Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ANGUS" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyANGUS SA
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatM.Gdańsk
GminaGdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatM.Gdańsk
GminaGdańsk
UlicaStągiewna
Nr domu12
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-750
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD0111Z - uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000215906

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Szczegółowy opis polityki rachunkowości znajduje się w sekcji "Dodatkowe informacje i objaśnienia", w Załączniku 1 (plik polityka_rachunkowosci.pdf)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Kompletny opis wyceny aktywów i pasywów znajduje się w Załączniku 1 (plik "polityka_rachunkowosci.pdf). W szczególności metody wyceny:

 • Wartości niematerialnych i prawnych: por. Załącznik 1, sekcja III
 • Środków trwałych: por. Załącznik 1, sekcja IV
 • Inwestycje w nieruchomości i prawa wycenia się w cenie nabycia
 • Należności: po. Załącznik 1, sekcja VI
 • Zapasy: por. Załącznik 1, sekcja VII
 • Kosztów działalności operacyjnej: por. Załącznik 1, skecja VIII
 • Aktywa i pasywa w walutach obcych: por. Załącznik 1, sekcja IX
 • C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Zgodnie z polityką rachunkowości przedsiębiorstwa - patrz Załącznik 1.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Uwagi dodatkowe

  brak

  Bilans
  LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AAktywa trwałe1 551 701,725 807 042,24
  IIRzeczowe aktywa trwałe1 547 985,061 603 929,58
  1Środki trwałe1 547 985,061 603 929,58
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)804 271,48804 271,48
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej623 671,52648 674,90
  c) urządzenia techniczne i maszyny
  d) środki transportu120 042,06150 983,20
  IVInwestycje długoterminowe10,004 200 510,00
  3Długoterminowe aktywa finansowe10,004 200 510,00
  a) w jednostkach powiązanych4 200 500,00
  – udziały lub akcje4 200 500,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  c) w pozostałych jednostkach10,0010,00
  – udziały lub akcje10,0010,00
  VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 706,662 602,66
  1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 880,27411,66
  2Inne rozliczenia międzyokresowe1 826,392 191,00
  BAktywa obrotowe3 988 165,584 469 600,51
  IZapasy1 276 209,71
  1Materiały281 851,06
  2Półprodukty i produkty w toku517 343,65
  3Produkty gotowe477 015,00
  4Towary
  5Zaliczki na dostawy i usługi
  IINależności krótkoterminowe202 522,892 633 090,79
  1Należności od jednostek powiązanych11 570,41170 861,25
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:11 570,41170 861,25
  – do 12 miesięcy11 570,41170 861,25
  2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  3Należności od pozostałych jednostek190 952,482 462 229,54
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:78 859,351 147,94
  – do 12 miesięcy78 859,351 147,94
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych112 023,1329 059,00
  c) inne70,002 432 022,60
  d) dochodzone na drodze sądowej
  IIIInwestycje krótkoterminowe2 496 512,981 824 051,94
  1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 496 512,981 824 051,94
  a) w jednostkach powiązanych2 023 284,891 813 904,60
  – udzielone pożyczki2 023 284,891 813 904,60
  b) w pozostałych jednostkach
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne473 228,0910 147,34
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach473 228,0910 147,34
  2Inne inwestycje krótkoterminowe
  IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe12 920,0012 457,78
  CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  DUdziały (akcje) własne
  Aktywa razem5 539 867,3010 276 642,75
  LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
  AKapitał (fundusz) własny3 293 649,439 487 067,48
  IKapitał (fundusz) podstawowy500 000,00500 000,00
  IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:734 206,00734 206,00
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:294 093,874 397 614,05
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki294 093,874 397 614,05
  – na udziały (akcje) własne
  VZysk (strata) z lat ubiegłych-188 323,19
  VIZysk (strata) netto2 715 552,554 043 570,62
  VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-950 202,99
  BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 246 217,87789 575,27
  IRezerwy na zobowiązania175 144,20167 937,15
  1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego172 144,20165 937,15
  2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  3Pozostałe rezerwy3 000,002 000,00
  – krótkoterminowe3 000,002 000,00
  IIZobowiązania długoterminowe1 177 506,0079 234,00
  1Wobec jednostek powiązanych
  2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3Wobec pozostałych jednostek1 177 506,0079 234,00
  a) kredyty i pożyczki1 100 000,00
  e) inne77 506,0079 234,00
  IIIZobowiązania krótkoterminowe404 724,9745 476,60
  1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych35 210,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:34 440,00
  – do 12 miesięcy34 440,00
  b) inne770,00
  2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  b) inne
  3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek369 514,9745 476,60
  c) inne zobowiązania finansowe24 369,36
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:294 065,471 413,64
  – do 12 miesięcy294 065,471 413,64
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych44 045,276 739,36
  h) z tytułu wynagrodzeń20 909,124 046,24
  i) inne10 495,118 908,00
  IVRozliczenia międzyokresowe488 842,70496 927,52
  2Inne rozliczenia międzyokresowe488 842,70496 927,52
  – długoterminowe480 757,88488 842,70
  – krótkoterminowe8 084,828 084,82
  Pasywa razem5 539 867,3010 276 642,75
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 553 580,01435 728,37
  – od jednostek powiązanych45 224,14435 728,37
  IPrzychody netto ze sprzedaży produktów1 505 221,36435 728,37
  IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)994 358,65
  IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki54 000,00
  IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  BKoszty działalności operacyjnej2 393 431,06382 699,82
  IAmortyzacja86 227,4194 722,11
  IIZużycie materiałów i energii694 365,3426 309,31
  IIIUsługi obce1 104 109,0630 140,07
  IVPodatki i opłaty, w tym:133 814,30112 384,33
  – podatek akcyzowy
  VWynagrodzenia250 268,1482 529,00
  VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:62 172,9524 978,98
  – emerytalne
  VIIPozostałe koszty rodzajowe62 473,8611 636,02
  VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
  CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)160 148,9553 028,55
  DPozostałe przychody operacyjne290 910,333 773 101,64
  IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 755 774,91
  IIDotacje290 896,8017 324,61
  IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IVInne przychody operacyjne13,532,12
  EPozostałe koszty operacyjne4 717,183 004,69
  IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 716,11
  IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IIIInne koszty operacyjne1,073 004,69
  FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)446 342,103 823 125,50
  GPrzychody finansowe2 810 511,08283 234,78
  IIOdsetki, w tym:41 380,2946 844,45
  – od jednostek powiązanych41 380,2946 514,26
  IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:2 768 880,00
  – w jednostkach powiązanych2 768 880,00
  IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
  VInne250,79236 390,33
  HKoszty finansowe108 372,1911 753,43
  IOdsetki, w tym:93 881,586 280,01
  – dla jednostek powiązanych4 150,69
  IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
  IVInne14 490,615 473,42
  IZysk (strata) brutto (F+G–H)3 148 480,994 094 606,85
  JPodatek dochodowy432 928,4451 036,23
  LZysk (strata) netto (I–J–K)2 715 552,554 043 570,62
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)500 000,00500 000,00
  IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach500 000,00500 000,00
  1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu500 000,00500 000,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu500 000,00500 000,00
  2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu4 397 614,054 397 614,05
  1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-4 103 520,18
  a) zwiększenie (z tytułu)1 530 062,67
  – podziału zysku (ustawowo)1 530 062,67
  b) zmniejszenie (z tytułu)5 633 582,85
  przeznaczenie na dywidendę5 633 582,85
  2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu294 093,874 397 614,05
  3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości734 206,00734 206,00
  1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu734 206,00734 206,00
  4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
  1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  a) zwiększenie (z tytułu)3 414 995,01
  przeniesienie z kapitału zapasowego3 414 995,01
  b) zmniejszenie (z tytułu)3 414 995,01
  przeznaczenie na dywidende3 414 995,01
  2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
  5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach4 043 570,62
  a) zwiększenie (z tytułu)4 043 570,62
  – podziału zysku z lat ubiegłych4 043 570,62
  b) zmniejszenie (z tytułu)4 043 570,62
  zwiększenie kapitału zapasowego4 043 570,62
  3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-188 323,19-70 454,06
  5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-188 323,19-70 454,06
  a) zwiększenie (z tytułu)-145 910,13
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-145 910,13
  b) zmniejszenie (z tytułu)188 323,1928 041,00
  pokrycie starty z lat ubiegłych188 323,1928 041,00
  6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-188 323,19
  7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-188 323,19
  6Wynik netto1 765 349,564 043 570,62
  Azysk netto2 715 552,554 043 570,62
  Codpisy z zysku-950 202,99
  IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 293 649,439 487 067,48
  IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 293 649,439 487 067,48
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
  APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  IZysk (strata) netto2 715 552,554 043 570,62
  IIKorekty razem-1 257 858,12-6 548 418,00
  1Amortyzacja86 227,4194 722,11
  2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych6 319,70-236 058,54
  3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-92 687,80-38 324,60
  4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 768 880,00-3 755 774,91
  5Zmiana stanu rezerw7 207,05-40 412,20
  6Zmiana stanu zapasów-1 276 209,71
  7Zmiana stanu należności2 430 567,90-2 602 997,79
  8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów359 248,37-40 927,51
  9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-9 651,0471 355,44
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)1 457 694,43-2 504 847,38
  BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  IWpływy6 970 611,233 945 706,14
  1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 231,2367 490,71
  2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne3 878 215,43
  3Z aktywów finansowych, w tym:6 969 380,00
  a) w jednostkach powiązanych6 969 380,00
  IIWydatki38 003,3795 000,00
  1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych38 003,3795 000,00
  3Na aktywa finansowe, w tym:
  b) w pozostałych jednostkach
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)6 932 607,863 850 706,14
  CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  IWpływy3 000 000,00240 000,00
  2Kredyty i pożyczki3 000 000,00240 000,00
  IIWydatki10 927 221,541 578 950,72
  2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli8 908 970,60
  4Spłaty kredytów i pożyczek1 900 000,001 560 641,40
  7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego24 369,369 789,47
  8Odsetki93 881,588 519,85
  IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-7 927 221,54-1 338 950,72
  DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)463 080,756 908,04
  EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:463 080,756 908,04
  FŚrodki pieniężne na początek okresu10 147,343 239,30
  GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:473 228,0910 147,34
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
  Łącznie
  Podstawa prawnaRok poprzedni
  Łącznie
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 148 480,994 094 606,85
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 046 011,803 783 061,40
  dochody z działalności rolniczej2 754 860,84art 2 ust 1 pkt 1
  dopłaty Skarbu Państwa do ubezpieczeń19 048,00art 17 ust 1 pkt 47
  dopłaty bezpośrednie254 524,19art 17 ust 1 pkt 36
  sprzedaż nieruchomości rolniczejart 17 ust 1 pkt 13 765 405,00
  dopłaty Skarbu Państwa - melioracje17 324,61art 17 ust 1 pkt 4717 324,61
  pozostałe 254,16
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:41 380,29459 019,24
  odsetki naliczone, nie otrzymane41 380,29art 12 ust 4 pkt 246 514,26
  różnice kursowe niezrealizowaneart 15 ust a412 504,98
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 785 895,10215 353,35
  Amortyzacja samochodów osobowych38 511,41art 16 ust 1 pkt 489 498,28
  Ubezpieczenia majątkowe19 905,67art 17 ust 1 pkt 47
  dopłata Skarbu Państwa do Melioracji17 324,61art 16 ust 1 pkt 48
  sprzedaż środków trwałychart 7 ust 3 pkt 1,3122 440,52
  koszty rolnicze2 701 792,31art 7 ust 3 pkt 1,3
  pozostałe 8 361,103 414,55
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:13 747,176 107,63
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 744,4064 642,34
  leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości w ewidencji pozabilansowej - wg updop traktowany jako leasing operacyjnyart 17b ust 160 206,45
  pozostałe 2 744,404 435,89
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:3 384,353 384,35
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 854 602,425 960,50
  K. Podatek dochodowy428 190,00894,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  OpisNazwa pliku

  Informacja dodatkowa

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki