Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki MANAGMENT FINANCE COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-11-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy MANAGMENT FINANSE COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo Pomorskie
Powiat Sopot
Gmina Sopot
Miejscowość Sopot
Adres
Kod kraju
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 6419Z - pozostałe pośrednictwo pieniężne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 są zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmian., zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych Spółka przyjęła następujące progi wartościowe: - Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł – Spółka zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia, - Środki trwałe o wartości początkowej równej i powyżej 10.000 zł - Spółka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalony jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych spółka wykorzystuje metodę liniową dla wszystkich środków trwałych zaliczanych do grupy 1,2 i 3 KŚT. Spółka przyjęła, że wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 2.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nie przekraczające 2.000 zł uznawane są za koszty bieżące okresu. Spółka stosuje metodę FIFO dla potrzeb ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych. Wartość należności wykazano w wysokości nominalnej. Środki pieniężne – według wartości nominalnej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wynik finansowy jest liczony za pomocą rachunku wyników metodą porównawczą. Spółka nie prowadziła żadnej działalności operacyjnej. Rok zostal zakończony z wynikiem 0zł.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wedle ustawy o Rachunkowości. 9. Spółka nie jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, gdyż nie spełnia żadnego z warunków podanych w Art. 64 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmian.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
Aktywa razem
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -245 869,64 -245 869,64
I Kapitał (fundusz) podstawowy 150 000,00 150 000,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 400,75 1 400,75
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -397 270,39 -397 270,39
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 245 869,64 245 869,64
II Zobowiązania długoterminowe 245 869,64 245 869,64
1 Wobec jednostek powiązanych 245 869,64 245 869,64
Pasywa razem
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Zysk (strata) brutto (F+G–H)
L Zysk (strata) netto (I–J–K)

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki