w sposób prawidłowy, zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego;
" w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.
Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że NOVA TRADING S.A. będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w nie zmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności Właściciele NOVA TRADING S.A. uwzględniają wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.
Jeżeli założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.
Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub w stan upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana.
W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej.
W księgach rachunkowych i wyniku finansowym jednostka sprawozdawcza NOVA TRADING S.A. jest zobowiązana do ujęcia wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ich koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione (memoriał).
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić :
1. zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
2. wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne ,
3. wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne,
4. rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.
Zdarzenia, wymienione powyżej, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.
Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi, o ile Ustawa o rachunkowości nie nakazuje dokonania kompensaty.
Dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.
W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji NOVA TRADING S.A. może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wymaga zatwierdzenia przez Właścicieli NOVA TRADING S.A. W ciągu roku obrotowego można dokonać zmian kont syntetycznych i analitycznych oraz treści załączników do Zakładowego Planu Kont, o ile są one zgodne z zatwierdzoną przez Właścicieli polityką rachunkowości. Do wprowadzenia tychże zmian upoważniony jest Główny Księgowy Firmy. Zmiany te są zatwierdzane przez Właścicieli NOVA TRADING S. A. na początek następnego roku obrotowego.
Zmiany polityki rachunkowości wymagają określenia wpływu na sprawozdania finansowe. W przypadku takim należy w informacji dodatkowej jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.
Rokiem obrotowym w NOVA TRADING S. A. jest rok kalendarzowy, stosowany również dla celów podatkowych.
NOVA TRADING S. A. sporządza sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym
Ustawą o rachunkowości za rok obrotowy.
NOVA TRADING S.A. sporządza za okres sprawozdawczy i za okresy miesięczne sprawozdania na podstawie ksiąg rachunkowych, ale nie stanowią one sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Dzień bilansowy to dzień, na który NOVA TRADING S.A. sporządza sprawozdanie finansowe, czyli dzień kończący rok kalendarzowy.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

II. Zasady wyceny aktywów i pasywów
Do wyceny składników aktywów i pasywów w NOVA TRADING S.A. przyjmuje się parametry wyceny oraz szczegółowe zasady określone w Ustawie o rachunkowości.
W Dokumentacji Polityki Rachunkowości stosuje się poszczególne parametry wyceny w rozumieniu definicji przedstawionych poniżej:
Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
Koszty sprzedaży to koszty ponoszone w fazie sprzedaży związane z organizacją procesu sprzedaży, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z tym procesem.
Cena (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień bilansowy.
Wartość godziwa to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.
Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca.
Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć to zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cena rynkowa aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych, to zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży.
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
Odpis aktualizujący wartość aktywów to odpis doprowadzający wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.
Szczegółowe zasady wyceny składników aktywów i pasywów określono w dalszej części niniejszej dokumentacji. Dla potrzeb ustalenia szczegółowych zasad wyceny składników aktywów i pasywów przyjęto ich klasyfikację na odrębne kategorie (grupy), dla których odmienne są zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2.1. Rzeczowy majątek trwały
1
Postanawia się, iż na potrzeby sprawozdawczości bilansowej za środki trwałe uważane będą aktywa rzeczowe:
" kompletne i zdatne do użytkowania w momencie przyjęcia ich do eksploatacji,
" przeznaczone na własne potrzeby spółki /dla działalności produkcyjnej i usługowej/ których okres użytkowania przekracza rok i które spełniają warunki wymienione w Ustawie o rachunkowości (art. 3, ust. 1, pkt. 15).
Niskowartościowe składniki majątkowe spełniające wyżej wymienione dwa warunki kwalifikujące je do środków trwałych o wartości początkowej pojedynczego przedmiotu /obiektu/ nie przekraczającej 3 500 zł mogą być, zgodnie z zasadą istotności i znaczących wartości, zaliczane do materiałów. Niskocenne składniki majątkowe spełniające wyżej wymienione dwa warunki kwalifikujące je do środków trwałych o wartości początkowej pojedynczego przedmiotu /obiektu/ powyżej 3500, 00 zł a poniżej 10.000,00 zł mogą być albo zaliczane do materiałów albo mogą być przyjęte do ewidencji środków trwałych z zastosowaniem podatkowo amortyzacji jednorazowej.
Powyższe zasady nie stosuje się do sprzętu komputerowego i innych wartościowych rzeczy elektronicznych, które przyjmowane są zawsze do ewidencji środków trwałych, bez względu na ich wartość początkową.
W NOVA TRADING S.A. do grupy środków trwałych zalicza się:
a. nieruchomości - w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
b. maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c. ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d. środki trwałe w budowie - środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. (art. 3 pkt. 16).
2
Środki trwałe wyceniane są w wartości środka trwałego w budowie, który przyjmowany jest do użytkowania.
3
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
4
Środki trwałe grupowane są zgodnie z wymaganiami prezentacji w sprawozdaniu finansowym (załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości) oraz zgodnie z przepisami statystycznymi (Klasyfikacja Środków Trwałych).
Wprowadza się dodatkową klasyfikację środków trwałych ze względu na sposób ich pozyskania. Wyodrębnia się środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność Spółki oraz te, które użytkowane są na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy, jeśli z ustawy o rachunkowości wynika, iż Spółka ma prawo do ich amortyzowania.
Środki trwałe są klasyfikowane także z uwzględnieniem potrzeby pozyskiwania informacji niezbędnych do sprawnego zarządzania Spółką.
5
Wszystkie środki trwałe, nowo przyjmowane do użytkowania, amortyzowane i umarzane będą za pomocą stawki odzwierciedlającej uzasadniony ekonomicznie okres użytkowania majątku trwałego Spółki ustalony niezależnie od przepisów podatkowych.
6
Amortyzacji na potrzeby sprawozdawczości finansowej podlegają czynne środki trwałe za wyjątkiem:
" gruntów (art. 31 Ustawy o rachunkowości),
" dzieł sztuki,
" eksponatów muzealnych.
7
Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Naliczanie amortyzacji rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Wielkość odpisów amortyzacyjnych określa plan amortyzacji.
8
Odpisy amortyzacyjne rzeczowego majątku trwałego są kalkulowane zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wyjątkiem od powyższej zasady są pozycje rzeczowego majątku trwałego, dla których stosowanie powyższej zasady nie odzwierciedlałoby okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Dla takich pozycji rzeczowego majątku trwałego stosuje się indywidualne stawki i metody amortyzacji.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się w szczególności:
1. liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,
2. tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
3. wydajność środka trwałego mierzoną liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem,
4. prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
5. przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
9
Wybór metody amortyzacji dokonywany jest w oparciu o oczekiwany tryb uzyskiwania korzyści ekonomicznych ze środków trwałych.
10
Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest następującymi metodami:
Część środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu
metoda degresywna
Pozostałe środki trwałe metoda liniowa z zastosowaniem bazowej stawki amortyzacyjnej
11
Wybrane dla potrzeb Spółki stawki i metody amortyzacji uwidocznione są na kartach inwentarzowych środków trwałych oraz w Planie amortyzacji, który traktowany jest jako uzupełnienie dokumentacji dotyczącej wyceny aktywów i pasywów oraz przyjętych zasad ustalania wyniku finansowego.
12
Przez remont środka trwałego rozumie się przywrócenie utraconych cech użytkowych polegające co najwyżej na odtworzeniu stanu technicznego z dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Nakłady poniesione na remonty nie zwiększają wartości środka trwałego lecz zaliczane są w koszty okresu obrachunkowego, w którym zostały poniesione. Podlegają one rozliczeniom międzyokresowym tylko wtedy, gdy dotyczą remontów planowych.
13
Jeśli remont polega na wymianie uszkodzonej części środka trwałego i z przyczyn niezależnych od Spółki nie można zakupić dokładnie takiej samej części zamiennej, gdyż w sprzedaży ze względu na postęp techniczny znajdują się wyłącznie części o lepszych parametrach użytkowych wtedy nie występuje konieczność zwiększania wartości początkowej środka trwałego (dokonania ulepszenia) lecz cały koszt zaliczany jest do kosztów remontu.
14
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
Koszt wytworzenia ulepszenia środka trwałego obejmuje ogół jego kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ulepszenia (kalkulowanych zgodnie z art. 28 ust. 3 Ustawy o rachunkowości) do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (art. 28, ust. 8 Ustawy o rachunkowości).
15
Do ulepszeń środków trwałych zalicza się wydatki na ich:
1. przebudowę czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu technicznego środka trwałego na inny,
2. rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych, itp.,
3. rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
4. modernizację, tj. unowocześnienie środków trwałych.
Koszty poniesione na ulepszenie powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami.
16
Nakłady na ulepszenie zawsze traktowane są jako odrębna pozycja aktywów - środki trwałe w budowie a następnie, po zakończeniu ulepszenia i obliczeniu łącznej jego kwoty, zwiększają one wartość początkową ulepszonego środka trwałego.
17
Na dzień zwiększenia wartości środka trwałego w wyniku ulepszenia stosuje się metodę i stawkę amortyzacji przyjętą przed ulepszeniem. Późniejsza weryfikacja stosowanej metody i stawki amortyzacji dokonywana jest przez Zarządzającego środkiem trwałym i następuje najpóźniej na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
18
Wartość środków trwałych podlega aktualizacji jedynie na mocy odrębnych przepisów prawa na których podstawie ustalany jest termin i sposób aktualizacji wyceny środków trwałych.
19
Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Oznacza to, iż wartości początkowa i netto środka trwałego (oraz wysokość kapitału z aktualizacji wyceny) ustalona dla celów podatkowych może różnić się od tychże wartości przyjętych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej.
20
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę środek trwały nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie - w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z umorzeniem - odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość netto środka trwałego wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Odpisy dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny środków trwałych. Ewentualną nadwyżkę odpisu z tytułu trwałej utraty wartości nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.
21
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego środka trwałego i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z umorzeniem środka trwałego.
22
Górną granicą przywrócenia uprzednio utraconej wartości jest niższa z następujących kwot:
" cena sprzedaży netto środka trwałego (lub jego wartość godziwa) ustalona na dzień przywrócenia uprzednio utraconej wartości,
" wartość netto, jaką miałby środek trwały na dzień przywrócenia uprzednio utraconej wartości, gdyby utrata wartości w ogóle nie nastąpiła.
23
Jeżeli NOVA TRADING S.A przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, środki te zalicza się do aktywów trwałych Spółki, jeżeli umowa spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1. przenosi własność jej przedmiotu na Spółkę po zakończeniu okresu, na który została zawarta;
2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez Spółkę, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia;
3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na Spółkę;
4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto (planowane na kolejne lata trwania umowy stopy inflacji rocznej ogłoszone przez MF lub GUS), ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą Spółka zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na nią własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz Spółki za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli Spółka pokrywa je niezależnie od opłat za używanie;
5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia ze Spółką kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie;
6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa Spółka;
7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb Spółki. Może on być używany wyłącznie przez Spółkę, bez wprowadzania w nim istotnych zmian.
Powyższych kryteriów zaliczania środków trwałych do majątku nie stosuje się na potrzeby sprawozdawczości podatkowej ani ustalania wysokości zobowiązania podatkowego.
24
Jeśli NOVA TRADING S.A. zawrze umowę, która zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości spełnia warunki nakazujące zaliczyć przedmiot umowy do środków trwałych, natomiast nie spełnia warunków, które zgodnie z przepisami podatkowymi wymagane są do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez Spółkę wtedy:
1. Wartość początkowa przedmiotu umowy zaliczana jest do wartości środków trwałych Spółki i ewidencjonowana na odpowiednim koncie, mimo iż w świetle przepisów podatkowych przedmiot umowy nie stanowi środka trwałego Spółki.
2. Środek trwały jest oznaczony na karcie inwentarzowej jako środek trwały nie uwzględniany w sprawozdawczości podatkowej.
3. Dokonuje się odpisów amortyzacji bilansowej zgodnie z zasadami przewidzianymi dla własnych środków trwałych.
4. Opłaty miesięczne za używanie środka trwałego są dzielone na część (ratę) odsetkową i kapitałową, w ten sposób aby wysokość raty odsetkowej odzwierciedlała stałą stopę procentową w relacji do malejącego salda zobowiązania z tytułu użytkowania środka trwałego. Przy dokonywaniu opisanego podziału konieczne może okazać się przyjęcie wielkości przybliżonych, zwłaszcza w sytuacji, gdy przy ustalaniu opłaty umownej uwzględniona została zmienna stopa oprocentowania.
5. W pasywach ujawnia się zobowiązanie z tytułu zawartej umowy w kwocie równej wartości początkowej przedmiotu umowy. Zobowiązanie z tytułu części odsetkowej wykazywane jest dopiero na dzień naliczenia kosztów finansowych (najczęściej otrzymania faktury z tytułu opłaty umownej).
2.2. Wartości niematerialne i prawne
1
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
b. prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
c. know - how.
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych, po spełnieniu określonych warunków.
2
Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są w szczególności:
a. nabyte oprogramowanie komputerowe, za wyjątkiem systemów operacyjnych nabytych wraz z nowym urządzeniem elektronicznym, których wartość wliczana jest do wyceny tegoż urządzenia;
b. inne składniki aktywów, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe warunki:
" nie posiadają postaci fizycznej,
" są przeznaczone do używania na potrzeby Spółki,
" okres ich użytkowania przekracza rok licząc od dnia oddania do używania,
" zostały przez Spółkę nabyte a nie wytworzone we własnym zakresie (tzn. np.: zakupione, otrzymane w spadku, darowiźnie, dotacji, subwencji), nie dotyczy to kosztów zakończonych prac rozwojowych, o których mowa w punkcie 6,
" przyniosą Spółce, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomiczne rozumiane jako pozyskanie przychodów lub zmniejszenie kosztów,
" są przez Spółkę kontrolowane, tzn. wyłącznie Spółka może czerpać z nich korzyści ekonomiczne,
" są identyfikowalne, tzn. czerpane z nich korzyści ekonomiczne pozyskiwane są niezależnie od posiadania innego aktywa i mogą być przez Spółkę sprzedane (lub np. zlikwidowane) bez jednoczesnego pozbywania się innego aktywa.
Wydatki związane z ich nabyciem nie zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym jako koszty.
3
Wartości niematerialne i prawne na dzień nabycia lub pozyskania wycenia się w cenie nabycia. Wyjątkiem od tej zasady jest wycena kosztów zakończonych prac rozwojowych, o której mowa w pkt. 7
4
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne (patrz pkt. 12-16) i dokonane odpisy z tytułu utraty wartości (patrz pkt. 15).
5
Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone,
2. techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii,
3. koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
6
Koszty etapu poprzedzającego prace rozwojowe, tzn. działalności badawczej obciążają wynik okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
7
Koszty wytworzenia poszczególnych tematów rozwojowych kalkulowane są na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 28, ust. 3 Ustawy o rachunkowości.
8
Koszty prac rozwojowych ujmowane są jako wartości niematerialne i prawne i podlegają amortyzacji, od miesiąca następującego po ukończeniu tematu rozwojowego lub jego etapu, spełniającego warunki określone w pkt. 5.
1. 9
2. Koszty prac rozwojowych, które następnie ujmowane będą jako wartości niematerialne i prawne obejmują:
1. koszty projektowania, wytworzenia i testowania modeli i prototypów nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi, bez uwzględnienia kosztów testowania produktów gotowych),
2. koszty projektowania narzędzi, urządzeń, form i matryc służących wytwarzaniu produktów (wyrobu lub usługi) przy pomocy nowych technologii,
3. koszty działania (pracy) urządzeń służących wytwarzaniu produktów za pomocą nowych technologii (wyrobu lub usługi) w okresie ich testowania poprzedzającym prowadzenie do użycia technologii (bez uwzględnienia kosztów testowania poprawności działania urządzeń po wprowadzeniu nowej technologii).
10
Oprogramowanie komputerowe pozyskane w formie darowizny zaliczone powinno być do wartości niematerialnych i prawnych o ile:
" oprogramowanie jest dostarczone w pełnej wersji o okresie wykorzystania powyżej jednego roku, w pełni funkcjonalne itd. Za oprogramowanie tego typu nie może być uznana aplikacja w wersji beta, demo, edukacyjna itp.,
" oprogramowanie przeznaczone jest do użytku na potrzeby Spółki i wgrane zostało na nośniki urządzeń elektronicznego przetwarzania danych wykorzystywane w Spółce,
" oprogramowanie zostało zarejestrowane u producenta, zgodnie z jego wymaganiami. Za ustalenie wartości godziwej otrzymanego w formie darowizny oprogramowania odpowiada Zarządzający majątkiem. Potwierdzona dokumentem wyceny informacja o wartości godziwej jest przekazywana do służb finansowo-księgowych najpóźniej do końca miesiąca, w którym oprogramowanie przyjęto do używania.
11
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania wartość niematerialną i prawną , do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów umorzeniowych z jej wartością początkową lub w którym wartość niematerialną i prawną przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono niedobór.
12
Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000,00 zł podlegają odpisaniu jednorazowo w koszty zużycia materiałów.
1. 13
Odpisy amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są kalkulowane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wyjątkiem od powyższej zasady są pozycje wartości niematerialnych i prawnych, dla których stosowanie powyższej zasady nie odzwierciedlałoby uzasadnionego ekonomicznie okresu ich użytkowania. Dla takich pozycji wartości niematerialnych i prawnych stosuje się indywidualne stawki amortyzacyjne.
14
Wybrane dla potrzeb Spółki stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych uwidocznione są na karcie inwentarzowej oraz w Planie amortyzacji, który traktowany jest jako uzupełnienie dokumentacji dotyczącej wyceny aktywów i pasywów oraz przyjętych zasad ustalania wyniku finansowego.
15
Zasady dotyczące ewidencji wartości niematerialnych i prawnych użytkowanych przez NOVA TRADING S.A. na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze są analogiczne jak przewidziane dla środków trwałych.
2.3. Instrumenty finansowe
1
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o rachunkowości wprowadza się pojęcie instrumentów finansowych, przez które rozumie się każdy kontrakt, powodujący powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego1) u drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy.
1. Będące skutkiem instrumentów finansowych aktywa i pasywa stanowią odrębne kategorie z punktu widzenia zasad ich klasyfikacji i wyceny, dla których Ustawa o rachunkowości określa indywidualne regulacje, zarówno w zakresie zasad wyceny jak i prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2. 2.3.1. Aktywa finansowe będące skutkiem instrumentów finansowych
2
W NOVA TRADING S.A. do aktywów finansowych będących skutkiem instrumentów finansowych zalicza się w szczególności papiery wartościowe (akcje, obligacje i pozostałe papiery wartościowe) oraz udzielone pożyczki.
3
Dla aktywów finansowych powstałych w wyniku instrumentów finansowych (z wyjątkiem udzielonych pożyczek) stosuje się zasady wyceny obowiązujące dla wyceny inwestycji.
4
Aktywa finansowe powstałe w wyniku instrumentów finansowych dzieli się na długo i krótkoterminowe.
5
Udzielone pożyczki, jako skutek instrumentu finansowego stanowią aktywa finansowe i dla potrzeb prezentacji w bilansie zaliczane są do inwestycji, odpowiednio do inwestycji długo bądź krótkoterminowych.
Na koniec każdego miesiąca są wyceniane według kwoty wymaganej zapłaty, a nie według zasad określonych dla inwestycji. Skutki naliczonych na koniec każdego miesiąca odsetek, bez względu na termin spłaty pożyczki, są ujmowane jako przychody finansowe okresu.
2.3.2. Zobowiązania finansowe będące skutkiem instrumentów
finansowych
6
NOVA TRADING S.A. ujmuje w księgach rachunkowych zobowiązania finansowe powstałe wskutek zawarcia kontraktu (instrumentu finansowego) na dzień jego zawarcia.
Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych według wartości nominalnej.
7
Postanawia się, że zobowiązania finansowe NOVA TRADING S.A. wycenia na koniec każdego miesiąca:
1. w kwocie wymagającej zapłaty,
2. w wartości godziwej, jeżeli uregulowanie zobowiązań nastąpi zgodnie z umową drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej NOVA TRADING S.A. zalicza zobowiązania, których uregulowanie nastąpi poprzez dostarczenie kontrahentowi posiadanych instrumentów finansowych, takich jak obligacje Skarbu Państwa, akcje innych spółek dostępne w publicznym obrocie, itp.
1.
2. 2.3.3. Instrumenty finansowe zabezpieczające aktywa lub pasywa
8
Za instrument finansowy zabezpieczający uznaje się taki instrument, który spełnia łącznie następujące warunki:
" przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz określono, które aktywa lub pasywa mają zostać zabezpieczone za pomocą tego kontraktu;
" zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą zapadalności, wpływem zmian stopy procentowej albo kursu waluty;
" stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu przepływów środków pieniężnych jest znaczny.
9
Instrumenty finansowe zabezpieczające klasyfikowane są zgodnie z celem zabezpieczenia jako:
" zabezpieczające wartość godziwą aktywów lub pasywów,
" zabezpieczające przepływy pieniężne.
10
W wyniku instrumentów finansowych zabezpieczających powstają odrębne aktywa lub pasywa finansowe.
Spółka zawiera kontrakty forward , które mają wyłącznie charakter zabezpieczający
( nie są to kontrakty o charakterze spekulacyjnym). W momencie zawarcia kontraktu
forward ich wartość godziwa wynosi 0 , nie są one więc ujmowane w księgach
rachunkowych Spółki.
Na każdy dzień bilansowy wartość godziwa kontraktów ujmowana jest jako składnik
aktywów w bilansie lub jako zobowiązanie a w rachunku zysków i strat jako przychody
lub koszty finansowe.
Wycenę kontraktów dokonuje bank wg przyjętej metodologii wyceny forward,.
Dokonana wycena jest przesyłana do Spółki w celu wprowadzenia jej do ksiąg rachunkowych.
Realizacja kontraktów forward polega na zakupie waluty po kursie wynikającym
w kontrakcie. Kurs ten , jako kurs faktycznie zastosowany jest następnie porównywany
z kursem średnim NBP, według którego zaksięgowano zobowiązanie Spółki.
11
Zgodnie z art. 35a ust. 4 Ustawy o rachunkowości przy wycenie zabezpieczanych aktywów i pasywów uwzględnia się wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich wartości.
12
Zasady odnośnie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych Spółka stosuje zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r.
2.4. Inwestycje
1
Przez inwestycje rozumie się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków w tym również z transakcji handlowej.
Do inwestycji zalicza się aktywa finansowe i niefinansowe.
2
Aktywa finansowe zaliczane do inwestycji obejmują aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki (akcje, udziały), a także prawo do otrzymania aktywów pieniężnych (np. obligacje) i prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, jeśli zostały nabyte w celu określonym w pkt. 1.
3
Aktywa niefinansowe (nieruchomości i wartości niematerialne i prawne), zaliczane są do inwestycji tylko wtedy, gdy:
a. zostały nabyte (a nie wytworzone we własnym zakresie),
b. nie są przeznaczone na własne potrzeby NOVA TRADING S.A. (przeznaczenie na wynajem, dzierżawę, leasing traktuje się także jako wykorzystanie aktywa na własne potrzeby
NOVA TRADING S.A),
c. utrzymywane są w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (wymienionych w pkt 1.).
4
Inwestycje (zarówno aktywa finansowe jak i aktywa niefinansowe) są klasyfikowane do dwóch podstawowych grup - krótkoterminowych i długoterminowych. Przyporządkowanie inwestycji do w/w grup jest uwarunkowane okresem realizacji korzyści z tytułu ich posiadania i wymaga określenia na każdy dzień bilansowy.
Inwestycje krótkoterminowe to inwestycje utrzymywane do 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Inwestycje długoterminowe to inwestycje, których termin zbycia lub rozliczenia przypada w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
5
Inwestycje długoterminowe zaliczane do aktywów trwałych są to aktywa, których termin przeznaczenia do zbycia lub termin ich realizacji przekracza rok licząc od najbliższego dnia bilansowego oraz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodu w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, włączając również przychód z dokonania transakcji handlowej.
Do inwestycji długoterminowych zalicza się również aktywa pieniężne w postaci naliczonych odsetek od aktywów finansowych, płatne lub wymagalne w okresie powyżej 1 roku od dnia bilansowego.
6
Na dzień nabycia inwestycje długoterminowe NOVA TRADING S.A. ujmuje w księgach rachunkowych według ceny nabycia lub wartości nominalnej.
7
Inwestycje długoterminowe wycenia się na poziomie ceny nabycia, aż do dnia ich realizacji, o ile nie zachodzi trwała utrata ich wartości, powodująca konieczność dokonania odpisu aktualizującego ich wartość pierwotną.
Trwała utrata wartości inwestycji długoterminowych ma miejsce w przypadku utraty przydatności ekonomicznej tych inwestycji, oznaczającej częściowy lub całkowity brak przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu ich utrzymywania (dla inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych trwała utrata ma miejsce również w przypadku trwałego spadku kursu walutowego).
W celu dokonania odpisu trwałej utraty wartości inwestycji długoterminowych należy określić ich cenę rynkową lub w przypadku jej braku ich wartość godziwą.
Odpis trwałej utraty wartości inwestycji długoterminowych stanowi różnicę pomiędzy ich wartością pierwotną i niższą wartością rynkową (godziwą).
8
Wartość godziwa inwestycji określana jest na podstawie:
" cen panujących na zorganizowanych rynkach (giełdy papierów wartościowych, giełdy towarowe),
" cen określonych w specjalistycznych branżowych katalogach,
" wyceny rzeczoznawcy,
" postanowień umów zawartych z kontrahentami, których skutkiem jest inwestycja,
" innych przesłanek, o ile podstawa wyceny będzie wiarygodna, niezależna i możliwa do udokumentowania.
9
Przyjęta ostatecznie wycena inwestycji długoterminowej wymaga potwierdzenia odrębnym dokumentem, z powołaniem się na źródło informacji o wartości rynkowej (godziwej) inwestycji, będącym podstawą wyceny na dzień jej dokonania. Ustalona wartość godziwa inwestycji jest przekazywana do służb finansowo-księgowych.
10
Skutki przeszacowania inwestycji długoterminowej spowodowanego trwałą utratą ich wartości do poziomu wartości godziwej (rynkowej) niższej niż cena nabycia zwiększają koszty finansowe.
11
Wzrost wartości inwestycji długoterminowej, bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się jako przychody finansowe - do wysokości wcześniej wykazanych kosztów. Jeżeli kwota zwiększenia wartości inwestycji długoterminowej przewyższa wykazane poprzednio koszty, to nadwyżka nie jest ujmowana w księgach rachunkowych.
12
Inwestycje krótkoterminowe obejmują:
" aktywa pieniężne (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne),
" aktywa finansowe (np. akcje, obligacje, udziały, lokaty),
" aktywa niefinansowe (nieruchomości, wartości niematerialne i prawne).
13
Aktywa pieniężne obejmują aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, czyli środki pieniężne. Do aktywów pieniężnych (innych środków pieniężnych) zalicza się odsetki naliczone od aktywów finansowych (długo i krótkoterminowych), których termin realizacji (spłaty) przypada w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia bilansowego, do dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty).
14
Inne aktywa pieniężne krótkoterminowe obejmują w szczególności odsetki naliczone od aktywów finansowych płatne lub wymagalne w okresie od 3 miesięcy do 12 miesięcy od dnia bilansowego.
15
Aktywa pieniężne długoterminowe to takie, których termin realizacji wynosi powyżej 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego i wykazywane są w bilansie w pozycji "Inne długoterminowe aktywa finansowe".
16
Odsetki naliczone, z terminem realizacji do 3 miesięcy, od aktywów finansowych długoterminowych, są wykazywane w bilansie jako "Inne środki pieniężne".
17
Aktywa pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
18
Inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa pieniężne, z punktu widzenia zasad ich wyceny na dzień bilansowy, dzielą się na:
A. inwestycje, dla których istnieje aktywny rynek (pierwotny lub wtórny),
B. inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek (pierwotny lub wtórny).
19
Inwestycje krótkoterminowe zaliczane do grupy A wycenia się na każdy dzień kończący miesiąc według wartości rynkowej.
Inwestycje krótkoterminowe zaliczane do grupy B wycenia się na każdy dzień kończący miesiąc według ceny nabycia lub ceny (wartości) godziwej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.
20
Wartość godziwą lub rynkową, o której mowa w pkt 21 określa się nie później niż na koniec każdego miesiąca.
Zasady określenia wartości godziwej są analogiczne jak w przypadku inwestycji długoterminowych.
21
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenianych według cen rynkowych (inwestycje grupy A) zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
22
W przypadku inwestycji krótkoterminowych wycenianych w niższej z dwóch wartości: ceny (wartości) rynkowej (godziwej) i ceny nabycia (inwestycje grupy B) skutki obniżenia ich wartości zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota uprzednio odpisanych w koszty finansowe obniżeń ich wartości.
23
Różnice kursowe dotyczące inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień kończący każdy miesiąc oraz na dzień ich zbycia zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
24
W zależności od sposobu wyceny inwestycji krótkoterminowych wprowadza się dwie zasady ich przekwalifikowania:
A. Jeżeli inwestycje krótkoterminowe wyceniane są w wartości rynkowej (inwestycje grupy A) to pomimo ich przekwalifikowania do inwestycji długoterminowych wycena pozostaje bez zmian.
B. Jeżeli inwestycje krótkoterminowe wyceniane są w wartości godziwej lub cenie nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa (inwestycje grupy B), to przekwalifikowanie ich do inwestycji długoterminowych następuje w wartości księgowej albo cenie nabycia w zależności od tego, która z nich jest niższa.
25
Inwestycje długoterminowe, zaliczone do aktywów trwałych, na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się:
A. w wartości księgowej lub cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa - jeżeli inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości rynkowej lub cenie nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa;
B. według wartości księgowej - jeżeli inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości rynkowej.
26
Przekwalifikowanie inwestycji długoterminowych na inwestycje krótkoterminowe ma miejsce na dzień bilansowy okresu, w którym termin realizacji korzyści z inwestycji wynosi maksymalnie 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz w każdym momencie zmiany pierwotnie podjętej decyzji.
2.5. Rzeczowy majątek obrotowy
1
Przez rzeczowe aktywa obrotowe rozumie się materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
W przypadku utraty przydatności materiałów do zużycia podlegają one sprzedaży analogicznie jak towary.
2
W NOVA TRADING S.A. do bieżącej ewidencji zapasów stosuje się metodę ilościowo - wartościową, czyli w jednostkach naturalnych i pieniężnych, ujmując w tej ewidencji każdy składnik zapasów odrębnie.
3
Zapasy (materiały, produkty) w ciągu okresu sprawozdawczego są wyceniane w rzeczywistej cenie zakupu lub koszcie wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.
Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia ich do skutku.
4
Odpis aktualizujący wartość obciąża pozostałe koszty operacyjne.
5
Jeżeli wartość wynikająca z wyceny według ceny sprzedaży netto zaktualizowanego zapasu (materiału, produktu) na dzień bilansowy jest wyższa od wartości księgowej dokonuje się przywrócenia uprzednio dokonanego odpisu utraty wartości lub jego odpowiedniej części. Przywrócenie wartości uprzednio dokonanego odpisu stanowi pozostałe przychody operacyjne.
6
W przypadku sprzedaży lub zużycia zapasów (materiału, produktu), których wartość została zaktualizowana, odpis utraty wartoś
7
Rozchód zapasów (towarów handlowych) ujmowany jest według metody pierwsze weszło pierwsze wyszło /FIFO/.
Pozostałe materiały:
" części zamienne do maszyn o znaczącej wartości bilansowo podlegają rozliczeniu w czasie poprzez konto 305, natomiast podatkowo ujmowane są jednorazowo w koszty w momencie zakupu,
" materiały biurowe, reklamowe, środki czystości zakupuje się w ilościach niezbędnych do zużycia w kolejnych okresach sprawozdawczych, tj. w miesiącu i zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu.
Towary - wg cen zakupu.
8
Materiały biurowe i administracyjne, nabywane dla celów gospodarczych nie podlegają ewidencji magazynowej, są odpisywane bezpośrednio w koszty zużycia w momencie ich zakupu.
9
1. Zakup usług udokumentowany fakturą księgowany jest bezpośrednio w koszty.
2.6. Rozrachunki
1
Przez rozrachunki dla potrzeb niniejszego dokumentu w NOVA TRADING S.A. rozumie się ogół należności i zobowiązań innych niż finansowe.
2
Zgodnie z kryterium podmiotowym w NOVA TRADING S.A. wszystkie należności i zobowiązania podlegają podziałowi na:
" dotyczące podmiotów powiązanych,
" dotyczące pozostałych jednostek.
3
Zgodnie z kryterium terminu wymagalności w NOVA TRADING S.A. wszystkie należności i zobowiązania zostają podzielone na:
" długoterminowe,
" krótkoterminowe.
Należności krótkoterminowe stanowiące część aktywów obrotowych obejmują:
" należności z tytułu dostaw i usług zarówno wymagalnych w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, jak również wymagalnych powyżej 12 miesięcy,
" pozostałe należności o terminie wymagalności do 12 miesięcy od dnia bilansowego (z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, oraz dochodzonych na drodze sądowej i innych). Z tej kategorii wyłączone są całkowicie należności zaliczane do aktywów finansowych, stanowiących odrębny składnik aktywów obrotowych.
Należności długoterminowe, czyli pozostałe należności z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, zaliczane są do aktywów trwałych jednostki. Tak jak i w należnościach krótkoterminowych wyłączone są z tej klasyfikacji należności długoterminowe o charakterze finansowym, które stanowią element długoterminowych aktywów finansowych.
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są uznawane zawsze jako należności krótkoterminowe.
Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:
" zobowiązania z tytułu dostaw i usług zarówno wymagalnych w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, jak również wymagalnych powyżej 12 miesięcy,
" pozostałe zobowiązania o terminie wymagalności do 12 miesięcy od dnia bilansowego (z tytułu zaliczek otrzymanych od odbiorcy, z tytułu zobowiązań wekslowych, z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, z tytułu wynagrodzeń oraz inne).
Zobowiązania długoterminowe to pozostałe zobowiązania z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
4
Zgodnie z kryterium celu finansowania w NOVA TRADING S.A. zobowiązania dzieli się na:
" zobowiązania finansujące działalność bieżącą,
" zobowiązania finansujące aktywa trwałe - środki trwałe w budowie.
Koszty i przychody związane z obsługą zobowiązań finansujących aktywa trwałe powiększają (w przypadku kosztów) lub zmniejszają (w przypadku przychodów) wartość środków trwałych w budowie.
Koszty i przychody związane z obsługą zobowiązań finansujących działalność bieżącą wpływają bezpośrednio na wynik finansowy.
5
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
6
W przypadku zobowiązań i należności budżetowych oraz innych rozrachunków publiczno-prawnych przez kwotę wymaganej (wymagającej) zapłaty rozumie się kwotę wynikającą z odnośnych przepisów prawa.
7
Wprowadza się obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności na koniec każdego miesiąca. Odpisy te korygują wartość należności w bilansie (utrata wartości).
Odpis utraty wartości obciąża pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe.
W przypadku ustania przyczyny utraty ich wartości, następuje korekta odpisu aktualizującego wartość należności zwiększająca ich wartość i pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe ( zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartości należności - załącznik).
8
Na koniec roku należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymaganej (wymagającej) zapłaty, która obejmuje ich wartość nominalną.
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartości należności
Utworzenie odpisu aktualizującego oznacza zaktualizowanie wartości nominalnej posiadanych należności poprzez uwzględnienie stopnia prawdopodobieństwa zapłaty tych należności.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości ( art. 35b) odpisy aktualizujące tworzymy na takie rodzaje należności:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości - odpis tworzony jest tylko do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - odpis w pełnej wysokości należności,
3) należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - odpis do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
4) należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - odpis w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
5) należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności - odpis w wysokości 100% salda na nieściągalne należności.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności księgowane jest po stronie Wn konta 791-6 "Pozostałe koszty operacyjne" po stronie Ma konta 280 "Odpisy aktualizujące wartość należności".
Konto 280 "Odpisy aktualizujące wartość należności" jest kontem korygującym do głównych kont poszczególnych rozrachunków.
Odpis aktualizujący wartość należności jest tworzony po przeprowadzeniu analizy sytuacji poszczególnych kontrahentów w okresach półrocznych. Każdy przypadek niezapłaconej należności jest rozpatrywany indywidualnie. Przed dokonaniem odpisu brane jest pod uwagę:
" przyczyna zwłoki w zapłacie przez dłużnika,
" czas zalegania z zapłatą,
" sytuacja płatnicza kontrahenta (dłużnika),
" czy analizowane należności objęte są gwarancją lub innym zabezpieczeniem,
" rodzaj i wyniki monitów wysłanych do dłużnika wcześniej.
Odpisy mogą być również tworzone przez Spółkę na podstawie salda należności przeterminowanych. Wówczas w przypadku należności przeterminowanych powyżej 180 dni będzie tworzony odpis w wysokości 100% salda takich należności.
Na koniec roku obrotowego analizie poddane są odpisy aktualizujące nie kosztowe, pod kontem zakwalifikowania ich jako koszt statystyczny (podatkowy).
Spółka ustala także, które należności są na dzień bilansowy przedawnione, umorzone lub nieściągalne. Należności te nie zostaną uregulowane z powodu:
"upływu przewidzianego prawem czasu dochodzenia wierzytelności na drodze powództwa cywilnego, co zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty (przedawnienie),
" zwolnienia kontrahenta z zobowiązania i rezygnacji ze ściągania należności (umorzenie), albo
"udokumentowanego braku możliwości wyegzekwowania należności (nieściągalność).
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne są na koniec roku obrotowego następująco odpisane:
- w ciężar konta 280 "Odpisy aktualizujące wartość należności", zapisem: Wn konto 280, Ma konto 792-5 "Pozostałe przychody operacyjne - odpisy aktualizujące".
Sposób, tryb i kwotę dochodzenia należności przeterminowanych uzgadniany jest z reprezentującą w danej sprawie Kancelarią Prawną. Spółka otrzymuje stosowne repertorium spraw bieżących oraz spraw upadłościowych i układowych w okresach półrocznych.
2.7. Kredyty bankowe i otrzymane pożyczki
1
Postanawia się, że na potrzeby sprawozdawczości finansowej, zgodnie z nowelizacją Ustawy o rachunkowości, kredyty bankowe, otrzymane pożyczki i wyemitowane obligacje zaliczane są do zobowiązań finansowych, czyli zobowiązań NOVA TRADING S.A. do wydania aktywów finansowych, w tym przypadku najczęściej środków pieniężnych, innej jednostce (bankowi) na określonych warunkach.
2
W NOVA TRADING S.A. do zaciągania kredytów bankowych i pożyczek uprawnieni są wyłącznie Zarząd Spółki.
3
Zgodnie z kryterium terminu spłaty kredyty bankowe, pożyczki i wyemitowane obligacje dzieli się na:
" długoterminowe,
" krótkoterminowe.
Kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje krótkoterminowe to takie, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje długoterminowe to takie, których termin spłaty wynosi więcej niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego.
4
Zgodnie z celem finansowania kredyty, pożyczki i wyemitowane obligacje dzielą się na:
" finansujące działalność bieżącą,
" finansujące aktywa trwałe, z podziałem na finansujące:
1. środki trwałe w budowie,
2. inwestycje w nieruchomości,
3. wartości niematerialne i prawne.
5
1. Podział zgodny z przedstawionymi wyżej kryteriami znajduje swoje odzwierciedlenie w Zakładowym Planie Kont NOVA TRADING S.A.
6
Na dzień powstania kredyty bankowe, pożyczki i wyemitowane obligacje ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej, wynikającej z umowy.
W przypadku, kiedy kredyt lub pożyczka zaciągnięty jest w kilku transzach, w księgach rachunkowych ujmuje się poszczególne transze w momencie ich udostępnienia
NOVA TRADING S.A.
7
W przypadku zaciągnięcia kredytów i pożyczek w walucie obcej na dzień ich powstania walutę przelicza się według kursu kupna banku obsługującego operację.
8
Na koniec każdego miesiąca kredyty bankowe, pożyczki i wyemitowane obligacje (złotówkowe i walutowe) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z naliczonymi odsetkami wynikającymi z umowy, przypadającymi do tego dnia z uwzględnieniem skutków instrumentów zabezpieczających.
9
Wartość kredytów bankowych i pożyczek i wyemitowanych obligacji wyrażonych w walucie na koniec każdego miesiąca jest korygowana o naliczone różnice kursowe dotyczące części kapitałowej tych zobowiązań z uwzględnieniem skutków instrumentów zabezpieczających.
Naliczone na koniec miesiąca odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyrażonych w walucie wyceniane są według kursu walut stosowanych do wyceny na dzień kończący miesiąc.
10
Prowizje, odsetki zarówno zapłacone jak i naliczone oraz inne opłaty związane z obsługą kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji złotówkowych i walutowych finansujących działalność bieżącą, obciążają koszty finansowe okresu.
11
Różnice kursowe niezrealizowane i zrealizowane od kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji walutowych finansujących działalność bieżącą, korygują wynik finansowy okresu.
12
Od momentu oddania do używania, sprzedaży lub likwidacji środków trwałych w budowie, finansowanych kredytem, pożyczką lub wyemitowanymi obligacjami koszty (przychody) związane z obsługą tych zobowiązań obciążają bieżący.
2.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
1. 2.8.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:
2. A. Bierne
1
Rozliczenia międzyokresowe bierne stanowią prawdopodobne zobowiązania NOVA TRADING S.A., których realizacja nastąpi w przyszłości, wynikające z poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów.
W NOVA TRADING S.A. wyodrębnia się dwa rodzaje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów:
1. dotyczące poniesionych kosztów operacyjnych (złotówkowe),
2. dotyczące poniesionych kosztów operacyjnych (walutowe).
Bierne rozliczenia międzyokresowe dzielą się na krótko i długoterminowe.
Biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w wysokości przypadających na bieżący miesiąc ściśle oznaczonych świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania do zapłaty.
2
Rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczące kosztów operacyjnych obejmują koszty poniesione w danym okresie, współmierne do wyniku tego okresu, czyli tzw. memoriał kosztów, który wymaga oszacowania w inny sposób niż na podstawie umów, stanowiących przyczynę ich poniesienia. Stanowią one co do zasady krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów.
3
Bierne rozliczenia międzyokresowe w momencie ich utworzenia obciążają w całości koszty operacyjne.
W przypadku braku obowiązku uregulowania biernego rozliczenia międzyokresowego następuje jego likwidacja powodująca powstanie pozostałych przychodów operacyjnych. Ewentualne różnice pomiędzy wartością rozliczenia międzyokresowego biernego, a kwotą zobowiązania powstałego z jego tytułu korygują koszty rodzajowe w okresie rozliczenia.
1. B. Czynne
4
Rozliczenia międzyokresowe czynne w NOVA TRADING S.A. obejmują:
" pozycje poniesionych nakładów (wydatków), które w przyszłych okresach będą uznane jako koszty operacyjne,
" pozycje poniesionych nakładów (wydatków), które w przyszłych okresach będą uznane jako koszty operacji finansowych,
5
Grupa pierwsza rozliczeń międzyokresowych czynnych obejmuje poniesione w danym okresie sprawozdawczym nakłady (wydatki) rozliczane w każdym miesiącu roku obrotowego. Nakłady (wydatki) związane z działalnością operacyjną podstawową obciążają koszty rodzajowe w wysokości wynikającej z charakteru i okresu, którego dotyczą.
Nakłady (wydatki) wynikające z operacji finansowych NOVA TRADING S.A., czyli m.in. zapłacone z góry odsetki, prowizje, dyskonto przy emisji papierów wartościowych, obciążają koszty finansowe w wysokości wynikającej z charakteru i okresu, którego dotyczą.
Jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników majątkowych jest niższa od zobowiązania zapłaty za nie, to różnica stanowi czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.
6
Szczególną pozycją rozliczeń międzyokresowych czynnych jest odpis podstawowy na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Coroczny odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest naliczany i ujmowany jako rozliczenie międzyokresowe czynne obciążające wynik finansowy w okresie 12 miesięcy.
7
Rozliczenia międzyokresowe czynne dzielą się na długo i krótkoterminowe.
8
Nie podlegają rozliczeniu w czasie kwoty poniesionych jednorazowych nakładów (wydatków) na określony tytuł, dotyczące danego roku obrotowego, jeżeli nie przekraczają 1.500 zł. W momencie poniesienia obciążają one odpowiedni koszt rodzajowy.
9
Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych podlega rozliczeniu na każdy dzień kończący miesiąc.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, którego dotyczą. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
1. 2.8.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
1.
10
Rozliczenia międzyokresowe przychodów w NOVA TRADING S.A., zgodnie z definicją zobowiązań i przychodów oraz dla potrzeb analitycznych, dzieli się na dwie grupy:
" rozliczenia międzyokresowe przychodów o charakterze zobowiązań,
" rozliczenia międzyokresowe przychodów o charakterze kapitałowym.
Wymienione grupy dla celów analitycznych i sprawozdawczych podlegają odrębnej ewidencji.
11
1. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów o charakterze zobowiązań zalicza się:
" równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.
1.
12
1. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów o charakterze kapitałowym zalicza się:
" ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11 Ustawy o rachunkowości,
" równowartość przyjętych nieodpłatnie (w tym także w drodze darowizny) środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
" środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych.
13
Na dzień kończący każdy miesiąc NOVA TRADING S.A. ma obowiązek analizy pozycji zaliczonych do pierwszej grupy rozliczeń międzyokresowych przychodów i w celu ich rozliczenia z przychodami ze sprzedaży, jeśli świadczenie, na które otrzymano środki zostało wykonane (bez względu na to, czy było zafakturowane).
W przypadku rozliczeń dotyczących świadczenia realizowanego przez NOVA TRADING S.A. w kilku okresach sprawozdawczych przyjmuje się metodę proporcjonalnego rozliczenia przychodów do stopnia wykonania usługi na dzień bilansowy, o ile umowa nie określa jednoznacznie innych zasad rozliczania.
14
Pozycje rozliczeń międzyokresowych przychodów zaliczane do grupy przychodów rozliczanych w czasie o charakterze kapitałowym (za wyjątkiem ujemnej wartości firmy) zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych odpowiednio środków trwałych lub kosztów rozwojowych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z w/w źródeł.
Ujemna wartość firmy rozliczana jest w okresie będącym średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Szczegółowe zasady ustalania, rozliczenia i weryfikacji ujemnej wartości firmy przyjęto w NOVA TRADING S.A. zgodnie z art. 44b znowelizowanej Ustawy o rachunkowości.
15
Nie zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów należnych odszkodowań, kar umownych oraz innych kwot należnych dla NOVA TRADING S.A. Stanowią one pozostały przychód operacyjny lub przychód finansowy, o ile wynikają z dokumentów potwierdzających prawo do ich otrzymania.
2.9. Rezerwy
1
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
W NOVA TRADING S.A. rezerwy tworzy się i aktualizuje ich wartość nie rzadziej niż na koniec roku.
2
Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na dzień zaistnienia zdarzenia nie później niż na koniec każdego miesiąca.
3
W NOVA TRADING S.A. rezerwy tworzy się na przyszłe zobowiązania i klasyfikowane są one w zależności od tytułu ich utworzenia.
Tytuły tworzenia rezerw obejmują w szczególności:
" skutki toczącego się postępowania sądowego, tylko wtedy, gdy oznaczać ono będzie określone zobowiązanie Spółki wobec strony postępowania,
" straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku, tylko wtedy, gdy oznaczają one przyszłe zobowiązania Spółki,
" inne zobowiązania wynikające z zaistniałych zdarzeń w zakresie bieżącej działalności Spółki (np. naprawy gwarancyjne, kary umowne należne innym jednostkom).
Zasady tworzenia rezerw
4
Rezerwy dotyczące bieżącej podstawowej działalności NOVA TRADING S.A. tworzy się w okresie zaistnienia zdarzenia powodującego obowiązek ich utworzenia, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca.
5
Rezerwy dotyczące działalności operacyjnej obciążają pozostałe koszty operacyjne (np. rezerwy na straty z operacji gospodarczych w toku, rezerwy na świadczenia wymienione w punkcie 8), o ile nie są one związane ze zdarzeniami lat poprzednich (błędami fundamentalnymi czy zmianą polityki rachunkowości).
6
Rezerwy dotyczące działalności finansowej i inwestycyjnej tworzy się odpowiednio w ciężar kosztów finansowych (np. rezerwy tworzone z tytułu operacji kredytowych, rezerwy z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń), o ile nie są one związane ze zdarzeniami lat poprzednich (błędami fundamentalnymi czy zmianą polityki rachunkowości).
7
Rezerwy dotyczące roku obrotowego tworzy się także wtedy, gdy powody do ich utworzenia staną się znane NOVA TRADING S.A. dopiero między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.
8
Rezerwy wprowadzone po raz pierwszy do ksiąg, wynikające z błędów fundamentalnych lub zmiany polityki rachunkowości, ujmuje się do końca okresu sprawozdawczego, w którym błąd wykryto lub podjęto decyzję o zmianie polityki rachunkowości, jako korektę kapitału własnego NOVA TRADING S.A. w pozycji zysk/strata lat ubiegłych.
9
Rezerwy są wykazywane w bilansie z podziałem na długo i krótkoterminowe.
10
Rezerwy krótkoterminowe dotyczą zobowiązań, które wystąpią w ciągu roku licząc od najbliższego dnia bilansowego. Pozostałe rezerwy zaliczane są do rezerw długoterminowych.
11
Przekwalifikowanie rezerwy długoterminowej na krótkoterminową może nastąpić już w dniu, w którym do realizacji zobowiązania pozostał rok licząc od najbliższego dnia bilansowego.
12
Od dnia 01.01.2002 roku w NOVA TRADING S.A. nie tworzy się rezerw:
" na należności, gdyż rezerwy z tego tytułu zastąpione zostały odpisem aktualizującym,
" na pozostałe aktywa obrotowe i aktywa trwałe, gdyż rezerwy zastąpione zostały odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości.
13
Niewykorzystane rezerwy zwiększają odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.
Wykorzystane rezerwy zwiększają zobowiązania, na które zostały utworzone.
2.10. Kapitał własny i fundusze specjalne
1
Kapitały własne w NOVA TRADING S.A. tworzone są zgodnie z obowiązującym prawem.
Kapitały własne występują wyłącznie w księgach Dyrekcji Spółki NOVA TRADING S.A.
Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu.
W ramach kapitału własnego NOVA TRADING S.A. wyodrębnia się:
" Kapitał zakładowy,
" Kapitał zapasowy,
" Pozostałe kapitały rezerwowe,
" Zysk/stratę lat ubiegłych,
" Wynik finansowy okresu sprawozdawczego.
2
Zasady tworzenia i przeznaczania (emisji, podziału czy umorzenia) kapitału zakładowego, zapasowego oraz pozostałych kapitałów rezerwowych określa Kodeks Spółek Handlowych oraz podjęte na jego podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.
3
Zasady wyceny kapitału rezerwowego z tytułu aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów własnych, zysków / strat lat ubiegłych i wyniku finansowego bieżącego okresu wynikają z Ustawy o rachunkowości i przyjętej przez NOVA TRADING S.A. polityki rachunkowości.
4
Kapitał zakładowy NOVA TRADING S.A. wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
5
Kapitał zakładowy wycenia się nie rzadziej niż na dzień jego zmiany w wartości nominalnej.
6
Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku.
Wysokość odpisu określa Zarząd Spółki.
7
Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest na dzień aktualizacji wyceny środków trwałych przeprowadzonej w NOVA TRADING S.A. na podstawie odrębnych przepisów prawa.
8
Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału.
Kapitał z aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu o:
" różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał zapasowy, o ile odrębne (inne niż Ustawa o rachunkowości) przepisy nie stanowią inaczej.
" odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, których wartość była uprzednio aktualizowana. Zmniejszenia kapitału dokonuje się w korespondencji z umorzeniem środka trwałego.
9
Kapitał z aktualizacji wyceny nie może powstać w wyniku aktualizacji wyceny innych składników majątku za wyjątkiem środków trwałych, o których mowa w punkcie 9.
10
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości ujmuje się w kapitale własnym w pozycji zysk/strata lat ubiegłych skutki błędów fundamentalnych i zmiany polityki rachunkowości.
W związku z powyższym w pozycji zysk/strata lat ubiegłych wyodrębnia się przychody i koszty kapitałowe oraz wynikające z nich podatki odroczone.
Zysk / strata lat ubiegłych zwiększa się z tytułu przychodów nie ujętych w zamkniętych księgach rachunkowych poprzednich lat, po uwzględnieniu podatku odroczonego dotyczącego tych przychodów.
Zysk / strata zmniejsza się z tytułu kosztów nie ujętych w zamkniętych księgach rachunkowych lat poprzednich.
Zysk / strata lat ubiegłych na mocy uchwały Właścicieli jest przeznaczona na kapitał zapasowy lub inny, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem.
11
Wynik finansowy netto w NOVA TRADING S.A. jest ustalony księgowo na koniec roku obrotowego, w momencie zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki.
12
W okresach sprawozdawczych nie dokonuje się przeniesienia przychodów i kosztów oraz innych obciążeń na wynik finansowy.
13
Rozliczenie wyniku finansowego następuje na dzień Uchwały Walnego Zgromadzenia.
14
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb socjalnych pracowników i ich rodzin.
15
Szczegółowe zasady tworzenia, wysokości odpisów oraz osoby uprawnione do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
16
Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. III. Zasady ustalania wyniku finansowego
W NOVA TRADING S.A. na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2. wynik operacji finansowych,
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. Ustawy o rachunkowości.
3.1. Zasady ustalania wyniku na działalności podstawowej
1
Wynik na działalności podstawowej operacyjnej obejmuje wynik na działalności usługowej oraz wynik na sprzedaży towarów i materiałów. Stanowi on różnicę między przychodami ze sprzedaży towarów, usług i materiałów a kosztami działalności operacyjnej podstawowej.
2
Według statutu przedmiotem działania NOVA TRADING S.A. jest:
" sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
" obróbka mechaniczna elementów metalowych
" sprzedaż hurtowa metali i rud metali
" sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
" obróbka metali i nakładanie powłok na metale
3
Koszty podstawowe operacyjne NOVA TRADING S.A. są ujmowane w układzie rodzajowym. W układzie rodzajowym wyróżnia się następujące grupy kosztów:
1. amortyzacja;
2. zużycie materiałów;
3. zużycie energii;
4. podatki i opłaty;
5. usługi remontowe;
6. inne usługi obce;
7. wynagrodzenia;
8. narzuty na wynagrodzenia;
9. świadczenia na rzecz pracowników;
10. pozostałe koszty.
3.1.1. Zasady ustalania przychodów ze sprzedaży towarów i usług
1
W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz Spółki przychody dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty.
2
Za przychody ze sprzedaży uznaje się należne kwoty za sprzedane na zewnątrz towary,usługi ustalone przy zastosowaniu cen sprzedaży i skorygowane o należne dopłaty, udzielone bonifikaty, rabaty i upusty bez należnego od tej sprzedaży podatku VAT.
3
Przychody ze sprzedaży usług uznaje się w miesiącu wykonania usługi.
3.1.2. Zasady uznawania i rozliczania kosztów podstawowych
operacyjnych
Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo z wykorzystaniem oprogramowania
IMPULS EVO Biura Projektowania Systemów Cyfrowych 41-506 Chorzów ul. Gałeczki 61.
Dokumentacja systemu komputerowego przechowywana i aktualizowana jest w dziale
informatycznym.
W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie obciążające Spółkę koszty dotyczące danego okresu, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Przekrój informacyjny w połączeniu z układem rodzajowym kosztów stanowi podstawową bazę informacyjną, która może być wykorzystywana w NOVA TRADING S.A. dla potrzeb budżetowania. Rejestracja tak szczegółowych informacji o kosztach utrzymania jednostek jest punktem wyjścia z jednej strony do tworzenia budżetów kosztowych na następne okresy za pomocą procedury budżetowania narastającego, z drugiej strony umożliwia tworzenie raportów z wykonania budżetów.
3.1.3. Zasady ustalania wyniku na sprzedaży towarów i materiałów
1
Wynik na sprzedaży towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością sprzedanych towarów i materiałów w cenach zakupu lub cenach zakupu skorygowanych o rozliczoną, przypadającą na sprzedane towary i materiały część dokonanych w poprzednich okresach odpisu aktualizującego wartość.
Opis ujmowania w księgach przerobu towaru
Przerób towaru polega na :
- cieciu zwojów blachy na arkusze
- szlifowaniu arkuszy blachy
- szlifowaniu zwojów blach
- szlifowaniu oraz polerowaniu profili i rur
- cięcia wzdłuż zwojów blach
- wycinaniu detali na laserze
Towar wydawany jest na poszczególne maszyny na podstawie dokumentu RW - towar do przerobu
( Wn 332 Ma 330).
Następnie po przerobie towar otrzymuje nowy indeks i trafia do magazynu na podstawie dokumentu
PW z powiększoną wartością o koszt przerobu (Wn 330 Ma 332) i jednocześnie wydzielona jest wartość dodana (Wn 332 Ma 336 na poszczególne maszyny). W momencie sprzedaży przerobionego towaru na podstawie dokumentu WZ wartość dodana zostaje pomniejszona
(Wn 336 Ma 733 - sprzedaż wartości dodanej).
Saldo konta 733 w rachunku zysków i strat pomniejsza wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Na koniec każdego miesiąca rozliczane są odchylenia ( konto 335):
wszystkie koszty dotyczące poszczególnych maszyn ( księgowane pozabilansowo na koncie 501)
dzielone są przez wartość przerobu (PW) i przez ten wskaźnik mnoży się stan przerobionego towaru
znajdującego się w magazynie na koniec danego okresu.
Wynik przenoszony jest na wartość sprzedaży wg cen zakupu ( +/- konto 736).
3.2. Zasady ustalania wyniku na pozostałej działalności operacyjnej
1
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej stanowi różnicę między pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi i jest odzwierciedleniem skutków finansowych transakcji pośrednio związanych z podstawową działalnością operacyjną, innych niż operacje finansowe.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne obejmują koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:
a. ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,
b. z odpisywaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów,
c. z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
d. z odpisami aktualizującymi wartość aktywów, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
e. z odszkodowaniami, karami i grzywnami,
f. z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych,
2
Dla potrzeb analitycznych w NOVA TRADING S.A. pozostałe przychody operacyjne dzielą się na następujące grupy:
GRUPA (1) przychody będące skutkiem zdarzeń bieżących, powstałych w ciągu okresu sprawozdawczego,
GRUPA (2) przychody będące skutkiem zmian szacunków dokonywanych przy wycenie aktywów i zobowiązań innych niż finansowe,
GRUPA (3) przychody będące skutkiem rozliczania w czasie uzyskanych korzyści z lat poprzednich.
Pierwsza grupa pozostałych przychodów operacyjnych obejmuje w szczególności:
" przychody ze zbycia aktywów niefinansowych, ustalane jako nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością netto sprzedawanych aktywów,
" otrzymane lub należne odszkodowania, kary, grzywny dotyczące działalności operacyjnej,
" otrzymane nieodpłatne aktywa inne niż aktywa rzeczowe trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz środki pieniężne przeznaczone na ich wytworzenie lub zbycie,
" przychody m.in. likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ze sprzedaży złomu, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich, z tytułu różnic inwentaryzacyjnych,
" umorzenie (likwidacja) zobowiązań innych niż zobowiązania wynikające z operacji finansowych.
Przychody z tytułu wynajmu, dzierżawy majątku NOVA TRADING S.A. uznawane są jako przychody ze sprzedaży usług działalności pomocniczej.
Druga grupa pozostałych przychodów operacyjnych obejmuje w szczególności:
" przychody z tytułu przywrócenia wartości aktywów niefinansowych (m.in. majątku trwałego rzeczowego, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, należności) do wysokości wcześniej dokonanego odpisu utraty ich wartości,
" przychody z tytułu rozwiązania niewykorzystanych rezerw na zobowiązania inne niż zobowiązania, wynikające z operacji finansowych.
Trzecia grupa pozostałych przychodów operacyjnych obejmuje ratę rozliczanych w czasie przychodów ujętych w poprzednich okresach sprawozdawczych jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych prowadzona jest z podziałem według MPK, rodzaju podmiotu, stawek VAT, kierunku rozliczenia oraz z podziałem dla podatku dochodowego.
3
Dla potrzeb analitycznych pozostałe koszty operacyjne dzielą się na następujące grupy:
GRUPA (1) koszty będące skutkiem zdarzeń bieżących powstałych w ciągu okresu sprawozdawczego,
GRUPA (2) koszty będące skutkiem dokonania lub zmiany szacunku przy wycenie aktywów i zobowiązań innych niż finansowe.
Pierwsza grupa pozostałych kosztów operacyjnych obejmuje w szczególności:
" koszty ze zbycia aktywów niefinansowych, ustalane jako nadwyżka wartości netto sprzedanych aktywów nad ich ceną sprzedaży,
" odszkodowania, kary, grzywny, (zapłacone lub naliczone) dotyczące działalności operacyjnej,
" umorzenie należności innych niż należności zaliczane do aktywów finansowych,
" koszty likwidacji aktywów innych niż finansowe,
" przekazanie nieodpłatne aktywów innych niż finansowe i będące ich skutkiem podatki.
" pozostałe koszty operacyjne obejmujące m.in. koszty sądowe i egzekucyjne, koszty z tytułu różnic inwentaryzacyjnych, prywatyzacji, napraw pogwarancyjnych.
Do grupy drugiej pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności:
" koszty powstałe w wyniku dokonanego odpisu utraty wartości aktywów innych niż finansowe oraz zmian szacunku wartości odpisu,
" koszty powstałe w wyniku utworzenia rezerw na zobowiązania inne niż zobowiązania, wynikające z operacji finansowych.
4
Szczegółowe pozycje pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych określa Zakładowy Plan Kont.
5
Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych prowadzona jest z podziałem na koszty powstałe w wyniku utworzenia rezerwy i odpisu aktualizującego wartość aktywów oraz koszty, które ujęte zostały w okresie poniesienia (bez rezerwy i odpisu aktualizującego wartość aktywów).
Dodatkowo wyróżnia się rodzaj podmiotu, kierunek rozliczenia i podział do podatku dochodowego.
6
Szczególnym tytułem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych jest sprzedaż aktywów niefinansowych trwałych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).
W ciągu okresu sprawozdawczego na przychodach ze sprzedaży aktywów niefinansowych trwałych ujmuje się cenę sprzedaży netto według stawek VAT, rodzaj przychodu oraz podziału do podatku dochodowego. Na koncie sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (aktywów niefinansowych trwałych) ujmuje się ich wartość netto.
Na dzień kończący miesiąc, w celu ustalenia wyniku na sprzedaży, dokonuje się analizy obrotów na wyżej wymienionych kontach i wykazuje się odpowiednio wynik jako przychody (jeśli cena sprzedaży netto jest wyższa od wartości netto sprzedanych aktywów niefinansowych trwałych) lub jako koszty (jeśli cena sprzedaży netto jest niższa od wartości netto sprzedanych aktywów niefinansowych trwałych).
7
Szczególnym tytułem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych jest powódź.
Odpis aktualizujący wartość majątku utraconego wskutek powodzi tworzony jest na poziomie wartości netto tego majątku (lub jego odpowiedniej części, jeśli nie nastąpiła całkowita utrata wartości). Pomniejsza on wartość bilansową tego majątku i obciąża pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku ustania przyczyny, dla której został utworzony odpis aktualizacyjny następuje korekta odpisu aktualizującego wartość utraconego majątku zwiększająca wartość tego majątku i pozostałe przychody operacyjne.
3.3. Zasady ustalania wyniku na działalności finansowej
1
Wynik na operacjach finansowych ustala się jako różnicę między przychodami i kosztami finansowymi.
2
Przychody finansowe w NOVA TRADING S.A. obejmują następujące grupy:
Grupa I - przychody z tytułu odsetek i innych korzyści z utrzymywania aktywów
finansowych,
Grupa II - przychody z tytułu odsetek od należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych
należności,
Grupa III - przychody z tytułu różnic kursowych,
Grupa IV - przychody z tytułu dokonania szacunków przy wycenie aktywów finansowych
i zobowiązań finansowych oraz z tytułu zmian tych szacunków, (m.in. przychody
z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych
i korekty wartości zobowiązań finansowych), przychody z tytułu rozwiązania
rezerw na zobowiązania związane z działalnością finansową.
Grupa V - przychody ze zbycia aktywów finansowych,
Grupa VI - pozostałe przychody finansowe m.in. Przychody finansowe z tytułu umorzenia
odsetek od zobowiązań i otrzymanych pożyczek, otrzymania nieodpłatnego
aktywów finansowych.
Grupa VII -faktoring pełny
3
Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych ustala się na poziomie nadwyżki dodatnich różnic kursowych (zrealizowanych i niezrealizowanych) nad ujemnymi (zrealizowanymi i niezrealizowanymi).
4
Przychody ze zbycia aktywów finansowych ustala się na poziomie nadwyżki ceny sprzedaży nad wartością księgową tych aktywów na dzień ich zbycia.
5
Pozostałe elementy przychodów finansowych ustala się na poziomie wartości godziwej i rejestruje najpóźniej na dzień bilansowy okresu, w którym stały się należne, bez względu na termin ich zapłaty.
6
Koszty finansowe w NOVA TRADING S.A. obejmują następujące grupy:
GRUPA I - koszty z tytułu odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych zobowiązań nie zaliczanych do zobowiązań finansowych,
GRUPA II - koszty z tytułu dyskonta i odsetek od zobowiązań finansowych,
GRUPA III - koszty z tytułu różnic kursowych,
GRUPA IV - koszty z tytułu dokonania szacunków oraz ich zmian przy wycenie aktywów
i zobowiązań finansowych,
GRUPA V - koszty ze zbycia aktywów finansowych,
GRUPA VI - koszty z tytułu bieżących transakcji związanych z operacjami finansowymi,
GRUPA VII - koszty z tytułu tworzonych rezerw na zobowiązania wynikające z operacji
finansowych.
GRUPA VIII -faktoring pełny
7
Koszty z tytułu odsetek zaliczane do grupy pierwszej obejmują odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań niefinansowych.
8
Koszty z tytułu dyskonta i odsetek od zobowiązań finansowych dotyczą emitowanych przez NOVA TRADING Sp.J. obligacji, otrzymanych pożyczek i kredytów.
9
Koszty z tytułu różnic kursowych ustala się na poziomie nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi (zrealizowanymi i niezrealizowanymi).
10
Koszty z tytułu dokonania szacunków przy wycenie aktywów finansowych stanowią utratę wartości tych aktywów.
Koszty z tytułu dokonania szacunków przy wycenie zobowiązań finansowych stanowią skutek ich wyceny w wartości godziwej.
11
Koszty ze zbycia aktywów finansowych ustala się jako nadwyżkę wartości księgowej tych aktywów na dzień zbycia nad ich ceną sprzedaży.
12
Koszty z tytułu bieżących transakcji związanych z operacjami finansowymi obejmują m.in. gwarancje bankowe, ubezpieczenie kredytów oraz skutki instrumentów finansowych.
13
Szczegółowe tytuły przychodów i kosztów finansowych określono w Zakładowym Planie Kont.
3.4. Zasady ustalania obowiązkowych obciążeń z tytułu podatku
dochodowego
1
Przez obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego rozumie się obciążenia z tytułu podatku dochodowego.
2
Obciążenia z tytułu podatku dochodowego obejmują:
" podatek dochodowy bieżący,
3
Podatek dochodowy bieżący, stanowiący obciążenie wyniku finansowego okresu sprawozdawczego, ustala się w wysokości kwoty podatku należnego, wynikającej z deklaracji podatkowej za bieżący okres sprawozdawczy.
Podatek dochodowy bieżący obejmuje również podatek dochodowy należny powstały wskutek utworzenia rezerwy na podatek dochodowy bieżący, o której mowa w rozdziale II punkcie 9 "Rezerwy" niniejszej Dokumentacji.
3.5. Zasada istotności
Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego Spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty , które przekraczają 1% sumy
bilansowej za poprzedni rok sprawozdawczy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

IV. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
1
Przez sprawozdania finansowe w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, podlegające badaniu, rozumie się roczne sprawozdania finansowe obejmujące:
" bilans,
" rachunek zysków i strat,
" rachunek przepływów pieniężnych,
" zestawienie zmian w kapitale własnym,
" informacje dodatkowe.
2
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W księgach rachunkowych całej Spółki wynik finansowy ustala się przy wykorzystaniu rodzajowego układu kosztów.
3
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe82 524 032,4866 599 928,24
IWartości niematerialne i prawne456 267,30116 123,19
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne456 267,30116 123,19
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe66 454 662,0465 162 281,30
1Środki trwałe65 066 883,1764 632 216,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 675 025,201 684 179,04
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej40 804 102,0242 027 645,25
c) urządzenia techniczne i maszyny18 212 251,4316 613 621,42
d) środki transportu3 218 862,433 078 482,57
e) inne środki trwałe1 156 642,091 228 288,26
2Środki trwałe w budowie1 083 392,70434 632,16
3Zaliczki na środki trwałe w budowie304 386,1795 432,60
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe15 010 754,96614 352,21
1Nieruchomości499 733,58499 733,58
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe14 511 021,38114 618,63
a) w jednostkach powiązanych114 618,63114 618,63
– udziały lub akcje114 618,63114 618,63
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach14 396 402,75
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki14 396 402,75
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe602 348,18707 171,54
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego602 348,18707 171,54
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe484 480 152,31421 089 586,42
IZapasy307 685 741,08256 557 850,41
1Materiały832 466,88631 553,81
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary306 794 184,64255 895 162,88
5Zaliczki na dostawy i usługi59 089,5631 133,72
IINależności krótkoterminowe174 202 096,74158 909 689,28
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek174 202 096,74158 909 689,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:172 259 813,41158 704 335,81
– do 12 miesięcy172 259 813,41158 704 335,81
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 821 528,88202 254,46
c) inne120 754,453 099,01
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 335 555,385 418 967,85
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 335 555,385 418 967,85
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 335 555,385 418 967,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach2 335 555,385 403 467,85
– inne środki pieniężne15 500,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe256 759,11203 078,88
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem567 004 184,79487 689 514,66
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny188 364 304,02169 336 917,97
IKapitał (fundusz) podstawowy25 088 460,0025 088 460,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:124 248 457,9795 977 065,76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 938,73635,85
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto39 023 447,3248 270 756,36
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania378 639 880,77318 352 596,69
IRezerwy na zobowiązania4 732 902,404 737 333,47
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 355 075,213 340 461,76
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 377 827,191 396 871,71
– długoterminowa370 553,70314 695,96
– krótkoterminowa1 007 273,491 082 175,75
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe5 066 549,224 796 879,40
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 066 549,224 796 879,40
a) kredyty i pożyczki473 750,002 088 750,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe4 592 799,222 708 129,40
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe367 986 126,23308 516 915,83
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek367 900 969,85308 504 730,52
a) kredyty i pożyczki116 794 440,3084 598 902,36
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe39 566 934,6934 801 048,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:203 373 433,33182 206 260,94
– do 12 miesięcy203 373 433,33182 206 260,94
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi88 120,51160 388,67
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych8 023 569,276 398 705,31
h) z tytułu wynagrodzeń1 019,64
i) inne53 452,11339 424,76
4Fundusze specjalne85 156,3812 185,31
IVRozliczenia międzyokresowe854 302,92301 467,99
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe854 302,92301 467,99
– długoterminowe
– krótkoterminowe854 302,92301 467,99
Pasywa razem567 004 184,79487 689 514,66
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 053 491 530,231 018 131 723,17
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 053 491 530,231 018 131 723,17
BKoszty działalności operacyjnej993 024 352,16963 409 909,93
IAmortyzacja4 754 906,664 550 684,81
IIZużycie materiałów i energii16 087 096,3615 154 357,58
IIIUsługi obce50 956 271,6844 436 424,39
IVPodatki i opłaty, w tym:1 486 156,591 438 354,61
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia25 322 231,8722 381 704,03
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 959 762,765 209 570,35
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe4 838 012,474 275 721,71
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów883 619 913,77865 963 092,45
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 467 178,0754 721 813,24
DPozostałe przychody operacyjne2 449 677,803 831 263,03
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych49 890,05104 140,24
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 399 787,753 727 122,79
EPozostałe koszty operacyjne2 808 640,583 342 415,67
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych761 967,53579 276,94
IIIInne koszty operacyjne2 046 673,052 763 138,73
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)60 108 215,2955 210 660,60
GPrzychody finansowe645 814,1414 533 923,85
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:285 364,8427 963,13
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne360 449,3014 505 960,72
HKoszty finansowe11 502 678,5010 301 676,37
IOdsetki, w tym:3 280 395,813 217 429,47
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne8 222 282,697 084 246,90
IZysk (strata) brutto (F+G–H)49 251 350,9359 442 908,08
JPodatek dochodowy10 227 903,6111 172 151,72
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)39 023 447,3248 270 756,36
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)169 336 917,97136 074 178,59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach169 336 917,97136 074 178,59
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu25 088 460,0025 088 460,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu25 088 460,0025 088 460,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu95 977 065,7671 571 981,75
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego28 274 695,0924 413 476,16
a) zwiększenie (z tytułu)48 274 695,0939 413 476,16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)48 274 695,0939 413 476,16
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)20 000 000,0015 000 000,00
– pokrycia straty
– różnice kursowe z wyceny kapitałów -Szwajcaria
– podwyższenia kapitału zakładowego
–dywidendy20 000 000,0015 000 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu124 248 457,9795 977 065,76
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości635,85260,68
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)3 302,88
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych3 302,88375,17
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 938,73635,85
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu48 270 756,3639 413 476,16
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu48 270 756,3639 413 476,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach48 270 756,3639 413 476,16
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)48 270 756,3639 413 476,16
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego48 270 756,3639 413 476,16
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto39 023 447,3248 270 756,36
Azysk netto39 023 447,3248 270 756,36
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)188 364 304,02169 336 917,97
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)168 364 304,02149 336 917,97
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto39 023 447,3248 270 756,36
IIKorekty razem-30 937 473,75-22 561 352,32
1Amortyzacja4 754 906,664 550 684,81
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 995 030,973 189 466,34
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-49 890,05-104 140,24
5Zmiana stanu rezerw-4 431,07-272 430,02
6Zmiana stanu zapasów-51 127 890,67-30 627 042,66
7Zmiana stanu należności-15 292 407,462 372 571,22
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów27 273 672,46-6 745 991,05
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych603 978,06548 746,43
10Inne korekty-90 442,654 526 782,85
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)8 085 973,5725 709 404,04
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy49 890,05104 140,24
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych49 890,05104 140,24
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki15 680 877,841 681 138,41
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 284 475,091 676 828,41
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:14 396 402,754 310,00
a) w jednostkach powiązanych4 310,00
– nabycie aktywów finansowych4 310,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach14 396 402,75
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe14 396 402,75
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-15 630 987,79-1 576 998,17
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy35 190 803,3214 420 096,93
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki34 905 438,4814 392 133,80
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe285 364,8427 963,13
IIWydatki30 729 201,5736 032 604,58
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli20 000 000,0015 000 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek4 324 900,5413 090 804,83
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3 123 905,224 724 370,28
8Odsetki3 280 395,813 217 429,47
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)4 461 601,75-21 612 507,65
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-3 083 412,472 519 898,22
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 083 412,472 519 898,22
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-18 832,63-20 719,50
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 418 967,852 899 069,63
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 335 555,385 418 967,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania629 310,3312 185,31
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok49 223 197,3759 449 717,77
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-1 947 195,62-1 947 195,624 529 069,86
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);260 402,79260 402,79art 12 ust 4 pkt 27 330,04
róznice kursowe niezrealizowane-2 776 879,50-2 776 879,50art 15a ust 22 344 261,18
przychody bilansowe nie uznane podatkowo569 281,09569 281,09art 12 ust 3a2 164 283,55
pozostałe 13 195,09
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:-201 074,96-201 074,965 383,62
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym7 330,047 330,04art 12 ust 4 pkt 25 482,91
zafakturowane szacunki przychodów-211 395,15-211 395,15art 12 ust 1-99,29
pozostałe 2 990,152 990,15
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 383 916,722 383 916,724 688 971,67
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami9 731,119 731,11art 16 ust 1 pkt 14188,60
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów109 258,96109 258,96art 16 ust 1 pkt 22
odpisów aktualizujących wartość należności755 614,73755 614,73art 16 ust 1 pkt 26a579 276,94
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych888 848,25888 848,25art 16 ust 1 pkt 28519 657,75
wpłat na PFRON280 595,00280 595,00art 16 ust 1 pkt 36234 213,00
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów326 006,43326 006,43art 16 ust 13 355 635,38
pozostałe 13 862,2413 862,24
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-612 855,01-612 855,01-3 235 577,27
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)586 234,60586 234,60art 16 ust 1 pkt 11578 472,61
różnice kursowe niezrealizowane-238 971,73-238 971,73art 15a ust 3-1 247 586,51
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi2 529 892,882 529 892,88art 15 ust 62 252 749,88
wartość utworzonych rezerw na koszty23 701,2823 701,28art 15 ust 4e45 945,92
koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów-3 526 304,89-3 526 304,89art 15-4 865 215,64
pozostałe 12 592,8512 592,8556,47
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-444 581,22-444 581,22-3 286 161,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek242 767,73242 767,73art 16 ust 1 pkt 11201 405,11
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej494 868,73494 868,73art 15 ust 6294 519,20
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego418 913,69418 913,69art 15 ust 4h-16 276,26
koszty roku bieżącego-1 601 576,55-1 601 576,55art 15-3 765 809,05
pozostałe 445,18445,18
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-9 731,11-9 731,11
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)-9 731,11-9 731,11art 18 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym53 175 230,0059 665 587,00
K. Podatek dochodowy10 103 294,0011 336 462,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wprowadzenie

-

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki